Ohjauk­sella tutkinto ja työko­kemus Suomeen sopivaksi

Maahan­muut­totyön vastuu­kor­kea­kou­lujen tehtävänä on sujuvoittaa korkeasti koulu­tet­tujen ulkomaa­lais­taus­taisten korkea­kou­lu­tukseen ohjau­tu­mista sekä heidän aiemmin hankitun osaami­sensa tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista kansal­li­sesti ja alueel­li­sesti. Tavoit­teena on mahdol­listaa korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­tajien pääsyä heidän osaamistaan vastaa­ville koulutus- ja urapoluille. 

Vastuu­kor­kea­koulut ovat kehit­täneet erityi­sesti korkea­kou­lu­tet­tujen tai korkea­kou­lu­kel­poisten maahan­muut­tajien opinto- ja uraoh­jaus­pal­velua. Tämä tarkoittaa korkea­kou­lujen ilmaista palvelua alueella asuville korkea­kou­lu­te­tuille henki­löille, jotka ovat kiinnos­tuneet selvit­tämään esimer­kiksi, miten heidän kotimaassaan suori­tettu tutkinto ja työko­kemus soveltuu suoma­laiseen työelämään ja mitä lisäopintoja heidän kannattaa suorittaa Suomessa.

Noin 100 ohjat­tavaa vuodessa

SIMHE-Karelian ohjaus­pal­ve­lussa on vuodesta 2017 lähtien ollut noin 100 ohjaus­asia­kasta vuosittain. Usein asiakkaat ovat tulleet Suomeen perhe­syistä, puoli­soina. Eniten ohjauk­sessa käyneistä on venäläis­taus­taisia, joiden määrä Itä-Suomen maahan­muut­ta­jista on suurin. 

SIMHE-Karelian ohjaustyön myötä on verkos­toi­duttu tiiviisti sekä alueen, että kansal­lisen maahan­muut­to­työtä tekevien kanssa. Verkos­tossa on kotou­tu­mis­työtä tekeviä tahoja, kuten kolmannen sektorin toimijat, Te-palvelut, kotou­tu­mis­kou­lu­tukset ja muut oppilaitokset.

Jalkau­dutaan myös muualle Itä-Suomeen

SIMHE-ohjausta annetaan joko verkon välityk­sellä tai läsnä ollen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tiloissa, Joensuun kaupungin työlli­syys­toi­mi­joiden monipal­ve­lu­ti­lassa Luotsissa ja Pohjois-Karjalan sosiaa­li­tur­vayh­dis­tyk­sellä. Ohjaajat jalkau­tuvat tarvit­taessa myös muualle Itä-Suomeen, kuten Lappeen­rannan maahan­muut­ta­ja­pal­ve­luiden asiak­kaita ohjaamaan.

Karelia antaa myös asian­tuntija-apua muille toimi­joille esimer­kiksi ulkomaisten tutkin­tojen rinnas­ta­miseen koske­vissa asioissa. Yhteistyö muiden maahan­muut­totyön vastuu­kor­kea­kou­lujen SIMHE-ohjaajien kanssa tapahtuu säännöl­li­sissä tapaa­mi­sissa. Valta­kun­nal­linen yhteistyö on osoit­tau­tunut erittäin tärkeäksi osaksi SIMHE-ohjaustyötä. 

Ohjaus­toi­mintaa kehitetään edelleen Karelian hallin­noi­massa SIMHE­malli-hankkeessa yhdessä Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa. Hankkeen myötä SIMHE-Karelian ohjaus­pal­velua kehitetään niin, että siitä tulee osa Karelian vakituista toimintaa ja palvelu tulee myös osaksi alueen maahan­muut­to­työtä vakituisena toimijana.

On tärkeää tunnistaa koulu­tus­pe­räisten maahan­tu­li­joiden lisäksi alueella jo asuva ulkomaa­lais­taus­tainen väestö. Tästä joukosta löytyy tietoa, taitoa ja osaamista, jonka käyttöönotto hyödyt­täisi koko Pohjois-Karjalan kehit­ty­mistä elinvoi­mai­seksi ja vetovoi­mai­seksi maakunnaksi.

Teksti:
Hannele Niskanen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu