Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: henki­lös­tö­sih­teeri vuorot­te­lu­vapaan sijaiseksi

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

HENKILÖSTÖSIHTEERIÄ
vuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 12.10.2021-2.2.2022.

Henki­lös­tö­sih­teerin keskei­simpiä työteh­täviä ovat
– HR-toimin­tojen kehit­tä­miseen osallis­tu­minen (esim. suunni­telmien ja ohjelmien päivit­tä­minen)
– henki­lös­tö­asia­kir­jojen päivit­tä­minen ja arkis­tointi
– palkka­hal­linnon avustavat tehtävät sekä
– muut erikseen määri­tellyt henki­lös­tö­hal­linnon tehtävät.

Toimenkuva tarkentuu valit­tavan henkilön osaamisen mukaan.

Paino­tamme valin­nassa
– erinomaista tieto­tek­nistä osaamista sekä työvä­li­neiden ja -menetelmien hallintaa,
– tarkkaa ja huolel­lista työotetta,
– useiden saman­ai­kaisten työteh­tävien ja aikatau­lujen hallintaa,
– jousta­vuutta, paineen­sie­to­kykyä sekä itsensä johta­misen taitoja,
– kykyä työsken­nellä tiimissä ja hyviä yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja sekä
– suomen ja englannin kielen erittäin sujuvaa suullista ja kirjal­lista taitoa.
Henki­lös­tö­hal­linnon työko­kemus eduksi.

Edelly­tämme hakijalta korkeakoulututkintoa.

Vuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi tulee palkata TE-toimis­tossa työttömänä työnha­kijana oleva henkilö. Sijai­seksi voidaan palkata henkilö, joka on
– ollut työttömänä työnha­kijana TE-toimis­tossa vähintään 90 kalen­te­ri­päivää sijai­suutta edeltä­neiden 14 kuukauden aikana tai
– alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­tanut tai
– vuorot­te­lu­va­paa­si­jai­suuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Perus­palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 2100-2300 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perusteella.

Jätä hakemuksesi maanan­taina 27.9.2021 klo 15 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antaa henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi.