Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­koor­di­naattori INVEST-hankkeeseen

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

PROJEKTIKOORDINAATTORIA
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.11.2021 – 31.12.2023.

Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.11.2021.

Haemme projek­ti­koor­di­naat­toria Erasmus+ European Univer­sities ohjel­masta rahoi­tetun kansain­vä­lisen INVEST-hankkeen hallin­nol­lisiin tehtäviin hankkeelle nimet­tävän projek­ti­pääl­likön työpa­riksi ja osaksi Karelian toteuttajatiimiä.

Projek­ti­koor­di­naat­torin keskei­simpinä työteh­tävinä ovat
– hanke­ra­hoi­tukseen liittyvän rapor­toinnin tehtävät (työaika- ja kustan­nus­seu­ranta sekä niiden rapor­tointi, kokousten rapor­tointi ja dokumen­tointi, hankkeen laadul­liseen rapor­tointiin osallis­tu­minen)
– projek­ti­toi­minnan toteu­tuksen tuki projektien elinkaaren eri vaiheissa ja Karelian toimi­ja­tiimin työn tukiteh­tävät, esimer­kiksi dokumenttien muotoilu ja tuotta­minen
– osallis­tu­minen tulosten vakiin­nut­ta­mineen ja toiminnan kehit­tä­miseen yhteis­työssä muiden toimi­joiden kanssa

Paino­tamme valin­nassa
– julkisen TKI-rahoi­tuksen tunte­musta, erityi­sesti Erasmus+-ohjelman tuntemus katsotaan eduksi
– näyttöä vastaa­vista tki-tehtä­vistä
– erinomaista työme­ne­telmien ja -välineiden hallintaa (ml. digival­miudet)
– itsenäistä ja aloit­teel­lista työotetta ja hyviä tiimi­työ­taitoja
– erinomaisia yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja sekä
– erittäin sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa.
Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine lisineen on noin 2500-3000 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä maanan­taihin 27.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antavat tehtävän sisällön osalta kansain­vä­listen asioiden päällikkö Liisa Timonen, p. 050 5913397, liisa.timonen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p.050 4087932, jaana.tolkki@karelia.fi