Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­lijat menes­tyivät siltasuunnittelukilpailussa

Suomen metsä­keskus ja Suomen Tieyh­distys järjes­tivät keväällä valta­kun­nal­lisen kilpailun, jolla pyritään lisäämään puunkäyttöä yksityis­teiden silta­rat­kai­suissa. Kilpailuun osallis­tu­neista 11 suunni­tel­masta ykkös­si­jaille nousi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joiden silta­suun­ni­telma, jonka tekemi­sestä vasta­sivat Karelian opiske­lijat Heli Rautiainen, Nico Räty ja Pasi Muukkonen.

Arto Haarasen ohjaaman ryhmän Karelia-nimisessä sillassa on kantavana raken­teena CLT-levystä ja liima­puu­pal­keista valmis­tettava laatta. Tuoma­riston mielestä työssä yhdis­tyivät parhaiten käyttö­tar­koitus, kantavuus ja pieni hiilijalanjälki.

Järjes­täjien mukaan kilpai­lu­töiden taso oli yllät­tävän korkea, sillä puusil­toihin liittyvää koulu­tusta tai yritys­toi­mintaa on Suomessa vähän. Tuoma­riston puheen­johtaja Timo Pisto Suomen Metsä­kes­kuk­sesta arvioi, että useilla kilpai­lu­töillä on mahdol­lisuus päätyä silta­tuot­teiksi jatko­ke­hi­tyksen jälkeen.