Categories
Uutiset

Missiona naisyrit­tä­jyyden edistä­minen ja vahvis­ta­minen kansainvälisesti

Poismuuttoa harvaa­na­su­tuilta alueilta voidaan vähentää edistä­mällä naisten itsensä työllis­tä­mistä ja yrittä­jyyttä. Alueiden elinvoi­mai­suuden ja tasa-arvon kannalta on tärkeää pitää myös maaseu­tu­maiset alueet asuttuina ja kaventaa kehity­seroja eri alueiden välillä. Kuluneen kahden vuoden aikana koepon­nis­tetut vertais­men­to­roin­tioh­jelma sekä naisille suunnattu liikei­dea­kil­pailu on havaittu hyviksi keinoiksi tukea naisyrit­täjien kansain­vä­listä liike­toi­mintaa ja yhteis­työtä myös pandemian aikana. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Business Joensuun toteuttama W-Power -hanke on vuosina 2018-2021 etsinyt ratkai­su­keinoja naisten yrittä­jyyden tukemiseen harvaan asutuilla seuduilla ympäri Pohjoisen Euroopan sekä tarjonnut koulu­tusta yrittä­jyys­osaa­misen kehit­tä­miseen. Suosio on ollut suurta ja hankkeen toimen­pi­teisiin on osallis­tunut yli 500 yrittäjää tai sellai­seksi haluavaa.

W-Power -hankkeen huipentava tapatu­ma­viikko polkaistaan käyntiin perin­tei­sellä seminaa­ri­päi­vällä tiistaina 28.9.2021 klo 13-16 paikan päällä Joensuussa sekä verkossa yli rajojen. Pohjois-Karjalan Yrittäjien naisyrit­tä­jä­ver­kosto Bisnes­leidit järjestää seminaarin jälkeen verkos­toi­tumis- ja cocktail­ti­lai­suuden klo 16-17.30 live-osallis­tu­jille Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tikka­rinne-kampuk­sella (A-talon auditorio, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu). Seminaa­ri­viikon kieli on englanti.

Hybri­di­ta­pah­tuman puhujina ovat 28.9. klo 13-16

  • Nyhtö­kauran kehittäjä Maija Itkonen, Gold&Green Foods Ltd.
  • Bisne­senkeli Kim Väisänen, Evli Growth Partners
  • Maakun­ta­johtaja Markus Hirvonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  • President Cheryl Miller Van Dÿck, Women Entrepre­neurship Platform (WEP)
  • Senior Innovation Advisor Marthe Haugland, Nordic Innovation

Maija Itkonen osallistuu seminaariin paikan päällä Joensuussa. Korona­ti­lanteen pahen­tuessa tilaisuus järjes­tetään vain verkko­ta­pah­tumana. Tapah­tu­ma­viikon tarkempi ohjelma: https://w-power.interreg-npa.eu/news/show/the-final-seminar-week-will-run-from-tuesday-28th-to-thursday-30th-september-2021/

W-Power -hanke on rahoi­tettu EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktiksen 2014-2020 -ohjel­masta ja siinä on mukana toteu­tus­kump­pa­neita Suomesta (Pohjois-Karjala ja Lappi), Ruotsista, Islan­nista, Irlan­nista, Skotlan­nista ja Shetlan­nista. Pohjois-Karja­lassa toteut­tajia ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Business Joensuu sekä yhteis­työ­kump­panina Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry /Bisnesleidit. Suomesta toteut­ta­ja­jou­kossa on lisäksi Lapin ammattikorkeakoulu.