Avoin työpaikka: tiedolla johta­misen lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

TIEDOLLA JOHTAMISEN LEHTORIA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.12.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Lehtorin tehtäviin kuuluvat tieto- ja tiedolla johta­misen opetta­minen sekä opinnäy­te­töiden ohjaus ylemmän ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­noissa sekä esimer­kiksi matkailun, sosiaali- ja tervey­salan sekä tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tuk­sissa. Toimen­kuvaan sisältyy opetuksen lisäksi maksul­linen palve­lu­toi­minta sekä TKI-toiminta esimer­kiksi matkailun, median sekä sosiaali- ja tervey­salan projekteissa.

Paino­tamme valinnassa:

  • monia­laista osaamista tietoon pohjau­tu­vasta kehit­tämis- ja innovaatiotoiminnasta
  • osaamista ja kokemusta tiedolla johta­misen sovel­ta­mi­sesta eri käyttötarkoituksiin
  • tiedon laadun hallintaa
  • kokemusta tai valmiutta oman osaamisen kehit­tä­miseen data-alustaosaamisessa
  • sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjal­lista taitoa
  • hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja sekä
  • alan verkostoja

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa (esimer­kiksi tieto­jen­kä­sittely, kauppa­tieteet, soveltuva yamk-tutkinto) ja vähintään kolmen vuoden työteh­tävän sisältöön liittyvää työkokemusta.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaikaa jatkettu. Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen torstaihin 14.10.2021 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antaa tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Mervi Heikkinen, p. 050 404 7522, [email protected] ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, p. 050 408 7932, [email protected]