Categories
Ajankohtaista Uutiset

Walk in -korona­ro­kotus Wärtsi­lässä 23.9. opiske­li­joille ja henkilökunnalle

Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tävät Walk in -korona­ro­ko­tus­ti­lai­suuden Wärtsilän kampuk­sella tiloissa 026b ja 026c torstaina 23.9. seuraavasti:

  • klo 9.00-11.00:            1. ja 2. rokote
  • klo 12.30-14.30:          1. ja 2. rokote 

Walk in -rokotuk­sessa korona­rokote annetaan ilman ajanva­rausta saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Tilai­suu­dessa on tarjolla Moderna-korona­ro­ko­tetta. Rokot­teita tarjotaan kaikille Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joille ja työnte­ki­jöille kotipaik­ka­kun­nasta riippu­matta, myös kansain­vä­li­sille opiske­li­joille ja henkilöstölle.

Tilai­suu­dessa pistetään 1. rokotean­noksia ja 2. rokotean­noksia. Näistä 2. rokoteannos eli tehos­te­rokote voidaan antaa aikai­sintaan kuuden viikon kuluttua ensim­mäi­sestä korona­ro­ko­tuk­sesta. Karelian rokotus­ti­lai­suu­dessa tehos­te­ro­kotteen voivat näin ollen ottaa 12.8.2021 tai sitä ennen 1. korona­ro­kotteen saaneet henkilöt.

Rokotet­ta­villa tulisi olla mukanaan Kela-kortti, ajokortti, henki­lö­kortti tai passi. Käytössä on vuoro­nu­merot. Rokotus­pai­kalla tulee käyttää maskeja ja noudattaa turvavälejä.