Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tu­neiden uraseu­ran­ta­kysely käynnistyy

Ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tu­neiden uraseu­ran­ta­kysely käynnistyy torstaina 13.10.2021.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valta­kun­nal­li­sella uraseu­ran­ta­ky­se­lyllä kootaan tietoa valmis­tu­neiden työllis­ty­mi­sestä, työuran kokonai­suu­desta sekä tyyty­väi­syy­destä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­tonsa päättäneet, eli vuonna 2016 valmistuneet.

Uraseu­ran­ta­kysely tarjoaa ajanta­saista työelä­mä­mä­tietoa mm. tutkinnon suorit­ta­neiden työllis­ty­mi­sestä, urapo­luista ja työelä­mässä tarvit­ta­vasta yleisestä, eri aloille yhtei­sestä osaami­sesta. Tiedot ovat tärkeitä koulu­tuksen kehit­tä­mi­sessä sekä opintojen ohjauksessa.

– Jatku­vasti muuttuva työelämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehit­tä­mistä. Valmis­tu­neelle ei enää riitä hyvät oman alansa alakoh­tainen osaaminen vaan opiske­li­jalla on oltava mm. kyky oppia ja omaksua uutta. Kysely tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tuneet alumnit itse pitävät tärkeänä viiden vuoden työuran jälkeen, toteaa Arenen toimin­nan­johtaja Ida Mielityinen.

Valta­kun­nal­lisen kyselyn yhtenä tavoit­teena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tuneet tyyty­väisiä saamansa koulu­tukseen. Uraseu­ran­ta­ky­se­lyssä on rahoi­tus­malliin valikoi­tu­neita kysymyksiä, joilla pyritään arvioimaan koulu­tuksen laatua.  Rahoi­tus­malliin vaikut­tavien vastausten perus­teella Opetus ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö jakaa ammat­ti­kor­kea­kou­luille 3 % perusrahoituksesta.

Uraseu­ran­ta­ky­selyn kohde­ryhmänä ovat viisi vuotta sitten ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmistuneet.

Uraseu­ran­ta­kysely lähetetään tänä vuonna 13.10. kaikille vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkin­toihin valmis­tu­neille sähkö­pos­tilla ja teksti­vies­tillä. Ammat­ti­kor­kea­koulut toivovat, että mahdol­li­simman moni valmis­tunut jakaa kokemuk­sensa opinnoista ja työurastaan. Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen uraseu­ran­ta­kysely toteu­tetaan samaan aikaan yliopis­tojen uraseu­ran­ta­ky­selyn kanssa.