Kansain­vä­listä yhteis­työtä Karelian sairaan­hoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa

Tässä artik­ke­lissa kuvataan erilaisia kansain­vä­lisiä yhteis­työ­ku­vioita ja opiske­li­joiden kohtaa­misia eri maiden opiske­li­joiden kanssa Karelian sairaan­hoitaja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa ennen korona­pan­demiaa ja sen aikana. Kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä korostuu opiskelija- ja opetta­ja­liik­kuvuus sekä moninaiset verkostot. Artik­ke­lissa kuvataan käytännön esimerkkejä opettajien ja opiske­li­joiden välisestä yhteis­työstä sekä annetaan ehdotus COIL (Colla­bo­rative Online Inter­na­tional Learning) -yhteistyön käynnis­tä­mi­sestä Kareliassa.

Ystävyys­ryhmä Belgiasta

Yhteistyö belgia­laisen oppilai­toksen kanssa lähti liikkeelle Karelia-amk:n opettajan ja opiske­li­ja­ryhmän kiinnos­tuk­sesta löytää ystävyys­ryhmä Euroo­pasta Karelian sairaan­hoi­ta­ja­ryh­mälle. Se löytyi Belgiasta HoGen­tistä, jonka opettaja oli Kareliassa kansain­vä­li­syys­vii­kolla. Aluksi mietittiin, miten yhteis­työtä voisi toteuttaa sekä miten saada opiske­lijat luonte­vasti keski­näiseen yhteis­työhön. Opettajat perus­tivat suljetun Facebook-ryhmän: Belgian and Finnish nursing students, johon halukkaat opiske­lijat saivat osallistua. Sekä Belgian, että Suomen sh-ryhmästä opiske­lijat lähtivät innolla mukaan.  Facebook-ryhmässä jaettiin omaa opiske­li­ja­ryhmää ja oman koulun oppimi­sym­pä­ristöä esitte­levät videot, koulu­tuksen sisäl­töihin liittyvää tietoa ja kokemuksia sekä henki­lö­koh­taiseen elämään liittyviä kuvia.

Belgian ystävyys­ryhmä vieraili Kareliassa helmi­kuussa 2019. Se oli kokemuksena kaikille ikimuis­toinen viikko, jossa välitettiin tietoa sairaan­hoi­ta­jaksi opiske­le­mi­sesta Suomessa (Karelia-amk:ssa) ja Belgiassa. Hyvin alkanut yhteistyö jatkui opiske­li­joiden opinto­mat­kalla Belgiaan syksyllä 2019. Gentissä opiske­lijat pitivät esitelmän ja tapasivat ystäviksi muodos­tuneet opiske­li­ja­kol­le­gansa. He viettivät myös vapaa-aikaa yhdessä. Yhteistyö rikas­tutti niin opiske­li­joita kuin opettajia ja huomattiin, että samojen asioiden äärellä ollaan eri maiden sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa, myös eroja ja yhtäläi­syyksiä tarkasteltiin. 

Kuvassa ryhmä opiskelijoita Gentin kaupungissa Belgiassa.
Karelian opiske­lijat opinto­mat­kalla Belgiassa 2019.

Erasmus+ ohjelman kautta kuusi korkea­koulua järjesti keväällä 2021 virtu­aa­lisen seminaarin hoitotyön ja kätilötyön opiske­li­joille. Opiske­li­joita oli mukana Maltalta, Saksasta, Italiasta, Yhdys­val­loista ja Englan­nista sekä Suomesta. Virtu­aa­li­se­mi­naarin teemana oli Transcul­tural Experiences in Clinical Nursing Environment. Ohjelma sisälsi aloitus­se­mi­naarin, asian­tun­ti­ja­luentoja ja opiske­li­joiden ryhmä­työs­ken­telyä ja lopetus­se­mi­naarin. Opettajia oli mukana kaikista korkea­kou­lusta. Opiske­li­joiden kokemus seminaa­rista oli positii­vinen ja näkökulmia avartava.

Monipuo­lista toimintaa pohjois­mai­sissa verkostoissa

Karelian tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa käynnis­tettiin Nordplus-ohjelman kautta yhteis­työtä Norjan tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen kanssa.  Alku yhteis­työlle syntyi norja­laisen tervey­den­hoi­ta­jao­pet­tajan vierailun yhtey­dessä Kareliaan keväällä 2018, jolloin norja­lainen opettaja tapasi opinto­jansa aloit­tavan tervey­den­hoi­ta­ja­ryhmän. Myös Karelian opettaja ja hänen kolle­gansa vierai­livat Porsgru­nissa opetta­ja­vaih­dossa viikon ajan. Tämän yhteistyön tuloksena kahdeksan norja­laista opiske­lijaa vieraili Kareliassa joulu­kuussa 2019. He opiske­livat simulaatio-oppimi­sym­pä­ris­tössä casien kautta, vierai­livat koulu- ja opiske­lu­ter­vey­den­huol­lossa, neuvo­loissa ja työter­veys­huol­lossa. Norja­laiset th-opiske­lijat esitte­livät norja­laista th-koulu­tusta ja työtä tervey­den­hoi­tajana Karelian tervey­den­hoi­ta­ja­ryh­mälle ja myös toisinpäin. Suoma­lainen th-ryhmä järjesti myös vapaa-ajan toimintaa. Samalla viikolla kolme suoma­laista opiske­lijaa vieraili Norjassa vaihto-opiske­li­joina. Keski­näistä hyvää yhteis­työtä päätettiin jatkaa myös seuraavana vuonna keski­näisin vierailuin.

Vuosina 2020 ja 2021 matkus­ta­minen ei ole onnis­tunut korona­pan­demian takia, joten norja­laisen opettajan kanssa päätettiin suunni­tella opiske­li­joille online-opetusta Zoomissa. Verkko­ta­paa­misen sisäl­töinä olivat tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksiin liittyvät tapaus­koh­taiset teemat, kuten lasten neuvola, koulu­ter­vey­den­huolto ja terveyden edistä­minen. Opiske­lijat jaettiin pieniin ryhmiin, joissa kussakin oli sekä norja­laisia että suoma­laisia opiske­li­joita. Jokai­sella ryhmällä oli oma tapause­si­merkki pohdit­ta­vanaan. Tämän tapaus­poh­jaisen keskus­telun jälkeen opiske­lijat kokoon­tuivat verkossa yhteiseen yhteen­vetoon, jossa he esittivät keskus­telun koonnin. Myös tälle syksylle on suunnit­teilla kahden päivän online-koulutus, jossa Norjan tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lutus on suunni­tellut monikult­tuu­ri­suus­teemaan webinaarin, jossa alan asian­tun­ti­joita on puhumassa. Suoma­laiset tervey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­lijat liittyvät näihin päiviin Zoomin kautta ja reflek­toivat lopuksi norja­laisten tervey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joiden kanssa opittuja asioita ja sitä, kuinka niitä voi hyödyntää käytännön tervey­den­hoi­tajan työssä.

Nordplus ohjelman NordBaltic5-verkoston virtu­aa­linen tapahtuma toteu­tettiin hoitotyön opiske­li­joille keväällä 2021. Mukana tapah­tu­massa oli sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joita Ruotsista Malmön yliopis­tosta, USN yliopis­tosta Norjasta, Stradins yliopis­tosta Riikasta Latviasta ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Teemana oli ikäosaa­minen, jossa potilas­ta­pauksen kautta opiske­lijat työstivät yhteistä ymmär­rystä sosiaali- ja tervey­den­huollon raken­teeseen ja potilaan hoito­polkuun sekä eri maiden hoito­käy­tän­teisiin ja kulttuu­risiin yhtäläi­syyksiin ja eroihin liittyen. Opiske­lijat työsken­te­livät tiimeissä. Tapahtuma toteu­tettiin Zoom-ympäris­tössä ja ohjelma koostui aloitus seminaa­rista, jossa myös NordBaltic5-verkoston kumppa­ni­kor­kea­koulut (Malmö University, USN Norway, Kopen­havns Profes­sions Hojskole Tanska, Riga Stradins University Latvia, University of Island Reykjavik ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu esiteltiin. Tapah­tu­massa opiske­lijat työsken­te­livät aloitus­ta­pah­tuman jälkeen itsenäi­sesti tavaten kolme kertaa ja loppuse­mi­naa­rissa tuotokset käsiteltiin yhdessä keskus­tellen. Opiske­lijat kokivat eri maiden sosiaali- ja tervey­den­huol­to­jär­jes­telmän, potilaan hoitotyön käytän­teiden ja kokemusten jakamisen opiske­li­joiden kesken erittäin hyvänä ja opettavaisena.

Virtu­aa­linen inten­sii­vi­viikko venäläisten kumppa­neiden kanssa

FIRST (Venäjä-Suomi -yhteistyö) ohjelman inten­sii­vi­viikko “Wellbeing of Young Adults” järjes­tettiin keväällä 2021 virtu­aa­li­sesti korona­pan­demian vuoksi. Inten­sii­vi­viikko järjes­tettiin Zoom- ympäris­tössä. Tapahtuma oli kaksi­päi­väinen, sisältäen etukäteen järjes­tetyn seminaarin opiske­li­joille, asian­tun­ti­ja­luentoja, työelämän edustajien haastat­teluja ja virtu­aa­lisen opinto­käynnin sekä opiske­li­joiden ryhmä­työs­ken­telyä. Virtu­aa­li­ta­pah­tumaan osallistui sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joita suoma­lai­sista ammat­ti­kor­kea­kou­luista ja venäläi­sistä kumppa­niy­li­opis­toista. Opettajia oli mukana suoma­lai­sista ammat­ti­kor­kea­kou­luista ja venäläi­sistä kumppa­niy­li­opis­toista sekä luennoit­si­joina että koordi­noivina toimi­joina. Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulun Eeva-Mari Miettinen ja Herzen Pedago­gical Univer­sityn Elvira Sundukova toimivat päivien puheen­joh­tajina. Opiske­li­joiden palaute oli erittäin positiivista.

Kansain­vä­linen yhteistyö motivoi opiskelijoita

Kaiken kaikkiaan edellä mainitut esimerkit osoit­tavat sen, että kansain­vä­linen yhteistyö on opiske­li­joi­denkin mielestä motivoivaa, positii­vista ja mielen­kiin­toista. Organi­saa­tioiden väliset kansain­vä­li­syys­ta­pah­tumat ja koulu­tukset ovat erittäin merki­tyk­sel­lisiä väyliä opettajien ja opiske­li­joiden keski­näiseen verkos­toi­tu­miseen. Niitä on syytä lisätä. Huoli­matta Covid-19 tilan­teesta, yhteistyö virtu­aa­li­sesti sujui hyvin. Se kannustaa jatkossa myös virtu­aa­liseen yhteis­työhön. Esimer­kiksi COIL (Colla­bo­rative Online Inter­na­tional Learning) yhteistyö voisi oli Karelian tavoit­teel­lista kansain­vä­listä toimintaa. Se on innova­tii­vinen ja kustan­nus­te­hokas opetus­me­ne­telmä, jossa osallis­tujat oppivat kansain­vä­lisen, monikult­tuu­risen ja virtu­aa­lisen vuoro­vai­ku­tuk­sensa kautta ulkomailla olevien luokka­to­ve­reiden ja opettajien kanssa yhteis­työssä asioita. COIL tarjoaa opiske­li­joille mahdol­li­suuden rakentaa kulttuu­rien­vä­listä osaamista ja osallistua kulttuu­rien­vä­liseen oppimiseen tekemällä yhteis­työtä verkossa ja monikult­tuu­ri­sesti vuoro­vai­ku­tuk­sessa vertais­tensa kanssa. Se perustuu aikui­sop­pi­mis­teo­riaan, kokemuk­sel­liseen oppimiseen ja paikan päällä olevien ylläpi­täjien sekä opettajien panokseen. Koulu­tusta COIL-menetel­mästä on hyvä järjestää helpot­tamaan moniam­ma­til­lista COIL-kumppa­nuutta osallis­tujien kesken ja ohjaamaan heitä COIL-toiminnan suunnitteluprosessissa.

Kansain­vä­linen yhteistyö vaatii muutakin kuin konteks­ti­si­don­nai­suutta opiskel­taviin sisäl­töihin, se vaatii kokonais­val­taista elämään ja kulttuuriin tutus­tu­mista sekä kokemusta. Siksi olisi hyvä myös jatkossa mahdol­listaa kasvokkain tapah­tuvia kohtaa­misia virtu­aa­lisen yhteistyön lisäksi.


Kirjoit­tajat:

Kirsi Tanskanen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirsi Varis, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Vesa, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu