Työ avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin edis­tä­mi­seksi jatkuu Kareliassa

Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen (ATT) peri­aat­teet ja niihin liit­ty­vät toimen­pi­teet perus­tu­vat euroop­pa­lai­siin ja kansal­li­siin linjauk­siin sekä suosi­tuk­siin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sitou­tu­nut valta­kun­nal­li­seen Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen julis­tuk­seen 2020–2025. Avoin tiede ja tutki­mus ja sen eri osa-alueet edis­ty­vät Kare­liassa koko asian­tun­ti­jayh­tei­sön voimin.

Avoin toimin­ta­kult­tuu­rin kautta korkea­kou­luissa tuotettu tieto ja osaa­mi­nen pyri­tään saamaan näky­väksi sekä väli­tet­tyä kaik­kien haluk­kai­den käyt­töön. Avoi­muu­den muotoja ovat tutki­mus­tie­don avoin julkai­se­mi­nen ja tulos­ten popu­la­ri­sointi, tutki­musai­neis­to­jen avaa­mi­nen sekä avoimet tutki­mus­me­ne­tel­mät. Avoi­muu­den avulla edis­te­tään tutki­mus­tu­los­ten vaikut­ta­vuutta yhteis­kun­nassa sekä mahdol­lis­te­taan uuden­laista yhteis­työtä ja inno­vaa­tioita. ATT-käytän­töjä arvioi­daan Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön (OKM) toimesta ja osana ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja OKM:n tulos­ta­voi­te­so­pi­musta. Edel­li­sessä arvioin­nissa v. 2019 Karelia saavutti viiden­nen eli korkeim­man tason. 

ATT-hank­keista avoi­meen toimin­ta­kult­tuu­riin 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ensim­mäi­set aske­leet avoimen tieteen ja tutki­muk­sen edis­tä­mi­seen otet­tiin vuonna 2015.  Karelia oli mukana valta­kun­nal­li­sessa Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen Avoi­muu­den lisää­mi­nen korkea­kou­lu­jen käyt­tä­jä­läh­töi­sessä inno­vaa­tio­eko­sys­tee­missä 2015 – 2018 -hank­keessa, jonka aikana mm. linjat­tiin Kare­lian avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin peri­aat­teet sekä tuotet­tiin aineis­ton­hal­lin­taan ja avoi­meen julkai­se­mi­seen liit­ty­viä oppaita ja työoh­jeita. Työtä jatket­tiin Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen avoin TKI-toiminta, oppi­mi­nen & inno­vaa­tio­eko­sys­teemi  -yhteis­työ­hank­keessa 2018 – 2021, ja laadit­tiin mm. Kare­lian data­po­li­tiikka sekä malli TKI-hank­kei­den aineis­ton­hal­lin­nan suun­nit­te­luun.  ATT-hank­kei­den aikana panos­tet­tiin myös tiedon jaka­mi­seen henki­lös­tölle ja opis­ke­li­joille infojen ja klini­koi­den, avoi­muu­den aamu­puu­ro­jen, sekä aktii­vi­sen tiedot­ta­mi­sen ja julkai­se­mi­sen muodossa.  Nyt hank­kei­den jälkeen ATT-työ jatkuu Kare­lian joka­päi­väi­sessä toimin­nassa ja prosesseissa. 

Avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin osa-alueet ja vastuu­hen­ki­löt Kare­liassa 

Kare­liassa avoin toimin­ta­kult­tuuri on jaettu avoimen tieteen ja tutki­muk­sen osa-aluei­den mukaan. Näitä osa-alueita ovat avoin julkai­se­mi­nen, avoimet tutki­musai­neis­tot, avoin oppi­mi­nen, tutki­muse­tiikka ja tietosuoja/tietoturva. Osa-aluei­den koor­di­noin­tiin on nimetty koor­di­naa­tio­ryhmä, joka osal­lis­taa muun henki­lös­tön osaksi avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin jatkumoa. 

Koor­di­naa­tio­ryh­män tehtä­vänä on myös varmis­taa, että ATT-käytän­nöt toteu­tu­vat ja niitä edel­leen kehi­te­tään kansal­lis­ten suosi­tus­ten mukai­sesti, ja että avoi­meen toimin­ta­kult­tuu­riin liit­ty­viä ohjeita päivi­te­tään koko ajan. Koor­di­naa­tio­ryh­män jäsenet toimi­vat myös Kare­lian edus­ta­jina avoi­meen toimin­ta­kult­tuu­riin liit­ty­vissä valta­kun­nal­li­sissa työryh­missä ja verkos­toissa (esim. data­kou­lu­tus, avoin julkai­se­mi­nen, Avoin TKIO). Työryh­missä linja­taan kansal­li­sia suosi­tuk­sia, joita toteu­te­taan Kare­lian arjessa. 

Avointa toimin­ta­kult­tuu­ria ja vaikut­ta­vuutta koko Kare­lian tasolla koor­di­noi tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja Anne Ilvonen.  Avoin toimin­ta­kult­tuuri huomioi­daan mm. Kare­lian stra­te­gia­työssä ja laadunhallinnassa. 

Avoin julkai­se­mi­nen, eli toimin­nan tulos­ten näky­väksi teke­mi­nen kuuluu Kare­liassa kirjas­ton vastuulle. Julkai­se­mi­sen tuki­pal­ve­luita sekä rinnak­kais­tal­len­nusta hoita­vat tieto­asian­tun­tija Kaisa Varis ja kirjasto- ja tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Pekka Malvela. Avoi­meen julkai­se­mi­seen liittyy vahvasti myös moni­ka­na­vai­nen vies­tintä, jossa tukena toimii Kare­lian viestintätiimi. 

Tutki­musai­neis­to­jen avaa­mi­sen ja aineis­ton­hal­lin­nan tuki­hen­ki­lönä toimii TKI-asian­tun­tija Heli Kurkko. Kare­lian tavoit­teena on, että kaikki TKI-hank­keet tekevät aineis­ton­hal­lin­ta­suun­ni­tel­man, ja avaavat hank­keen aikana synty­neitä tutki­musai­neis­toja mahdol­li­suuk­sien mukaan jatkokäyttöön. 

Avoin oppi­mi­nen on myös tärkeä osa avointa toimin­ta­kult­tuu­ria, ja siihen liit­ty­viä toimin­toja Kare­liassa koor­di­noi koulu­tuk­sen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenonen. Avoi­meen oppi­mi­seen sisäl­ty­vät mm. oppi­ma­te­ri­aa­lien avaa­mi­nen, avoin oppi­mi­nen, opetuk­sen ja TKI:n inte­graa­tio, avoimet oppi­mi­sym­pä­ris­töt ja avoi­muu­den huomioi­mi­nen opetussuunnitelmissa. 

Tutki­muse­tii­kan tuki­hen­ki­lönä toimii yliopet­taja Tarja Kupiai­nen. Karelia on sitou­tu­nut noudat­ta­maan Tutki­museet­ti­sen neuvot­te­lu­kun­nan ohjetta hyvästä tieteel­li­sestä käytän­nöstä ja louk­kause­päi­ly­jen käsit­te­lystä, sekä ihmi­seen kohdis­tu­van tutki­muk­sen eetti­sistä peri­aat­teista ja ihmis­tie­tei­den eetti­sestä ennakkoarvioinnista. 

Kare­lian tieto­suoja- ja tieto­tur­va­po­li­tiik­kaa, niihin liit­ty­vää ohjeis­tusta sekä EU:n tieto­suoja-asetuk­sen vaati­mus­ten toteut­ta­mista koor­di­noi­vat tieto­hal­lin­to­pääl­likkö Jarmo Väisä­nen ja tieto­suo­ja­val­tuu­tettu Mika Kettu­nen

ATT-koor­di­naa­tio­ryh­mään kuulu­vat myös TKI-asian­tun­tija Marika Turkia ja projek­ti­pääl­likkö Helena Puhakka-Tarvainen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on osaava ja inno­va­tii­vi­nen korkea­kou­lu­yh­teisö, jossa avoin toimin­ta­kult­tuuri ja sen eri osa-alueet edis­ty­vät koko asian­tun­ti­jayh­tei­sön voimin. 

Link­kejä ja lisä­tie­toa: 

Avoin tiede ja tutki­mus Kare­liassa – Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 

Opas avoi­meen TKI-toimin­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa 

Kare­lian julkai­si­jan opas 

Avoimen tieteen kansal­li­nen koor­di­naa­tio – avointiede.fi 


Kirjoit­ta­jat:

Heli Kurkko, TKI-asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu