Työ avoimen toimin­ta­kult­tuurin edistä­mi­seksi jatkuu Kareliassa

Avoimen tieteen ja tutki­muksen (ATT) periaatteet ja niihin liittyvät toimen­piteet perus­tuvat euroop­pa­laisiin ja kansal­lisiin linjauksiin sekä suosi­tuksiin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sitou­tunut valta­kun­nal­liseen Avoimen tieteen ja tutki­muksen julis­tukseen 2020–2025. Avoin tiede ja tutkimus ja sen eri osa-alueet edistyvät Kareliassa koko asian­tun­ti­jayh­teisön voimin.

Avoin toimin­ta­kult­tuurin kautta korkea­kou­luissa tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien haluk­kaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutki­mus­tiedon avoin julkai­se­minen ja tulosten popula­ri­sointi, tutki­musai­neis­tojen avaaminen sekä avoimet tutki­mus­me­ne­telmät. Avoimuuden avulla edistetään tutki­mus­tu­losten vaikut­ta­vuutta yhteis­kun­nassa sekä mahdol­lis­tetaan uuden­laista yhteis­työtä ja innovaa­tioita. ATT-käytäntöjä arvioidaan Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön (OKM) toimesta ja osana ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja OKM:n tulos­ta­voi­te­so­pi­musta. Edelli­sessä arvioin­nissa v. 2019 Karelia saavutti viidennen eli korkeimman tason. 

ATT-hankkeista avoimeen toimin­ta­kult­tuuriin 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ensim­mäiset askeleet avoimen tieteen ja tutki­muksen edistä­miseen otettiin vuonna 2015.  Karelia oli mukana valta­kun­nal­li­sessa Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen Avoimuuden lisää­minen korkea­kou­lujen käyttä­jä­läh­töi­sessä innovaa­tio­eko­sys­tee­missä 2015 – 2018 -hankkeessa, jonka aikana mm. linjattiin Karelian avoimen toimin­ta­kult­tuurin periaatteet sekä tuotettiin aineis­ton­hal­lintaan ja avoimeen julkai­se­miseen liittyviä oppaita ja työoh­jeita. Työtä jatkettiin Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaa­tio­eko­sys­teemi  -yhteis­työ­hank­keessa 2018 – 2021, ja laadittiin mm. Karelian datapo­li­tiikka sekä malli TKI-hankkeiden aineis­ton­hal­linnan suunnit­teluun.  ATT-hankkeiden aikana panos­tettiin myös tiedon jakamiseen henki­lös­tölle ja opiske­li­joille infojen ja klini­koiden, avoimuuden aamupuu­rojen, sekä aktii­visen tiedot­ta­misen ja julkai­se­misen muodossa.  Nyt hankkeiden jälkeen ATT-työ jatkuu Karelian jokapäi­väi­sessä toimin­nassa ja prosesseissa. 

Avoimen toimin­ta­kult­tuurin osa-alueet ja vastuu­hen­kilöt Kareliassa 

Kareliassa avoin toimin­ta­kult­tuuri on jaettu avoimen tieteen ja tutki­muksen osa-alueiden mukaan. Näitä osa-alueita ovat avoin julkai­se­minen, avoimet tutki­musai­neistot, avoin oppiminen, tutki­muse­tiikka ja tietosuoja/tietoturva. Osa-alueiden koordi­nointiin on nimetty koordi­naa­tio­ryhmä, joka osallistaa muun henki­löstön osaksi avoimen toimin­ta­kult­tuurin jatkumoa. 

Koordi­naa­tio­ryhmän tehtävänä on myös varmistaa, että ATT-käytännöt toteu­tuvat ja niitä edelleen kehitetään kansal­listen suosi­tusten mukai­sesti, ja että avoimeen toimin­ta­kult­tuuriin liittyviä ohjeita päivi­tetään koko ajan. Koordi­naa­tio­ryhmän jäsenet toimivat myös Karelian edustajina avoimeen toimin­ta­kult­tuuriin liitty­vissä valta­kun­nal­li­sissa työryh­missä ja verkos­toissa (esim. datakou­lutus, avoin julkai­se­minen, Avoin TKIO). Työryh­missä linjataan kansal­lisia suosi­tuksia, joita toteu­tetaan Karelian arjessa. 

Avointa toimin­ta­kult­tuuria ja vaikut­ta­vuutta koko Karelian tasolla koordinoi tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja Anne Ilvonen.  Avoin toimin­ta­kult­tuuri huomioidaan mm. Karelian strate­gia­työssä ja laadunhallinnassa. 

Avoin julkai­se­minen, eli toiminnan tulosten näkyväksi tekeminen kuuluu Kareliassa kirjaston vastuulle. Julkai­se­misen tukipal­ve­luita sekä rinnak­kais­tal­len­nusta hoitavat tieto­asian­tuntija Kaisa Varis ja kirjasto- ja tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Pekka Malvela. Avoimeen julkai­se­miseen liittyy vahvasti myös monika­na­vainen viestintä, jossa tukena toimii Karelian viestintätiimi. 

Tutki­musai­neis­tojen avaamisen ja aineis­ton­hal­linnan tukihen­kilönä toimii TKI-asian­tuntija Heli Kurkko. Karelian tavoit­teena on, että kaikki TKI-hankkeet tekevät aineis­ton­hal­lin­ta­suun­ni­telman, ja avaavat hankkeen aikana synty­neitä tutki­musai­neistoja mahdol­li­suuksien mukaan jatkokäyttöön. 

Avoin oppiminen on myös tärkeä osa avointa toimin­ta­kult­tuuria, ja siihen liittyviä toimintoja Kareliassa koordinoi koulu­tuksen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenonen. Avoimeen oppimiseen sisäl­tyvät mm. oppima­te­ri­aalien avaaminen, avoin oppiminen, opetuksen ja TKI:n integraatio, avoimet oppimi­sym­pä­ristöt ja avoimuuden huomioi­minen opetussuunnitelmissa. 

Tutki­muse­tiikan tukihen­kilönä toimii yliopettaja Tarja Kupiainen. Karelia on sitou­tunut noudat­tamaan Tutki­museet­tisen neuvot­te­lu­kunnan ohjetta hyvästä tieteel­li­sestä käytän­nöstä ja loukkause­päi­lyjen käsit­te­lystä, sekä ihmiseen kohdis­tuvan tutki­muksen eetti­sistä periaat­teista ja ihmis­tie­teiden eetti­sestä ennakkoarvioinnista. 

Karelian tieto­suoja- ja tieto­tur­va­po­li­tiikkaa, niihin liittyvää ohjeis­tusta sekä EU:n tieto­suoja-asetuksen vaati­musten toteut­ta­mista koordi­noivat tieto­hal­lin­to­pääl­likkö Jarmo Väisänen ja tieto­suo­ja­val­tuu­tettu Mika Kettunen

ATT-koordi­naa­tio­ryhmään kuuluvat myös TKI-asian­tuntija Marika Turkia ja projek­ti­pääl­likkö Helena Puhakka-Tarvainen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on osaava ja innova­tii­vinen korkea­kou­lu­yh­teisö, jossa avoin toimin­ta­kult­tuuri ja sen eri osa-alueet edistyvät koko asian­tun­ti­jayh­teisön voimin. 

Linkkejä ja lisätietoa: 

Avoin tiede ja tutkimus Kareliassa – Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 

Opas avoimeen TKI-toimintaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa 

Karelian julkai­sijan opas 

Avoimen tieteen kansal­linen koordi­naatio – avointiede.fi 


Kirjoit­tajat:

Heli Kurkko, TKI-asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu