Ammat­ti­kor­kea­kou­lut työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lu­jen vauhdittajina

Jatku­van oppi­mi­sen uudis­tuk­sella vasta­taan työelä­män muut­tu­viin osaa­mi­siin työuran eri vaiheissa. Myös työl­li­syy­den hoito on suuressa muutok­sessa, ja työvoima- ja elin­kei­no­pal­ve­lut (TE-palve­lut) ovat siir­ty­mässä kunnille vuoden 2024 aikana. Menossa on työl­li­syy­den kunta­ko­kei­luja, joissa kokei­lu­kun­nat vastaa­vat työvoima- ja yritys­pal­ve­lui­den (TE-palve­lui­den) tarjoa­mi­sesta tietyille kohde­ryh­mille. Kymme­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhtei­nen JATKUMO-hanke järjesti Ammat­ti­kor­kea­kou­lut työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -verk­ko­ta­pah­tu­man, jossa tarkas­tel­tiin, mitä mahdol­li­suuk­sia ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat tarjota työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lu­jen tueksi ja yhteis­työn kehit­tä­mi­seen työl­li­syys­toi­mi­joille. Tässä artik­ke­lissa on nostettu esiin verk­ko­ta­pah­tu­man teemoja  ja tuodaan esiin verk­ko­ta­pah­tu­massa esitel­tyjä käytän­nön esimerk­kejä yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sista ja jatku­vasta oppimisesta. 

Työl­li­syy­den kuntakokeilut

Kuntien roolia työl­li­syys­pal­ve­lu­jen järjes­tä­jänä vahvis­te­taan halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti. Työvoima- ja elin­kei­no­pal­ve­lut (TE-palve­lut) siir­ty­vät koko­naan kunnille vuoden 2024 aikana. Ensim­mäi­sinä toimen­pi­teinä käyn­nis­tyi­vät 1.3.2021 työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lut 25 kokei­lua­lu­eella. Kunta­ko­kei­lu­jen aikana kokei­lu­kun­nat vastaa­vat osit­tain alueensa TE-palve­lu­jen tarjoa­mi­sesta. Kokei­lu­jen tarkoi­tus on edistää tehok­kaam­min työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mistä ja koulu­tuk­seen ohjau­tu­mista sekä kehit­tää osaavan työvoi­man saata­vuu­teen uusia ratkai­suja. Kokei­lu­jen tulok­sena syntyy työl­lis­ty­mistä tukevia palve­luja ja palve­lu­mal­leja, joissa entistä tehok­kaam­min yhdis­te­tään työl­li­syys-, koulu­tus- ja sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut yhteen. Kunta­ko­kei­lu­jen asia­kas­pii­riin kuulu­vat kaikki työn­ha­ki­jaksi ilmoit­tau­tu­neet, jotka eivät ole oikeu­tet­tuja ansio­päi­vä­ra­haan, kaikki alle 30-vuoti­aat työn­ha­ki­jat sekä maahan­muut­ta­jat ja vieras­kie­li­set. (Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö 2021.)  Myös pohjois­mai­sen työl­li­syys­pal­ve­lu­mal­liin siir­ty­mi­nen vaatii työl­li­syy­den­hoi­don ja toimi­joi­den yhteis­työn kehittämistä.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen tukena

Halli­tus­oh­jel­maan kirja­tussa Jatku­van oppi­mi­sen uudis­tuk­sessa vasta­taan osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen tarpee­seen työuran ja elämän eri vaiheissa. Myös korkea­kou­luja kannus­te­taan avaa­maan koulu­tus­tar­jon­taansa ja kehit­tä­mään korkea­kou­lu­jär­jes­tel­mää jatku­van oppi­mi­sen alus­tana. Kymme­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhtei­nen JATKUMO-hanke vastaa tähän haas­tee­seen kehit­tä­mällä ja pilo­toi­malla yritys­läh­töistä palve­lu­mal­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhteis­toi­min­tana. Hanke on opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön rahoit­tama, ja sen tarkoi­tuk­sena on syven­tää ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen välistä yhteis­työtä palve­lu­toi­min­nan kehit­tä­mi­sessä. Lisäksi yhteis­työ mahdol­lis­taa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen erikois­tu­mi­sen tiet­tyyn kärkio­saa­mi­seen, joka on yhtei­sen palve­lu­mal­lin mukai­sesti yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den saata­villa valta­kun­nal­li­sesti. (Jatkumo-hanke 2021.)

Hank­keen luomassa palve­lu­mal­lissa huomioi­daan myös kunta­ko­kei­lu­kun­tien ja TE-palve­lui­den tarpeet osaavan työvoi­man saami­seksi alueille. Siksi hank­keen erityi­senä kehit­tä­mis­koh­teena on raken­taa alueel­li­set verkos­tot kunta­ko­kei­lu­kun­tien toimi­joi­den kanssa. Hank­keessa toteu­te­taan yritys­ten ja orga­ni­saa­tion palve­lu­tar­pei­siin pohjau­tu­via kette­riä kokei­luja, jotka vastaa­vat alueel­li­siin työl­li­syy­den haas­tei­siin. Hank­keessa raken­ne­taan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhteistä toimin­ta­mal­lia ja testa­taan kette­rää yrity­syh­teis­työtä, työl­lis­ten ja työt­tö­mien yritys­tar­ve­läh­töi­siä palve­lu­mal­leja ja työurien piden­tä­mi­seen tähtää­viä koulu­tuk­sel­li­sia ratkai­suja.

JATKUMO-hanke toteutti yhtenä hank­keen kette­ränä kokei­luna Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jinaverk­ko­ta­pah­tu­man, jossa keskus­tel­tiin työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lu­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kesken kunta­ko­kei­lu­jen tarpeista ja haas­teista sekä pereh­dyt­tiin siihen, mitä mahdol­li­suuk­sia ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat tarjota työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lu­jen tueksi ja yhteis­työn kehit­tä­mi­seen työl­li­syys­toi­mi­joille. Tapah­tu­massa tuotiin esiin esimerk­kejä siitä, mitä yhteis­työtä ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat tehneet kunta­ko­kei­lu­jen kanssa, ja erilai­sia mahdol­li­suuk­sia, kuinka ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat olla tuke­massa ja omalta osal­taan vauh­dit­ta­massa työl­li­syy­den kunta­ko­kei­luja. Ammat­ti­kor­kea­kou­lut tarjoa­vat muun muassa mahdol­li­suuk­sia kunta­ko­kei­lu­pro­ses­sien ja verkos­to­yh­teis­työn kehit­tä­mi­seen, yrity­syh­teis­työn kehit­tä­mi­seen sekä osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen niin kunta­ko­kei­lu­jen oman henki­lös­tön kuin asiak­kai­den­kin näkökulmasta.

Osaa­mista kunta­ko­kei­lu­jen henki­lös­tön kehittämiseen

Työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lun ja työl­li­syys­toi­mi­joi­den henki­lös­töllä on erilai­sia koulu­tus­taus­toja ja osaa­mi­sia. Ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tuu kunta­ko­kei­luille osaavaa työvoi­maa, ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut tarjoa­vat henki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen erilai­sia työka­luja lyhyistä täyden­nys­kou­lu­tuk­sista tutkin­toi­hin. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­not, YAMK-tutkin­not ja muun­to­kou­lu­tuk­set, erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­set, avoin ammat­ti­kor­kea­koulu, täyden­nys­kou­lu­tuk­set ja muu jatku­van oppi­mi­sen tarjonta ovat väyliä lisätä tarvit­ta­vaa osaa­mista ja tuoda jatku­vaa oppi­mista myös työl­li­syy­den­hoi­don henkilöstölle.

Täyden­nys­kou­lu­tuk­sena toteu­te­taan moni­puo­li­sesti erilai­sia koulu­tuk­sia ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen eri koulu­tus­aloilta. Kunta­ko­kei­lun henki­lös­tön tarvit­se­mia koulu­tuk­sia voivat olla esimer­kiksi asia­kas­pal­velu- ja ohjaus­osaa­mi­nen tai verkos­to­työ­tai­dot. Tarvit­ta­vat koulu­tuk­set voivat liittyä digi­tai­to­jen kehit­tä­mi­seen tai tiedon­hal­lin­taan tai kehit­tää kieli-, vies­tintä-, esiin­ty­mis- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toja.  Täyden­nys­kou­lu­tuk­sena tarjon­nassa on myös erilai­sia johta­mi­sen ja esimies­työn koulu­tuk­sia sekä työyh­tei­sö­jen, palve­lui­den ja proses­sien kehit­tä­mistä esimer­kiksi palve­lu­muo­toi­lun avulla.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut toteut­ta­vat maksul­lista palve­lu­toi­min­taa, ja täyden­nys­kou­lu­tuk­set voivat olla avoi­messa tarjon­nassa tai niitä voidaan järjes­tää asia­kas­koh­tai­sina tilaus­kou­lu­tuk­sina juuri tilaa­jan tarpei­siin räätä­löi­tynä. Kunta­ko­kei­lulle räätä­löi­dystä tilaus­kou­lu­tuk­sesta on esimerk­kinä Savonia ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kuopion kaupun­gille räätä­löimä Asian­tun­ti­jana työvoi­ma­pal­ve­luissa koulu­tus, joka on alka­massa syksyllä 2021.  Koulu­tuk­sen keskei­senä sisäl­tönä on asian­tun­ti­ja­roo­lin omak­su­mi­nen, itseoh­jau­tu­van tiimi­työn osaa­mi­nen sekä toimin­ta­kult­tuu­rin yhdis­tä­mi­sen näkö­kulma. (Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -verk­ko­ta­pah­tuma 2021.) Tilaus­kou­lu­tus­ten sisäl­löt, kestot ja toteu­tus­ta­vat räätä­löi­dään aina asiak­kaan tarpeen mukaan ja niillä voidaan vastata juuri asiak­kaan tarpeeseen.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut toteut­ta­vat myös esimer­kiksi työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tusta, joka on alkanut kahdek­sassa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa syksyllä 2021 (Valtio­neu­vosto 2021). Kunta­ko­kei­lun työn­te­ki­jät tekevät asia­kas­työtä ja tarvit­se­vat moni­puo­lista osaa­mista asiak­kai­den kohtaa­mi­seen. Uraoh­jauk­sen osaa­mista voi kehit­tää esimer­kiksi 30 opin­to­pis­teen laajui­sissa uraoh­jauk­sen erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sissa, joita on tarjon­nassa useilla korkea­kou­luilla. Erikois­tu­mis­kou­lu­tus on suun­nattu korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­neille, työelä­mässä jo toimi­ville henki­löille amma­til­lista osaa­mista, kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edis­tä­väksi opin­noiksi työelä­mässä tarvit­ta­viin aiheisiin.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat pereh­dyt­tää kunta­ko­kei­lun henki­lös­töä AMK-opin­toi­hin ja lisätä heidän tieto­aan asia­kas­työ­hön ja ohjaus- ja neuvon­ta­työ­hön, tai ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­töä voi olla yhteis­työssä kunta­ko­kei­luissa anta­massa ohjausta AMK-opintoihin.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut toteut­ta­vat tutki­mus- ja kehi­tys­hank­keita, jotka myös tarjoa­vat moni­puo­li­sia mahdol­li­suuk­sia kunta­ko­kei­lu­jen henki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Esimerk­kinä niistä on LAB AMK:n Tuetusti työhön ja osal­li­suu­teen Päijät-Hämeessä -hanke, jonka tarkoi­tuk­sena on vahvis­taa sote-ammat­ti­lais­ten osaa­mista työky­vyn arvioi­mi­sessa ja työky­vyn tuen palve­lu­jen kehit­tä­mi­sessä sekä tukea osatyö­ky­kyis­ten työt­tö­mien työ- ja toimin­ta­ky­kyä ja edistää heidän työl­lis­ty­mis­tään ja työssä pysy­mistä. (Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -verk­ko­ta­pah­tuma 2021.) Eri puolilla Suomea on menossa erilai­sia hank­keita, ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat olla kehit­tä­mässä myös uusia hank­keita kunta­ko­kei­lu­jen tarpei­den pohjalta yhdessä verkos­to­jen kanssa.

Kunta­ko­kei­lu­jen asiak­kai­den osaa­mi­sen kehittäminen

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut koulut­ta­vat osaavaa työvoi­maa elin­kei­noe­lä­mälle ja tarjoa­vat erilai­sia koulu­tus­mah­dol­li­suuk­sia työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lu­jen asiak­kaille.  Korkea­kou­lu­jen opin­to­tar­jonta avaa moni­puo­li­sia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia työn­ha­ki­joille tutkin­to­kou­lu­tuk­sista muuhun jatku­van oppi­mi­sen tarjontaan.

Jos opis­kelu ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kiin­nos­taa mutta omaa alaa ei ole vielä löyty­nyt tai tarvi­taan vahvis­tusta opis­ke­lulle, monissa ammat­ti­kor­kea­kou­luissa työn­ha­ki­joi­den on mahdol­lista osal­lis­tua koulu­tus­ko­kei­lui­hin, joissa he pääse­vät tutus­tu­maan kiin­nos­ta­vaan AMK:n koulu­tus­oh­jel­maan ja AMK-opin­toi­hin 1-10 päivän ajaksi. Koulu­tus­ko­kei­lun tavoit­teena on löytää sovel­tuva koulu­tusala. Koulu­tus­ko­keilu on ELY-keskuk­sen rahoit­ta­maa ja osal­lis­tu­jille maksu­tonta. Perin­teis­ten koulu­tus­ko­kei­lu­jen rinnalla koulu­tus­ko­kei­luja voisi toteut­taa myös ryhmä­muo­toi­sena tai eri kohde­ryh­mille, esimer­kiksi maahan­muut­ta­jille tai osatyö­ky­kyi­sille, liittää koulu­tus­ko­kei­lun osaksi laajem­paa asia­kas­oh­jausta ja yhdis­tää esimer­kiksi työko­kei­lun kanssa tai toteut­taa kokei­lu­tyyp­pi­siä eril­lis­kurs­seja. Ammat­ti­kor­kea­kou­lut voivat olla teke­mässä myös koulu­tus­ko­kei­lu­jen vaikuttavuustutkimusta.

Työn­ha­ki­joille suun­nat­tuina koulu­tuk­sina ammat­ti­kor­kea­kou­lut toteut­ta­vat eri alojen työvoi­ma­kou­lu­tuk­sia tuke­maan alueen yritys­ten osaa­ja­tar­peita. Työvoi­ma­kou­lu­tuk­sissa tehdään yleensä tiivistä yhteis­työtä yritys­ten kanssa, ja niihin kuulu­vien harjoit­te­lu­jen kautta onkin hyvät mahdol­li­suu­det päästä näyt­tä­mään omaa osaa­mis­taan alueen yrityk­seen ja työl­lis­tyä. Korkea­kou­lu­jen työvoi­ma­kou­lu­tuk­set ovat korkea­kou­lu­ta­soi­sia, ja niissä kehi­te­tään osaa­mista aluei­den tarpei­siin. Työvoi­ma­kou­lu­tuk­set voivat olla myös suun­nat­tuja suoraan kunta­ko­kei­lu­jen kohde­ryh­mille, esimer­kiksi korkea­kou­lu­tet­tu­jen maahan­muut­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tusta, nuorille työha­ki­joille suun­nat­tuja koulu­tus­ryh­miä tai täyden­nys­kou­lu­tuk­sia korkea­kou­lu­te­tuille työha­ki­joille. Väliai­kai­sen laki­muu­tok­sen myötä myös kesken jäänyt AMK-tutkinto on nyt mahdol­lista suorit­taa valmiiksi poik­keuk­sel­li­sesti työvoi­ma­kou­lu­tuk­sena. Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kehit­tä­vät mielel­lään uusia työvoi­ma­kou­lu­tuk­sia vastaa­maan alueen työvoi­ma­tar­pei­siin ja kohtaanto-ongelmiin.

Tarjon­nassa on myös ura-, ohjaus- ja neuvon­ta­pal­ve­luita työn­ha­ki­joille ja työn­haun nivel­vai­hei­siin, esimer­kiksi valmis­tu­mis­vai­heessa oleville, tai uraval­men­nuk­sia työn­ha­ki­joille sekä erilai­sia digi­taa­li­sia palve­luita. Erilais­ten TKI-hank­kei­den kautta toteu­te­taan muun muassa työn­ha­kuun liit­ty­viä valmen­nuk­sia, tuetaan työnan­ta­jien rekry­toin­tio­saa­mista tai luodaan mahdol­li­suuk­sia työnan­ta­jien ja työn­ha­ki­joi­den kohtaa­mi­siin, kuten Centria-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­noi­massa My Way 2 -hank­keessa. Hank­keissa on luotu myös uraoh­jauk­sen työka­luja työvä­li­neeksi ohjaus­työ­hön. Esimerk­kinä tästä on Work Smartin uraoh­jaus­malli tai Osaa­mis­mat­kalla-hank­keen Sampo-ohjaus­si­vusto. (Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -verk­ko­ta­pah­tuma 2021.)

Palve­lut maahanmuuttajille

Korkea­kou­lut tarjoa­vat moni­puo­li­sesti palve­luja myös maahan­muut­ta­jille ja turva­pai­kan­ha­ki­joille. Korkea­kou­lu­tuk­seen liit­ty­viä asioita ratko­taan erityi­sesti maahan­muu­ton vastuu­kor­kea­kou­luissa, jotka tekevät työtä opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön tuke­massa SIMHE-Suppor­ting Immi­grants in Higher Educa­tion -toimin­nassa. Tämän toimin­nan tarkoi­tuk­sena on paran­taa korkeasti koulu­tet­tu­jen, eri statuk­silla olevien maahan­muut­ta­jien ja ulko­maa­lais­taus­tais­ten aiemmin hanki­tun osaa­mi­sen tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista, korkea­kou­lu­tuk­seen ohjau­tu­mista, tutkin­non suorit­ta­mista sekä työl­lis­ty­mistä suoma­lai­sille työmark­ki­noille. (Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -verk­ko­ta­pah­tuma 2021.) SIMHE-toimin­nassa levi­te­tään hyviä käytän­töjä ja malleja, joista hyötyy koko korkeakoulukenttä.

SIMHE-ohjaus- ja tuki­toi­mien lisäksi monet korkea­kou­lut tarjoa­vat maahan­muut­ta­jille korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­via opin­toja, suomen kielen opin­toja, työvoi­ma­kou­lu­tuk­sia sekä muita asian­tun­ti­jao­saa­mista kehit­tä­viä opin­toja. Esimer­kiksi Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lut ja Itä-Suomen yliopisto järjes­tä­vät yhdessä KAVA-työelä­män asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin valmen­ta­vaa koulu­tusta kansain­vä­li­sille osaa­jille. Koulu­tuk­sen tavoit­teena on lisätä yhteyk­siä työelä­mään, auttaa oman asian­tun­ti­ja­ver­kos­ton raken­ta­mi­sessa ja vahvis­taa uratai­toja ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­ta­vaa suomen kielen taitoa.

Kunta­ko­kei­lu­jen ja verkos­to­yh­teis­työn kehittäminen

TE-palve­lui­den uudis­tus ja siir­ty­mi­nen kunnille vaatii toimin­ta­mal­lien ja eri toimi­joi­den yhteis­työn ja yhteis­ten palve­lui­den kehit­tä­mistä. Toimi­vaa verkos­to­yh­teis­työtä voidaan kehit­tää esimer­kiksi yhtei­sissä palve­lu­muo­toi­lun työpa­joissa tai verkosto-osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen koulu­tuk­sissa. Moni­toi­mi­juus kunta­ko­kei­lu­toi­mi­joi­den, oppi­lai­tos­ten ja muiden yhteis­työ­toi­mi­joi­den kanssa on hedel­mäl­li­nen teema yhtei­sille kehit­tä­mis­hank­keille. Kehit­tä­mis­hank­keita on toteu­tettu monilla kunta­ko­kei­lua­lueilla yhteis­työssä oppi­lai­tos­ten kanssa. Esimer­kiksi Osaa­jaKS – jatku­van oppi­mi­sen palve­lu­ketju -hank­keessa on raken­nettu uutta jatku­van oppi­mi­sen palve­lu­ket­jua Keski-Suomessa Jyväs­ky­län seudun työl­li­syy­den kokei­lu­kun­tiin. Hank­keen keskiössä on auttaa keski­suo­ma­lai­sia työn­ha­ki­joita työl­lis­ty­mään lisä­kou­lu­tuk­sen avulla ja alueen työnan­ta­jia saamaan näin osaavia työn­te­ki­jöitä. (Osaa­jaKS 2021.)

Kunta­ko­kei­luissa on tärkeää raken­taa yhte­näistä palve­lu­pol­kua asiak­kaille. Centria-ammat­ti­kor­kea­kou­lun työl­li­syy­den kunta­ko­kei­luja tuke­vissa hank­keissa on tavoit­teena selkiyt­tää palve­lu­pol­kua yhteis­työssä eri toimi­joi­den kanssa. Hank­keissa pereh­dy­tään kunta­ko­kei­lun asiak­kai­den ohjauk­seen käytän­nön ohjaus­ti­lan­teissa ja toteu­te­taan asia­kas­pal­ve­luoh­jauk­sen koulu­tusta kunta­ko­kei­lun työn­te­ki­jöille ja palve­lun­tuot­ta­jille edis­täen kunta­ko­kei­lun yhteis­työ­ra­ken­tei­den toimin­taa ja moniam­ma­til­li­sen yhteis­työn muotoja. Hank­keissa pereh­dy­tään kunta­ko­kei­lun kohde­ryh­minä olevien asiak­kai­den ohjauk­seen, luodaan nopea­vai­kut­tei­sia ratkai­suja yritys­ten ja työn­ha­ki­joi­den osaa­mis­tar­pei­siin sekä valmen­ne­taan yrityk­siä moni­muo­tois­tu­van työelä­män kohtaa­mi­seen. (Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -verk­ko­ta­pah­tuma 2021.)

Työl­li­syy­den tuke­mi­nen ja yhteis­työ työnan­ta­jien kanssa

Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on hyvät valmiu­det löytää ratkai­suja yritys­ten ja työn­ha­ki­joi­den osaa­mis­tar­pei­siin ja kohtaanto-ongel­maan. Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on kehit­ty­neet kump­pa­nuus­jär­jes­tel­mät ja tutki­mus- kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan verkos­tot. Yhteis­työtä työ- ja elin­kei­noe­lä­män kanssa tehdään mm. kump­pa­nuus- ja palve­lu­toi­min­tana, mentori- ja alum­ni­toi­min­tana, opet­ta­jien työelä­mä­jak­soina, kummiy­ri­tys­toi­min­tana sekä erilai­sissa yhteis­työ­ryh­missä ja verkos­toissa. Ammat­ti­kor­kea­kou­lut tarjoa­vat yrityk­sille ja yhtei­söille myös rekry­toin­ti­pal­ve­lua­lus­toja, joiden kautta yrityk­set voivat ilmoit­taa avoi­mista työpai­koista, kesä­töistä, harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sista sekä opin­näy­te­työ­ai­heista opis­ke­li­joille. Ammat­ti­kor­kea­kou­lut edis­tä­vät yritys­ten ja opis­ke­li­joi­den kohtaan­toa moni­puo­lis­ten ura- ja rekry­toin­ti­pal­ve­lu­jen avulla. Opis­ke­li­joita valmen­ne­taan kehit­tä­mään uratai­to­jaan ja yrityk­siä valmen­ne­taan kohtaa­maan moni­muo­toista työvoi­ma­re­ser­viä ja palk­kaa­maan esimer­kiksi maahanmuuttajia.

Osaa­ja­pu­laan reagointi tarjoa­malla ja kehit­tä­mällä nopeita ja jous­ta­via jatku­van oppi­mi­sen ratkai­suja on myös ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kyvyk­kyyttä. Esimerk­kinä osaa­ja­pu­lan nopea­vai­kut­tei­sista toimen­pi­teistä on Haaga-Helia- ja Laurea-ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen Work and Study Fast Track -hanke, jossa on kehi­tetty ammat­ti­kor­kea­kou­lu­toi­mi­joi­den nopeaa reagoin­tia, eri alojen osaa­mi­sen yhdis­tä­mistä sekä työssä synty­neen osaa­mi­sen arvioin­ti­tai­toja. Korkea­kou­lu­tet­tu­jen osaa­jien pito­voi­maa ja kohtaan­toa on kehi­tetty yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den kanssa yhdessä LAB-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Yritys-Hunter-hank­keessa. Tässä hank­keessa on tavoit­teena hankkia uusia yritys­kon­tak­teja ja tukea opis­ke­li­joi­den ja vasta­val­mis­tu­nei­den sijoit­tu­mista ja työl­lis­ty­mistä yrityk­siin. (Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -verk­ko­ta­pah­tuma 2021.)

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut toteut­ta­vat yrityk­sille tarvit­ta­van osaa­mi­sen päivit­tä­mi­seksi aktii­vi­sesti myös ELY-keskus­ten rahoit­ta­mia Täsmä-, Rekry- ja Muutos­Kou­lu­tuk­sia. Täsmä­Kou­lu­tus on nykyi­sen henki­lös­tön koulut­ta­mista muut­tu­van toimin­taym­pä­ris­tön vaati­muk­siin, ja sen avulla voidaan välttää lomau­tuk­sia ja irti­sa­no­mi­sia. Rekry­Kou­lu­tus sopii uuden työvoi­man koulut­ta­mi­seen silloin, kun osaavaa työvoi­maa ei löydy. Sen avulla voidaan koulut­taa työn­ha­ki­joille puut­tu­vaa, työpai­kassa tarvit­ta­vaa osaa­mista. Näitä yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tuk­sia voidaan toteut­taa yksit­täi­sille tai useam­mille yrityk­sille yhdessä.

Valmiina kehit­tä­mään uutta

Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on tarjolla paljon valmiita työl­li­syys­toi­mi­joi­den hyödyn­net­tä­viä mahdol­li­suuk­sia, mutta korkea­kou­lut ovat myös valmiina kehit­tä­mään uusia palve­luita, hank­keita ja koulu­tuk­sia jatku­van oppi­mi­sen tarpei­siin ja kunta­ko­kei­lu­jen ja työl­li­syy­den tueksi. Palve­lu­toi­min­nan kautta voidaan kette­rästi vastata kunta­ko­kei­lu­jen ja työl­li­syy­den­hoi­don tarpei­siin ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen keski­näi­nen yhteis­työ tuo uusia laajem­pia mahdol­li­suuk­sia tukea kunta­ko­kei­luja ja työllisyydenhoitoa.

Työl­li­syy­den hoito tarvit­see oppi­lai­tok­silta jous­ta­vaa palve­lua, tiivistä yhteis­työtä ja koulu­tus­asian­tun­ti­juutta. Korkea­kou­lu­jen tiivis yhteis­työ työl­li­syy­den hoidon kanssa voi olla esimer­kiksi aikuis­ten asiak­kai­den ura- tai opinto-ohjaus­toi­min­taa tai omaval­men­ta­ja­toi­min­taa moniam­ma­til­li­sessa yhteistyössä.

Työl­li­syy­den hoidon toimi­jat tarvit­se­vat työs­sään katta­vaa palve­lu­ra­ken­tei­den tunte­musta, joista koulu­tuk­sen järjes­tä­jien tarjoa­mat mahdol­li­suu­det ovat tärkeä osa. Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on kyvyk­kyys ja edel­ly­tyk­set tarjota moni­puo­li­sia ratkai­suja työl­li­syy­den hoidon tueksi. Uudessa työl­li­syy­den hoidon mallissa alueel­lis­ten tarpei­den tunnis­ta­mi­nen kuntien kanssa koros­tuu. Haas­teena on tiedon jaka­mi­nen ja hyvien käytän­tö­jen levit­tä­mi­nen yhtei­sessä palvelurakenteessa.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -tapah­tuma osoitti, että ammat­ti­kor­kea­kou­lut tekevät jo paljon erilaista yhteis­työtä työl­li­syy­den hoidon kanssa, mutta koko­nai­suus ei tule näky­väksi. Tällai­nen yhtei­nen näyteik­kuna tuo esille esimerk­kejä ja hyviä käytän­teitä. Omien aluei­den työl­li­syy­den hoidon verkos­to­jen raken­ta­mi­nen on tärkeää. Tiiviin yhteis­työn kehit­tä­mi­nen tuo muka­naan vaikut­ta­vam­pia ja jous­ta­vam­pia palve­luja, tärkeää vuoro­pu­he­lua ja mahdol­lis­taa tiedon jakamisen.


Kirjoit­ta­jat:

Paula Oja, koulu­tus­pääl­likkö,  Centria-ammat­ti­kor­kea­koulu
Anne Prepula, Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori, Karelia ammattikorkeakoulu

Kirjoit­ta­jat ovat mukana Jatkumo-hankkeessa.

Jatkumo-hanke

Jatkumo-hank­keen rahoit­ta­jana on Opetus- ja Kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö. Hank­keessa on mukana kymme­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lua. Hallin­noi­jana on Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu ja osato­teut­ta­jina ovat  Jyväs­ky­län ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu, Laurea ammat­ti­kor­kea­koulu, Centria-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia ammat­ti­kor­kea­koulu, Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu, Kaak­kois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, LAB-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Huma­nis­ti­nen ammat­ti­kor­kea­koulu. (Jatkumo-hanke 2021.)

Lähteet:

Ammat­ti­kor­kea­kou­lut kunta­ko­kei­lu­jen vauh­dit­ta­jina -verk­ko­ta­pah­tuma 23.9.2021. Verk­ko­ta­pah­tu­man mate­ri­aa­leja, Case-esimerk­kejä. JATKUMO-hanke. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/jatkumo/files/2021/09/Caset_AMK-kuntakokeilujen-vauhdittajina.pdf. Luettu 19.10.2021.

JATKUMO-hanke. 2021. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/jatkumo/. Luettu 22.10.2021.

Osaa­jaKS – jatku­van oppi­mi­sen palve­lu­ketju. 2021. https//osaajaks.fi/fi. Luettu 22.10.2021.

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö. 2021. Työl­li­syy­den kunta­ko­kei­lut. https://tem.fi/tyollisyyskokeilut. Luettu 19.10.2021

Valtio­neu­vosto. 2021. Työky­ky­koor­di­naat­to­rien koulu­tus alkaa ammat­ti­kor­kea­kou­luissa. https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tyokykykoordinaattorien-koulutus-alkaa-ammattikorkeakouluissa-. Luettu 22.10.2021.