Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Ammat­ti­kor­kea­koulut työlli­syyden kunta­ko­kei­lujen vauhdittajina

Jatkuvan oppimisen uudis­tuk­sella vastataan työelämän muuttuviin osaamisiin työuran eri vaiheissa. Myös työlli­syyden hoito on suuressa muutok­sessa, ja työvoima- ja elinkei­no­pal­velut (TE-palvelut) ovat siirty­mässä kunnille vuoden 2024 aikana. Menossa on työlli­syyden kunta­ko­keiluja, joissa kokei­lu­kunnat vastaavat työvoima- ja yritys­pal­ve­luiden (TE-palve­luiden) tarjoa­mi­sesta tietyille kohde­ryh­mille. Kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulun yhteinen JATKUMO-hanke järjesti Ammat­ti­kor­kea­koulut työlli­syyden kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -verkko­ta­pah­tuman, jossa tarkas­teltiin, mitä mahdol­li­suuksia ammat­ti­kor­kea­koulut voivat tarjota työlli­syyden kunta­ko­kei­lujen tueksi ja yhteistyön kehit­tä­miseen työlli­syys­toi­mi­joille. Tässä artik­ke­lissa on nostettu esiin verkko­ta­pah­tuman teemoja  ja tuodaan esiin verkko­ta­pah­tu­massa esiteltyjä käytännön esimerkkejä yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sista ja jatku­vasta oppimisesta. 

Työlli­syyden kuntakokeilut

Kuntien roolia työlli­syys­pal­ve­lujen järjes­täjänä vahvis­tetaan halli­tus­oh­jelman mukai­sesti. Työvoima- ja elinkei­no­pal­velut (TE-palvelut) siirtyvät kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana. Ensim­mäisinä toimen­pi­teinä käynnis­tyivät 1.3.2021 työlli­syyden kunta­ko­keilut 25 kokei­lua­lu­eella. Kunta­ko­kei­lujen aikana kokei­lu­kunnat vastaavat osittain alueensa TE-palve­lujen tarjoa­mi­sesta. Kokei­lujen tarkoitus on edistää tehok­kaammin työttömien työnha­ki­joiden työllis­ty­mistä ja koulu­tukseen ohjau­tu­mista sekä kehittää osaavan työvoiman saata­vuuteen uusia ratkaisuja. Kokei­lujen tuloksena syntyy työllis­ty­mistä tukevia palveluja ja palve­lu­malleja, joissa entistä tehok­kaammin yhdis­tetään työllisyys-, koulutus- ja sosiaali- ja terveys­pal­velut yhteen. Kunta­ko­kei­lujen asiakas­piiriin kuuluvat kaikki työnha­ki­jaksi ilmoit­tau­tuneet, jotka eivät ole oikeu­tettuja ansio­päi­vä­rahaan, kaikki alle 30-vuotiaat työnha­kijat sekä maahan­muut­tajat ja vieras­kie­liset. (Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö 2021.)  Myös pohjois­maisen työlli­syys­pal­ve­lu­malliin siirty­minen vaatii työlli­syy­den­hoidon ja toimi­joiden yhteistyön kehittämistä.

Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen tukena

Halli­tus­oh­jelmaan kirja­tussa Jatkuvan oppimisen uudis­tuk­sessa vastataan osaamisen kehit­tä­misen tarpeeseen työuran ja elämän eri vaiheissa. Myös korkea­kouluja kannus­tetaan avaamaan koulu­tus­tar­jon­taansa ja kehit­tämään korkea­kou­lu­jär­jes­telmää jatkuvan oppimisen alustana. Kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulun yhteinen JATKUMO-hanke vastaa tähän haasteeseen kehit­tä­mällä ja pilotoi­malla yritys­läh­töistä palve­lu­mallia ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteis­toi­mintana. Hanke on opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön rahoittama, ja sen tarkoi­tuksena on syventää ammat­ti­kor­kea­kou­lujen välistä yhteis­työtä palve­lu­toi­minnan kehit­tä­mi­sessä. Lisäksi yhteistyö mahdol­listaa ammat­ti­kor­kea­kou­lujen erikois­tu­misen tiettyyn kärkio­saa­miseen, joka on yhteisen palve­lu­mallin mukai­sesti yritysten ja organi­saa­tioiden saata­villa valta­kun­nal­li­sesti. (Jatkumo-hanke 2021.)

Hankkeen luomassa palve­lu­mal­lissa huomioidaan myös kunta­ko­kei­lu­kuntien ja TE-palve­luiden tarpeet osaavan työvoiman saami­seksi alueille. Siksi hankkeen erityisenä kehit­tä­mis­koh­teena on rakentaa alueel­liset verkostot kunta­ko­kei­lu­kuntien toimi­joiden kanssa. Hankkeessa toteu­tetaan yritysten ja organi­saation palve­lu­tar­peisiin pohjau­tuvia ketteriä kokeiluja, jotka vastaavat alueel­lisiin työlli­syyden haasteisiin. Hankkeessa raken­netaan ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteistä toimin­ta­mallia ja testataan ketterää yrity­syh­teis­työtä, työllisten ja työttömien yritys­tar­ve­läh­töisiä palve­lu­malleja ja työurien piden­tä­miseen tähtääviä koulu­tuk­sel­lisia ratkaisuja.

JATKUMO-hanke toteutti yhtenä hankkeen ketteränä kokeiluna Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajinaverkko­ta­pah­tuman, jossa keskus­teltiin työlli­syyden kunta­ko­kei­lujen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kesken kunta­ko­kei­lujen tarpeista ja haasteista sekä pereh­dyttiin siihen, mitä mahdol­li­suuksia ammat­ti­kor­kea­koulut voivat tarjota työlli­syyden kunta­ko­kei­lujen tueksi ja yhteistyön kehit­tä­miseen työlli­syys­toi­mi­joille. Tapah­tu­massa tuotiin esiin esimerkkejä siitä, mitä yhteis­työtä ammat­ti­kor­kea­koulut ovat tehneet kunta­ko­kei­lujen kanssa, ja erilaisia mahdol­li­suuksia, kuinka ammat­ti­kor­kea­koulut voivat olla tukemassa ja omalta osaltaan vauhdit­ta­massa työlli­syyden kunta­ko­keiluja. Ammat­ti­kor­kea­koulut tarjoavat muun muassa mahdol­li­suuksia kunta­ko­kei­lu­pro­sessien ja verkos­to­yh­teistyön kehit­tä­miseen, yrity­syh­teistyön kehit­tä­miseen sekä osaamisen kehit­tä­miseen niin kunta­ko­kei­lujen oman henki­löstön kuin asiak­kai­denkin näkökulmasta.

Osaamista kunta­ko­kei­lujen henki­löstön kehittämiseen

Työlli­syyden kunta­ko­keilun ja työlli­syys­toi­mi­joiden henki­lös­töllä on erilaisia koulu­tus­taustoja ja osaamisia. Ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmistuu kunta­ko­kei­luille osaavaa työvoimaa, ja ammat­ti­kor­kea­koulut tarjoavat henki­löstön osaamisen kehit­tä­miseen erilaisia työkaluja lyhyistä täyden­nys­kou­lu­tuk­sista tutkin­toihin. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnot, YAMK-tutkinnot ja muunto­kou­lu­tukset, erikois­tu­mis­kou­lu­tukset, avoin ammat­ti­kor­kea­koulu, täyden­nys­kou­lu­tukset ja muu jatkuvan oppimisen tarjonta ovat väyliä lisätä tarvit­tavaa osaamista ja tuoda jatkuvaa oppimista myös työlli­syy­den­hoidon henkilöstölle.

Täyden­nys­kou­lu­tuksena toteu­tetaan monipuo­li­sesti erilaisia koulu­tuksia ammat­ti­kor­kea­kou­lujen eri koulu­tus­aloilta. Kunta­ko­keilun henki­löstön tarvit­semia koulu­tuksia voivat olla esimer­kiksi asiakas­palvelu- ja ohjaus­osaa­minen tai verkos­to­työ­taidot. Tarvit­tavat koulu­tukset voivat liittyä digitai­tojen kehit­tä­miseen tai tiedon­hal­lintaan tai kehittää kieli-, viestintä-, esiin­tymis- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja.  Täyden­nys­kou­lu­tuksena tarjon­nassa on myös erilaisia johta­misen ja esimiestyön koulu­tuksia sekä työyh­tei­söjen, palve­luiden ja prosessien kehit­tä­mistä esimer­kiksi palve­lu­muo­toilun avulla.

Ammat­ti­kor­kea­koulut toteut­tavat maksul­lista palve­lu­toi­mintaa, ja täyden­nys­kou­lu­tukset voivat olla avoimessa tarjon­nassa tai niitä voidaan järjestää asiakas­koh­taisina tilaus­kou­lu­tuksina juuri tilaajan tarpeisiin räätä­löitynä. Kunta­ko­kei­lulle räätä­löi­dystä tilaus­kou­lu­tuk­sesta on esimerkkinä Savonia ammat­ti­kor­kea­koulun Kuopion kaupun­gille räätä­löimä Asian­tun­tijana työvoi­ma­pal­ve­luissa koulutus, joka on alkamassa syksyllä 2021.  Koulu­tuksen keskeisenä sisältönä on asian­tun­ti­ja­roolin omaksu­minen, itseoh­jau­tuvan tiimityön osaaminen sekä toimin­ta­kult­tuurin yhdis­tä­misen näkökulma. (Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -verkko­ta­pahtuma 2021.) Tilaus­kou­lu­tusten sisällöt, kestot ja toteu­tus­tavat räätä­löidään aina asiakkaan tarpeen mukaan ja niillä voidaan vastata juuri asiakkaan tarpeeseen.

Ammat­ti­kor­kea­koulut toteut­tavat myös esimer­kiksi työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tusta, joka on alkanut kahdek­sassa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa syksyllä 2021 (Valtio­neu­vosto 2021). Kunta­ko­keilun työnte­kijät tekevät asiakas­työtä ja tarvit­sevat monipuo­lista osaamista asiak­kaiden kohtaa­miseen. Uraoh­jauksen osaamista voi kehittää esimer­kiksi 30 opinto­pisteen laajui­sissa uraoh­jauksen erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sissa, joita on tarjon­nassa useilla korkea­kou­luilla. Erikois­tu­mis­kou­lutus on suunnattu korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille, työelä­mässä jo toimi­ville henki­löille ammatil­lista osaamista, kehit­ty­mistä ja erikois­tu­mista edistä­väksi opinnoiksi työelä­mässä tarvit­taviin aiheisiin.

Ammat­ti­kor­kea­koulut voivat pereh­dyttää kunta­ko­keilun henki­löstöä AMK-opintoihin ja lisätä heidän tietoaan asiakas­työhön ja ohjaus- ja neuvon­ta­työhön, tai ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstöä voi olla yhteis­työssä kunta­ko­kei­luissa antamassa ohjausta AMK-opintoihin.

Ammat­ti­kor­kea­koulut toteut­tavat tutkimus- ja kehitys­hank­keita, jotka myös tarjoavat monipuo­lisia mahdol­li­suuksia kunta­ko­kei­lujen henki­löstön osaamisen kehit­tä­miseen. Esimerkkinä niistä on LAB AMK:n Tuetusti työhön ja osalli­suuteen Päijät-Hämeessä -hanke, jonka tarkoi­tuksena on vahvistaa sote-ammat­ti­laisten osaamista työkyvyn arvioi­mi­sessa ja työkyvyn tuen palve­lujen kehit­tä­mi­sessä sekä tukea osatyö­ky­kyisten työttömien työ- ja toimin­ta­kykyä ja edistää heidän työllis­ty­mistään ja työssä pysymistä. (Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -verkko­ta­pahtuma 2021.) Eri puolilla Suomea on menossa erilaisia hankkeita, ja ammat­ti­kor­kea­koulut voivat olla kehit­tä­mässä myös uusia hankkeita kunta­ko­kei­lujen tarpeiden pohjalta yhdessä verkos­tojen kanssa.

Kunta­ko­kei­lujen asiak­kaiden osaamisen kehittäminen

Ammat­ti­kor­kea­koulut koulut­tavat osaavaa työvoimaa elinkei­noe­lä­mälle ja tarjoavat erilaisia koulu­tus­mah­dol­li­suuksia työlli­syyden kunta­ko­kei­lujen asiak­kaille.  Korkea­kou­lujen opinto­tar­jonta avaa monipuo­lisia opiske­lu­mah­dol­li­suuksia työnha­ki­joille tutkin­to­kou­lu­tuk­sista muuhun jatkuvan oppimisen tarjontaan.

Jos opiskelu ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kiinnostaa mutta omaa alaa ei ole vielä löytynyt tai tarvitaan vahvis­tusta opiske­lulle, monissa ammat­ti­kor­kea­kou­luissa työnha­ki­joiden on mahdol­lista osallistua koulu­tus­ko­kei­luihin, joissa he pääsevät tutus­tumaan kiinnos­tavaan AMK:n koulu­tus­oh­jelmaan ja AMK-opintoihin 1-10 päivän ajaksi. Koulu­tus­ko­keilun tavoit­teena on löytää soveltuva koulu­tusala. Koulu­tus­ko­keilu on ELY-keskuksen rahoit­tamaa ja osallis­tu­jille maksu­tonta. Perin­teisten koulu­tus­ko­kei­lujen rinnalla koulu­tus­ko­keiluja voisi toteuttaa myös ryhmä­muo­toisena tai eri kohde­ryh­mille, esimer­kiksi maahan­muut­ta­jille tai osatyö­ky­kyi­sille, liittää koulu­tus­ko­keilun osaksi laajempaa asiakas­oh­jausta ja yhdistää esimer­kiksi työko­keilun kanssa tai toteuttaa kokei­lu­tyyp­pisiä erillis­kursseja. Ammat­ti­kor­kea­koulut voivat olla tekemässä myös koulu­tus­ko­kei­lujen vaikuttavuustutkimusta.

Työnha­ki­joille suunnat­tuina koulu­tuksina ammat­ti­kor­kea­koulut toteut­tavat eri alojen työvoi­ma­kou­lu­tuksia tukemaan alueen yritysten osaaja­tar­peita. Työvoi­ma­kou­lu­tuk­sissa tehdään yleensä tiivistä yhteis­työtä yritysten kanssa, ja niihin kuuluvien harjoit­te­lujen kautta onkin hyvät mahdol­li­suudet päästä näyttämään omaa osaamistaan alueen yritykseen ja työllistyä. Korkea­kou­lujen työvoi­ma­kou­lu­tukset ovat korkea­kou­lu­ta­soisia, ja niissä kehitetään osaamista alueiden tarpeisiin. Työvoi­ma­kou­lu­tukset voivat olla myös suunnattuja suoraan kunta­ko­kei­lujen kohde­ryh­mille, esimer­kiksi korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­tajien täyden­nys­kou­lu­tusta, nuorille työha­ki­joille suunnattuja koulu­tus­ryhmiä tai täyden­nys­kou­lu­tuksia korkea­kou­lu­te­tuille työha­ki­joille. Väliai­kaisen lakimuu­toksen myötä myös kesken jäänyt AMK-tutkinto on nyt mahdol­lista suorittaa valmiiksi poikkeuk­sel­li­sesti työvoi­ma­kou­lu­tuksena. Ammat­ti­kor­kea­koulut kehit­tävät mielellään uusia työvoi­ma­kou­lu­tuksia vastaamaan alueen työvoi­ma­tar­peisiin ja kohtaanto-ongelmiin.

Tarjon­nassa on myös ura-, ohjaus- ja neuvon­ta­pal­ve­luita työnha­ki­joille ja työnhaun nivel­vai­heisiin, esimer­kiksi valmis­tu­mis­vai­heessa oleville, tai uraval­men­nuksia työnha­ki­joille sekä erilaisia digitaa­lisia palve­luita. Erilaisten TKI-hankkeiden kautta toteu­tetaan muun muassa työnhakuun liittyviä valmen­nuksia, tuetaan työnan­tajien rekry­toin­tio­saa­mista tai luodaan mahdol­li­suuksia työnan­tajien ja työnha­ki­joiden kohtaa­misiin, kuten Centria-ammat­ti­kor­kea­koulun hallin­noi­massa My Way 2 -hankkeessa. Hankkeissa on luotu myös uraoh­jauksen työkaluja työvä­li­neeksi ohjaus­työhön. Esimerkkinä tästä on Work Smartin uraoh­jaus­malli tai Osaamis­mat­kalla-hankkeen Sampo-ohjaus­si­vusto. (Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -verkko­ta­pahtuma 2021.)

Palvelut maahan­muut­ta­jille

Korkea­koulut tarjoavat monipuo­li­sesti palveluja myös maahan­muut­ta­jille ja turva­pai­kan­ha­ki­joille. Korkea­kou­lu­tukseen liittyviä asioita ratkotaan erityi­sesti maahan­muuton vastuu­kor­kea­kou­luissa, jotka tekevät työtä opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön tukemassa SIMHE-Supporting Immigrants in Higher Education -toimin­nassa. Tämän toiminnan tarkoi­tuksena on parantaa korkeasti koulu­tet­tujen, eri statuk­silla olevien maahan­muut­tajien ja ulkomaa­lais­taus­taisten aiemmin hankitun osaamisen tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista, korkea­kou­lu­tukseen ohjau­tu­mista, tutkinnon suorit­ta­mista sekä työllis­ty­mistä suoma­lai­sille työmark­ki­noille. (Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -verkko­ta­pahtuma 2021.) SIMHE-toimin­nassa levitetään hyviä käytäntöjä ja malleja, joista hyötyy koko korkeakoulukenttä.

SIMHE-ohjaus- ja tukitoimien lisäksi monet korkea­koulut tarjoavat maahan­muut­ta­jille korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavia opintoja, suomen kielen opintoja, työvoi­ma­kou­lu­tuksia sekä muita asian­tun­ti­jao­saa­mista kehit­täviä opintoja. Esimer­kiksi Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulut ja Itä-Suomen yliopisto järjes­tävät yhdessä KAVA-työelämän asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmen­tavaa koulu­tusta kansain­vä­li­sille osaajille. Koulu­tuksen tavoit­teena on lisätä yhteyksiä työelämään, auttaa oman asian­tun­ti­ja­ver­koston raken­ta­mi­sessa ja vahvistaa urataitoja ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­tavaa suomen kielen taitoa.

Kunta­ko­kei­lujen ja verkos­to­yh­teistyön kehittäminen

TE-palve­luiden uudistus ja siirty­minen kunnille vaatii toimin­ta­mallien ja eri toimi­joiden yhteistyön ja yhteisten palve­luiden kehit­tä­mistä. Toimivaa verkos­to­yh­teis­työtä voidaan kehittää esimer­kiksi yhtei­sissä palve­lu­muo­toilun työpa­joissa tai verkosto-osaamisen kehit­tä­misen koulu­tuk­sissa. Monitoi­mijuus kunta­ko­kei­lu­toi­mi­joiden, oppilai­tosten ja muiden yhteis­työ­toi­mi­joiden kanssa on hedel­mäl­linen teema yhtei­sille kehit­tä­mis­hank­keille. Kehit­tä­mis­hank­keita on toteu­tettu monilla kunta­ko­kei­lua­lueilla yhteis­työssä oppilai­tosten kanssa. Esimer­kiksi OsaajaKS – jatkuvan oppimisen palve­lu­ketju -hankkeessa on raken­nettu uutta jatkuvan oppimisen palve­lu­ketjua Keski-Suomessa Jyväs­kylän seudun työlli­syyden kokei­lu­kuntiin. Hankkeen keskiössä on auttaa keski­suo­ma­laisia työnha­ki­joita työllis­tymään lisäkou­lu­tuksen avulla ja alueen työnan­tajia saamaan näin osaavia työnte­ki­jöitä. (OsaajaKS 2021.)

Kunta­ko­kei­luissa on tärkeää rakentaa yhtenäistä palve­lu­polkua asiak­kaille. Centria-ammat­ti­kor­kea­koulun työlli­syyden kunta­ko­keiluja tukevissa hankkeissa on tavoit­teena selkiyttää palve­lu­polkua yhteis­työssä eri toimi­joiden kanssa. Hankkeissa pereh­dytään kunta­ko­keilun asiak­kaiden ohjaukseen käytännön ohjaus­ti­lan­teissa ja toteu­tetaan asiakas­pal­ve­luoh­jauksen koulu­tusta kunta­ko­keilun työnte­ki­jöille ja palve­lun­tuot­ta­jille edistäen kunta­ko­keilun yhteis­työ­ra­ken­teiden toimintaa ja moniam­ma­til­lisen yhteistyön muotoja. Hankkeissa pereh­dytään kunta­ko­keilun kohde­ryhminä olevien asiak­kaiden ohjaukseen, luodaan nopea­vai­kut­teisia ratkaisuja yritysten ja työnha­ki­joiden osaamis­tar­peisiin sekä valmen­netaan yrityksiä monimuo­tois­tuvan työelämän kohtaa­miseen. (Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -verkko­ta­pahtuma 2021.)

Työlli­syyden tukeminen ja yhteistyö työnan­tajien kanssa

Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on hyvät valmiudet löytää ratkaisuja yritysten ja työnha­ki­joiden osaamis­tar­peisiin ja kohtaanto-ongelmaan. Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on kehit­tyneet kumppa­nuus­jär­jes­telmät ja tutkimus- kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan verkostot. Yhteis­työtä työ- ja elinkei­noe­lämän kanssa tehdään mm. kumppanuus- ja palve­lu­toi­mintana, mentori- ja alumni­toi­mintana, opettajien työelä­mä­jak­soina, kummiy­ri­tys­toi­mintana sekä erilai­sissa yhteis­työ­ryh­missä ja verkos­toissa. Ammat­ti­kor­kea­koulut tarjoavat yrityk­sille ja yhtei­söille myös rekry­toin­ti­pal­ve­lua­lustoja, joiden kautta yritykset voivat ilmoittaa avoimista työpai­koista, kesätöistä, harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sista sekä opinnäy­te­työ­ai­heista opiske­li­joille. Ammat­ti­kor­kea­koulut edistävät yritysten ja opiske­li­joiden kohtaantoa monipuo­listen ura- ja rekry­toin­ti­pal­ve­lujen avulla. Opiske­li­joita valmen­netaan kehit­tämään uratai­tojaan ja yrityksiä valmen­netaan kohtaamaan monimuo­toista työvoi­ma­re­serviä ja palkkaamaan esimer­kiksi maahanmuuttajia.

Osaaja­pulaan reagointi tarjoa­malla ja kehit­tä­mällä nopeita ja joustavia jatkuvan oppimisen ratkaisuja on myös ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kyvyk­kyyttä. Esimerkkinä osaaja­pulan nopea­vai­kut­tei­sista toimen­pi­teistä on Haaga-Helia- ja Laurea-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen Work and Study Fast Track -hanke, jossa on kehitetty ammat­ti­kor­kea­kou­lu­toi­mi­joiden nopeaa reagointia, eri alojen osaamisen yhdis­tä­mistä sekä työssä syntyneen osaamisen arvioin­ti­taitoja. Korkea­kou­lu­tet­tujen osaajien pitovoimaa ja kohtaantoa on kehitetty yritysten ja organi­saa­tioiden kanssa yhdessä LAB-ammat­ti­kor­kea­koulun Yritys-Hunter-hankkeessa. Tässä hankkeessa on tavoit­teena hankkia uusia yritys­kon­takteja ja tukea opiske­li­joiden ja vasta­val­mis­tu­neiden sijoit­tu­mista ja työllis­ty­mistä yrityksiin. (Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -verkko­ta­pahtuma 2021.)

Ammat­ti­kor­kea­koulut toteut­tavat yrityk­sille tarvit­tavan osaamisen päivit­tä­mi­seksi aktii­vi­sesti myös ELY-keskusten rahoit­tamia Täsmä-, Rekry- ja Muutos­Kou­lu­tuksia. Täsmä­Kou­lutus on nykyisen henki­löstön koulut­ta­mista muuttuvan toimin­taym­pä­ristön vaati­muksiin, ja sen avulla voidaan välttää lomau­tuksia ja irtisa­no­misia. Rekry­Kou­lutus sopii uuden työvoiman koulut­ta­miseen silloin, kun osaavaa työvoimaa ei löydy. Sen avulla voidaan kouluttaa työnha­ki­joille puuttuvaa, työpai­kassa tarvit­tavaa osaamista. Näitä yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tuksia voidaan toteuttaa yksit­täi­sille tai useam­mille yrityk­sille yhdessä.

Valmiina kehit­tämään uutta

Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on tarjolla paljon valmiita työlli­syys­toi­mi­joiden hyödyn­net­täviä mahdol­li­suuksia, mutta korkea­koulut ovat myös valmiina kehit­tämään uusia palve­luita, hankkeita ja koulu­tuksia jatkuvan oppimisen tarpeisiin ja kunta­ko­kei­lujen ja työlli­syyden tueksi. Palve­lu­toi­minnan kautta voidaan kette­rästi vastata kunta­ko­kei­lujen ja työlli­syy­den­hoidon tarpeisiin ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen keski­näinen yhteistyö tuo uusia laajempia mahdol­li­suuksia tukea kunta­ko­keiluja ja työllisyydenhoitoa.

Työlli­syyden hoito tarvitsee oppilai­tok­silta joustavaa palvelua, tiivistä yhteis­työtä ja koulu­tus­asian­tun­ti­juutta. Korkea­kou­lujen tiivis yhteistyö työlli­syyden hoidon kanssa voi olla esimer­kiksi aikuisten asiak­kaiden ura- tai opinto-ohjaus­toi­mintaa tai omaval­men­ta­ja­toi­mintaa moniam­ma­til­li­sessa yhteistyössä.

Työlli­syyden hoidon toimijat tarvit­sevat työssään kattavaa palve­lu­ra­ken­teiden tunte­musta, joista koulu­tuksen järjes­täjien tarjoamat mahdol­li­suudet ovat tärkeä osa. Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on kyvykkyys ja edelly­tykset tarjota monipuo­lisia ratkaisuja työlli­syyden hoidon tueksi. Uudessa työlli­syyden hoidon mallissa alueel­listen tarpeiden tunnis­ta­minen kuntien kanssa korostuu. Haasteena on tiedon jakaminen ja hyvien käytän­töjen levit­tä­minen yhtei­sessä palvelurakenteessa.

Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -tapahtuma osoitti, että ammat­ti­kor­kea­koulut tekevät jo paljon erilaista yhteis­työtä työlli­syyden hoidon kanssa, mutta kokonaisuus ei tule näkyväksi. Tällainen yhteinen näyteikkuna tuo esille esimerkkejä ja hyviä käytän­teitä. Omien alueiden työlli­syyden hoidon verkos­tojen raken­ta­minen on tärkeää. Tiiviin yhteistyön kehit­tä­minen tuo mukanaan vaikut­ta­vampia ja jousta­vampia palveluja, tärkeää vuoro­pu­helua ja mahdol­listaa tiedon jakamisen.


Kirjoit­tajat:

Paula Oja, koulu­tus­pääl­likkö,  Centria-ammat­ti­kor­kea­koulu
Anne Prepula, Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori, Karelia ammattikorkeakoulu

Kirjoit­tajat ovat mukana Jatkumo-hankkeessa.

Jatkumo-hanke

Jatkumo-hankkeen rahoit­tajana on Opetus- ja Kulttuu­ri­mi­nis­teriö. Hankkeessa on mukana kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulua. Hallin­noijana on Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu ja osato­teut­tajina ovat  Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu, Laurea ammat­ti­kor­kea­koulu, Centria-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia ammat­ti­kor­kea­koulu, Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu, Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, LAB-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Humanis­tinen ammat­ti­kor­kea­koulu. (Jatkumo-hanke 2021.)

Lähteet:

Ammat­ti­kor­kea­koulut kunta­ko­kei­lujen vauhdit­tajina -verkko­ta­pahtuma 23.9.2021. Verkko­ta­pah­tuman materi­aaleja, Case-esimerkkejä. JATKUMO-hanke. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/jatkumo/files/2021/09/Caset_AMK-kuntakokeilujen-vauhdittajina.pdf. Luettu 19.10.2021.

JATKUMO-hanke. 2021. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/jatkumo/. Luettu 22.10.2021.

OsaajaKS – jatkuvan oppimisen palve­lu­ketju. 2021. https//osaajaks.fi/fi. Luettu 22.10.2021.

Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö. 2021. Työlli­syyden kunta­ko­keilut. https://tem.fi/tyollisyyskokeilut. Luettu 19.10.2021

Valtio­neu­vosto. 2021. Työky­ky­koor­di­naat­torien koulutus alkaa ammat­ti­kor­kea­kou­luissa. https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tyokykykoordinaattorien-koulutus-alkaa-ammattikorkeakouluissa-. Luettu 22.10.2021.