Categories
Pulssi Muut

Korona­virus vauhdit­tajana : kokemuksia etätyöstä

Korona­pan­demian puhjettua myös täällä Pohjois-Karja­lassa maalis­kuussa 2020, siirryin ensim­mäisen kerran 40-vuotisen työurani aikana etätyöhön.

Asun Joensuun kaupungin maaseu­tua­lu­eella yli 40 km:n päässä työpai­kastani Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tikka­rinteen kampuk­selta. Työmatkan kesto on ajalli­sesti 45-50 min., kelio­lo­suh­teista riippuen tuntikin suuntaansa. Työmatkan ajami­sesta tulee 5-päiväiseen työviikkoon tunteja yhden lisätyö­päivän edestä.

Miksi ei sitten etätyöhön jo aiemmin? Esteenä on ollut oma epäilyni nettiyh­teyksien riittä­västä toimi­vuu­desta, vaikka pitkän työmatkan ajamisen takia asia on mietin­nässä ollutkin.

Maaseu­tua­lu­eella asuvana puhelimen (kännykkä, älypu­helin) toiminta on rajal­linen. Tietokone (läppäri, iPad) toimii vain tietyissä paikoissa. Toimivuus operaat­torien välillä eroaa niin paljon, että operaat­to­rilla on väliä ja 5G-yhteyskin on vielä unelmaa.

Etätyöhön maalis­kuussa 2020

Työpu­helin, läppäri telakoineen ja lataus­lait­teineen tieto­ko­ne­laukkuun ja seikkailu etätyön maailmaan ensim­mäistä kertaa työuran aikana on valmis alkamaan, juuri edelli­sellä viikolla pidetyn loman jatkoksi. Lomalla uutisia seuran­neena oli kodin verkko­yh­teyk­siltään toimivin nurkkaus siivottu etätyövalmiuteen.

Ensim­mäinen kokeilu: tieto­hal­linnon etätyö­pöytä- ja VPN-yhteys­oh­jeistus esille, piuhat paikalleen, virta päälle ja jännit­tämään – ainakin tietokone avautuu. VPN päälle – Karelian verkkoonkin pääsee. Etätyö­pöy­täyh­teyskin toimi sitten myöhemmin, kun sitä tarvittiin. Helpotus työpäivän aloituk­sesta – ainakin yhteydet toimivat.

Tämähän alkaakin paremmin kuin ikinä uskoin – tässä vaiheessa kiitos kuuluu Karelian tieto­hal­lin­nolle, jossa varmasti oli muutenkin kiireistä. Etätyö­val­miuden raken­ta­miseen oli selkeä ohjeistus.

Keväästä kesään mentäessä, korona­pan­demian ja etätyön jatkuessa, pitikin alkaa miettiä pidempää selviy­ty­mistä etätyö­läisenä kotona. Hankin kotiini pari näyttöä, näppäi­mistön, hiiren, säädet­tävän työpöydän ja työtuolin. Tieto­lii­ken­neyh­teyksiä varmis­tamaan asennettiin lisäan­tenni. Työhuo­ne­nurkkaus alkoikin näyttää jo ihan asial­li­selta ja toimi­valta minitoimistolta.

Elokuu 2020 aloitettiin osittai­sella työhön paluulla. Etätyö­so­pi­muksia ja -suosi­tuksia laadittiin tilan­teeseen mukautuen.  Marras­kuussa 2020 koko Karelia siirtyi etäope­tukseen ja suurim­malta osin myös henki­lö­kunta takaisin etätyöhön.

Tätä kirjoit­taessani marraskuun alussa 2021 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa puretaan maski­suo­si­tuksia ja lähio­pe­tuk­seenkin ollaan palattu. Etätyöstä ollaan laati­massa monipaik­katyön periaat­teita, joten paluuta saman­laiseen työarkeen ei Karelias­sakaan enää tulla näkemään, ja hyvä niin.

Digiloikkaa…

Uusien toimin­ta­ta­pojen etsiminen muuttu­neessa tilan­teessa alkoi ensim­mäi­sestä etätyö­päi­västä ja jatkuu edelleen.

Kareliassa Skype vaihtui Teamsiin. Päivit­täiset puhelin­soitot pikku­hiljaa Teams-puheluihin ja oman työyh­teisön kahvi­hetket Teamsin virtuaalikahvitilaisuuksiin.

Paperisten asiakir­jojen asiatar­kas­tuk­sessa ja hyväk­sy­mi­sessä perin­teisen kynällä tapah­tuvan allekir­joit­ta­misen tilalle otettiin käyttöön sähkö­pos­ti­hy­väk­sy­minen, joka myöhemmin jalostui Karelia Sign -sähköisen allekir­joit­ta­misen käyttöönottoon.

Monta fyysistä työssä otettua askelta tulee jatkos­sakin säästymään, prosessien muotou­tuessa koko ajan, nyt kun alkuun on päästy.

… ja lenkkeilyä

Fyysiset askeleet ovat vastaa­vasti lisään­tyneet etätyö­läisenä. Työmatka on autossa istumisen sijaan vaihtunut aamuisin 30-45 min pituiseen aamulenkkiin. Illas­takin on mahdol­lis­tunut nopeampi siirty­minen ulkona puuhas­teluun. Voimaan­nuttava muutos, muutenkin luonnossa ja ulkona viihtyvälle.

Oman työni kannalta on käynyt selväksi, että aiemman asenteeni voin heittää kauas – etätyö sopii erittäin hyvin myös kauempana asuvalle ja yllät­tävän pienillä teknisten lisälait­teiden hankinnoilla.

Jopa niin hyvin, että aloin laskes­kella työmatkan kustan­nus­säästöjä, miettiä ympäris­tö­vai­ku­tuksia, riskin pienen­ty­mistä korona­vi­ruk­selle altis­tu­miseen tai korona­vi­ruksen levit­tä­miseen itse tietämättään.

Työn tehokkuus, työhön keskit­ty­minen ja oma jaksa­minen tuntuvat koko ajan paranevan, ovathan aikaiset aamuhe­rä­tykset ja stressi työmatkan riskeistä jääneet pois (kelio­lo­suhteet, hirvet, kanssa­kul­ki­joiden edesottamukset..).

Etätyö on vakiin­tu­massa itselleni sopivaksi työmuo­doksi. Parhaillaan mietin­nässä on etä- ja lähityön sovit­ta­minen omiin ja työpaikan tarpeisiin. Etätyö jää ehdot­to­masti jatkos­sakin osaksi työntekoa ja vihreämpää toimistoa.


Kirjoittaja:

Eija Pesonen, hallin­to­sih­teeri, Karelia-ammattikorkeakoulu

Muut julkaisut

Pesonen, E. & Väyrynen, T. 2021 Tiimi­toi­minnan tiimoilta. Vasu 2/2021.

Tulossa: Työyh­teisön jäsenenä – etätyössä

Artik­ke­likuva: João Jesus palve­lusta Pexels