Työhar­joit­te­li­jana Kare­lian laskentapalveluissa

Hei, olen Vero­nika. Kerron tässä artik­ke­lissa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vuoden 2021 elokuussa aloit­ta­mas­tani työharjoittelusta.

Tulin opis­ke­le­maan Suomeen vuoden 2020 syys­kuussa Venä­jältä. Olen Rive­rian ammat­tiop­pi­lai­tok­sen toisen vuoden opis­ke­lija. Ammat­tia­lani on liike­toi­minta-ala. Opis­ke­lu­muo­toni edel­lyt­tää harjoit­te­lua, joten ”opis­ke­len” suurim­man osan ajasta töissä. Ammat­ti­kou­lun luku­jär­jes­tyk­ses­säni on enää vähän oppi­tun­teja, loput opin­noista suori­te­taan ammat­ti­tai­don näyt­töinä harjoit­te­lu­pai­kalla. Harjoit­telu on mieles­täni erin­omai­nen tilai­suus tutus­tua konkreet­ti­siin työpro­ses­sei­hin ja työtehtäviin.

Kesällä 2021 olin etsi­mässä sopivaa harjoit­te­lu­paik­kaa, joka voisi kestää koko luku­vuo­den ja jossa voisin opis­kella kaikkia kirjan­pi­don osia. Lopulta onnis­tuin löytä­mään oikeasti hyvän paikan. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun lasken­ta­pääl­likkö kutsui minut haas­tat­te­luun. Siitä hetkestä lähtien tutus­tu­mi­seni yrityk­seen alkoi.

Haas­tat­te­lun kautta harjoitteluun

Haas­tat­te­luni muis­taen voin sanoa, että se oli aika pitkä, mutta hyvin mielen­kiin­toi­nen. Haas­tat­te­lu­ky­sy­myk­set liit­tyi­vät elämäni eri aluei­siin. Puhuimme aiem­mista koke­muk­sis­tani ja tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­tani, nykyi­sistä taidois­tani ja tavoit­teis­tani, luon­teen­piir­teis­täni ja vuoro­vai­ku­tuk­sesta muiden ihmis­ten kanssa. Keskus­te­limme myös hyvin yksi­tyis­koh­tai­sesti harjoit­te­luni sisäl­löstä ja odotuksista.

Tämä keskus­telu sai minut ymmär­tä­mään, kuinka vastuul­li­sesti ja tarkasti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu suhtau­tuu harjoit­te­li­jan valin­taan ja velvoit­tei­densa täyt­tä­mi­seen sopi­muk­sen mukaisesti.

Ensim­mäi­nen työpäiväni

Ensim­mäi­nen työhar­joit­te­lu­päi­väni oli täynnä uusia tutta­vuuk­sia. Ystä­väl­li­nen ilma­piiri ja hymyi­le­viä kasvoja tervehti minua. Tutus­tu­mis­kier­rok­sella pereh­dyin myös Kare­lian tiloi­hin. Mieles­täni ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on tosi mukavia työ-, opis­kelu-, neuvot­telu- ja tauko­ti­loja, mikä varmasti edistää tuot­ta­vaa työtä.

Työhar­joit­te­lusta hyvät eväät työelämään

Harjoit­te­lun aikana minun on opit­tava ja harjoi­tel­tava kirjan­pi­don osioita, lasku­tusta ja reskont­raa, palkan­las­ken­taa, tilin­pää­tös­kir­jauk­sia ja tulok­sel­lista toimin­taa. Kaikki tarvit­ta­vat tutkin­non osat on mahdol­lista suorit­taa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun lasken­ta­pal­ve­luissa ja henki­lös­tö­pal­ve­luissa. Lisäksi minun kohdal­lani se on oival­lista aikaa vahvis­taa suomen kielen taitoani.

Minulla on työpai­kal­lani kaikki tarpeel­li­set lait­teet ja työvä­li­neet opis­ke­lua varten. Työssä erilai­set sovel­luk­set, niiden ohjeet ja työka­ve­rei­den apu ovat myös aina saatavilla.

Pidän todella siitä, että olen mukana kaikissa työpro­ses­seissa. Osal­lis­tun työko­kouk­siin ja lasken­ta­pal­ve­lun tehtä­vien suorit­ta­mi­seen. Tiedän, että minulla on mahdol­li­suus ilmaista mieli­pi­teeni ja tarjota ideoi­tani kolle­goil­leni harkittavaksi.

Harjoit­te­lun alussa olen onnis­tu­neesti osal­lis­tu­nut­kin mielen­kiin­toi­sen tehtä­vän toteut­ta­mi­seen. Lasken­ta­pal­ve­lu­jen tiimin vuosit­tais­ten asioi­den suun­nit­te­lua varten oli tarpeen luoda kätevä ja selkeä vuosi­kel­lon malli. Ehdotin työka­luksi Excel-ohjel­man käyttöä, jonka avulla sain tehtyä kaikki vaati­muk­set täyt­tä­vän mallin. Nyt tämä malli on hyväk­sytty ja otettu lasken­ta­pal­ve­luissa käyttöön.

Minulla on täällä vielä paljon opit­ta­vaa, mutta jo nyt ymmär­rän, että Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa viete­tystä ajasta on minulle erit­täin paljon hyötyä ja se on tosi hyvä alku työelä­mäl­leni Suomessa.


Kirjoit­taja:

Vero­nika Kapra­lova, harjoit­te­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu