Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Muut

Työhar­joit­te­lijana Karelian laskentapalveluissa

Hei, olen Veronika. Kerron tässä artik­ke­lissa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vuoden 2021 elokuussa aloit­ta­mastani työharjoittelusta.

Tulin opiske­lemaan Suomeen vuoden 2020 syyskuussa Venäjältä. Olen Riverian ammat­tiop­pi­lai­toksen toisen vuoden opiskelija. Ammat­tialani on liike­toi­minta-ala. Opiske­lu­muotoni edellyttää harjoit­telua, joten ”opiskelen” suurimman osan ajasta töissä. Ammat­ti­koulun lukujär­jes­tyk­sessäni on enää vähän oppitunteja, loput opinnoista suori­tetaan ammat­ti­taidon näyttöinä harjoit­te­lu­pai­kalla. Harjoittelu on mielestäni erinomainen tilaisuus tutustua konkreet­tisiin työpro­ses­seihin ja työtehtäviin.

Kesällä 2021 olin etsimässä sopivaa harjoit­te­lu­paikkaa, joka voisi kestää koko lukuvuoden ja jossa voisin opiskella kaikkia kirjan­pidon osia. Lopulta onnistuin löytämään oikeasti hyvän paikan. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lasken­ta­pääl­likkö kutsui minut haastat­teluun. Siitä hetkestä lähtien tutus­tu­miseni yritykseen alkoi.

Haastat­telun kautta harjoitteluun

Haastat­teluni muistaen voin sanoa, että se oli aika pitkä, mutta hyvin mielen­kiin­toinen. Haastat­te­lu­ky­sy­mykset liittyivät elämäni eri alueisiin. Puhuimme aiemmista kokemuk­sistani ja tulevai­suuden suunni­tel­mistani, nykyi­sistä taidoistani ja tavoit­teistani, luonteen­piir­teistäni ja vuoro­vai­ku­tuk­sesta muiden ihmisten kanssa. Keskus­te­limme myös hyvin yksityis­koh­tai­sesti harjoit­teluni sisäl­löstä ja odotuksista.

Tämä keskustelu sai minut ymmär­tämään, kuinka vastuul­li­sesti ja tarkasti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu suhtautuu harjoit­te­lijan valintaan ja velvoit­tei­densa täyttä­miseen sopimuksen mukaisesti.

Ensim­mäinen työpäiväni

Ensim­mäinen työhar­joit­te­lu­päiväni oli täynnä uusia tutta­vuuksia. Ystäväl­linen ilmapiiri ja hymyi­leviä kasvoja tervehti minua. Tutus­tu­mis­kier­rok­sella perehdyin myös Karelian tiloihin. Mielestäni ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on tosi mukavia työ-, opiskelu-, neuvottelu- ja tauko­tiloja, mikä varmasti edistää tuottavaa työtä.

Työhar­joit­te­lusta hyvät eväät työelämään

Harjoit­telun aikana minun on opittava ja harjoi­teltava kirjan­pidon osioita, lasku­tusta ja reskontraa, palkan­las­kentaa, tilin­pää­tös­kir­jauksia ja tulok­sel­lista toimintaa. Kaikki tarvit­tavat tutkinnon osat on mahdol­lista suorittaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lasken­ta­pal­ve­luissa ja henki­lös­tö­pal­ve­luissa. Lisäksi minun kohdallani se on oival­lista aikaa vahvistaa suomen kielen taitoani.

Minulla on työpai­kallani kaikki tarpeel­liset laitteet ja työvä­lineet opiskelua varten. Työssä erilaiset sovel­lukset, niiden ohjeet ja työka­ve­reiden apu ovat myös aina saatavilla.

Pidän todella siitä, että olen mukana kaikissa työpro­ses­seissa. Osallistun työko­kouksiin ja lasken­ta­pal­velun tehtävien suorit­ta­miseen. Tiedän, että minulla on mahdol­lisuus ilmaista mieli­pi­teeni ja tarjota ideoitani kolle­goilleni harkittavaksi.

Harjoit­telun alussa olen onnis­tu­neesti osallis­tu­nutkin mielen­kiin­toisen tehtävän toteut­ta­miseen. Lasken­ta­pal­ve­lujen tiimin vuosit­taisten asioiden suunnit­telua varten oli tarpeen luoda kätevä ja selkeä vuosi­kellon malli. Ehdotin työka­luksi Excel-ohjelman käyttöä, jonka avulla sain tehtyä kaikki vaati­mukset täyttävän mallin. Nyt tämä malli on hyväk­sytty ja otettu lasken­ta­pal­ve­luissa käyttöön.

Minulla on täällä vielä paljon opittavaa, mutta jo nyt ymmärrän, että Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa viete­tystä ajasta on minulle erittäin paljon hyötyä ja se on tosi hyvä alku työelä­mälleni Suomessa.


Kirjoittaja:

Veronika Kapralova, harjoit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu