Neljä ihmistä ulkona laavulla.

Y-akate­miasta yrit­tä­jyys­tai­toja myös sote-alan opiskelijoille

Tässä artik­ke­lissa kuva­taan Karelia-amk:n Y-akate­mian toimin­taa ja erityi­sesti sote-alan opis­ke­li­jan arkea Y-akate­miassa. Aluksi esitel­lään toimin­taa valmen­ta­jien näkö­kul­masta ja artik­ke­lin lopussa kaksi sote-alan opis­ke­li­jaa kuvaa koke­muk­si­aan opis­ke­lusta Y-akatemiassa.

Taustaa

Yrit­tä­jyy­den ja tiimiop­pi­mi­sen oppi­mi­sym­pä­ristö Y-akate­mia on toimi­nut Kare­liassa vuoden 2018 alusta lähtien. Y-akate­mian tilat sijait­se­vat Tiede­puis­tolla Spark-opis­ke­li­jayh­tei­sön ja Busi­ness Joen­suun välit­tö­mässä lähei­syy­dessä. Y-akate­miao­pin­toja pilo­toi­tiin aluksi liike­ta­lou­den, matkai­lun ja median koulu­tuk­sissa ja mukaan liittyi myös yksi fysio­te­ra­pian opis­ke­lija. Myöhem­min opis­kelu Y-akate­miassa on mahdol­lis­tettu myös muille sote-alan opis­ke­li­joille sekä Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­sen opiskelijoille.

Y-akate­mian toimin­ta­pe­ri­aat­teena on tiimiop­pi­mi­nen. Tutki­muk­set ovat osoit­ta­neet, että tiimi­työ­hön perus­tuva oppi­mi­nen on paran­ta­nut opis­ke­li­joi­den arvo­sa­noja sekä teorian ja taito­jen oppi­mista (Cato, Brava­lan & Piva 2019). Y-akate­mian malli perus­tuu Tiimiakatemia®-konseptiin, joka on alun perin kehi­tetty liike­ta­lou­den koulu­tuk­seen. Malli on laajen­tu­nut myöhem­min sekä Suomessa että ulko­mailla eri koulu­tus­aloille ja -tasoille. Tiimiop­pi­mi­nen nähdään yhtei­sön toimin­ta­ta­pana, ei pelkäs­tään peda­go­gi­sena ratkaisuna.

Siir­ty­mi­nen Y-akatemiaan

Kare­liassa opis­ke­li­jat hakevat Y-akate­mi­aan sähköi­sellä lomak­keella 3. luku­kau­della. Y-akate­mi­aan valitut opis­ke­li­jat siir­ty­vät Y-akate­mi­aan neljän­nen luku­kau­den alussa ja aloit­ta­vat uuden tiimin kanssa tammi­kuussa. Yksit­täi­siä opis­ke­li­joita on siir­ty­nyt Y-akate­mi­aan myös viiden­nen luku­kau­den alussa (keväällä opin­tonsa aloit­ta­neet opis­ke­li­jat). Sote-alan opis­ke­li­jat suorit­ta­vat jäljellä olevat amma­til­li­set opinnot Y-akate­miao­pin­to­jen aikana joko räätä­löi­tynä tai oman koulu­tusa­lan mukana saman laajui­sina kuin muutkin. Osa sote-alan opin­noista korvau­tuu Y-akate­miao­pin­noilla, esim. Yrit­tä­mi­nen, johta­mi­nen ja talous –opin­to­jakso.  Oman alan harjoit­te­lut tehdään koulu­tusa­lan opetus­suun­ni­tel­man laajui­sina. Sote-opis­ke­li­jat voivat tehdä yhden harjoit­te­lun omassa projek­tis­saan Y-akatemiassa.

Ensim­mäi­siä sote-alan opis­ke­li­joita ovat Y-akate­miassa olleet fysio­te­ra­pian opis­ke­li­jat, joita on ollut alusta alkaen aloi­tus­ryh­missä 1-5 opis­ke­li­jaa. Viime tammi­kuussa myös yksi sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija aloitti opinnot Y-akate­miassa.  Tiimi­val­men­ta­jat Anne Ryhänen ja Kirsi Varis kerto­vat sote-opis­ke­li­joi­den polun raken­ta­mi­sesta Y-akate­mi­aan näin:

”Vuonna 2019 siir­tyes­sämme valmen­ta­jiksi Y-akate­mi­aan teimme sote-opis­ke­li­jan polku– suun­ni­tel­man helpot­ta­maan sote-alan opis­ke­li­jan opin­toja Y-akate­mian puolella. Lähdimme suun­nit­te­le­maan, kuinka amma­til­li­set opinnot suori­tet­tai­siin Y-akate­mian aikana, mitkä opin­noista voisi­vat korvau­tua Y-akate­miao­pin­noilla ja kuinka harjoit­te­lut sijoi­te­taan Y-akate­miao­pin­toi­hin niin, että opis­ke­li­jan muka­naolo tiimin toimin­nasta mahdol­lis­tuu. Kävimme keskus­te­luja koulu­tus­pääl­li­köi­den kanssa, jotka lopuksi hyväk­syi­vät suunnitelman.”

Y-akate­miao­pin­to­jen alku­vai­heessa opis­ke­li­jat jaetaan noin kymme­nen opis­ke­li­jan monia­lai­siin tiimei­hin. Tiimi­jaon yhtenä apuvä­li­neenä käyte­tään Belbi­nin tiimi­roo­li­tes­tiä. Erilai­suus nähdään rikkau­tena, joten tiimei­hin pyri­tään saamaan tiimi­roo­leil­taan erilai­sia opis­ke­li­joilta eri koulu­tus­aloilta. Tiimit perus­ta­vat yrityk­sen eli osuus­kun­nan, jonka kautta muun muassa yrityk­sen raha­lii­kenne hoide­taan. Tiimi­läi­set valit­se­vat joukos­taan leade­ri­pa­rin ja tiimille nime­tään valmen­ta­jat, jotka ovat opis­ke­li­joi­den tukena koko Y-akate­miao­pin­to­jen ajan.  Valmen­ta­jat ohjaa­vat, tukevat ja kannus­ta­vat pitkin matkaa, mutta eivät opeta tai anna valmiita vastauksia.

Ensim­mäi­sellä luku­kau­della panos­te­taan vahvasti tiimiy­ty­mi­seen. Lencioi­nin (2019) mukaan toimi­van tiimin perusta on luot­ta­mus, jonka raken­ta­mi­nen edel­lyt­tää muiden tiimi­läis­ten tunte­mista, yhtei­siä arvoja ja tavoit­teita. Tutus­tu­mista pyri­tään vauh­dit­ta­maan 24 tunnin leirillä, jonka aikana luodaan tiimi­so­pi­mus: tiimin yhtei­set arvot, peli­sään­nöt ja yhtei­nen visio.

Opis­ke­li­jan arki Y-akatemiassa

Y-akate­miao­pin­not koos­tu­vat yhtei­sistä dialo­geista, toimi­kunta- ja projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä tiedon­han­kin­nasta. Luku­jär­jes­tyk­sessä on kaksi kiin­teää neljän tunnin dialo­gia viikossa, muun aika­tau­lun tiimit sopivat itse. Opis­ke­li­jat valit­se­vat itse dialo­gien teemat ja dialo­gista vastuussa olevat opis­ke­li­jat osoit­ta­vat tarvit­taessa ennak­ko­ma­te­ri­aa­lin, johon kaikki pereh­ty­vät etukä­teen. Dialo­gissa tiimin valmen­ta­jat puut­tu­vat mahdol­li­sim­man vähän keskus­te­luun, lähinnä esit­tä­vät kysy­myk­siä ja pitävät tarvit­taessa keskus­te­lun aiheessa. Dialo­gin pääpe­ri­aat­teet ovat kuun­telu, kunnioi­tus, odotus ja suora puhe (Isaacs 2001). Kun tiimi on saavut­ta­nut luot­ta­muk­sen ilma­pii­rin, kaikki opis­ke­li­jat rohke­ne­vat sanoa rehel­li­sesti oman näkö­kan­tansa. Puhe­li­aat pyrki­vät anta­maan tilaa hiljai­sem­mille (kuun­tele) ja nopeat antavat tilaa hitaam­mille (odota). Asioista puhu­taan suoraan, mutta kunnioittaen. 

Neljä ihmistä ulkona laavulla.
Y-akate­mian Osuus­kunta Pilke Inno­va­tions dialo­gissa Utran saarilla. Kuva: Katri Penttinen 

Projek­tit ovat tärkeä osa opin­toja. Projek­tit voivat koskea koko tiimiä, osaa tiimistä tai yksit­täi­sellä opis­ke­li­jalla voi olla oma projek­tinsa. Ennen projek­ti­työs­ken­te­lyn alkua opis­ke­li­jat pohti­vat projek­tin tavoit­teita, asia­kas­hyö­tyjä, teoria­tie­don ja osaa­mi­sen tarpeita, riskien enna­koin­tia ja hallin­taa sekä projek­tien hyötyjä tiimin vision kannalta.  Projek­tin päät­tyessä opis­ke­li­jat tekevät nk. jälki­mo­to­ro­lan eli reflek­toi­vat koke­muk­si­aan ja pohti­vat mitä oppivat projek­tista ja kuinka he sovel­ta­vat opittua jatkossa. Y-akate­mian opis­ke­li­jat ovat osal­lis­tu­neet Draft- ja Start me Up -liikei­dea­kil­pai­lui­hin ja monet ovat saaneet arvok­kai­den oppi­mis­ko­ke­mus­ten ja spar­rauk­sen lisäksi myös rahoi­tusta projekteilleen.

Opis­ke­li­joi­den tiedon­haku tapah­tuu myös lukuoh­jel­man avulla. Opis­ke­li­jat lukevat tai kuun­te­le­vat kirjoja tai podcas­teja sekä kirjoi­tet­ta­vat niistä esseitä (noin 1 essee/kk Y-akate­miao­pin­to­jen ajan). Opin­näy­te­työ­pro­ses­sia ohja­taan Y-akate­mian omissa työpa­joissa. Opin­näy­te­työn subs­tans­sioh­jaaja tulee omasta koulutusvastuusta.

Koulu­tusa­lo­jen opet­ta­jat ovat hienosti tuke­neet soten opis­ke­li­joi­den Y-akate­miao­pin­toja. Opet­ta­jat ovat räätä­löi­neet vaih­toeh­toi­sia toteu­tuk­sia tai mahdol­lis­ta­neet osal­lis­tu­mi­sen opin­to­jak­soille poik­kea­valla aika­tau­lulla. Tämä on vaati­nut jous­ta­vuutta ja ymmär­rystä uuden äärellä.

Opis­ke­li­jan näkökulma 

Jasmin Sund­vall, joka on viimei­sen vuoden fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija Kare­liassa, kertoo että opinnot Y-akate­miassa ovat olleet hyvin antoi­sat ja katta­vat monella tapaa:

”Olen päässyt haas­ta­maan omia heik­kouk­siani ja valjas­ta­maan vahvuuk­siani konkreet­ti­sen työn ja uran luomi­sen parissa jo opin­to­jen aikana. Moniam­ma­til­li­nen tiimi­työs­ken­tely on ollut antoi­saa ja opet­ta­vaista, joskin myös osal­taan haas­ta­vaa. Olen aina ollut vahva yksi­lö­te­kijä, joka on pitänyt asioi­den teke­mi­sestä omalla taval­laan. Y-akate­miassa olen oppinut muok­kaa­maan omaa toimin­taani tiimi­työs­ken­te­lyn kannalta suotui­sam­maksi. Olen oppinut muilta uusia teke­mi­sen malleja ja ymmär­tä­nyt, että samaan tai jopa parem­paan loppu­tu­lok­seen on mahdol­lista päästä käyt­täen hyödyksi tiimi­työtä ja yksi­löi­den vahvuuk­sia. Y-Akate­miassa olemme harjoi­tel­leet erilai­sia yhteis­työn muotoja niin tiimien kesken, kuin myös muiden Suomen ja kansain­vä­lis­ten vastaa­vien akate­mioi­den kanssa. Y-Akate­mia on tarjon­nut hyviä eväitä työelä­mään ja sen yhtei­söl­li­syy­den raken­ta­mi­seen, mitä nykyi­nen työelämä ja työyh­tei­söt kenties kaipaavat.

Olen kokenut fysio­te­ra­pian opin­to­jen yhdis­tä­mi­sen Y-Akate­mian opin­toi­hin itsel­leni suhteel­li­sen helpoksi, mutta kuiten­kin normaa­lia opin­to­lin­jaa kuor­mit­ta­vam­maksi. Toisaalta olen tehnyt kurs­seja ja toteu­tuk­sia enemmän kuin kummal­la­kaan opin­to­lin­jalla on vaati­muk­sena. Olen työs­tä­nyt Y-Akate­miassa omaa projek­tiani, Ratsas­ta­jan Fysiota. Alun perin projek­tin tarkoi­tus oli olla kokeilu, mitä ratsas­tusur­hei­lussa voidaan saada aikaan yhdis­tä­mällä siihen fysio­te­ra­peut­ti­sin perus­tein suun­ni­tel­tua oheis­val­men­nusta ja laji­har­joit­te­lua. Projekti johti 8 opin­to­pis­teen laajui­sen fysio­te­ra­pian harjoit­te­lun suorit­ta­mi­seen ja menes­tyk­seen Draft –liikei­dea­kil­pai­lussa, sekä lopulta asia­kas­kun­nan kasvuun siinä määrin, että keväällä 2021 perus­tin toimi­ni­men yrityk­seni kasvat­ta­mi­seksi. Ilman Y-akate­miaa en olisi tähän pääty­nyt ja saanut kaikkia näitä mahdol­li­suuk­sia. Tällä hetkellä yrit­tä­jyy­den suunta on kohti päätoi­mista yrit­tä­jyyttä fysio­te­ra­pian ja ratsas­tusur­hei­luun kohdis­tu­van urhei­lu­val­men­nuk­sen saralla. Y-akate­mian opinnot ovat olleet ainut­laa­tui­nen kokemus elämäs­säni ja uskon, että vastaa­via oppeja ja mahdol­li­suuk­sia en olisi tässä elämän­ti­lan­teessa voinut mistään muualta yhtä katta­vana saada!”

Anni Halla­saari, 5. luku­kau­den sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija toteaa, että Y-akate­miassa opis­kelu on hyvin käytän­nön­lä­heistä ja työelä­män taidot harjaan­tu­vat jo opinnoissa:

”Vaikka sairaan­hoi­ta­jana harjoit­te­lua on paljon, ei kaik­kiin muihin työelä­män osa-aluei­siin pereh­dytä harjoit­te­luissa. Itsel­läni harjoit­te­luissa oppi­mi­nen on keskit­ty­nyt pääasiassa hoito­työn klii­ni­seen osaa­mi­seen. Y-akate­miassa olen oppinut tähän mennessä johta­mi­sesta, talous­hal­lin­nosta, tiimi­työs­ken­te­lystä ja mark­ki­noin­nista paljon uusia asioita. Sairaan­hoi­ta­jan amma­til­lis­ten opin­to­jen yhdis­tä­mi­nen Y-akate­mi­aan on ollut helppoa. Y-akate­mian opin­to­jen alkaessa vaikeinta oli aika­tau­lut­ta­mi­nen. Opin­to­jen itseoh­jau­tu­vuu­den lisään­tyessä täytyy aika­tau­lut­taa, kuinka paljon viikosta tarvit­see varata aikaa amma­til­li­sille opin­noille ja kuinka monta tuntia voi tehdä Y-akate­mian opin­toja. Opis­kelu Y-akate­miassa vaatii mieles­täni enemmän aktii­vi­suutta normaa­liin opin­to­lin­jaan verrat­tuna. Itse voi valita, kuinka paljon haluaa oppia esimer­kiksi mark­ki­noin­nista Y-akate­miassa. Vien mieluum­min käytän­nössä yrityk­semme projek­tia eteen­päin, kuin teen raport­tia johtamisesta.

Parasta Y-akate­miassa on itsensä toteut­ta­mi­nen. Y-akate­miassa pääsee kokei­le­maan käytän­nössä omia ideoi­taan ja katsoa tuot­ta­vatko ne mahdol­li­sesti tulosta, esimer­kiksi rahaa. Akate­mian moniam­ma­til­li­nen tiimi antaa mahta­van tuki­ver­kos­ton ympä­rille. Projek­teissa jokai­selle löytyy oma tehtävä ja vahvuusa­lue. Koen Y-akate­mian antavan minulle tule­vai­suu­teen uniikit ja todella hyödyl­li­set taidot sekä työelä­mään että yrit­tä­jyy­teen. Olen saanut paljon verkos­toja eri aloille ja muihin yrit­tä­jiin. Jos tule­vai­suu­dessa tarvit­sen apua tai haluan perus­taa oman yrityk­sen, tiedän heti, keneen otan yhteyttä.”

Lopuksi

Opis­ke­li­jat oppivat Y-akate­miassa yrit­tä­jyyttä, tiimissä työs­ken­te­lyä, työelä­mä­tai­toja ja paljon muuta. Opis­kelu Y-akate­miassa vaatii opis­ke­li­jalta itseoh­jau­tu­vuutta ja erilai­suu­den ymmär­tä­mistä. Muista Y-akate­mian koulu­tus­aloista poike­ten sote-alan opis­ke­li­jalla on myös amma­til­li­set opinnot ja harjoit­te­lut Y-akate­miao­pin­to­jen lisäksi, sillä sote-alan ammatit ovat lail­lis­tet­tuja ammat­teja ja tietty osaa­mi­nen tulee saavut­taa opin­to­jen aikana. Siksi on tärkeä pohtia, mitkä opinnot ovat ammat­tia täyden­tä­viä opin­toja ja voivat korvau­tua Y-akate­mian opin­noilla, jotta opis­ke­li­jan opin­to­jen kuor­mit­ta­vuus ei nouse liian isoksi ja heikennä opis­ke­li­jan hyvin­voin­tia. Näin sote-alan opis­ke­li­jan opinnot mahdol­lis­tu­vat Y-akate­miassa monia­lai­sessa tiimissä mahdol­li­sim­man hyvin. Y-akate­mia on hyvä vaih­toehto ja ponnah­dus­lauta tämän päivän ja tule­vai­suu­den työelämään.


Kirjoit­ta­jat:

Anni Halla­saari, sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija, tiimiy­rit­täjä, Karelia-ammattikorkeakoulu

Anne Ryhänen, lehtori, serti­fioitu tiimi­val­men­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jasmin Sund­vall, fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija, tiimiy­rit­täjä, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirsi Varis, lehtori, serti­fioitu tiimi­val­men­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet

Bravo R., Catalán, S. & Pina, J.M. 2019. Analy­sing teamwork in higher educa­tion: an empi­rical study on the antece­dents and consequences of team cohe­si­ve­ness. STUDIES IN HIGHER EDUCATION
2019, VOL. 44, NO. 7, 1153–1165  https://doi.org/10.1080/03075079.2017.14200

Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajat­te­le­mi­sen taito: uraa­uur­tava lähes­ty­mi­nen liike-elämän vies­tin­tään. Gummerus.

Lencioni, P. 2019. Viisi toimin­ta­häi­riötä tiimissä. Päivä Oy. 3. painos.

Ryhänen, A. & Varis, K. 2020. Sote-opis­ke­li­jan polku Y-akate­miassa. https://kareliauas-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kirsi_varis_karelia_fi/ET0sZFIv0n1KhyD7y7yoLOIBSUFoQFO1qj4ns3i1fwQDjw?e=0a4lhk

Tiimia­ka­te­mia Global. 2021. Tieto­pankki. https://tiimiakatemia.com/tietopankki/