Categories
Pulssi Kestävää hyvinvointia Osaamisella elinvoimaa

Julkaisu: Innovative Nurse (IN) -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus väljästi asuttujen alueiden tarpeisiin

Innovative Nurse -hankkeen tavoit­teena oli tukea ja toteuttaa tutkintoon johtavaa sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tusta Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulun ja Kajaanin ammat­ti­kor­kea­koulun kesken valituilla koulu­tusa­lueilla Pohjois-Karja­lassa, Lapissa ja Suomussalmella.

Karelia on julkaissut hankkeen tuottaman artik­ke­li­ko­koelman, joka antaa monipuo­lisen kuvan Innovative Nurse sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen toteut­ta­mis­ta­voista sekä väljästi asutun alueen sairaan­hoi­tajien tulevai­suuden osaamis­tar­peista Julkaisu on suunnattu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen kehit­tä­miseen ja työelä­mäyh­teistyön vahvis­ta­miseen väljästi asutuilla alueilla. Myös työssä olevat sairaan­hoi­tajat voivat hyödyntää julkai­susta saamaansa tietoa oman osaamisen tunnis­ta­miseen ja valmiuksien vahvis­ta­miseen esim. uuden tekno­logian käyttöönotossa.

Innovative Nurse -hanketta rahoitti Opetus -ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö 19.12.2018-31.12.2021.

Riitta Muhonen & Minna Turunen (toim.). 2021. Innovative Nurse (IN) -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus väljästi asuttujen alueiden tarpeisiin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julkaisuja B: Oppima­te­ri­aaleja ja kokoo­ma­teoksia, 72. 

Julkaisun voi lukea täältä.

Artik­ke­li­ko­koelma on julkaistu myös englanniksi.