Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia Muut

Lääke­hoidon osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lääke­hoitoa toteu­tetaan monissa erilai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä ja sen toteutus on aina ensisi­jai­sesti lääke­hoidon koulu­tuksen saaneiden sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden tehtävä. Sosiaali- ja tervey­den­huollon toimin­tayk­si­köissä lääki­tys­tur­val­lisuus on tiivis osa potilas- ja asiakas­tur­val­li­suutta ja siten myös olennainen osa hyvän hoidon perustaa. Lääke­hoidon osaamis­vaa­ti­mukset ovat sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa laajoja ja muuttuvia, mikä edellyttää jatkuvaa osaamisen päivit­tä­mistä ja kehit­tä­mistä. Laadukas ja turval­linen lääke­hoidon toteutus vaatii monipuo­lista osaamista ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen, joihin Karelia koulu­tusor­ga­ni­saa­tiona vastaa suunni­tel­mal­li­sella lääke­hoidon opetuksella.

Lääke­hoidon osaamisen perus­tukset luodaan koulutusorganisaatiossa

Perusta lääke­hoidon osaami­selle luodaan sosiaali- ja tervey­den­huollon koulu­tusta tarjoa­vissa koulu­tusor­ga­ni­saa­tioissa. Monipuo­li­sessa ja katta­vassa lääke­hoidon opetuk­sessa huomioidaan ne vastuut ja sisällöt, jotka kullekin ammat­ti­hen­ki­lölle lääke­hoidon toteut­ta­mi­sessa kuuluvat.  Karelian tavoit­teena on, että opiske­lijat saavut­tavat ajanta­saista lääke­hoidon osaamista, jota tarvitaan jatku­vasti muuttu­vassa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulu­tusor­ga­ni­saa­tiossa luodun perustan jatkoksi sosiaali- ja tervey­sa­lojen työnan­tajat toteut­tavat yhtenä lakisää­teisenä tehtä­vänään lääke­hoidon osaamisen varmis­ta­mista ja kehit­tä­mistä. Työnan­tajan tulee varmistaa ja dokumen­toida säännöl­li­sesti kaikkien lääke­hoitoa toteut­tavien työnte­ki­jöi­densä teoreet­tinen ja käytännön osaaminen. Fimea (Lääkealan turval­lisuus- ja kehit­tä­mis­keskus) on laatinut yhdessä sidos­ryh­miensä kanssa lääkein­for­maa­tio­stra­tegian, jota Kansal­linen Lääkein­for­maa­tio­ver­kosto toteuttaa vuosina 2021- 2026. Strategian yhtenä painopis­teenä on sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden lääke­hoidon osaaminen, joka nähdään turval­lisen lääke­hoidon edellytyksenä.

Lääke­hoidon toteu­tuk­sessa työnan­tajan velvol­lisuus on huolehtia, että lääke­hoitoa toteut­ta­valla henki­lös­töllä on asian­mu­kainen koulutus, riittävä osaaminen ja tarvit­tavat välineet sekä tilat turval­lisen lääke­hoidon toteut­ta­mi­seksi. Työntekijä varmistaa osaltaan, että toimii säädösten, asetet­tujen ammatil­listen laatu­vaa­ti­musten ja yhtei­sesti sovit­tujen linjausten mukaisesti.

Lääke­hoidon osaamisen vahvis­ta­minen ja kehit­tä­minen jatkuu työelämässä

Työantaja huolehtii lääke­hoidon osaamisen kehit­tä­mi­sestä muun muassa täyden­nys­kou­lu­tuksen ja suunni­tel­mal­lisen työssä oppimisen avulla. Sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa uusia lääke­hoidon osaamis­vaa­ti­muksia muodostuu nopea­tem­poi­sesti, jolloin osaamisen jakaminen ammat­ti­ryhmien kesken on ehdoton edellytys ajanmu­kaisen ja laadukkaan lääke­hoidon toteutumiselle.

Kareliassa yhdessä oppiminen ja moniam­ma­til­lisuus ovat läsnä sosiaali- ja tervey­den­huollon opiske­li­joiden opinpo­lulla. Sairaan- ja tervey­den­hoi­tajien moniam­ma­til­liset opinnot käynnis­tyvät yhdessä sosionomi- ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joiden kanssa heti ensim­mäisen lukukauden aikana, ja jatkuvat läpi opintojen.

Turval­linen lääke­hoito – Opas lääke­hoi­to­suun­ni­telman laatimiseen

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö julkaisi alkuvuo­desta 2021 oppaan Turval­linen lääke­hoito- Opas lääke­hoi­to­suun­ni­telman laati­miseen (Laukkanen & Ruoko­niemi 2021). Opas on valmis­teltu viran­omai­syh­teis­työnä ja on luonteeltaan suositus, joka toimii myös valvon­ta­vi­ran­omaisten työvä­li­neenä. Sen pääta­voit­teena on tukea kaikkia lääke­hoitoa toteut­tavia toiminta- ja työyk­si­köitä lääke­hoi­to­pro­sessin turval­li­suuden varmis­ta­mi­sessa. Karelian lääke­hoidon opetuk­sessa tämä lääke­hoitoa koskeva kansal­linen ohjaus on käsit­te­lyssä heti opintojen alussa olevien Lääke­hoidon perusteet ja farma­ko­logia -opintojen myötä. Opinnot kuuluvat sairaan­hoitaja-, tervey­den­hoitaja-, fysio­te­ra­peutti- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joille. Jo näissä opinnoissa opiske­lijat oppivat lääke­hoitoa koskevat säädökset ja periaatteet sekä sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön lääke­hoitoa koskevat ajanta­saiset ohjeistukset.

Turval­linen lääke­hoito -oppaassa esitetään muun muassa lääke­hoitoa toteut­tavien sosiaali- ja tervey­den­huollon yksiköissä työsken­te­levien sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden ja myös opiske­li­joiden lääke­hoidon tehtävät. Oppaassa on myös esimerkkejä osaamisen varmis­ta­mi­sesta. Erityi­sesti opas nostaa esille lääki­tys­tur­val­li­suuden ja lääke­hoi­to­suun­ni­telman merkityksen. 

On hienoa, että lääke­hoi­to­suun­ni­telma on tiiviinä osana Karelian lääke­hoidon opetuksen jatku­mossa ja sen sisäl­töihin sekä merki­tykseen turval­lisen lääke­hoidon osate­kijänä paneu­dutaan Lääke- ja neste­hoito -opinto­jakson opinnoissa toisella lukukau­della. Opiske­li­joita kannus­tetaan harjoit­te­lu­jak­soillaan tutus­tumaan yksiköiden lääke­hoi­to­suun­ni­telmiin, jolloin lääke­hoi­to­suun­ni­telman merkitys ja rooli hoitotyön käytännön työkaluna konkre­ti­soituu vielä vahvemmin.

Millaista osaamista laadukkaan lääke­hoidon toteut­ta­minen edellyttää?

Lääke­hoidon osaaminen edellyttää laajaa teoreet­tisen tiedon hallintaa mm. ihmisen elimis­töstä, sairauk­sista ja lääke­ai­neista. Lääke­hoi­dossa tarvitaan myös matemaat­tisia taitoja. Kliinistä osaamista, kuten käden­taitoja, vaaditaan lääke­hoidon toteut­ta­mi­seksi lääke­hoi­to­pro­sessin monissa vaiheissa erilaista välineistöä käyttäen. Lääke­hoidon osaamisen vaje voi olla asiak­kaalle kohta­lokas. Teoreet­tinen ja käytännön osaaminen eivät yhdes­säkään takaa laadu­kasta lääke­hoitoa.  Lääke­hoitoa toteuttava työntekijä tarvitsee osaamista myös tiedon hankintaan ja arviointiin, ongel­man­rat­kaisuun sekä päätök­sen­tekoon.  Nämä moninaiset taidot harjaan­tuvat Kareliassa lääke­hoidon opintojen myötä, kun sisäl­löissä edetään perus­teista sovel­taviin ja syven­täviin sisäl­töihin. Opiske­lijan osaamista kasva­tetaan opintojen etene­misen myötä siirty­mällä sulavasti yksit­täi­sistä asioista kokonais­val­taiseen lääke­hoidon toteuttamiseen. 

Simulaatio lääke­hoidon oppimismenetelmänä

Simulaatio on todettu olevan oiva oppimis­me­ne­telmä myös lääke­hoi­dossa, sillä se lisää lääke­hoidon tietojen ja taitojen lisäksi päätök­sen­te­ko­taitoja ja vahvistaa oppijan itseluot­ta­musta. Lääke­hoidon oppimi­sessa simulaa­tioiden oppimis­tu­loksia ovat teoreet­tisen osaamisen vahvis­tu­minen, lääke­hoi­to­tai­tojen, moniam­ma­til­lisen vuoro­vai­ku­tuksen sekä ryhmä­työ­tai­tojen kehit­ty­minen. Nämä oppimis­tu­lokset luovat hyvät edelly­tykset sille lääke­hoidon osaami­selle, jota sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa tarvitaan. Monipuo­listen ja nykytek­no­logiaa hyödyn­tävien oppimi­sym­pä­ris­töjen ja -menetelmien avulla syntyy monipuo­lisia osaajia myös lääke­hoidon toteut­ta­jiksi. Kareliassa tämä on mahdol­lista jo nyt, ja kehit­tä­mis­työtä jatketaan uusien innovaa­tioiden myötä.

Karelia tekee yhteis­työtä lääke­hoidon osaamisen kehittämiseksi

Karelia on aktii­vi­sesti mukana lääke­hoidon opetuksen kehit­tä­misen kansal­li­sessa asian­tun­ti­ja­ryh­mässä (LOKKA). LOKKA-työryh­mässä käsitellään lääke­hoidon opetukseen ja oppimiseen liittyviä ajankoh­taisia ja keskeisiä kysymyksiä sekä jaetaan kokemuksia ja hyviä käytän­teitä eri ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kesken. Lääke­hoidon opetuksen kehit­tä­minen on työryh­mä­läisten yhteinen tavoite.

Karelia tekee tiivistä yhteis­työtä myös alueel­listen sosiaali- ja tervey­den­huollon toimi­joiden kanssa yhteisen päämäärän saavut­ta­mi­seksi. Päämääränä  on turval­linen lääke­hoito, jota toteut­tavat  laadukkaan lääke­hoidon koulu­tuksen saaneet sosiaali- ja tervey­den­huollon ammattihenkilöt. 


Kirjoittaja:

Henna Kakkonen, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Aura, S. 2017. Simulation -based Pharmacot­herapy Learning: Assessing Educa­tional Effec­ti­veness in Radio­graphers` Conti­nuing Education. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2501-5 24.11.2021

Laukkanen, E. & Ruoko­niemi, P. (toim.) 2021. Turval­linen lääke­hoito. Opas lääke­hoi­to­suun­ni­telman laati­miseen. Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön julkaisuja 2021: 6. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4 24.11.2021

Opetus­hal­litus 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakoin­ti­foo­rumin ensim­mäisiä ennakoin­ti­tu­loksia. Raportit ja selvi­tykset 2019:3. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaaminen-2035  25.11.2021

Kiviranta, P. & Hämeen-Anttila, K. 2021. Lääkkeen käyttäjä lääkein­for­maation keskiöön – Kansal­linen lääkein­for­maa­tio­stra­tegia 2021- 2026. Lääkealan turval­lisuus- ja kehit­tä­mis­keskus Fimea 01/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7299-16-6