Lääke­hoi­don osaa­mi­nen sosi­aali- ja terveydenhuollossa

Lääke­hoi­toa toteu­te­taan monissa erilai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä ja sen toteu­tus on aina ensi­si­jai­sesti lääke­hoi­don koulu­tuk­sen saanei­den sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den tehtävä. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon toimin­tayk­si­köissä lääki­tys­tur­val­li­suus on tiivis osa potilas- ja asia­kas­tur­val­li­suutta ja siten myös olen­nai­nen osa hyvän hoidon perus­taa. Lääke­hoi­don osaa­mis­vaa­ti­muk­set ovat sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa laajoja ja muut­tu­via, mikä edel­lyt­tää jatku­vaa osaa­mi­sen päivit­tä­mistä ja kehit­tä­mistä. Laadu­kas ja turval­li­nen lääke­hoi­don toteu­tus vaatii moni­puo­lista osaa­mista ja valmiutta jatku­vaan oppi­mi­seen, joihin Karelia koulu­tusor­ga­ni­saa­tiona vastaa suun­ni­tel­mal­li­sella lääke­hoi­don opetuksella.

Lääke­hoi­don osaa­mi­sen perus­tuk­set luodaan koulutusorganisaatiossa

Perusta lääke­hoi­don osaa­mi­selle luodaan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon koulu­tusta tarjoa­vissa koulu­tusor­ga­ni­saa­tioissa. Moni­puo­li­sessa ja katta­vassa lääke­hoi­don opetuk­sessa huomioi­daan ne vastuut ja sisäl­löt, jotka kulle­kin ammat­ti­hen­ki­lölle lääke­hoi­don toteut­ta­mi­sessa kuulu­vat.  Kare­lian tavoit­teena on, että opis­ke­li­jat saavut­ta­vat ajan­ta­saista lääke­hoi­don osaa­mista, jota tarvi­taan jatku­vasti muut­tu­vassa sosi­aali- ja terveydenhuollossa.

Koulu­tusor­ga­ni­saa­tiossa luodun perus­tan jatkoksi sosi­aali- ja tervey­sa­lo­jen työnan­ta­jat toteut­ta­vat yhtenä laki­sää­tei­senä tehtä­vä­nään lääke­hoi­don osaa­mi­sen varmis­ta­mista ja kehit­tä­mistä. Työnan­ta­jan tulee varmis­taa ja doku­men­toida sään­nöl­li­sesti kaik­kien lääke­hoi­toa toteut­ta­vien työn­te­ki­jöi­densä teoreet­ti­nen ja käytän­nön osaa­mi­nen. Fimea (Lääkea­lan turval­li­suus- ja kehit­tä­mis­kes­kus) on laati­nut yhdessä sidos­ryh­miensä kanssa lääkein­for­maa­tio­stra­te­gian, jota Kansal­li­nen Lääkein­for­maa­tio­ver­kosto toteut­taa vuosina 2021- 2026. Stra­te­gian yhtenä pain­opis­teenä on sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den lääke­hoi­don osaa­mi­nen, joka nähdään turval­li­sen lääke­hoi­don edellytyksenä.

Lääke­hoi­don toteu­tuk­sessa työnan­ta­jan velvol­li­suus on huoleh­tia, että lääke­hoi­toa toteut­ta­valla henki­lös­töllä on asian­mu­kai­nen koulu­tus, riit­tävä osaa­mi­nen ja tarvit­ta­vat väli­neet sekä tilat turval­li­sen lääke­hoi­don toteut­ta­mi­seksi. Työn­te­kijä varmis­taa osal­taan, että toimii säädös­ten, asetet­tu­jen amma­til­lis­ten laatu­vaa­ti­mus­ten ja yhtei­sesti sovit­tu­jen linjaus­ten mukaisesti.

Lääke­hoi­don osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen jatkuu työelämässä

Työan­taja huoleh­tii lääke­hoi­don osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sestä muun muassa täyden­nys­kou­lu­tuk­sen ja suun­ni­tel­mal­li­sen työssä oppi­mi­sen avulla. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa uusia lääke­hoi­don osaa­mis­vaa­ti­muk­sia muodos­tuu nopea­tem­poi­sesti, jolloin osaa­mi­sen jaka­mi­nen ammat­ti­ryh­mien kesken on ehdoton edel­ly­tys ajan­mu­kai­sen ja laaduk­kaan lääke­hoi­don toteutumiselle.

Kare­liassa yhdessä oppi­mi­nen ja moniam­ma­til­li­suus ovat läsnä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon opis­ke­li­joi­den opin­po­lulla. Sairaan- ja tervey­den­hoi­ta­jien moniam­ma­til­li­set opinnot käyn­nis­ty­vät yhdessä sosio­nomi- ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joi­den kanssa heti ensim­mäi­sen luku­kau­den aikana, ja jatku­vat läpi opintojen.

Turval­li­nen lääke­hoito – Opas lääke­hoi­to­suun­ni­tel­man laatimiseen

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö julkaisi alku­vuo­desta 2021 oppaan Turval­li­nen lääke­hoito- Opas lääke­hoi­to­suun­ni­tel­man laati­mi­seen (Lauk­ka­nen & Ruoko­niemi 2021). Opas on valmis­teltu viran­omai­syh­teis­työnä ja on luon­teel­taan suosi­tus, joka toimii myös valvon­ta­vi­ran­omais­ten työvä­li­neenä. Sen pääta­voit­teena on tukea kaikkia lääke­hoi­toa toteut­ta­via toiminta- ja työyk­si­köitä lääke­hoi­to­pro­ses­sin turval­li­suu­den varmis­ta­mi­sessa. Kare­lian lääke­hoi­don opetuk­sessa tämä lääke­hoi­toa koskeva kansal­li­nen ohjaus on käsit­te­lyssä heti opin­to­jen alussa olevien Lääke­hoi­don perus­teet ja farma­ko­lo­gia -opin­to­jen myötä. Opinnot kuulu­vat sairaan­hoi­taja-, tervey­den­hoi­taja-, fysio­te­ra­peutti- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joille. Jo näissä opin­noissa opis­ke­li­jat oppivat lääke­hoi­toa koske­vat säädök­set ja peri­aat­teet sekä sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön lääke­hoi­toa koske­vat ajan­ta­sai­set ohjeistukset.

Turval­li­nen lääke­hoito -oppaassa esite­tään muun muassa lääke­hoi­toa toteut­ta­vien sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon yksi­köissä työs­ken­te­le­vien sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den ja myös opis­ke­li­joi­den lääke­hoi­don tehtä­vät. Oppaassa on myös esimerk­kejä osaa­mi­sen varmis­ta­mi­sesta. Erityi­sesti opas nostaa esille lääki­tys­tur­val­li­suu­den ja lääke­hoi­to­suun­ni­tel­man merkityksen. 

On hienoa, että lääke­hoi­to­suun­ni­telma on tiiviinä osana Kare­lian lääke­hoi­don opetuk­sen jatku­mossa ja sen sisäl­töi­hin sekä merki­tyk­seen turval­li­sen lääke­hoi­don osate­ki­jänä paneu­du­taan Lääke- ja neste­hoito -opin­to­jak­son opin­noissa toisella luku­kau­della. Opis­ke­li­joita kannus­te­taan harjoit­te­lu­jak­soil­laan tutus­tu­maan yksi­köi­den lääke­hoi­to­suun­ni­tel­miin, jolloin lääke­hoi­to­suun­ni­tel­man merki­tys ja rooli hoito­työn käytän­nön työka­luna konkre­ti­soi­tuu vielä vahvemmin.

Millaista osaa­mista laaduk­kaan lääke­hoi­don toteut­ta­mi­nen edellyttää?

Lääke­hoi­don osaa­mi­nen edel­lyt­tää laajaa teoreet­ti­sen tiedon hallin­taa mm. ihmisen elimis­töstä, sairauk­sista ja lääke­ai­neista. Lääke­hoi­dossa tarvi­taan myös mate­maat­ti­sia taitoja. Klii­nistä osaa­mista, kuten käden­tai­toja, vaadi­taan lääke­hoi­don toteut­ta­mi­seksi lääke­hoi­to­pro­ses­sin monissa vaiheissa erilaista väli­neis­töä käyt­täen. Lääke­hoi­don osaa­mi­sen vaje voi olla asiak­kaalle kohta­lo­kas. Teoreet­ti­nen ja käytän­nön osaa­mi­nen eivät yhdes­sä­kään takaa laadu­kasta lääke­hoi­toa.  Lääke­hoi­toa toteut­tava työn­te­kijä tarvit­see osaa­mista myös tiedon hankin­taan ja arvioin­tiin, ongel­man­rat­kai­suun sekä päätök­sen­te­koon.  Nämä moni­nai­set taidot harjaan­tu­vat Kare­liassa lääke­hoi­don opin­to­jen myötä, kun sisäl­löissä edetään perus­teista sovel­ta­viin ja syven­tä­viin sisäl­töi­hin. Opis­ke­li­jan osaa­mista kasva­te­taan opin­to­jen etene­mi­sen myötä siir­ty­mällä sula­vasti yksit­täi­sistä asioista koko­nais­val­tai­seen lääke­hoi­don toteuttamiseen. 

Simu­laa­tio lääke­hoi­don oppimismenetelmänä

Simu­laa­tio on todettu olevan oiva oppi­mis­me­ne­telmä myös lääke­hoi­dossa, sillä se lisää lääke­hoi­don tieto­jen ja taito­jen lisäksi päätök­sen­te­ko­tai­toja ja vahvis­taa oppijan itse­luot­ta­musta. Lääke­hoi­don oppi­mi­sessa simu­laa­tioi­den oppi­mis­tu­lok­sia ovat teoreet­ti­sen osaa­mi­sen vahvis­tu­mi­nen, lääke­hoi­to­tai­to­jen, moniam­ma­til­li­sen vuoro­vai­ku­tuk­sen sekä ryhmä­työ­tai­to­jen kehit­ty­mi­nen. Nämä oppi­mis­tu­lok­set luovat hyvät edel­ly­tyk­set sille lääke­hoi­don osaa­mi­selle, jota sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa tarvi­taan. Moni­puo­lis­ten ja nyky­tek­no­lo­giaa hyödyn­tä­vien oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ja -mene­tel­mien avulla syntyy moni­puo­li­sia osaajia myös lääke­hoi­don toteut­ta­jiksi. Kare­liassa tämä on mahdol­lista jo nyt, ja kehit­tä­mis­työtä jatke­taan uusien inno­vaa­tioi­den myötä.

Karelia tekee yhteis­työtä lääke­hoi­don osaa­mi­sen kehittämiseksi

Karelia on aktii­vi­sesti mukana lääke­hoi­don opetuk­sen kehit­tä­mi­sen kansal­li­sessa asian­tun­ti­ja­ryh­mässä (LOKKA). LOKKA-työryh­mässä käsi­tel­lään lääke­hoi­don opetuk­seen ja oppi­mi­seen liit­ty­viä ajan­koh­tai­sia ja keskei­siä kysy­myk­siä sekä jaetaan koke­muk­sia ja hyviä käytän­teitä eri ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kesken. Lääke­hoi­don opetuk­sen kehit­tä­mi­nen on työryh­mä­läis­ten yhtei­nen tavoite.

Karelia tekee tiivistä yhteis­työtä myös alueel­lis­ten sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon toimi­joi­den kanssa yhtei­sen päämää­rän saavut­ta­mi­seksi. Päämää­ränä  on turval­li­nen lääke­hoito, jota toteut­ta­vat  laaduk­kaan lääke­hoi­don koulu­tuk­sen saaneet sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ammattihenkilöt. 


Kirjoit­taja:

Henna Kakko­nen, opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Aura, S. 2017. Simu­la­tion -based Phar­macot­he­rapy Lear­ning: Asses­sing Educa­tio­nal Effec­ti­ve­ness in Radio­grap­hers` Conti­nuing Educa­tion. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2501-5 24.11.2021

Lauk­ka­nen, E. & Ruoko­niemi, P. (toim.) 2021. Turval­li­nen lääke­hoito. Opas lääke­hoi­to­suun­ni­tel­man laati­mi­seen. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön julkai­suja 2021: 6. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8682-4 24.11.2021

Opetus­hal­li­tus 2019. Osaa­mi­nen 2035. Osaa­mi­sen enna­koin­ti­foo­ru­min ensim­mäi­siä enna­koin­ti­tu­lok­sia. Rapor­tit ja selvi­tyk­set 2019:3. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaaminen-2035  25.11.2021

Kivi­ranta, P. & Hämeen-Anttila, K. 2021. Lääk­keen käyt­täjä lääkein­for­maa­tion keski­öön – Kansal­li­nen lääkein­for­maa­tio­stra­te­gia 2021- 2026. Lääkea­lan turval­li­suus- ja kehit­tä­mis­kes­kus Fimea 01/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7299-16-6