Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Muut

Matema­tiikan osaamiseen haasteet insinööriopinnoissa

Matema­tiikan rooli insinöö­rio­pin­noissa on keskeinen. Matemaat­tinen ajatus­malli on pohjana useissa insinöö­rio­pin­tojen ammat­tiai­neissa. Ilman vankkaa matemaat­tista osaamista näiden opiskelu on vaikeaa, joskus jopa mahdo­tonta. Matema­tiikka rakentuu aiemmin opitun tiedon päälle, joten perus­tiedot ja -taidot täytyy saada riittävän vankalle perus­talle. Matema­tiikan osaamista ei siksi voi jättää yksit­täisten ”temppujen” varaan.

Matemaat­tisen perus­val­miuksien heiken­ty­minen näkyy korkeakouluissa

Omien havain­to­jemme sekä useiden tutki­musten mukaan matemaat­tisten perus­tai­tojen osaaminen on vuosi vuodelta heiken­tynyt. Osaaminen on selkeästi polari­soi­tunut matemaat­tiset perus­taidot hyvin hallit­seviin ja heihin, joilla nämä taidot ovat heikkoja. Insinöö­rio­pin­toihin hakeutuu entistä enemmän opiske­li­joita heikoilla matemaat­ti­silla valmiuk­silla. Matemaat­tisen osaamisen puutteet ovat havait­ta­vissa riippu­matta siitä, tuleeko opiskelija ammatil­lista reittiä vai lukiosta. Näitä havaintoja tukee myös E2-tutki­muksen tekemä selvitys Miksi opinnot viiväs­tyvät ja keskey­tyvät?. Selvi­tyk­sestä käy ilmi, että ne insinöö­rio­pis­ke­lijat, jotka kokevat puutteita matema­tiikan osaami­sessa, mieltävät myös insinöö­rio­pinnot haastaviksi.

Nykyisin matema­tiikan opetuk­sesta liian iso osa kuluu perus­asteen matema­tiikan kertaa­miseen. Opintojen alussa joudutaan kertaamaan esimer­kiksi lasku­jär­jestys, murto­lu­vuilla laske­minen, yksikön­muun­nokset ja ensim­mäisen asteen yhtälön ratkai­se­minen. Tällöin aikaa varsi­naiseen insinöö­ri­ma­te­ma­tiikan opetta­miseen jää niukasti. Vaikuttaa myös siltä, että aiemmissa opinoissa opiske­li­joilta ei välttä­mättä ole vaadittu riittävää perus­asioiden osaamista eikä käsin laske­misen ja loogisen päättelyn taitoa. 

Vaikka lähio­pe­tuksen määrä insinöö­rio­pin­noissa on vuosien kuluessa laskenut, niin opetet­tavien asioiden määrä ei ole vähen­tynyt. Kurssi­si­sällöt yritetään opettaa lyhyem­mässä ajassa entistä huonommat perus­val­miudet omaaville opiske­li­joille. Matema­tiikan omaksu­minen vaatii kuitenkin tukea ja lähio­pe­tusta, sillä opiske­li­joiden tiedot ja taidot eivät ole sillä tasolla, että he pystyi­sivät itsenäi­sesti omaksumaan kurssi­si­sältöjä. Opiske­lijat tarvit­sevat myös aikaa oppia ja harjoi­tella asioita.

Lisäope­tusta alkukar­toi­tuksen perusteella

Ennen varsi­naisten insinöö­ri­ma­te­ma­tiikan opintojen aloit­ta­mista tulisi järjestää kartoitus matemaat­tisten perus­tai­tojen osaami­sesta. Tämän kartoi­tuksen avulla opetusta ja tukea voitaisiin suunnata erityi­sesti heille, joilla on haasteita matema­tiikan osaami­sessa. Lisäksi kartoi­tuk­sella pyrit­täisiin selvit­tämään ne matema­tiikan osa-alueet, joissa on eniten osaamisen puutteita. Kartoi­tuksen pohjalta opiske­li­joille tulisi tarvit­taessa tarjota matema­tiikan lisäope­tusta. Kurssi olisi järkevää toteuttaa ennen varsi­naisia insinöö­ri­ma­te­ma­tiikan opintoja, jolloin insinöö­ri­ma­te­ma­tiikan kursseilla pystyt­täisiin heti keskit­tymään opetus­suun­ni­telman mukaisiin tavoit­teisiin. Matema­tiikan osaamisen puutteet eivät koske vain insinöö­rio­pis­ke­li­joita, vaan ilmiö on havait­ta­vissa myös muiden alojen opiske­li­joiden keskuu­dessa. Tällöin lisäope­tusta voitaisiin hyödyntää myös muiden alojen opintojen edistämisessä.

Lähio­pe­tuksen määrässä ollaan jo kriit­ti­sillä rajoilla ja sitä tulisikin lisätä. Näin jäisi myös aidosti aikaa aiheisiin paneu­tu­miseen. Lisäksi opiske­li­joille tulisi tarjota tukio­pe­tusta jo varhai­sessa vaiheessa, jotta vältyt­täisiin opintojen viiväs­ty­mi­siltä. Matemaat­tisten aiheiden sovel­ta­minen ammat­tiai­neissa on nykyisin vaativaa. Luma- ja ammat­tiai­neiden opettajien yhteistyön tiivis­tä­minen edistäisi opinnoissa etenemistä.

Nämä osaamisen haasteet eivät ole poistu­massa. Opetuk­sessa joudutaan korkea­kou­luis­sakin entistä enemmän huomioimaan aiemmissa opinnoissa synty­neitä puutteita. Matema­tiikan osaaminen on perusta insinöö­ri­tie­teiden osaamiseen.


Kirjoit­tajat:

Jani Kangas, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisbeth Smolander, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Jeswin Thomas palve­lusta Pexels