Monia­laista oppimista INVEST-hankkeen kesä- ja talvikouluista

INnoVa­tions of REgional Sustai­na­bility: European UniversiTy Alliance – INVEST -hanke on viiden euroop­pa­laisen korkea­koulun hanke, jonka päämääriä ovat koulu­tuksen strate­ginen kehit­tä­minen, euroop­pa­laisen yhteis­kam­puksen kehit­tä­minen ja osaaja­poolien raken­ta­minen. Karelia vastaa hankkeen työpa­ke­tista nro 4, jossa järjes­tetään mm. yhteensä kuusi kesä- ja talvi­koulua, joista ensim­mäinen ja viimeinen Kareliassa. Kesä- ja talvi­kou­lujen vastuu­jär­jes­täjät ja aiheet on päätetty hankkeen suunnit­te­lu­vai­heessa. Näiden inten­sii­vio­pin­to­jak­sojen yhtenä tarkoi­tuksena on testata erilaisia toteu­tus­tapoja inten­sii­vioh­jelmien järjestämisessä.

Hankkeen ensim­mäiset kesä- ja talvi­koulut on järjes­tetty onnis­tu­neesti kesäkuussa ja marras­kuussa 2021. Covid-19-pande­miasta johtuen opinto­jaksot järjes­tettiin etäto­teu­tuksina, mutta jatkossa tavoit­teena on järjestää myös lähito­teu­tuksia. Ensim­mäinen INVEST-kesäkoulu järjes­tettiin Kareliassa ja talvi­koulu Kreikassa University of Thessa­lyssa. Vaikka jokai­sella kesä- tai talvi­kou­lulla onkin nimetty vastuu­jär­jestäjä, osallistuu jokainen partne­ri­kor­kea­koulu silti jokaisen koulun suunnit­teluun sekä toteutukseen.

Valmis­telun vaiheet

Ensim­mäinen kesäkoulu järjes­tettiin tiukalla aikatau­lulla kesäkuun alussa 2021. Suunnittelu päästiin aloit­tamaan vasta maalis­kuussa työpa­ketti nelosen aloituksen yhtey­dessä, mikä haastoi järjes­täjiä saamaan toteu­tuksen vauhdilla kuntoon. Covid-19-pande­miasta johtuen kesäkoulua ei voitu järjestää lähito­teu­tuksena vaan se päädyttiin toteut­tamaan Hackathon-mallilla verkko­to­teu­tuksena. Koska Kareliassa on aiempaa kokemusta online-Hackat­honien järjes­tä­mi­sestä, hyödyn­nettiin tätä tietoa ja taitoa myös tämän kesäkoulun järjestelyissä.

Kesäkoulun aiheena oli “Alueel­lisen kehityksen ja innovaa­tioiden vahvis­ta­minen – jousta­vuuden raken­ta­minen maaseu­tu­yh­tei­söissä” (Empowering regional development and innova­tions – Building resilience in rural communties). Jousta­vuuden ja resilienssin käsitettä ei rajattu Covid-19-pande­miaan vaan laajemmin maaseudun murrokseen ja muutoksiin liittyen, esimer­kiksi väestön ikäja­kaumaan, osalli­suuteen ja työllisyysmahdollisuuksiin.

Hackat­honin työsken­te­ly­alus­taksi valittiin Howspace, joka taipuu hyvin yhtei­söl­liseen toimintaan keskustelu-, tehtävä- ja jakami­so­mi­nai­suuk­siensa vuoksi. Osana suunnit­telua hahmo­teltiin opiske­li­joiden tehtä­vän­annot, joiden perus­teella arvioimme opinto­jakson opinto­pis­te­mää­räksi 5. Opiske­li­ja­rek­ry­tointi hoidettiin kunkin partne­ri­kor­kea­koulun toimesta ja lisäksi kunkin organi­saation henki­lö­kuntaa ja työelä­mä­kump­pa­neita osallistui Hackat­honiin asian­tun­ti­ja­luen­noijina, opiske­li­ja­ryhmien sparraajina ja tuoma­riston jäseninä.

Suunni­tel­masta toteutukseen

INVEST Kesäkoulu 2021 järjes­tettiin kahdek­san­päi­väisenä inten­sii­vi­to­teu­tuksena, jonka lisäksi opiske­lijat tekivät ennak­ko­teh­täviä yksin ja ryhmissä sekä kirjoit­tivat kukin jälki­käteen palau­tet­tavan oppimis­päi­vä­kirjan opinto­jak­sosta. Inten­sii­vi­jakson ohjelma rytmittyi asian­tun­ti­ja­luen­noista, ryhmä­töiden tekemi­sestä ja ryhmäs­par­rauk­sesta. Asian­tun­ti­ja­luen­toihin sisältyi aihea­lu­eeseen liittyviä luentoja ja ohjausta innovointiin ja ryhmätyön tekemiseen. Ryhmille oli tarjolla myös sparrausta eri alojen asian­tun­ti­joilta INVEST-partnerimaista.

Opiske­li­ja­ryh­mille annettiin yksi löyhästi muotoiltu yleinen haaste maaseudun jousta­vuuteen liittyen. Ryhmien tehtävänä oli rajata aihetta omien mielen­kiin­to­jensa ja osaami­siensa mukaan, käyttäen hyödyksi mm. Hackat­honin aikana esiteltyjä innovointi- ja ryhmä­työ­me­ne­telmiä. Tavoit­teena oli löytää uusia ja innova­tii­visia keinoja muutos­jous­ta­vuuden lisää­mi­seksi Pohjois-Karjalassa.

“The whole experience was unique. Infor­mative, interesting, time consuming, sometimes stressful but totally worth it. Great first impression and would participate again.”

Tuloksena monen­laista oppimista

Opiske­lijan tehtäviin hankkeen kaikissa kuudessa kesä- ja talvi­kou­lussa kuuluu oppimis­päi­vä­kirjan kirjoit­ta­minen. Sen tavoit­teena on opiske­lijan oma analyysi oppimi­sestaan ja sen sovel­ta­mi­sesta. Tämän lisäksi oppimis­päi­vä­kirjoja ja muuta opiske­li­joiden tuottamaa materi­aalia hyödyn­netään oppimisen tutki­mi­sessa hankkeen myöhem­mässä vaiheessa. 

INVEST-hankkeessa suunni­tel­taviin ja toteu­tet­taviin opintoihin liittyy vahvasti yleiset työelä­mä­kom­pe­tenssit. Hankkeessa on sovittu yhtei­sesti nouda­tet­tavat ja opintoihin sisäl­ly­tet­tävät kompe­tenssit, esimer­kiksi kestävän alueke­hit­tä­misen kompe­tenssi, tutkimus- ja ongel­man­rat­kai­su­kom­pe­tenssit, monia­lai­suuden, kulttuu­ril­lisen ja kansain­vä­li­syyden kompe­tenssit sekä itsensä johta­misen kompe­tenssit. Näihin liittyen opiske­lijat kertoivat mm. oppineensa kesäkoulun aikana ymmär­tämään ja toteut­tamaan monikan­sal­lisia hankkeita, vaikkakin pieni­muo­toi­sesti, ja saaneensa tietoa maaseudun kestä­västä kehit­tä­mi­sestä. He nostivat esiin myös itsensä johta­misen kehit­tä­misen tiukan aikataulun sanelemana sekä ymmär­ryksen siitä, miten moni asia vaikuttaa maaseudun kehittämiseen.

It was amazing especially the part of critical reasoning which enabled all to think beyond the ordinary.”

INVEST-hanke

INnoVa­tions of REgional Sustai­na­bility: European UniversiTy Alliance – INVEST –hanke on EU:N Erasmus+ -ohjelman rahoittama kolmi­vuo­tinen hanke, jota toteuttaa viisi euroop­pa­laista korkea­koulua (University of Agriculture Slova­kiasta, University of Agribusiness and Rural Development Bulga­riasta, University of Thessaly Kreikasta, Karelia-amk Suomesta ja Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Alankomaista).


Kirjoit­tajat:

Kaija Saramäki, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sini Rantanen, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoit­tajat toimivat INVEST-hankkeessa kehit­tä­jä­opet­tajina, joiden työnkuvaan kuuluu erityi­sesti osallis­tu­minen hankkeen koulu­tusten ja oppimi­sym­pä­ris­töjen kehit­tä­miseen, testaa­miseen ja arviointiin.

Tämä artikkeli edustaa tekijän näkemyksiä ja tekijä vastaa sen sisäl­löstä ja tietojen oikeel­li­suu­desta. Euroopan komissio ja virasto eivät ota vastuuta sisäl­löstä, tietojen käytöstä ja oikeellisuudesta.