Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Tiimi­pe­da­go­giikkaa tarkkai­lijan näkökulmasta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tuetaan ja kannus­tetaan hyödyn­tämään ja käyttämään erilaisia pedago­gisia menetelmiä. Käytet­tävän menetelmän määrit­telee opinto­jakson vastuu­opettaja. Hyväksi todettuja menetelmiä on syytä käyttää ja jatko­ja­lostaa, mutta myös vähemmän käyte­tyistä menetel­mistä löytyy kokei­le­misen arvioisia helmiä. Tällainen on muun muassa tiimioppiminen.

Tiimiop­pi­minen on yhteis­toi­min­nal­linen, vuoro­vai­ku­tuk­sel­linen ja vastuul­linen oppimis­metodi, jossa kaikki tiimin jäsenet vaikut­tavat oppimiseen. Jokai­sella tiimin jäsenellä on vastuu omasta ja yhtei­sestä oppimi­sesta. Tiimiop­pi­minen muistuttaa työelämän toimin­ta­tapaa, koska yhä useam­massa työteh­tä­vässä tarvitaan yhteistyö-, johtamis- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja. Tiimiop­pi­mi­sessa vastuu oppimi­sesta on jokai­sella tiimin jäsenellä, opettajan siirtyessä oppimisen mahdollistajaksi/tukijaksi tiimin valmen­tajana.” (Pedago­giset menetelmät, ESEDU 2021.)

Tiimi­pe­da­go­giikkaa hyödyn­netään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Y-Akate­miassa ja muun muassa nyt kolmatta kertaa järjes­tet­tä­vässä Älykkäästi töihin -projek­tio­saa­ja­val­men­nuk­sessa. Se on maksuton työvoi­ma­kou­lutus, joka on tarkoi­tettu projek­ti­teh­tä­vistä kiinnos­tu­neille korkea­kou­lu­te­tuille henki­löille, jotka tarvit­sevat täyden­tävää projek­tio­saa­mista työllis­tyäkseen. Valmennus järjes­tetään monimuoto-opintoina verkossa. Kokonai­suuden laajuus on 30 opinto­pis­tettä ja 120 päivää. Keskeisenä menetelmänä käytetään tiimi­pe­da­go­giikkaa ja siihen kiinteästi kuuluvaa dialogia. Pääsin tutus­tumaan tiimi­pe­da­go­giikan saloihin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opettaja-valmen­tajien Daniel Bågebergin ja Riikka Räsäsen ohjaa­massa dialo­gissa osana opetusharjoittelua.

Luottamus ja avoimuus takaavat dialogin onnistumisen

Projek­tio­saa­ja­val­men­nuksen alussa valmen­net­tavat laativat tiimi­so­pi­muksen, jolla sovitaan yhtei­sistä käytän­nöistä valmen­nuksen aikana. Tiimi­so­pi­muk­sesta pyritään tekemään mahdol­li­simman yksityis­koh­tainen ja täsmäl­linen ja sen tarkoi­tuksena on rakentaa luotta­muk­sel­lista ilmapiiriä opiske­lulle. Sopimusta voi tarvit­taessa päivittää valmen­nuksen aikana. Sopimuksen runko koostuu seuraa­vista asioista:

1. Sopijoiden, eli tiimin jäsenten nimet

2. Tiimin tarkoitus ja pelisäännöt

3. Tiimin tavoitteet ja tavoit­teiden mittaa­miseen tarkoi­tetut mittarit

4. Tiimin valtuudet ja resurssit

5. Tiimin osaamisrakenteet

6. Tiimin palkitsemisperusteet

7. Muut sovit­tavat asiat

8. Allekir­joi­tukset

Menetelmän keskiössä ovat dialogit. Dialogin ydin on oppia uutta toisis­tamme ja toisil­tamme. Kun ryhmässä on yhteensä kymmeniä vuosia akatee­mista opiske­lu­taustaa ja toinen mokoma työhis­toriaa, hyödyn­netään oppimi­sessa tiimin jäseniä ja toisilta oppimista. Viisaus löytyy tiimistä. Opettajan rooli dialo­gissa on ohjata keskus­telua oikeaan suuntaan, haastaa ottamaan uusia näkökulmia ja ylläpitää dialogin perusprinsiippejä.

Dialogin tarkoi­tuksena on se, että vuoro­tellen kukin tiimin jäsen valitsee teeman, jota alustaa. Dialogit pidetään säännöl­li­sesti ja niiden kesto on yleensä neljä tuntia. Dialo­gissa istutaan ennalta päätetyn teeman äärellä ja niissä opetellaan yhdessä ajattelun taitoa. Luetut teokset sekä valmen­nuksen aikana koetut ja opitut asiat jaetaan tiimin jäsenten kesken.

Dialogi alkaa Check in -kysymyk­sellä, joka johdat­telee aihepiiriin. Kysymykset ovat avoimia, kuten

  • Oletko koskaan kokenut tätä (aiheeseen liittyvä asia)?
  • Mitä kokemus opetti?
  • Mitä tiedät asiasta ennalta?

Check in -kierroksen jälkeen dialogin vetäjä syventää käsitel­tävää teemaa tai ilmiötä. Etukäteen ajatellen neljä tuntia tuntui pitkältä ajalta aktii­vi­sessa dialo­gissa, erityi­sesti kun oppimi­sym­pä­ristö oli tällä kertaa verkossa. Tilanne eteni kuitenkin erittäin jouhe­vasti ja kiinnostava aihe piti otteessaan.

Varsi­nainen dialogin esitys oli erinomai­sesti pohjus­tettu, rauhal­li­sesti esitetty ja hyvin jäsen­nelty. Keskus­telua syntyi spontaa­nisti niin chatissä kuin mikro­fonien kautta ja annettu aika kului lähes huomaamatta.

Dialogin perus­prin­siipit ovat kunnioitus, kuuntelu, odotus ja suora puhe. Tavoit­teena on synnyttää vilpi­töntä keskus­telua ja reflek­tioita annetusta teemasta, mutta mikä tärkeämpää, jättää tunne­jälki. Se toteutui hyvin. Olin hämmäs­tynyt, miten avoin ja luotta­muk­sel­linen ilmapiiri verkkois­tun­nossa voidaan saada aikaan. Ei tämä toki itsestään synny, vaan on puolen vuoden työn tulosta. Ohjaa­jalla on iso merkitys työsken­te­ly­tavan esitte­lyssä ja toimin­ta­tavan juurrut­ta­mi­sessa. Kolme kovaa koota – kohtaa­minen, kuunte­le­minen ja kysele­minen – ovat välttämättömät.

Lopussa käytiin läpi vielä Check Out -kierros, jossa jokai­sella osallis­tu­jalla oli vapaa sana kertoa muille mitä juuri tänään oli mielessä ja mitä uutta opin päivän teemasta. Iltapäivän dialogi jätti miette­li­ääksi, opetti uutta ja sai kaikki kiitte­lemään esitte­lijää vuolaasti. Itsel­lekin tuli syvästi koske­tettu olo, mitä ei varmasti luennoi­malla kovin moni pystyisi saamaan aikaan.

Kiinnos­tuitko aiheesta? Lue lisää esimer­kiksi seuraa­vista lähteistä:

Hakola, I., Hiila, I. & Tukiainen, M. Tiimiäly: Opas muuttuvaan työelämään, 2019.

Toivanen, H. & Kotamäki, M.: Kaveri­joh­ta­misen visuaa­linen innos­tus­kirja, Jyväs­kylän ammat­ti­kos­kea­koulu, 2013

Y-Akatemian verkko­sivut: https://y-akatemia.fi/


Kirjoit­tajat:

Daniel Bågeberg, lehtori, serti­fioitu tiimi­val­mentaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lotta Lilja, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Artik­ke­likuva: Andrea Piacquadio palve­lusta Pexels