Categories
Pulssi Muut

Työpaikan sammakot ja norsut kuriin : vinkkejä ajanhallintaan

Ajatus siitä, että aika on vain väline tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi, ei ole uusi. Nykyisin, nopeassa elämän­ryt­missä tästä ajatte­lu­ta­vasta on tullut erityisen suosittu. Aikaa on mahdol­lista ja tarpeel­lista käyttää tasaver­tai­sesti älyllisten kykyjen, fyysisten ja aineel­listen voima­va­rojen kanssa.

Ajan tehok­kaaseen hallintaan on olemassa monia työkaluja, menetelmiä ja keinoja. Tähän artik­keliin on kerätty muutamia mielen­kiin­toisia ja hyödyl­lisiä ajanhallintaneuvoja.

Suunnittelu on kaiken perusta

Tehokas ja helppo tapa ajankäytön suunnit­teluun on laatia luettelo tehtä­vistä, käyttä­mällä suunnit­te­luoh­jelmaa tai käsin paperille tehtyjä muistiin­panoja mielty­mysten mukaan. Tehtä­vä­luet­teloa tarvitaan, jotta muistia ei kuormiteta liikaa ja tehtävien aikatau­lutus onnistuu.

Suunnit­te­lu­pro­ses­sissa tärkeintä on nähdä mielessään toiminnan haluttu tulos tarkasti. Mitä yksityis­koh­tai­semmin kuvitellaan loppu­tulos, sitä helpommin tavoitteet saadaan tehdyksi. Tässä SMART-tekniikka auttaa. Englan­nin­kie­listen kirjainten lyhenne SMART määrittää jokai­selle kirjai­melle yhden kriteerin tavoitteen arvioi­mi­seksi. Sen tekniikan mukaan tavoite tai tehtävä pitäisi olla:

Specific – konkreet­tinen (Mitä tarkalleen on saavu­tettava, paran­nettava tai muutettava?)

Measurable – mitat­ta­vissa oleva (Kuinka tiedetään, milloin tavoite on saavutettu?)

Achievable – toteu­tet­ta­vissa (Pysty­täänkö tavoite saavut­tamaan? Onko tehtävä liian yksin­ker­tainen tai liian monimut­kainen?  Mikä voi edistää tehtävän toteuttamista?)

Relevant – merki­tyk­sel­linen (Miksi tarvitaan tämä tulos? Onko se risti­rii­dassa muiden tavoit­teiden kanssa?)

Time bound – ajallinen (Milloin tuloksen pitää olla valmis?).

SMART-menetelmä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän em. kritee­reitä käytetään tavoit­teiden asetta­mi­sessa, sitä parempia tulokset ovat.

On erittäin tärkeää rajoittaa tehtävän suorit­ta­miseen kuluvaa aikaa. Parkin­sonin laki sanoo: ”Työ täyttää kaiken sille varatun ajan.” Tähän ilmiöön on useita syitä. Joku käyttää ylimää­räistä aikaa saadakseen täydel­lisen loppu­tu­loksen, joku työsken­telee hitaammin tai lykkää aloit­ta­mista. Erilai­sista työsken­te­ly­ta­voista huoli­matta, ilman määrä­aikaa työ saadaan tehtyä, mutta tarpeet­toman pitkällä toteu­tusa­jalla. Tavoi­teajan asetta­minen auttaa suunnit­te­lemaan työpäivää ja kehittää itsekuria.

Työteh­täviä aikatau­lu­tet­taessa on muistettava lepoajat, ja pitää säännöl­lisiä taukoja. Tämä on tarpeel­linen osa tehokasta ajanhal­lintaa. Mitä pidempään työjakso kestää keskey­tyk­settä, sitä tehot­to­mam­maksi aivotoi­minta tulee väsymyksen vuoksi.

Pääasian koros­ta­minen

Kun tehtä­vä­luettelo on valmis, seuraava vaihe on priori­teettien määritys. Niiden puuttuessa meillä on tapana valita yksin­ker­taisia ​​ja mukavia tehtäviä ensin ja lykätä vaikeita ja työläitä asioita myöhempään. Tämä voi johtaa ikäviin seurauksiin, kun huomataan, että aikaa on hukattu, tai jopa itsetunnon heikkenemiseen.

Priori­soi­miseen voidaan soveltaa aakkos­tusta. Ensisi­jainen tehtävä merkitään kirjai­mella A, alemman priori­teetin tehtävä kirjai­mella B jne. Käydään tehtä­vä­luettelo läpi keskittyen ensisi­jaisiin tehtäviin, siirtä­mättä huomiota toissijaisiin.

Toinen keino laittaa rutii­ni­teh­tävät tärkeys­jär­jes­tykseen on tehtä­vä­mat­riisin eli Eisen­hower-matriisin käyttä­minen. Se koostuu neliken­tästä, joihin asiat jaetaan kahden ominai­suuden perus­teella – niiden tärkeys ja kiireellisyys:

Nelikenttä, jossa seuraavat lokerot: 1. Aikatauluta, 2. Tee heti, 3. Älä tee, 4. Delegoi
Eisen­hower-matriisi

Asian­mu­kai­sella suunnit­te­lulla toinen ryhmä voi jopa jäädä tyhjäksi.

Kannattaa myös muistaa, että jos kaikki on ensisi­jaista, mitään ei ole priorisoitu.

Tavoit­teiden toteutuminen

Jotta työsken­telisi tehok­kaasti eikä ylikuor­mit­taisi itseään, kannattaa kokeilla ”Tomaatti”-tekniikkaa (”Pomodoro”-tekniikka). Sen mukaan työ jaetaan ajanjak­soihin, joita kutsutaan ”tomaa­teiksi”. Yksi ”tomaatti” kestää 30 minuuttia: 25 minuuttia työtä ja 5 minuuttia lepoa. Neljän ”tomaatin” jälkeen on pidettävä pitkä 20-30 minuutin tauko. Tuloksena saadaan tuottavaa työtä ilman väsymystä ja uupumusta. Tekniikka on mahdol­lista sopeuttaa omaan rytmiin ja tarpeisiin, lisää­mällä ”tomaatin” tai tauon kestoa.

Tiedetään, että unen jälkeen ihmisellä on virkeä mieli. Siksi tärkeät tai monimut­kaiset asiat kannattaa sijoittaa työpäivän alkuun, kun niiden ratkai­se­miseen on vielä tarpeeksi energiaa.

Lisäksi heti aamulla kannattaa ehdot­to­masti tehdä epämiel­lyt­tävät työt eli ”syödä sammakko”. ”Sammakon syömisen” jälkeen tulee motivaatio muiden tehtävien suorit­ta­miseen. Jos asia lykätään, se jää ajatuksiin koko päiväksi, muistuttaa itsestään ja ahdistaa.

”Sammak­kojen” lisäksi, työstä löytyy myös ”norsuja”, eli suuria asioita, joita ei ole helppo aloittaa.  Aluksi tehtävän toteu­tus­pro­sessi hajotetaan pieniin konkreet­tisiin työvai­heisiin. Tehtävä tarkentuu, eikä enää näytä mahdot­to­malta. Näin vähitellen selviy­dytään koko ”norsusta” (suuresta tehtävästä).

Erilaisten aktivi­teettien vuorottelu auttaa lisäämään tuotta­vuutta ja välttämään ylikuor­mi­tusta yksitoik­koi­sessa työssä.

Caesar oli tunnettu kyvystään suorittaa monia tehtäviä saman­ai­kai­sesti, mutta se on väärä polku henki­lölle, joka haluaa hallita aikaa. Tehokas työskentely on keskit­ty­mistä mahdol­li­simman paljon vain yhteen tehtävään kerrallaan.

Motivaatio on olennaista, ilman sitä on hankalaa pakottaa itseään tekemään mitään. Ajanhal­lin­nassa tämä on myös merkittävä asia. Siksi on pyrittävä etsimään innoi­tuksen lähteitä ja asettamaan motivoivia tavoit­teita itselleen.

Ajanhal­lin­ta­tek­nii­koita kannattaa kokeilla ja valita itselleen sopivin. Sinnik­kyy­dellä ja luovuu­della voidaan saavuttaa vaikut­tavia tuloksia.


Kirjoit­tajat:

Veronika Kapralova, harjoit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Eija Pesonen, hallin­to­sih­teeri, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Wikipedia. 2017. SMART-kriteerit. https://fi.wikipedia.org/wiki/SMART-kriteerit#cite_ref-Doran-1981_2-0

Wikipedia. 2020. Parkin­sonin laki. https://fi.wikipedia.org/wiki/Parkinsonin_laki

Wikipedia. 2021. Time management. https://en.wikipedia.org/wiki/Time_management

Duunitori. 2021. Eisen­howerin matriisi. https://duunitori.fi/tyoelama/eisenhowerin-matriisi

Wikipedia. 2021. Pomodoro-tekniikka. https://fi.wikipedia.org/wiki/Pomodoro-tekniikka

Duunitori. 2021. Pomodoro-tekniikka. https://duunitori.fi/tyoelama/pomodoro-tekniikka

Essee­pankki. Proaka­temia. 2018. Eat that frog – get more of the important things done today. https://esseepankki.proakatemia.fi/eat-that-frog-get-more-of-the-important-things-done-today/

Artik­ke­likuva: Stas Knop palve­lusta Pexels