Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Uutta kasvua yrityksiin korkeakouluyhteistyössä

Yrike (Yrity­syh­teistyön kehit­tä­minen kasvua­loilla) ESR-hankkeessa Itä-Suomen yliopisto ja Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulut raken­sivat kolmen korkea­koulun yhteis­työnä kumppanuus- ja palve­lu­mallia yrityk­sille ja yritysten väliseen yhteistyöhön.

Viime vuosina on eri yrittä­jä­jär­jes­töjen toimesta tehty kyselyitä ja barometrejä yritysten ja korkea­kou­lujen välisestä yhteis­työstä. Pääviesti näistä on selkeä; yritykset hakevat tiiviimpää yhteis­työtä erityi­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kanssa. Yhteinen tahtotila on tunnis­tettu ja tunnus­tettu. Pohjois­kar­ja­laiset yritykset tekevät valta­kun­nal­li­sesti mitattuna aktii­vi­simmin yhteis­työtä korkea­kou­lujen kanssa. Kevään 2021 PK-yritys­ba­ro­metrin mukaan Karelia on yritysten keskeisin kehit­tä­mis­kumppani Pohjois-Karja­lassa. Samalla voimme kuitenkin todeta, että paljon on vielä tehtävänä. Mittava määrä yrityksiä eivät tee lainkaan yhteis­työtä alueen korkea­kou­lujen kanssa. Syitä lienee monia, mutta näin ammat­ti­kor­kea­kou­lujen näkökul­masta näyttäisi siltä, että tarvit­semme lisää mikro- ja elinkei­no­har­joit­tajia sekä pienempiä pk yrityksiä palve­levia palve­luita korkea­kou­lumme tarjontaan.

Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Korkea­kou­lujen ja yritysten välistä yhteistyön toimin­ta­mallin kehit­tä­mistä voidaan tarkas­tella kahden toimin­ta­pro­sessin kautta:

  1. yrity­syh­teis­työ­pro­sessi (yritysten kanssa tapahtuva arjen vuoro­vai­kutus, tuotteet- ja palvelut sekä niiden markki­nointi ja myynti, yhteis­työ­pro­jektit, kumppanuustoiminta),
  2. tutki­mus­läh­töinen innovaa­tio­pro­sessi (yhteinen tutki­mus­pro­jekti, keksintö, tekno­logian siirto, kaupallistaminen).

Usein näistä kahdesta proses­sista puhutaan saman­ai­kai­sesti. Tämä voi johtaa siihen, että toinen puhuu metsästä ja toinen puista – ja tahat­tomana loppu­tu­loksena kokonaiskuva yrity­syh­teistyön käytän­teistä tai konkreet­ti­sista tekemisen muodoista jää keskus­te­li­joille itsel­lekin epäselväksi.

Edellä mainit­tuihin teemoihin perustuen korkea­kou­lujen yhteinen Yrike-hanke lähti viemään eteenpäin syste­maat­tista ja tiiviimpää yhteis­työtä yritysten ja korkea­kou­lujen välille. Keskeisenä tavoit­teena oli luoda selkeät käytännöt, jossa jatkuvan yritys­läh­töisen vuoro­vai­ku­tuksen kautta helpo­tetaan alueen yritysten ja oppilai­tosten kohtaa­misia mm. koulutus-ja tutki­musinfran tehok­kaamman hyödyn­tä­miseen sekä yhteis­hank­keiden ja strate­gisten kumppa­nuuksien luomiseen. Tätä yhteis­työtä tukemaan laadittiin myös korkea­kou­lujen yhteinen uuttakasvua.fi -sivusto, jonka kautta yritykset voivat nopeasti löytää reitin korkea­kou­lujen asiantuntijapalveluihin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on toteu­tettu syste­maat­tista kumppa­nuus­toi­mintaa jo pitkään. Karelian kumppa­neina toimii yrityksiä, julki­syh­teisöjä ja kolmannen sektorin toimi­joita. Kumppa­nuus­toi­minnan tavoit­teena on lisäarvon tuotta­minen kumppa­neille sekä ammat­ti­kor­kea­koulun oman osaamis­pääoman lisää­minen. Syksyllä 2020 kumppa­nuus­so­pi­mukset uudis­tettiin Yrike-hankkeessa saatuun tutki­mus­tietoon sekä Crazy Town Oy:n toteut­tamaan koulu­tukseen perustuen. Uusien kumppa­nuus­so­pi­musten ydinra­ken­teessa huomioitiin tutki­muk­sessa (Jääskö, Korpela, Laaksonen, Pienonen, Davey, Meerman 2019) tunnis­tetut 14 erilaista korkea­kou­lujen työelä­mäyh­teistyön muotoa, jotka jakaan­tuvat neljään teemaan: koulutus, tutkimus, osaamisen siirto ja hallinto. Samalla tunnis­tettiin myös tarpeita kehittää omaa toimintaa mm. tehos­ta­malla asiak­kuu­den­hal­lin­ta­jär­jes­telmän käyttöä ja luomalla rajapintoja muihin käytössä oleviin tuotannonohjausjärjestelmiin.

14 erilaista korkeakoulujen työelämäyhteistyön muotoa: mm. opiskelijoiden projektit, harjoittelut, täydennyskoulutus, yhteiset tki-hankkeet, tutkimuksen kaupallistaminen, osaamisen siirto, strateginen vaikuttaminen
Kuvio 1. Korkea­kou­lujen työelä­mäyh­teistyön muodot. Lähde: Jääskö, Korpela, Laaksonen, Pienonen, Davey, Meerman 2019.

Yrityk­sillä on kasvava tarve osaajista ja kilpai­lu­kyvyn ylläpito vaatii myös korkea­kou­luilta jatkuvaa osaamisen kehit­tä­mistä ja toiminnan uudis­ta­mista.  Yrike oli ensim­mäinen – ja selkeästi tarpeel­linen – askel korkea­kou­lujen yhteisten toimin­ta­mallien ja palve­lujen selkiyt­tä­mi­seksi yrityksille.


Kirjoit­tajat:

Marika Turkia, TKI-asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Ulla Kallio, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Huovinen, P., Kärpänoja, J., Husso, K. 2019.   Pk-yritysten yhteistyö korkea­kou­lujen ja tutki­mus­lai­tosten kanssa. Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriön julkaisuja 2019:35. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-431-0

Jääskö, P., Korpela, M., Laaksonen, M., Pienonen, T., Davey, T.,  Meerman, A. 2019. Korkea­kou­lujen työelä­mäyh­teistyön tilannekuva.

Suomen yrittäjät. 2021. Pk-yritys­ba­ro­metri, kevät 2021. Aluekalvot, Pohjois-Karjalan Yrittäjät https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/09/24000_pk-baro_kevat-2021_aluekalvot_pohjois-karjalan_yrittajat.pdf