Categories
Podcast Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kansainvälisyyttä

W-Power-hankkeen menes­tys­ta­ri­noita podcast-muodossa

Naisyrit­tä­jille on tarjottu mahdol­lisuus kehittää yrittä­jyys­osaa­mistaan, verkos­toitua ja luoda kansain­vä­lisiä kontakteja EU:n Pohjoisen periferian ja arktiksen ohjel­masta rahoi­tetun W-Power-hankkeen tuella. Kolmen vuoden aikana yli 400 naista on osallis­tunut hankkeen toimen­pi­teisiin kahdek­salla eri alueella Pohjois-Euroo­passa ja Kanadassa.

W-Power-podcastit sopivat kuunnel­ta­vaksi kaikkialla maail­massa ja toivomme niiden tavoit­tavan erityi­sesti yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neita naisia, yritys­neu­vojia, kehitys­yh­tiöitä ja oppilai­toksia. Podcast-kausilla 1-2 esitellään naisyrit­täjiä, jotka ovat voittaneet syrjäisen sijain­tinsa asettamat haasteet ja perus­taneet menes­tyviä pieny­ri­tyksiä. Kaikki haasta­tel­luista ovat saaneet tavalla tai toisella tukea W-Power -hankkeen toimenpiteistä.

Tuoreimman eli kolmannen podcast-sarjan  ”The Success Stories from W-Power -project” neljässä jaksossa kuullaan naisyrit­täjiä Suomesta, Ruotsista, Shetlan­nista ja Skotlan­nista. Lisäksi hanke­kump­panit jakavat kokemuk­siaan hankkeen aikana tehdyistä kokei­luista kuten vertais­men­to­roin­nista, sukupuo­li­sen­si­tii­vi­sestä yritys­neu­von­nasta sekä naisille suunna­tuista liikeideakilpailuista.

Kansain­vä­listä W-Power-hanketta koordinoi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Pohjois-Karja­lassa kumppanina toimii Business Joensuu sekä liitän­näis­kump­panina naisyrit­täjien Bisnes­leidit-ryhmä. Pohjois-Suomessa hanketta toteuttaa Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu. Muita hankkeessa mukana olleita alueita ovat Pohjois-Ruotsi, Islanti, Skotlanti, Shetlan­din­saaret ja Irlannin länsi­ran­nikko sekä Euroopan ulkopuo­lelta New Brunswick Kanadasta.

Lisätiedot:

Helena Puhakka-Tarvainen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

+358 50 430 2418, helena.puhakka-tarvainen @ karelia.fi