Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Yhteis­val­men­ta­juuden kautta kohti huippuleiriä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Y-akatemia on monia­lainen yrittä­jyyden oppimi­sym­pä­ristö. Y-akate­miassa opiskellaan opiske­li­ja­tii­meissä ja jokainen opiske­li­ja­tiimi perustaa Y-akatemian opintojen alkuvai­heessa osuus­kun­tay­ri­tyksen, jolloin opiske­li­ja­tiimi voi laskuttaa osuus­kun­nallaan asiak­kaitaan tekemistään projek­teista. Tällä hetkellä Y-akate­miassa on opiske­li­joita matkailun, median, liike­ta­louden, Inter­na­tional Business-koulu­tuksen, fysio­te­rapian ja sairaan­hoidon koulu­tuk­sista. Tiimiy­rit­tä­jyyden ja monia­lai­suuden lisäksi kolmas keskeinen perus­pilari on kansain­vä­lisyys. Akatemian opiske­li­joilla on käytössään kansain­vä­linen verkosto muiden maiden tiimia­ka­te­mioiden kanssa ympäri maailmaa.

Alkutai­pa­leelle uuden tiimin kanssa keväällä 2020

Vuoden 2020 tammi­kuussa me Y-akatemian valmentaja-opettajat saimme valmen­net­ta­vaksi yhteisen monia­laisen oppimis­tiimin Valke Insight osuus­kunnan. Y-akatemian opintojen alussa tiimi muodos­tettiin Belbinin tiimi­roo­li­testien tuloksien pohjalta ja näin tiimistä saatiin monipuo­linen. Tästä tiimimme yhteinen matka alkoi. Paljon on yhdessä tehtäviä asioita, ennen kuin tiimi perustaa osuus­kun­tay­ri­tyksen. Tiimin ensias­ke­leisiin kuului tietenkin Y-akatemian toimintaan ja siellä opiskeluun tutus­tu­minen, mutta ennen kaikkea tiimin pelisään­nöistä sopiminen ja yhteisen tahto­tilan löyty­minen. Tiimi­so­pimus tehtiin 24 tunnin leirillä Nurmek­sessa lomakeskus Hyväri­lässä Y-akatemia-opintojen alussa. Valken arvoiksi muotou­tuivat vastuul­lisuus, avoimuus, luottamus, kunnioitus ja ekologisuus.

Tiimi valitsi alussa itselleen tiimi­lii­derit, jotka vaihtuvat puoli­vuo­sittain. Näin myös kaveri­joh­ta­misen taitoja pääsee harjoit­te­lemaan jokainen halukas tiimi­läinen vuorollaan. Tiimi­so­pi­mukseen palataan akatemian opintojen aikana. Joka lukukausi pidetään kehitys­kes­kus­telut, johon tiimi­läiset valmis­tau­tuvat tekemällä oppimis­so­pi­muksen (Cunningham 1998). Siinä pohditaan mistä olen tullut, missä olen nyt, minne olen menossa, miten sinne pääsen ja mistä tiedän olevani perillä. Omat tavoitteet ja keinot tulevat siinä hienosti esille. (Lehtonen 2013.)

Valke Insight osuuskunnan tiimi ryhmäkuvassa.
Kuva 1. Valke Insight osuus­kunnan tiimi.

Mikä ihmeen huippuleiri?

Y-akatemian opinnot huipen­tuvat huippu­leiri-projektiin (6 op), johon kuuluu paljon suunnit­telua, itse leiri ja leirin jälkeinen reflek­tointi opituista asioista. Opiske­li­ja­tiimi matkustaa maail­malle tekemään tätä yhteistä projektia ja käyttämään Y-akatemian aikana saamiaan oppeja. Koron­aikana tiimien huippu­leirin reitit ja päämäärät ovat toteu­tuneet Suomessa.

Valke­laisten Y-akatemian opinnot ovat pian loppusuo­ralla ja opintojen loppu­vaihe huipentui huippu­lei­ri­pro­jektiin Valke osk:n ja O.K. Auto Oy:n yhteis­työnä. Huippu­leiri toteutui 19.9.-28.9.2021 Suomen Lapissa. Opiske­lijat saivat huippu­leirin ajaksi käyttöönsä upouudet O.K. Auto Oy:n Toyotat, joista Valke­laiset tekivät mainos­vi­deoita, testiajoja ja muuta markki­noin­ti­ma­te­ri­aalia, jota O.K. Auto Oy voi käyttää omissa markki­noin­ti­ka­na­vissaan. Opiske­lijat suunnit­te­livat ja järjes­tivät upean yhteistyön O.K. Auto Oy:n kanssa itsenäisesti.

Me valmen­tajat vietimme Äkäslom­po­lossa iltaa tiimin kanssa, ja illan­vie­tossa jokainen tiimi­läinen reflektoi omaa Y-akatemian polkuaan kuluneen kahden vuoden aikana. Jokainen teki huikeita nostoja siitä, mitä Y-akatemian aika on heille merkinnyt. Puheen­vuo­roissa nousi esille itsestä oppiminen, tiimissä toimi­misen taidot, yhtei­söl­lisyys sekä vapaus opiskella ja oppia omalla tavalla. Koettiin, että on opittu toisilta eri alan opiske­li­joilta uusia taitoja, vuoro­vai­ku­tus­taitoja, muun muassa kuunte­lemaan paremmin. Hyvänä pidettiin myös sitä, että opiske­lijat ovat itse päässeet vaikut­tamaan asioihin ja päätöksiin. Akatemian opinnot on innos­tanut uudella tavalla, oma suunta työelämään on löytynyt ja yrittä­jäi­den­ti­teetti on vahvis­tunut. Mokat nähdään tärkeinä oppimisen paikkoina, myös muiden annetaan mokata. Erilai­suutta on opittu sietämään tutus­tu­malla erilaisiin ihmisiin, joita ei muualla olisi tavan­nutkaan. Tiimissä on myös opittu luottamaan tiimiin ja toisten apuun sekä tekemällä oppimiseen. On saatu henkistä pääomaa ja rohkeutta sanoa asioita suoraan ja omat mieli­piteet ja perus­telut julki. Tiimi ja sen jäsenet ovat luoneet kontakteja ja verkostoja kansal­li­sesti ja kansain­vä­li­sesti yrittäjiin sekä työelämän edustajiin. Tiimi­läiset ovat olleet merkit­tä­vässä roolissa luomassa uutta yhteis­työtä mm. suoma­laisten ja kansain­vä­listen akate­mioiden verkos­toissa. Tiimi on ollut mukana Y-akatemian kehit­tä­mi­sessä ja näkeekin siinä vielä paran­net­tavaa. Huippu­leirin koettiin tiimiyt­tävän tiimiä entisestään, ja leiri oli kaikkien mielestä hieno kokemus opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijoita pöydän ääressä.
Kuva 2. Valke­laiset huippu­lei­rillä Äkäslompolossa. 

Yhteis­val­men­tajuus voima­varana tiimissä

Yhtei­sellä valmen­ta­ja­tai­pa­leella olemme tutus­tuneet toisiimme, raken­taneet luotta­muksen ja valmen­taneet tiimiä monia­lai­sella osaami­sella. Valmen­ta­juu­temme on perus­tunut luotta­mukseen ja avoimuuteen sekä toisen kunnioit­ta­miseen ihmisenä ja ammat­ti­laisena. Oma valmen­tajuus on saanut perspek­tiiviä ja oppia toiselta eri alan valmen­ta­jalta. Tämä matka on ollut itseä ja omaa ammatil­li­suutta rikas­tuttava, sillä yhdessä asioiden pohti­minen ja reflek­tointi on myös parasta oppia valmen­tajan uralla. Paljon on käyty keskus­teluja tiimin toimin­nasta ja tilan­teista sekä mietitty yhdessä, miten jatketaan ja mihin suuntaan tiimiä ohjataan. Valmen­ta­minen on tavoit­teel­lista, arvos­tavaa ja tiimiä osallis­tavaa toimintaa luotta­muk­sel­li­sessa suhteessa, jossa enemmän esitetään kysymyksiä kuin annetaan vastauksia (Risti­kangas 2018).

Joensuu-Äkäslompolo-Joensuu ajomatkan aikana meillä valmen­ta­jilla oli hyvää aikaa pohtia kulunutta kahta vuotta Valke­laisten kanssa. Valmen­tajina meidän roolimme on ollut kannustaa ja tsempata tiimiä omissa projek­teissaan eteenpäin onnis­tu­mi­sista iloiten ja erilai­sista haasteista tai mokista oppien. Valmen­tajan tehtävänä on palvella omaa tiimiä ja valjastaa tiimin voima­varat ja vahvuudet tiimin käyttöön, jotta tiimiflow saadaan virtaamaan (Eklund, Lindholm & Salminen 2019). Valken tiimin valmen­ta­juuden alussa ajatuk­se­namme oli tehdä itses­tämme tarpeet­tomia. Käytän­nössä tämä tarkoittaa sitä, että alun vahvemman ohjaus­roolin jälkeen tiimi­val­men­tajan rooli muuttuu enemmänkin tiimin sparraa­jaksi ja haasta­jaksi. Tiimistä tulee itseoh­jau­tu­vampi, kun valmen­tajan rooli ei ole liian “aktii­vinen”. Valmen­ta­juut­tamme on varjos­tanut se, että toimimme molemmat myös opettajina omalla koulu­tus­vas­tuul­lamme valmen­nustyön lisäksi, jolloin ajan riittävyys valmen­nus­työhön on välillä haasteellista.

Valken tiimin valmentajat Daniel Bågeberg ja Kirsi Varis.
Kuva 3. Valken tiimin valmen­tajat Daniel Bågeberg ja Kirsi Varis.

Y-akatemia kehittää opiske­li­joiden työelä­mä­taitoja ja bisnesälyä

Jokainen tiimi kehittyy omanlai­sekseen ja jokaisen tiimi­läisen osuus on tärkeä. Valmen­net­tavan tiimin kehitys­kaarta on ollut ilo seurata ja kehit­ty­minen on niin tiimin kuin yksilöiden tasolla ollut edistyk­sel­listä. Tiimissä on ollut myös monen­laisia haasteita, mutta avoimuuden ja suoran puheen kautta niitä on ratkottu yhdessä. Havain­tomme mukaan opiske­li­joiden työelä­mässä tarvit­tavat metataidot ovat kehit­tyneet huomat­ta­vasti ja yksilö­tason alun epävar­muu­desta on päästy irti – kiitos reflek­toivan ja vertais­tukea antavan tiimin, dialogien sekä akatemian lukuoh­jelman. Myös opiske­li­joiden liike­ta­lou­del­linen osaaminen ja “bisnesäly” on kehit­tynyt kahden kuluneen vuoden aikana. Erilaiset projektit ja yhteis­työ­kuviot alueen yritysten ja työelämän edustajien kanssa ovat kehit­täneet tiimin ja yksilöiden osaamista tiimi­toi­mi­joina ja osaavina ammat­ti­laisina. Y-akatemia, valmen­tajat sekä tiimiy­rit­täjät jatkavat kehit­ty­mistään. Tiimiy­rit­täjien kehit­ty­minen on ollut huikeaa ja valmen­net­tavat ovat saaneet erinomaisia eväitä tulevaan elämään ja ennen kaikkea tulevaan työelämään. Tässä matkassa valmen­tajana on ollut mielen­kiin­toista olla mukana


Kirjoit­tajat:

Daniel Bågeberg, lehtori, Y-akatemian valmentaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirsi Varis, lehtori, Y-akatemian valmentaja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Cunningham, I. 1998. The Wisdom of Strategic Learning. The Selt Managed Learning solutuion. Hampshire.

Eklund, A., Lindholm, T. & Salminen, J. 2019. Taitava tiimi­val­mentaja – miten saan tiimiflown virtaamaan? Grano Oy, Helsinki.

Lehtonen, T. 2013. Tiimia­ka­temia – kuinka kasvaa tiimiy­rit­tä­jäksi. Suomen Yliopis­to­paino Oy – Juvenes Print.

Risti­kangas, V. 2018. Mitä on valmentava ote? Suomen coaching yhdistys. https://www.youtube.com/watch?v=vLITz39ip1w

Artik­ke­likuva: Nikolai Artamonov / Unsplash