Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija (media ja viestintä) Vauhtia uralle – Joustavia polkuja työelämän osaamis­tar­peisiin -projektiin

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.
Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin.
Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

PROJEKTIASIANTUNTIJAA (media ja viestintä)
Vauhtia uralle – Joustavia polkuja työelämän osaamis­tar­peisiin -projektiin määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.3.2022-31.12.2022

Vauhtia uralle on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Riverian ja Itä-Suomen yliopiston yhdessä toteuttama kehit­tä­mis­hanke ajalla 1.1.2020-31.12.2022. Hankkeessa kehitetään yrityk­sille ratkaisuja osaavan työvoiman varmis­ta­mi­seksi hyödyn­tä­mällä ennakoivaa analy­tiikkaa sekä kehitetään suomen­kie­listä tekoälyä ennakoinnin ja ohjauksen työka­luksi. Hankkeella tuetaan yrityksiä osaavan työvoiman saami­sessa suuntaa­malla koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden koulu­tus­tar­jontaa kerätyn ja analy­soidun tiedon pohjalta sekä yritysten tarpeita kuunnellen. Hankkeessa kehitetään toimin­ta­malli sekä työelä­mässä että työn ja koulu­tuksen ulkopuo­lella oleville joustavan, eri opintoja tai tutkin­tojen osia yhdis­te­levän opinto­polun rakentamiseen.

Hankkeessa hyödyn­netään olemassa olevia yhteis­työ­foo­rumeja, joiden avulla löydetään hankkeen kohde­ryhmät ja mahdol­lis­tetaan koulu­tus­pal­ve­lujen osuva kohden­ta­minen. Projek­ti­asian­tuntija (media ja viestintä) työsken­telee yhteis­työssä Karelian, Riverian ja UEF:in hanke­hen­ki­löstön kanssa. Projek­ti­asian­tuntija visua­lisoi hankkeessa tuotettua tietoa ja materi­aaleja. Projek­ti­asian­tun­ti­jalta edelly­tetään osaamista hankkeessa luodun koulu­tus­mallin visua­li­sointiin ja animointiin. Projek­ti­asian­tuntija luo yhteis­työssä hankkeen palve­lu­muo­toi­lijan kanssa visuaa­lisia ja infor­ma­tii­visia opinto- ja palve­lu­polkuja digitaa­liseen muotoon. Projek­ti­asian­tuntija vastaa opinto- ja palve­lu­pol­ku­ku­vausten viestin­nästä ja levit­tä­mi­sestä sidos­ryh­mille yhdessä muun henki­löstön kanssa.

Projek­ti­asian­tun­tijan keskei­simpiä työteh­täviä ovat
– projektin toimintaan osallis­tu­minen asetet­tujen tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi
– hankkeessa tuotetun tiedon sekä hankkeessa kehitet­tyjen koulutus- ja palve­lu­pol­kujen visua­li­sointi digitaa­liseen muotoon sekä niiden kehit­tä­minen interak­tii­viseen muotoon
– hankkeessa tuotet­tujen materi­aalien kuten koulutus- ja palve­lu­pol­ku­ku­vausten vieminen hankkeen verkko­si­vulle
– osallis­tu­minen materi­aalien levit­tä­miseen sidos­ryh­mille ja hanke­vies­tintään
– osallis­tu­minen Karelia-amk:n koulu­tuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Paino­tamme valin­nassa
– projek­ti­toi­minnan perus­teiden hallintaa
– näyttöä tutkimus- ja kehit­tä­mis­osaa­mi­sesta
– yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– suunnittelu- ja organi­soin­ti­taitoja
– hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista viestin­tä­taitoa
– tiedon visua­li­soin­tio­saa­mista ja hyviä tieto­tek­nisiä taitoja

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivistan yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 3417,27-3791,27 euroa kuukau­dessa. Lisäksi maksetaan kokemus­lisää 4-16 prosenttia. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Tehtävä täytetään, mikäli rahoittaja hyväksyy hankkeen muutosesityksen.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tuksen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenonen p. 050 362 7074, [email protected] sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, [email protected]