Opiskelija

Digitaa­liset osaamis­merkit: tutkin­tojen ulkopuo­linen osaami­nenkin kaipaa tunnustusta

Osaamis­merkit ovat rantau­tuneet Eurooppaan ja Suomeen Yhdys­val­loista, jossa niitä on ensin hyödyn­netty suurten verkko­kurssien yhtey­dessä (MOOC, eli massive open online course). Avoimen tiedon ja opetuksen ihanteet ovat ohjanneet kehitystä. Vaikkapa avointen ohjel­moin­ti­kurssien suorit­ta­jille on haluttu antaa tunnustus käydystä oppimis­si­säl­löstä. Tunnus­ta­minen on onnis­tunut juuri digitaa­listen osaamis­merkkien avulla. Samalla on noussut ajatus muunkin muodol­lisen tutkin­to­kou­lu­tuksen ulkopuo­lella hankitun osaamisen, kuten vaikkapa vapaa­eh­toistyön näkyväksi tekemi­sestä merkkien avulla.

Ei yhtä kuin tutkintotodistus


Osaamis­merkkien (Open Badges) avulla voidaan sekä dokumen­toida osallis­tu­mista että tunnistaa osaamista. Muodoltaan osaamis­merkit ovat visuaa­lisia kuvia digitaa­li­sessa muodossa. Ne sisäl­tävät tietoa ainakin merkin myöntä­jästä, myöntä­misen kritee­reistä ja myöntö­päi­vä­mää­rästä, sekä todisteet suorit­ta­mi­sesta. Merkkejä voi liittää esimer­kiksi omaan CV:n tai LinkedIn-profiiliin. Niitä voidaan hyödyntää myös visuaa­lisena keinona opintojen edisty­misen seuraa­mi­sessa Moodle-alustalla.

Karelian ja Siun Soten Kyvykkyys-hankkeessa osaamisen tunnis­ta­mi­sessa ja digitai­tojen työnku­lussa oppimi­sessa kokeillaan erilaisia metodeja. Osaamis­merkit näyttäi­sivät sovel­tuvan välineeksi hankkees­samme. Suomessa digitaa­lisia osaamis­merkkejä on jo hyödyn­netty ammatil­li­sissa – sekä korkea­kou­luo­pin­noissa, mm. Osuvat taidot -hankkeen kannustamana.

Tutkin­to­kou­lu­tusten rooli muuttuu: korkea­koulut tunnus­tavat osaamista ja ohjaavat jatkuvaan oppimiseen

Kyvykkyys-hankkeen hakuvaiheen tavoit­teissa todetaan seuraa­vasti: ”Pitkällä aikavä­lillä hanke muuttaa koulu­tuksen painopis­tettä määrä­ai­kai­sesta ja kerta­luon­toi­sesta tutkin­to­kou­lu­tuk­sesta jatkuvan oppimisen ja yksilöl­listen oppimis­pol­kujen maailmaan”. Yksilöl­listen oppimis- ja urapol­kujen raken­ta­minen on mahdol­lista eri ikävä­ai­heissa, mikäli tarjolla on mahdol­li­suuksia räätä­löidä opintojaan (Brauer, Ruhalahti, & Halli­kainen, 2018).

Aiemmin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toimin­nassa osaamis­merkkejä on hyödyn­netty Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­sal­kussa, joka kehitettiin usean korkea­koulun yhteis­työnä. Osaamis­salkun opinnot ovat suori­tet­ta­vissa verkossa ajasta ja paikasta riippu­mat­to­masti ja räätä­löi­tä­vissä sekä laajuu­deltaan että sisäl­löltään opiske­lijan tarpeisiin sovel­tu­viksi. Suori­te­tuista kokonai­suuk­sista voi hakea digitaa­lista osaamis­merkkiä osaamisen tunnustamiseksi.

Opintoihin jousta­vuutta ja räätälöintiä

Entistä jousta­vammat, aikaan ja paikkaan sitomat­tomat ja räätä­löi­dymmät opinnot ovat varmasti tulleet jäädäkseen ajassa, jossa tiedon monopoli ei enää ole korkea­kou­lujen hallussa. Tieto ja osaaminen on poimit­ta­vissa kaikkialta ympäril­tämme. YouTuben videoiden ja inter­netin avulla jopa Tuupo­vaaran Öllölästä on pääsy Harvardin luennoille ja laaduk­kaille verkko­kurs­seille. Myös työssä hankittu osaaminen kaipaa tunnus­tuksen ja tunnis­ta­misen. Korkea­kou­lujen rooli saattaa tulevai­suu­dessa olla yhä enemmän opitun tiedon validoin­nissa ja varmis­ta­mi­sessa ja pukemi­sessa vaikkapa työelämän tarpeisiin sopivaan muotoon. Aika näyttää minkä­laista käyttöä osaamis­mer­keille on Kyvykkyys-hankkees­samme ja laajemmin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opetuksessa.


Kirjoittaja:

Anssi Kekkonen, projek­ti­asian­tun­tijana, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähde:

Brauer, S. & Ruhalahti, S. 2014. Osoita osaamisesi osaamis­merkein. Teoksessa A-M. Korhonen & S. Ruhalahti (toim.): Oppimisen digia­gentit. HAMK julkaisut, 87-92.

Kuva: Andrea Piacquadio palve­lusta Pexels