Opiskelija

Digi­taa­li­set osaa­mis­mer­kit: tutkin­to­jen ulko­puo­li­nen osaa­mi­nen­kin kaipaa tunnustusta

Osaa­mis­mer­kit ovat rantau­tu­neet Euroop­paan ja Suomeen Yhdys­val­loista, jossa niitä on ensin hyödyn­netty suurten verk­ko­kurs­sien yhtey­dessä (MOOC, eli massive open online course). Avoimen tiedon ja opetuk­sen ihan­teet ovat ohjan­neet kehi­tystä. Vaik­kapa avoin­ten ohjel­moin­ti­kurs­sien suorit­ta­jille on haluttu antaa tunnus­tus käydystä oppi­mis­si­säl­löstä. Tunnus­ta­mi­nen on onnis­tu­nut juuri digi­taa­lis­ten osaa­mis­merk­kien avulla. Samalla on noussut ajatus muunkin muodol­li­sen tutkin­to­kou­lu­tuk­sen ulko­puo­lella hanki­tun osaa­mi­sen, kuten vaik­kapa vapaa­eh­tois­työn näky­väksi teke­mi­sestä merk­kien avulla.

Ei yhtä kuin tutkintotodistus


Osaa­mis­merk­kien (Open Badges) avulla voidaan sekä doku­men­toida osal­lis­tu­mista että tunnis­taa osaa­mista. Muodol­taan osaa­mis­mer­kit ovat visu­aa­li­sia kuvia digi­taa­li­sessa muodossa. Ne sisäl­tä­vät tietoa ainakin merkin myön­tä­jästä, myön­tä­mi­sen kritee­reistä ja myön­tö­päi­vä­mää­rästä, sekä todis­teet suorit­ta­mi­sesta. Merk­kejä voi liittää esimer­kiksi omaan CV:n tai Linke­dIn-profii­liin. Niitä voidaan hyödyn­tää myös visu­aa­li­sena keinona opin­to­jen edis­ty­mi­sen seuraa­mi­sessa Moodle-alustalla.

Kare­lian ja Siun Soten Kyvyk­kyys-hank­keessa osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sessa ja digi­tai­to­jen työn­ku­lussa oppi­mi­sessa kokeil­laan erilai­sia meto­deja. Osaa­mis­mer­kit näyt­täi­si­vät sovel­tu­van väli­neeksi hank­kees­samme. Suomessa digi­taa­li­sia osaa­mis­merk­kejä on jo hyödyn­netty amma­til­li­sissa – sekä korkea­kou­luo­pin­noissa, mm. Osuvat taidot -hank­keen kannustamana.

Tutkin­to­kou­lu­tus­ten rooli muuttuu: korkea­kou­lut tunnus­ta­vat osaa­mista ja ohjaa­vat jatku­vaan oppimiseen

Kyvyk­kyys-hank­keen haku­vai­heen tavoit­teissa tode­taan seuraa­vasti: ”Pitkällä aika­vä­lillä hanke muuttaa koulu­tuk­sen pain­opis­tettä määrä­ai­kai­sesta ja kerta­luon­toi­sesta tutkin­to­kou­lu­tuk­sesta jatku­van oppi­mi­sen ja yksi­löl­lis­ten oppi­mis­pol­ku­jen maail­maan”. Yksi­löl­lis­ten oppimis- ja urapol­ku­jen raken­ta­mi­nen on mahdol­lista eri ikävä­ai­heissa, mikäli tarjolla on mahdol­li­suuk­sia räätä­löidä opin­to­jaan (Brauer, Ruha­lahti, & Halli­kai­nen, 2018).

Aiemmin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­nassa osaa­mis­merk­kejä on hyödyn­netty Biota­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­sal­kussa, joka kehi­tet­tiin usean korkea­kou­lun yhteis­työnä. Osaa­mis­sal­kun opinnot ovat suori­tet­ta­vissa verkossa ajasta ja paikasta riip­pu­mat­to­masti ja räätä­löi­tä­vissä sekä laajuu­del­taan että sisäl­löl­tään opis­ke­li­jan tarpei­siin sovel­tu­viksi. Suori­te­tuista koko­nai­suuk­sista voi hakea digi­taa­lista osaa­mis­merk­kiä osaa­mi­sen tunnustamiseksi.

Opin­toi­hin jous­ta­vuutta ja räätälöintiä

Entistä jous­ta­vam­mat, aikaan ja paik­kaan sito­mat­to­mat ja räätä­löi­dym­mät opinnot ovat varmasti tulleet jäädäk­seen ajassa, jossa tiedon mono­poli ei enää ole korkea­kou­lu­jen hallussa. Tieto ja osaa­mi­nen on poimit­ta­vissa kaik­kialta ympä­ril­tämme. YouTu­ben videoi­den ja inter­ne­tin avulla jopa Tuupo­vaa­ran Öllö­lästä on pääsy Harvar­din luen­noille ja laaduk­kaille verk­ko­kurs­seille. Myös työssä hankittu osaa­mi­nen kaipaa tunnus­tuk­sen ja tunnis­ta­mi­sen. Korkea­kou­lu­jen rooli saattaa tule­vai­suu­dessa olla yhä enemmän opitun tiedon vali­doin­nissa ja varmis­ta­mi­sessa ja puke­mi­sessa vaik­kapa työelä­män tarpei­siin sopi­vaan muotoon. Aika näyttää minkä­laista käyttöä osaa­mis­mer­keille on Kyvyk­kyys-hank­kees­samme ja laajem­min Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetuksessa.


Kirjoit­taja:

Anssi Kekko­nen, projek­ti­asian­tun­ti­jana, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähde:

Brauer, S. & Ruha­lahti, S. 2014. Osoita osaa­mi­sesi osaa­mis­mer­kein. Teok­sessa A-M. Korho­nen & S. Ruha­lahti (toim.): Oppi­mi­sen digia­gen­tit. HAMK julkai­sut, 87-92.

Kuva: Andrea Piacqua­dio palve­lusta Pexels