Saippuakupla

Elin­kaa­ri­hal­lin­nan osaa­mi­nen on olen­nai­nen osa kestä­vää kehitystä

Elin­kaa­riar­viointi eli LCA (Life Cycle Assess­ment) on mene­telmä tuot­teen tai palve­lun koko elin­kaa­ren aikais­ten ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten analy­soin­tiin ja arvioin­tiin.  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa elin­kaa­riar­vioin­tiin liit­ty­vää osaa­mista edis­te­tään niin TKI-toimin­nassa kuin koulu­tuk­ses­sa­kin.  Mm. Kare­lian hallin­noi­massa Kommu­ni­koiva energia -hank­keessa kehi­te­tään lähie­ner­giayh­tei­söjä ja digi­taa­lis­ten palve­lu­jen vähä­hii­li­syyttä noudat­taen elin­kaa­ria­na­lyy­sin mene­tel­miä. Hank­keessa laadi­taan toimin­ta­mal­lia elin­kaa­ri­hal­lin­taan ja -analyy­sei­hin, kohdis­tuen erityi­sesti digi­taa­li­siin palve­lui­hin. Kare­lian opis­ke­li­jat tuot­ta­vat elin­kaa­ri­mal­lin­nuk­siin pohjau­tu­via tapaus­tut­ki­muk­sia yritys­ten toimeksiantoina.

Elin­kaa­riar­vioin­nin ja elin­kaa­ri­hal­lin­nan (Life Cycle Mana­ge­ment eli LCM) osaa­mi­nen edel­lyt­tää nopeasti kehit­ty­vän alan jatku­vaa seuran­taa ja uusim­man tieteel­li­sen tiedon siirtoa.  Virtu­aa­li­sesti järjes­tetty Life Cycle Mana­ge­ment 2021 -elin­kaa­ri­hal­lin­nan konfe­renssi (Stutt­gart 8.-10.9.2021) antoi tähän hyvän mahdol­li­suu­den. Konfe­renssi kokosi yhteen yli 600 elin­kaa­ri­hal­lin­nan asian­tun­ti­jaa 40 maasta.

Kohti dynaa­mista ja osal­lis­ta­vaa elinkaarijohtamista

Konfe­rens­sien järjes­tä­vät tahot, Fraun­ho­fer Insti­tute for Buil­ding Physics IBP (GaBi), PRé Consul­tants (SimaPro), Sphera ja kemian­teol­li­suu­den suury­ri­tys BASF, järjes­ti­vät konfe­rens­sia edel­tä­vällä viikolla työpa­joja, joissa käsi­tel­tiin elin­kaa­ri­hal­lin­nan mene­tel­miä ja niihin kytey­ty­viä alan ajan­koh­tai­sia kysy­myk­siä.  Asian­tun­ti­joi­den alus­tuk­sissa nousi vahvasti esille digi­ta­li­saa­tion tuomat mahdol­li­suu­det elin­kaa­ria­na­lyy­sien laadin­nalle ja koko­nais­val­tai­selle elin­kaa­ri­joh­ta­mi­selle. Aikai­sempi toimin­ta­tapa, jossa elin­kaa­ria­na­lyy­si­ra­portti on laadittu kerta­luon­tei­sesti kohdey­ri­tyk­selle, on korvau­tu­massa osal­lis­ta­van elin­kaa­ri­hal­lin­nan mallilla. Elin­kaa­rio­saa­mi­nen välit­tyy elin­kaa­ria­na­lyy­sin asian­tun­ti­jalta yritys­ten käyt­töön mm. aineis­ton­han­kin­nan ja tulos­ten jaka­mi­sen työkaluilla.

Teol­li­suus­yri­tyk­set kyke­ne­vät jo jaka­maan tehok­kaasti ja auto­ma­ti­soi­dusti proses­si­tie­toja lasken­nan inven­taa­rio­ai­neis­toksi. Lasken­nan taus­talla on edel­leen stan­dar­dien mukaan tehdyt ja laajoja proses­si­kir­jas­toja hyödyn­tä­vät elin­kaa­rin­mal­lit, mutta vaiku­tusar­vion­tien tulos­ten käyttö elin­kaa­ri­joh­ta­mi­sen työka­lu­jen avulla on avoinna kaikille kohde­ryh­mille. Siten elin­kaa­ri­joh­ta­mista voidaan tehdä dynaa­mi­sem­min ja useille tuot­teille versioi­duilla malleilla huomat­ta­vasti nykyistä nopeam­min. Samoin uusien elin­kaa­ri­työ­ka­lu­jen laadinta on mahdol­lista hyödyn­täen ohjel­mis­to­jen tarjoa­mia avoimia rajapintoja.

Muutok­sen taus­talla on kasvava tarve nopea-aikai­selle elin­kaa­ri­vai­ku­tusar­violle, kuten hiili­ja­lan­jäl­jen reaa­liai­kai­selle seuran­nalle tai tuot­tei­den ympä­ris­tö­se­los­tei­den (EPD) laadin­nalle. Kare­lian Kommu­ni­koiva energia – ja Tule­vai­suu­den työ -hank­keissa tätä toimin­ta­ta­paa sovel­le­taan digi­taa­lis­ten palve­lu­jen ja muovi­tuo­te­teol­li­suu­den tapaus­tut­ki­muk­siin. Näitä tapaus­tut­ki­muk­sia laatii opin­näy­te­työnä neljä energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan opis­ke­li­jaa luku­kau­den 2021-22 aikana. Analyy­seissä sovel­let­tava toimin­ta­tapa vastaa siten hyvin ajan­koh­taista trendiä, jossa LCA:n käyt­tä­jä­ryh­mää laajen­ne­taan ja toimin­taa tehos­te­taan yhte­näi­sem­män palve­lun muotoon.

Elin­kaa­ri­asian­tun­ti­juu­delle on kysyntää

Eric Mieras, Pre Consul­tants, totesi konfe­rens­sin johdan­toe­si­tyk­sessä ajan­koh­dan olevan elin­kaa­ri­hal­lin­nan näkö­kul­masta täynnä uusia mahdol­li­suuk­sia ja samalla haas­teita. Mieras toi esille elin­kaa­ris­osaa­mi­sen kysyn­nän: elin­kaa­ri­hal­lin­nan syväl­li­sem­min osaavia asian­tun­ti­joita on arvioi­den mukaan noin 8-10 000, lasken­taa tarvi­taan sadoille miljoo­nille proses­seille. Yhteis­kun­nan nopea digi­ta­li­soi­tu­mi­nen ja analyy­si­tie­don kysyntä muodos­ta­vat elin­kaa­ri­hal­lin­nan asian­tun­ti­joille ”täydel­li­sen aallon”, jonka hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää myös uusia toimintatapoja.

Mieras nosti keskus­te­luun elin­kaa­ri­asian­tun­ti­juu­den ja roolin muutok­sen kasva­van kysyn­nän myötä. Kasva­vaan kysyn­tään vasta­taan analyy­sien auto­ma­ti­soi­mi­sella, jolloin esiin nouse­vat huolet tieteel­li­syy­den ja luotet­ta­vuu­den varmis­ta­mi­sesta. Mieras huomioi myös ”data­tie­teen” ja elin­kaa­ri­hal­lin­nan eriy­ty­nei­syy­den: kuinka voidaan tehdä parem­min yhteis­työtä tiedolla johta­mi­sessa? Tällä hetkellä sekto­rit ovat toisis­taan erkaan­tu­neet ja kestä­vyys usein sivu­juo­nena muiden ”data-science” -aihei­den joukossa.

Elin­kaa­ri­hal­lin­nan on hyvin laaja koko­nai­suus ja osa suurem­paa ekosys­tee­miä. Työtä täytyy kyetä digi­ta­li­soi­maan, nopeut­ta­maan, osal­lis­ta­maan siihen nykyistä suurem­pia jouk­koja ja samaan aikaan tarjoa­maan pelkis­te­tym­piä ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­piä työka­luja eri kohde­ryh­mille. LCM 2021 -konfe­rens­sin eri työpa­joissa pureu­dut­tiin näihin haasteisiin.

Elin­kaa­ri­hal­lin­nan osaa­mi­nen osana kestä­vän kehi­tyk­sen osaamista

Koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­sen näkö­kul­masta LCM 2021 -tarjosi moni­puo­li­sia sisäl­töjä. Elin­kaa­ria­na­lyy­sin meto­do­lo­giassa on käyn­nissä muutok­sia, joiden huomiointi on olen­naista opetuk­sessa. Edellä kuvattu osal­lis­ta­vuus ja auto­ma­ti­sointi kohdis­tu­vat erityi­sesti tuot­tei­den ympä­ris­tö­se­los­tei­den laadin­taan ja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­ken­taan. Ympä­ris­tö­läh­töi­sen LCA:n ohella koko­nais­val­tais­ten tarkas­te­lu­jen tarve on myös kasvussa, ml. S-LCA (sosi­aa­lis­ten vaiku­tus­ten elin­kaa­ria­na­lyy­sit), LCC:n (elin­kaa­ri­kus­tan­nus­las­kenta ja LCA:n kanssa yhdis­tet­tynä ekote­hok­kuu­den laskenta), sekä tuot­tei­den kattava ympäristöjalanjälkilaskenta.

Elin­kaa­riar­vioin­nin koulu­tusta käsit­te­le­vässä ryhmässä tuotiin esille elin­kaa­rio­saa­mi­sen kompe­tenssi ja siinä Bloomin takso­no­mian mukai­nen etene­mi­nen perus­kä­sit­tei­den ja stan­dar­dien ymmär­ryk­sestä elin­kaa­ria­na­lyy­sin vaihei­den tietä­mi­seen ja edel­leen kykyyn laatia elin­kaa­ri­mal­leja ja analyy­sejä (Viere ym. 2021). Osaa­mi­sen ylimmät tasot sisäl­tä­vät kyvyn arvioida koko­nais­val­tai­sia elin­kaa­ria­na­lyy­sejä, kehit­tää elin­kaa­ri­työ­ka­luja ja kehit­tää elin­kaa­ri­me­to­do­lo­giaa. Peila­ten Vieren ym. esit­tä­mään takso­no­mia­jä­sen­nyk­seen ja Kare­lian kestä­vään kehi­tyk­sen yhtei­seen osaa­mi­seen, elin­kaa­ria­na­lyy­sin osaa­mi­nen on vahvasti kestä­vän kehi­tyk­sen osaa­mista. Siihen liittyy systee­mio­saa­mi­nen, enna­koin­tio­saa­mi­nen, arvioiva ajat­telu, yhteis­työ ja integroitu ongel­man­rat­kaisu. Elin­kaa­ria­na­lyy­sien ja hyvin suun­ni­tel­tu­jen mene­tel­mäl­lis­ten opetus­ko­ko­nai­suuk­sien avulla voidaan oppia monia kestä­vän kehi­tyk­sen tietoja ja taitoja, jotka ovat keskei­siä jo nykyi­sissä ja erityi­sesti tule­vai­suu­den työtehtävissä.

LCM 2021 -konfe­renssi avasi elin­kaa­ri­hal­lin­nan kehi­ty­stren­dejä ja antoi vahvis­tusta jo vali­tuille elin­kaa­ria­na­lyy­sien osal­lis­ta­ville toteu­tus­ta­voille Kare­lian TKI-toimin­nassa ja opetuksessa.


Kirjoit­taja:

Lasse Okkonen, yliopet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Teksti perus­tuu artik­ke­liin Okkonen, L. 2021. Elin­kaa­ri­hal­lin­nan konfe­renssi (LCM 2021): Kestä­vän tule­vai­suu­den raken­ta­mista inno­vaa­tioi­den ja digi­ta­li­saa­tion avulla. Kommu­ni­koiva Energia -hanke 2.12.2021.