Categories
Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Elinkaa­ri­hal­linnan osaaminen on olennainen osa kestävää kehitystä

Elinkaa­riar­viointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on menetelmä tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäris­tö­vai­ku­tusten analy­sointiin ja arviointiin.  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa elinkaa­riar­viointiin liittyvää osaamista edistetään niin TKI-toimin­nassa kuin koulu­tuk­ses­sakin.  Mm. Karelian hallin­noi­massa Kommu­ni­koiva energia -hankkeessa kehitetään lähie­ner­giayh­teisöjä ja digitaa­listen palve­lujen vähähii­li­syyttä noudattaen elinkaa­ria­na­lyysin menetelmiä. Hankkeessa laaditaan toimin­ta­mallia elinkaa­ri­hal­lintaan ja -analyy­seihin, kohdistuen erityi­sesti digitaa­lisiin palve­luihin. Karelian opiske­lijat tuottavat elinkaa­ri­mal­lin­nuksiin pohjau­tuvia tapaus­tut­ki­muksia yritysten toimeksiantoina.

Elinkaa­riar­vioinnin ja elinkaa­ri­hal­linnan (Life Cycle Management eli LCM) osaaminen edellyttää nopeasti kehit­tyvän alan jatkuvaa seurantaa ja uusimman tieteel­lisen tiedon siirtoa.  Virtu­aa­li­sesti järjes­tetty Life Cycle Management 2021 -elinkaa­ri­hal­linnan konfe­renssi (Stuttgart 8.-10.9.2021) antoi tähän hyvän mahdol­li­suuden. Konfe­renssi kokosi yhteen yli 600 elinkaa­ri­hal­linnan asian­tun­tijaa 40 maasta.

Kohti dynaa­mista ja osallis­tavaa elinkaarijohtamista

Konfe­renssien järjes­tävät tahot, Fraun­hofer Institute for Building Physics IBP (GaBi), PRé Consul­tants (SimaPro), Sphera ja kemian­teol­li­suuden suury­ritys BASF, järjes­tivät konfe­renssia edeltä­vällä viikolla työpajoja, joissa käsiteltiin elinkaa­ri­hal­linnan menetelmiä ja niihin kytey­tyviä alan ajankoh­taisia kysymyksiä.  Asian­tun­ti­joiden alustuk­sissa nousi vahvasti esille digita­li­saation tuomat mahdol­li­suudet elinkaa­ria­na­lyysien laadin­nalle ja kokonais­val­tai­selle elinkaa­ri­joh­ta­mi­selle. Aikai­sempi toimin­tatapa, jossa elinkaa­ria­na­lyy­si­ra­portti on laadittu kerta­luon­tei­sesti kohdey­ri­tyk­selle, on korvau­tu­massa osallis­tavan elinkaa­ri­hal­linnan mallilla. Elinkaa­rio­saa­minen välittyy elinkaa­ria­na­lyysin asian­tun­ti­jalta yritysten käyttöön mm. aineis­ton­han­kinnan ja tulosten jakamisen työkaluilla.

Teolli­suus­yri­tykset kykenevät jo jakamaan tehok­kaasti ja automa­ti­soi­dusti proses­si­tietoja laskennan inven­taa­rio­ai­neis­toksi. Laskennan taustalla on edelleen standardien mukaan tehdyt ja laajoja proses­si­kir­jastoja hyödyn­tävät elinkaa­rin­mallit, mutta vaiku­tusar­viontien tulosten käyttö elinkaa­ri­joh­ta­misen työka­lujen avulla on avoinna kaikille kohde­ryh­mille. Siten elinkaa­ri­joh­ta­mista voidaan tehdä dynaa­mi­semmin ja useille tuotteille versioi­duilla malleilla huomat­ta­vasti nykyistä nopeammin. Samoin uusien elinkaa­ri­työ­ka­lujen laadinta on mahdol­lista hyödyntäen ohjel­mis­tojen tarjoamia avoimia rajapintoja.

Muutoksen taustalla on kasvava tarve nopea-aikai­selle elinkaa­ri­vai­ku­tusar­violle, kuten hiili­ja­lan­jäljen reaaliai­kai­selle seuran­nalle tai tuotteiden ympäris­tö­se­los­teiden (EPD) laadin­nalle. Karelian Kommu­ni­koiva energia – ja Tulevai­suuden työ -hankkeissa tätä toimin­ta­tapaa sovel­letaan digitaa­listen palve­lujen ja muovi­tuo­te­teol­li­suuden tapaus­tut­ki­muksiin. Näitä tapaus­tut­ki­muksia laatii opinnäy­te­työnä neljä energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opiske­lijaa lukukauden 2021-22 aikana. Analyy­seissä sovel­lettava toimin­tatapa vastaa siten hyvin ajankoh­taista trendiä, jossa LCA:n käyttä­jä­ryhmää laajen­netaan ja toimintaa tehos­tetaan yhtenäi­semmän palvelun muotoon.

Elinkaa­ri­asian­tun­ti­juu­delle on kysyntää

Eric Mieras, Pre Consul­tants, totesi konfe­renssin johdan­toe­si­tyk­sessä ajankohdan olevan elinkaa­ri­hal­linnan näkökul­masta täynnä uusia mahdol­li­suuksia ja samalla haasteita. Mieras toi esille elinkaa­ris­osaa­misen kysynnän: elinkaa­ri­hal­linnan syväl­li­semmin osaavia asian­tun­ti­joita on arvioiden mukaan noin 8-10 000, laskentaa tarvitaan sadoille miljoo­nille proses­seille. Yhteis­kunnan nopea digita­li­soi­tu­minen ja analyy­si­tiedon kysyntä muodos­tavat elinkaa­ri­hal­linnan asian­tun­ti­joille ”täydel­lisen aallon”, jonka hyödyn­tä­minen edellyttää myös uusia toimintatapoja.

Mieras nosti keskus­teluun elinkaa­ri­asian­tun­ti­juuden ja roolin muutoksen kasvavan kysynnän myötä. Kasvavaan kysyntään vastataan analyysien automa­ti­soi­mi­sella, jolloin esiin nousevat huolet tieteel­li­syyden ja luotet­ta­vuuden varmis­ta­mi­sesta. Mieras huomioi myös ”datatieteen” ja elinkaa­ri­hal­linnan eriyty­nei­syyden: kuinka voidaan tehdä paremmin yhteis­työtä tiedolla johta­mi­sessa? Tällä hetkellä sektorit ovat toisistaan erkaan­tuneet ja kestävyys usein sivujuonena muiden ”data-science” -aiheiden joukossa.

Elinkaa­ri­hal­linnan on hyvin laaja kokonaisuus ja osa suurempaa ekosys­teemiä. Työtä täytyy kyetä digita­li­soimaan, nopeut­tamaan, osallis­tamaan siihen nykyistä suurempia joukkoja ja samaan aikaan tarjoamaan pelkis­te­tympiä ja käyttä­jäys­tä­väl­li­sempiä työkaluja eri kohde­ryh­mille. LCM 2021 -konfe­renssin eri työpa­joissa pureu­duttiin näihin haasteisiin.

Elinkaa­ri­hal­linnan osaaminen osana kestävän kehityksen osaamista

Koulu­tuksen kehit­tä­misen näkökul­masta LCM 2021 -tarjosi monipuo­lisia sisältöjä. Elinkaa­ria­na­lyysin metodo­lo­giassa on käynnissä muutoksia, joiden huomiointi on olennaista opetuk­sessa. Edellä kuvattu osallis­tavuus ja automa­ti­sointi kohdis­tuvat erityi­sesti tuotteiden ympäris­tö­se­los­teiden laadintaan ja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kentaan. Ympäris­tö­läh­töisen LCA:n ohella kokonais­val­taisten tarkas­te­lujen tarve on myös kasvussa, ml. S-LCA (sosiaa­listen vaiku­tusten elinkaa­ria­na­lyysit), LCC:n (elinkaa­ri­kus­tan­nus­las­kenta ja LCA:n kanssa yhdis­tettynä ekote­hok­kuuden laskenta), sekä tuotteiden kattava ympäristöjalanjälkilaskenta.

Elinkaa­riar­vioinnin koulu­tusta käsit­te­le­vässä ryhmässä tuotiin esille elinkaa­rio­saa­misen kompe­tenssi ja siinä Bloomin takso­nomian mukainen etene­minen perus­kä­sit­teiden ja standardien ymmär­ryk­sestä elinkaa­ria­na­lyysin vaiheiden tietä­miseen ja edelleen kykyyn laatia elinkaa­ri­malleja ja analyysejä (Viere ym. 2021). Osaamisen ylimmät tasot sisäl­tävät kyvyn arvioida kokonais­val­taisia elinkaa­ria­na­lyysejä, kehittää elinkaa­ri­työ­kaluja ja kehittää elinkaa­ri­me­to­do­logiaa. Peilaten Vieren ym. esittämään takso­no­mia­jä­sen­nykseen ja Karelian kestävään kehityksen yhteiseen osaamiseen, elinkaa­ria­na­lyysin osaaminen on vahvasti kestävän kehityksen osaamista. Siihen liittyy systee­mio­saa­minen, ennakoin­tio­saa­minen, arvioiva ajattelu, yhteistyö ja integroitu ongel­man­rat­kaisu. Elinkaa­ria­na­lyysien ja hyvin suunni­tel­tujen menetel­mäl­listen opetus­ko­ko­nai­suuksien avulla voidaan oppia monia kestävän kehityksen tietoja ja taitoja, jotka ovat keskeisiä jo nykyi­sissä ja erityi­sesti tulevai­suuden työtehtävissä.

LCM 2021 -konfe­renssi avasi elinkaa­ri­hal­linnan kehity­strendejä ja antoi vahvis­tusta jo valituille elinkaa­ria­na­lyysien osallis­ta­ville toteu­tus­ta­voille Karelian TKI-toimin­nassa ja opetuksessa.


Kirjoittaja:

Lasse Okkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Teksti perustuu artik­keliin Okkonen, L. 2021. Elinkaa­ri­hal­linnan konfe­renssi (LCM 2021): Kestävän tulevai­suuden raken­ta­mista innovaa­tioiden ja digita­li­saation avulla. Kommu­ni­koiva Energia -hanke 2.12.2021.