Saippuakupla

Elinkaarihallinnan osaaminen on olennainen osa kestävää kehitystä

Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on menetelmä tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten analysointiin ja arviointiin.  Karelia-ammattikorkeakoulussa elinkaariarviointiin liittyvää osaamista edistetään niin TKI-toiminnassa kuin koulutuksessakin.  Mm. Karelian hallinnoimassa Kommunikoiva energia -hankkeessa kehitetään lähienergiayhteisöjä ja digitaalisten palvelujen vähähiilisyyttä noudattaen elinkaarianalyysin menetelmiä. Hankkeessa laaditaan toimintamallia elinkaarihallintaan ja -analyyseihin, kohdistuen erityisesti digitaalisiin palveluihin. Karelian opiskelijat tuottavat elinkaarimallinnuksiin pohjautuvia tapaustutkimuksia yritysten toimeksiantoina.

Elinkaariarvioinnin ja elinkaarihallinnan (Life Cycle Management eli LCM) osaaminen edellyttää nopeasti kehittyvän alan jatkuvaa seurantaa ja uusimman tieteellisen tiedon siirtoa.  Virtuaalisesti järjestetty Life Cycle Management 2021 -elinkaarihallinnan konferenssi (Stuttgart 8.-10.9.2021) antoi tähän hyvän mahdollisuuden. Konferenssi kokosi yhteen yli 600 elinkaarihallinnan asiantuntijaa 40 maasta.

Kohti dynaamista ja osallistavaa elinkaarijohtamista

Konferenssien järjestävät tahot, Fraunhofer Institute for Building Physics IBP (GaBi), PRé Consultants (SimaPro), Sphera ja kemianteollisuuden suuryritys BASF, järjestivät konferenssia edeltävällä viikolla työpajoja, joissa käsiteltiin elinkaarihallinnan menetelmiä ja niihin kyteytyviä alan ajankohtaisia kysymyksiä.  Asiantuntijoiden alustuksissa nousi vahvasti esille digitalisaation tuomat mahdollisuudet elinkaarianalyysien laadinnalle ja kokonaisvaltaiselle elinkaarijohtamiselle. Aikaisempi toimintatapa, jossa elinkaarianalyysiraportti on laadittu kertaluonteisesti kohdeyritykselle, on korvautumassa osallistavan elinkaarihallinnan mallilla. Elinkaariosaaminen välittyy elinkaarianalyysin asiantuntijalta yritysten käyttöön mm. aineistonhankinnan ja tulosten jakamisen työkaluilla.

Teollisuusyritykset kykenevät jo jakamaan tehokkaasti ja automatisoidusti prosessitietoja laskennan inventaarioaineistoksi. Laskennan taustalla on edelleen standardien mukaan tehdyt ja laajoja prosessikirjastoja hyödyntävät elinkaarinmallit, mutta vaikutusarviontien tulosten käyttö elinkaarijohtamisen työkalujen avulla on avoinna kaikille kohderyhmille. Siten elinkaarijohtamista voidaan tehdä dynaamisemmin ja useille tuotteille versioiduilla malleilla huomattavasti nykyistä nopeammin. Samoin uusien elinkaarityökalujen laadinta on mahdollista hyödyntäen ohjelmistojen tarjoamia avoimia rajapintoja.

Muutoksen taustalla on kasvava tarve nopea-aikaiselle elinkaarivaikutusarviolle, kuten hiilijalanjäljen reaaliaikaiselle seurannalle tai tuotteiden ympäristöselosteiden (EPD) laadinnalle. Karelian Kommunikoiva energia – ja Tulevaisuuden työ -hankkeissa tätä toimintatapaa sovelletaan digitaalisten palvelujen ja muovituoteteollisuuden tapaustutkimuksiin. Näitä tapaustutkimuksia laatii opinnäytetyönä neljä energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaa lukukauden 2021-22 aikana. Analyyseissä sovellettava toimintatapa vastaa siten hyvin ajankohtaista trendiä, jossa LCA:n käyttäjäryhmää laajennetaan ja toimintaa tehostetaan yhtenäisemmän palvelun muotoon.

Elinkaariasiantuntijuudelle on kysyntää

Eric Mieras, Pre Consultants, totesi konferenssin johdantoesityksessä ajankohdan olevan elinkaarihallinnan näkökulmasta täynnä uusia mahdollisuuksia ja samalla haasteita. Mieras toi esille elinkaarisosaamisen kysynnän: elinkaarihallinnan syvällisemmin osaavia asiantuntijoita on arvioiden mukaan noin 8-10 000, laskentaa tarvitaan sadoille miljoonille prosesseille. Yhteiskunnan nopea digitalisoituminen ja analyysitiedon kysyntä muodostavat elinkaarihallinnan asiantuntijoille ”täydellisen aallon”, jonka hyödyntäminen edellyttää myös uusia toimintatapoja.

Mieras nosti keskusteluun elinkaariasiantuntijuuden ja roolin muutoksen kasvavan kysynnän myötä. Kasvavaan kysyntään vastataan analyysien automatisoimisella, jolloin esiin nousevat huolet tieteellisyyden ja luotettavuuden varmistamisesta. Mieras huomioi myös ”datatieteen” ja elinkaarihallinnan eriytyneisyyden: kuinka voidaan tehdä paremmin yhteistyötä tiedolla johtamisessa? Tällä hetkellä sektorit ovat toisistaan erkaantuneet ja kestävyys usein sivujuonena muiden ”data-science” -aiheiden joukossa.

Elinkaarihallinnan on hyvin laaja kokonaisuus ja osa suurempaa ekosysteemiä. Työtä täytyy kyetä digitalisoimaan, nopeuttamaan, osallistamaan siihen nykyistä suurempia joukkoja ja samaan aikaan tarjoamaan pelkistetympiä ja käyttäjäystävällisempiä työkaluja eri kohderyhmille. LCM 2021 -konferenssin eri työpajoissa pureuduttiin näihin haasteisiin.

Elinkaarihallinnan osaaminen osana kestävän kehityksen osaamista

Koulutuksen kehittämisen näkökulmasta LCM 2021 -tarjosi monipuolisia sisältöjä. Elinkaarianalyysin metodologiassa on käynnissä muutoksia, joiden huomiointi on olennaista opetuksessa. Edellä kuvattu osallistavuus ja automatisointi kohdistuvat erityisesti tuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan ja hiilijalanjälkilaskentaan. Ympäristölähtöisen LCA:n ohella kokonaisvaltaisten tarkastelujen tarve on myös kasvussa, ml. S-LCA (sosiaalisten vaikutusten elinkaarianalyysit), LCC:n (elinkaarikustannuslaskenta ja LCA:n kanssa yhdistettynä ekotehokkuuden laskenta), sekä tuotteiden kattava ympäristöjalanjälkilaskenta.

Elinkaariarvioinnin koulutusta käsittelevässä ryhmässä tuotiin esille elinkaariosaamisen kompetenssi ja siinä Bloomin taksonomian mukainen eteneminen peruskäsitteiden ja standardien ymmärryksestä elinkaarianalyysin vaiheiden tietämiseen ja edelleen kykyyn laatia elinkaarimalleja ja analyysejä (Viere ym. 2021). Osaamisen ylimmät tasot sisältävät kyvyn arvioida kokonaisvaltaisia elinkaarianalyysejä, kehittää elinkaarityökaluja ja kehittää elinkaarimetodologiaa. Peilaten Vieren ym. esittämään taksonomiajäsennykseen ja Karelian kestävään kehityksen yhteiseen osaamiseen, elinkaarianalyysin osaaminen on vahvasti kestävän kehityksen osaamista. Siihen liittyy systeemiosaaminen, ennakointiosaaminen, arvioiva ajattelu, yhteistyö ja integroitu ongelmanratkaisu. Elinkaarianalyysien ja hyvin suunniteltujen menetelmällisten opetuskokonaisuuksien avulla voidaan oppia monia kestävän kehityksen tietoja ja taitoja, jotka ovat keskeisiä jo nykyisissä ja erityisesti tulevaisuuden työtehtävissä.

LCM 2021 -konferenssi avasi elinkaarihallinnan kehitystrendejä ja antoi vahvistusta jo valituille elinkaarianalyysien osallistaville toteutustavoille Karelian TKI-toiminnassa ja opetuksessa.


Kirjoittaja:

Lasse Okkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Teksti perustuu artikkeliin Okkonen, L. 2021. Elinkaarihallinnan konferenssi (LCM 2021): Kestävän tulevaisuuden rakentamista innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Kommunikoiva Energia -hanke 2.12.2021.