Karelia Ammatikorkeakoulu 24.8.2020. Kuva: Johanna Kokkola

Kare­lian alum­ni­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen Alumnimentorointi-hankkeessa

Osana Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun alum­nioh­jel­maa, Alum­ni­men­to­rointi-hank­keessa suun­ni­tel­tiin ja toteu­tet­tiin verkko-opin­to­jakso “Johdanto valmen­ta­vaan mento­roin­tiin 1,5 op”. Opin­to­jak­solla tutus­tu­taan valmen­ta­van johta­mi­sen ja mento­roin­nin käsit­tei­siin ja saadaan työka­luja mento­roin­tiin. Opin­to­jakso on jatkossa osa Kare­lian avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun tarjon­taa.  Hank­keessa toteu­tet­tiin myös Kare­lian alum­neille teemaan liit­tyvä webi­naari koro­na­ke­väänä 2021.

Tarve alum­ni­men­to­roin­nille

Alum­neja ovat kaikki Kare­liasta, Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tai niitä edel­tä­vistä oppi­lai­tok­sista valmis­tu­neet.  Osana Kare­lian kehit­ty­vää kump­pa­nuus­jär­jes­tel­mää alum­niyh­teis­työ­hön toteu­te­taan uusia toimen­pi­teitä, joilla voidaan edistää opis­ke­li­joi­den sujuvaa työl­lis­ty­mistä maakun­nan yrityksiin.

Pohjois-Karja­lassa ennus­te­taan työvoi­ma­pu­lan osaa­vasta henki­lös­töstä kasva­van. Yritys­ten menes­tyk­seen ja maakun­nan elin­voi­maan vaikut­taa merkit­tä­västi opis­ke­li­joi­den halu ja mahdol­li­suu­det jäädä työs­ken­te­le­mään omaan maakun­taan. Alum­ni­men­to­roin­ti­toi­minta voi olla osal­taan vaikut­ta­massa pohjois­kar­ja­lais­ten yritys­ten ja opis­ke­li­joi­den tulevaisuuteen.

Jo työelä­mässä olevat Kare­liasta valmis­tu­neet alumnit muodos­ta­vat valmis­tu­ville opis­ke­li­joille opis­ke­lun nivel­vai­hee­seen sijoit­tu­van poten­ti­aa­li­sen mento­roin­ti­ver­kos­ton. Alum­ni­men­to­roin­nissa työelä­mässä muuta­man vuoden koke­musta kerryt­tä­nyt alum­ni­men­tori tukee valmis­tu­vaa opis­ke­li­jaa hänen alku­vai­heen urapo­lul­laan. Jo valmis­tu­neet opis­ke­li­jat tukevat näin lähellä valmis­tu­mista olevaa opiskelijaa.

Alum­neille alum­ni­men­to­rointi tarjoaa mahdol­li­suu­den verkos­toi­tu­mi­seen ja oman ammat­ti­tai­don kehit­tä­mi­seen sekä uuden oppi­mi­seen. Tavoit­teena on myös syven­tää Kare­lian yhteis­työtä työelä­män kanssa ja tukea opis­ke­li­joi­den työelä­mäyh­teyk­sien syntymistä.

Johdanto valmen­ta­vaan mento­roin­tiin -opintojakso

Alum­ni­men­to­rointi-hank­keessa toteu­tet­tiin Moodle-kurssi “Johdanto valmen­ta­vaan mento­roin­tiin 1,5 op”. Opin­to­jak­son tarkoi­tuk­sena on tutus­tut­taa mento­roin­nista kiin­nos­tu­neet Kare­lian alumnit ja mahdol­li­sesti myös opin­to­jen loppu­vai­heessa olevat opis­ke­li­jat valmen­ta­vaan johta­mis­ta­paan ja mento­roin­nin käsit­tei­siin.  Opin­to­jak­solla anne­taan myös käytän­nön työka­luja ja mene­tel­miä mento­roin­nin toteuttamiseen.

Mento­roin­nissa ja valmen­ta­vassa johta­mi­sessa on keskeistä yhdessä oppi­mi­nen. Johdanto valmen­ta­vaan mento­roin­tiin –opin­to­jak­son suorit­ta­mi­nen kehit­tää myös esihen­ki­lö­val­miuk­sia. Opin­to­jak­solla tutus­tu­taan valmen­ta­vaan johta­mis­ta­paan sekä mento­roin­tiin. Oppi­mis­teh­tä­vissä pohdi­taan teorian sovel­ta­mista käytäntöön.

Opin­to­jak­son keskei­set sisäl­löt ovat:

  • Miksi ja miten mentoriksi?
  • Mitä on valmen­tava mentorointi?
  • Miten toimin mentorina?
  • Työvä­li­neitä mentorille

Opin­to­jak­son suorit­taja tutus­tuu keskei­siin käsit­tei­siin ja tekee oppi­mis­teh­tä­vät. Kunkin osion lopussa hän arvioi omaa edis­ty­mis­tään mento­rina teke­miensä tehtä­vien avulla. Opin­to­jakso on raken­nettu niin, että  uusia osioita avautuu sitä mukaa kun tehtä­viä palau­te­taan. Oppi­mis­teh­tä­vät ovat luon­teel­taan pohdis­ke­le­via, niiden suorit­ta­mi­nen kummin­kin edel­lyt­tää, että tekijä on tutus­tu­nut osoi­tet­tuun opiskelumateriaaliin.

-	Miksi ja miten mentoriksi? -	Mitä on valmentava mentorointi? -	Miten toimin mentorina? Kohti menestyksekästä mentorointia
Kuva 1. Johdanto valmen­ta­vaan mento­roin­tiin -opin­to­jak­son teemat ja rakenne. 

Hank­keessa tuotet­tiin myös audio­vi­su­aa­lista mate­ri­aa­lia itse­näi­sen opis­ke­lun tueksi. Videoilla pyri­tään herät­tä­mään mielen­kiin­toa aihea­luetta kohtaan ja avataan keskei­siä käsit­teitä lyhyesti.  Video­haas­tat­te­lussa kerro­taan käytän­nön koke­muk­sia mentoroinnista.

Kuvakaappaus videosta, jossa opinto-ohjaaja Riikka Kaasinen puhumassa.
Kuva 2. Tallenne Moodle-työti­lassa, koke­muk­sia mentoroinnista

Alum­niwe­bi­naari “Valmen­tava ote johtamisessa”

Touko­kuussa 2021 järjes­tet­tiin webi­naari teemalla “Valmen­tava ote johta­mi­sessa”.  Luen­noit­si­jana oli Tuomo Meret­niemi, joka on aiemmin toimi­nut mm. Aurin­ko­mat­ko­jen toimi­tus­joh­ta­jana. Meret­niemi on käynyt läpi suuria liike­toi­min­nan uudis­tus­pro­jek­teja sekä autta­nut useita start-up yrityk­siä niiden alku­tai­pa­leella. Hän on kirjoit­ta­nut kolle­goi­densa kanssa useita kirjoja mm. pelolla johta­mi­sesta, myynnin tärkey­destä ja ajanhallinnasta.

Kuvakaappaus webinaarista.
Kuva 3. Webi­naari touko­kuussa 2021, puhu­jana kannus­ta­van johta­mi­sen koulut­taja Tuomo Meretniemi.

Kutsu webi­naa­riin lähe­tet­tiin Kare­lian YAMK-opis­ke­li­joille sekä kaikille Kare­lian rekis­te­röi­ty­neille alum­neille. Osal­lis­tu­jia oli noin 50. Tilai­suu­desta kerät­tiin palau­tetta ja se oli pelkäs­tään posi­tii­vista. Saatu­jen koke­mus­ten perus­teella tällaista alum­ni­toi­min­taa kannat­taa jatkaa. Tietoa mielen­kiin­toi­sista vierai­li­joista ja webi­naa­reista voi lähet­tää opis­ke­li­joi­den lisäksi myös alum­neille. Kutsu tilai­suuk­siin on hyvä tapa huomioida ja akti­voida alum­neja. Verk­ko­to­teu­tuk­set luon­nol­li­sesti helpot­ta­vat osallistumista.


Alum­ni­toi­min­nasta vastaava taho Kare­liassa välit­tää jatkossa tietoa Moodle-opin­to­jak­sosta alum­ni­toi­min­nasta kiin­nos­tu­neille. Opin­to­jakso avaa mento­roin­nin käsi­tettä ja taus­toja ja antaa väli­neitä mento­roin­ti­työ­hön.  Opin­to­jak­son suori­tuk­seen sisäl­tyy palau­teo­sio ja sisäl­töjä muoka­taan saadun palaut­teen perus­teella. Johdanto-opin­to­jakso toivot­ta­vasti innos­taa alum­neja toimi­maan Kare­lian opis­ke­li­joi­den mento­reina sekä myös hyödyn­tä­mään Kare­lian jatku­van koulu­tuk­sen tarjontaa.


Kirjoit­ta­jat:

Riikka Kaasi­nen, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mikko Lahti, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu