Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Karelian alumni­toi­minnan kehit­tä­minen Alumnimentorointi-hankkeessa

Osana Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun alumnioh­jelmaa, Alumni­men­to­rointi-hankkeessa suunni­teltiin ja toteu­tettiin verkko-opinto­jakso “Johdanto valmen­tavaan mento­rointiin 1,5 op”. Opinto­jak­solla tutus­tutaan valmen­tavan johta­misen ja mento­roinnin käsit­teisiin ja saadaan työkaluja mento­rointiin. Opinto­jakso on jatkossa osa Karelian avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun tarjontaa.  Hankkeessa toteu­tettiin myös Karelian alumneille teemaan liittyvä webinaari korona­ke­väänä 2021.

Tarve alumni­men­to­roin­nille

Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tai niitä edeltä­vistä oppilai­tok­sista valmis­tuneet.  Osana Karelian kehit­tyvää kumppa­nuus­jär­jes­telmää alumniyh­teis­työhön toteu­tetaan uusia toimen­pi­teitä, joilla voidaan edistää opiske­li­joiden sujuvaa työllis­ty­mistä maakunnan yrityksiin.

Pohjois-Karja­lassa ennus­tetaan työvoi­ma­pulan osaavasta henki­lös­töstä kasvavan. Yritysten menes­tykseen ja maakunnan elinvoimaan vaikuttaa merkit­tä­västi opiske­li­joiden halu ja mahdol­li­suudet jäädä työsken­te­lemään omaan maakuntaan. Alumni­men­to­roin­ti­toi­minta voi olla osaltaan vaikut­ta­massa pohjois­kar­ja­laisten yritysten ja opiske­li­joiden tulevaisuuteen.

Jo työelä­mässä olevat Kareliasta valmis­tuneet alumnit muodos­tavat valmis­tu­ville opiske­li­joille opiskelun nivel­vai­heeseen sijoit­tuvan poten­ti­aa­lisen mento­roin­ti­ver­koston. Alumni­men­to­roin­nissa työelä­mässä muutaman vuoden kokemusta kerryt­tänyt alumni­mentori tukee valmis­tuvaa opiske­lijaa hänen alkuvaiheen urapo­lullaan. Jo valmis­tuneet opiske­lijat tukevat näin lähellä valmis­tu­mista olevaa opiskelijaa.

Alumneille alumni­men­to­rointi tarjoaa mahdol­li­suuden verkos­toi­tu­miseen ja oman ammat­ti­taidon kehit­tä­miseen sekä uuden oppimiseen. Tavoit­teena on myös syventää Karelian yhteis­työtä työelämän kanssa ja tukea opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksien syntymistä.

Johdanto valmen­tavaan mento­rointiin -opintojakso

Alumni­men­to­rointi-hankkeessa toteu­tettiin Moodle-kurssi “Johdanto valmen­tavaan mento­rointiin 1,5 op”. Opinto­jakson tarkoi­tuksena on tutus­tuttaa mento­roin­nista kiinnos­tuneet Karelian alumnit ja mahdol­li­sesti myös opintojen loppu­vai­heessa olevat opiske­lijat valmen­tavaan johta­mis­tapaan ja mento­roinnin käsit­teisiin.  Opinto­jak­solla annetaan myös käytännön työkaluja ja menetelmiä mento­roinnin toteuttamiseen.

Mento­roin­nissa ja valmen­ta­vassa johta­mi­sessa on keskeistä yhdessä oppiminen. Johdanto valmen­tavaan mento­rointiin –opinto­jakson suorit­ta­minen kehittää myös esihen­ki­lö­val­miuksia. Opinto­jak­solla tutus­tutaan valmen­tavaan johta­mis­tapaan sekä mento­rointiin. Oppimis­teh­tä­vissä pohditaan teorian sovel­ta­mista käytäntöön.

Opinto­jakson keskeiset sisällöt ovat:

  • Miksi ja miten mentoriksi?
  • Mitä on valmentava mentorointi?
  • Miten toimin mentorina?
  • Työvä­li­neitä mentorille

Opinto­jakson suorittaja tutustuu keskeisiin käsit­teisiin ja tekee oppimis­teh­tävät. Kunkin osion lopussa hän arvioi omaa edisty­mistään mentorina tekemiensä tehtävien avulla. Opinto­jakso on raken­nettu niin, että  uusia osioita avautuu sitä mukaa kun tehtäviä palau­tetaan. Oppimis­teh­tävät ovat luonteeltaan pohdis­ke­levia, niiden suorit­ta­minen kumminkin edellyttää, että tekijä on tutus­tunut osoitettuun opiskelumateriaaliin.

-	Miksi ja miten mentoriksi? -	Mitä on valmentava mentorointi? -	Miten toimin mentorina? Kohti menestyksekästä mentorointia
Kuva 1. Johdanto valmen­tavaan mento­rointiin -opinto­jakson teemat ja rakenne. 

Hankkeessa tuotettiin myös audio­vi­su­aa­lista materi­aalia itsenäisen opiskelun tueksi. Videoilla pyritään herät­tämään mielen­kiintoa aihea­luetta kohtaan ja avataan keskeisiä käsit­teitä lyhyesti.  Video­haas­tat­te­lussa kerrotaan käytännön kokemuksia mentoroinnista.

Kuvakaappaus videosta, jossa opinto-ohjaaja Riikka Kaasinen puhumassa.
Kuva 2. Tallenne Moodle-työti­lassa, kokemuksia mentoroinnista

Alumniwe­bi­naari “Valmentava ote johtamisessa”

Touko­kuussa 2021 järjes­tettiin webinaari teemalla “Valmentava ote johta­mi­sessa”.  Luennoit­sijana oli Tuomo Meret­niemi, joka on aiemmin toiminut mm. Aurin­ko­mat­kojen toimi­tus­joh­tajana. Meret­niemi on käynyt läpi suuria liike­toi­minnan uudis­tus­pro­jekteja sekä auttanut useita start-up yrityksiä niiden alkutai­pa­leella. Hän on kirjoit­tanut kolle­goi­densa kanssa useita kirjoja mm. pelolla johta­mi­sesta, myynnin tärkey­destä ja ajanhallinnasta.

Kuvakaappaus webinaarista.
Kuva 3. Webinaari touko­kuussa 2021, puhujana kannus­tavan johta­misen kouluttaja Tuomo Meretniemi.

Kutsu webinaariin lähetettiin Karelian YAMK-opiske­li­joille sekä kaikille Karelian rekis­te­röi­ty­neille alumneille. Osallis­tujia oli noin 50. Tilai­suu­desta kerättiin palau­tetta ja se oli pelkästään positii­vista. Saatujen kokemusten perus­teella tällaista alumni­toi­mintaa kannattaa jatkaa. Tietoa mielen­kiin­toi­sista vierai­li­joista ja webinaa­reista voi lähettää opiske­li­joiden lisäksi myös alumneille. Kutsu tilai­suuksiin on hyvä tapa huomioida ja aktivoida alumneja. Verkko­to­teu­tukset luonnol­li­sesti helpot­tavat osallistumista.


Alumni­toi­min­nasta vastaava taho Kareliassa välittää jatkossa tietoa Moodle-opinto­jak­sosta alumni­toi­min­nasta kiinnos­tu­neille. Opinto­jakso avaa mento­roinnin käsitettä ja taustoja ja antaa välineitä mento­roin­ti­työhön.  Opinto­jakson suori­tukseen sisältyy palau­teosio ja sisältöjä muokataan saadun palautteen perus­teella. Johdanto-opinto­jakso toivot­ta­vasti innostaa alumneja toimimaan Karelian opiske­li­joiden mento­reina sekä myös hyödyn­tämään Karelian jatkuvan koulu­tuksen tarjontaa.


Kirjoit­tajat:

Riikka Kaasinen, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mikko Lahti, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu