Categories
Pulssi Älykästä tuotantoa

Miten hanketyön voi yhdistää opettamiseen?

Olen työsken­nellyt Kareliassa syksystä 2020 alkaen. Päätoimeni on markki­noinnin opetta­minen liike­ta­louden koulu­tuk­sessa, mutta osallistun myös Karelian TKI-toimintaan muuta­massa hankkeessa. Hanketyö tuo vaihtelua työhön ja avaa näkökulmia oppilai­toksen eri rooleihin ympäröi­vässä yhteis­kun­nassa. Hankkeet ovat hyvä väylä solmia yhteis­työ­kump­pa­nuuksia eri opinto­suuntien, yritysten ja muiden organi­saa­tioiden välille.

Yksi kiinnos­ta­vista hankkeista, joissa olen mukana, on Digi2Market. Kuvaan tässä artik­ke­lissa melko tuoreen opettajan näkökul­masta sitä, mitä olen hankkeessa oppinut ja miten voin hyödyntää kerty­nyttä osaamista.

Hankkeista käytännön oppia opiske­li­joille ja opettajille

Digi2­Market-hankkeen pääta­voit­teena on kehittää innova­tii­visia työkaluja yritysten markki­nointiin immer­sii­visiä tekno­lo­gioita hyödyntäen. Immer­sii­vi­sillä tekno­lo­gioilla tarkoi­tetaan lisättyä todel­li­suutta, kuten AR-, VR- ja 360-tekno­logiaa, jolla rikas­tetaan jollain lailla todel­lista ympäristöä. Hankkeessa testataan näitä tekno­lo­gioita tiettyjen toimia­lojen yritysten markki­noin­nissa. Karelian projek­ti­tiimi koostuu projek­ti­pääl­likkö Marja-Liisa Ruotsa­lai­sesta, projek­ti­asian­tuntija Risto Salmi­sesta sekä eri alojen opetta­jista: Pilvi Dufva ja Aarno Savolainen median koulu­tuk­sesta, Lasse Okkonen ympäristö- ja energia­tek­niikan koulu­tuk­sesta sekä Ulla Kärnä, Mikko Hyttinen ja Lotta Lilja liike­ta­louden koulutuksesta.

Karelian sisäinen projek­ti­ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein säännöl­lisiin kokouksiin. Nämä säännöl­liset kokoukset ovat avaina­se­massa monia­laisen yhteistyön synty­miseen. Opimme tuntemaan eri alojen opettajia sekä työsken­te­ly­tapoja eri koulu­tuk­sissa. Hankkeessa on tehty todella hyödyl­lisiä projekteja, joissa eri alojen opettajat ja opiske­lijat ovat päässeet työsken­te­lemään yhdessä aitojen yritys­pro­jektien kanssa.

Itse olen hyödyn­tänyt hankkeen kumppa­nuuksia ja oppeja useilla opinto­jak­soilla. Case Ketokamu:ssa liike­ta­louden opiske­lijat toteut­tivat yrityk­selle markki­na­tut­ki­muksen Markki­noinnin projek­tityö -opinto­jak­solla. Samaan aikaan media-alan opiske­lijat tekivät lisätyn todel­li­suuden avulla yrityk­selle mielen­kiin­toiset pakkaus­ma­te­ri­aalit. Kysei­sellä opinto­jak­solla toteu­tettiin yhteisiä projekteja myös muihin yrityksiin ja osassa toteu­tuk­sissa eri alojen opiske­lijat pääsivät tekemään työtä myös yhdessä, kuten Ranta­kylän fysikaa­lisen hoito­lai­toksen kohdalla. Osa hankkeen toteu­tuk­sista tehdään opiske­li­ja­töinä, osassa yritykset saavat hankkeen kautta ammat­ti­laiset toteut­tamaan projektejaan.

Toimek­sian­tojen lisäksi olen saanut Digi2­Market-hankkeesta hyödyl­listä oppima­te­ri­aalia hyödyn­net­tä­väksi opetuk­sessa. Digitaa­lisen markki­noinnin perusteet -opinto­jak­solla on yksi osio immer­sii­vi­sistä tekno­lo­gioista ja siinä pystyin hyödyn­tämään hankkeen aikana valmis­teltuja materi­aaleja. Opin samalla paljon myös itse. Kuvassa 1 on kuvakaappaus opinto­jakson Moodle-sivulta, johon olen koonnut hankkeen aikana saatua tietoa kirja­muotoon. Materi­aa­leihin tutus­tu­misen jälkeen opiske­li­joilla on tehtävänä miettiä miten immer­sii­visiä tekno­lo­gioita voisi hyödyntää yritysten markkinoinnissa.

Kuva 1. Digi2­Market-hankkeen sisäl­töjen käyttö opetuk­sessa. Kuvakaappaus Karelian Moodle-oppimi­sym­pä­ris­töstä Digitaa­lisen markki­noinnin opinto­jakson osiosta jossa käsitellään immer­sii­visiä teknologioita.

Suosit­telen osallis­tumaan rohkeasti hanke­työs­ken­telyyn. Siinä kehittyy vääjää­mättä itse ja saa kaupan päälle kivoja kontakteja eri sidos­ryhmiin niin Karelian sisällä kuin ulkopuolellakin!


Kirjoittaja:

Lotta Lilja, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Marger­retta palve­lusta Pexels