Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Muut

Myös korkea­kou­luo­pis­ke­lijat tarvit­sevat erityistä tukea

Opiske­li­joiden lähtötaso, vahvuudet ja motivaatio huomioidaan opintojen suunnit­te­lussa, etene­mi­sessä ja myös sisäl­löissä koko tutkinnon suorit­ta­misen ajan. Jos opiskelija tarvitsee jatkuvaa ja laaja-alaista tukea opinto­jensa sujumiseen, laaditaan hänelle erityisen tuen suunni­telma. Yleisimmin korkea­kou­luo­pis­kelija tarvitsee erityis­jär­jestyjä opintoi­hinsa todetun oppimis­vai­keuden, yleisimmin lukivai­keuden vuoksi. Korona-aikana opiske­li­joiden tarkkaa­vai­suuteen (ADHD) ja jaksa­miseen liittyvät haasteet ovat lisään­tyneet niin, että ne näkyvät erityisen tuen hakemusten määrissä. Opintojen läpäisyn vahvis­ta­mi­seksi ja sujumi­seksi erityisen tuen määri­telmää ja tarjot­tavia tukitoimia tarken­nettiin Kareliassa syksyn 2021 aikana.

Erityisen tuen peruste

Yleisesti ottaen erityisen tuen opiske­li­joilla haasteet keskit­tyvät karkeasti jaettuna lukivai­keuteen ja muihin oppimis­vai­keuksiin, tarkkaa­vai­suuden ja keskit­ty­misen haasteisiin, psyyk­kisiin haasteisiin sekä muihin tervey­del­lisiin syihin, joiden vuoksi opiske­lijat tarvit­sevat jatkuvaa ja laaja-alaista tukea opinnoissa etene­miseen. Erityisen tuen perusteet ovat hyvin eri tyyppisiä ja vaikut­tavat sen myötä eri tavoin opiskeluun ja opintojen etenemiseen.

Luokittelu on erityis­pe­da­go­giikan alalla perin­teinen – ja voisi sanoa, että harmil­li­sesti lähtö­koh­diltaan ongel­ma­kes­keinen. Tieto erityisen tuen perus­teesta on silti tärkeää, koska erilaisia kuntou­tuksen ja oppimisen tuen malleja on kehitetty eri haasteita varten. Itse ohjaus­kes­kus­te­lussa haasteiden luette­loinnin sijaan opiske­lijan motivoi­tu­misen kannalta on menes­tyk­sel­li­sempää suunni­tella oppimista tukevia ratkaisuja. Korkea­kou­lussa opiske­le­vista erityisen tuen opiske­li­joista suurella osalla on itsellään hyvä käsitys keinoista, joilla he voivat selvitä opiskelun haasteista. Tällöin ohjauksen tehtä­väksi jää yhteis­työssä pohtia, kuinka samaan päämäärään päästään erilaisia tuen menetelmiä ja yksilöl­lisiä ratkaisuja käyttäen. Eriyt­tä­mistä ja yksilöl­listä tukea tarjoa­malla voimme varmistaa, että Kareliassa tuen verkko toimii ja motivoi­tuneet opiske­li­jamme pystyvät tasa-arvoi­sesti saavut­tamaan tutkinnon suunni­telman mukaan.

Tuen tarve poikkeus­aikana ja sen jälkeen

Tuen suunnit­te­lussa korona-aikana korostuu yleisimpien lukivai­keuksien lisäksi itsenäisen opiskelun vaatimien itseoh­jau­tu­vuuden ja toimin­na­noh­jauksen vahvis­ta­minen. Etäope­tusajan kokemukset ovat olleet erityistä tukea tarvit­se­villa opiske­li­joilla kahden­suun­taisia. Osalla opiske­li­joista siirty­minen etäopis­keluun ja itsenäiseen työhön on muuttanut jopa käsitystä itsestä oppijana entistä parem­maksi ja tehos­tanut opintojen etene­mistä merkittävästi.

Keskei­siksi hyödyiksi opiske­lijat nostavat toistu­vasti esille työsken­te­ly­rauhan, paremman keskit­ty­misen ja mahdol­li­suuden päättää itse opintojen etene­mis­tah­dista ja harjoit­te­lu­mää­rästä. Uuden asian kertaa­minen onnistuu helposti katso­malla tallen­teita uudelleen. Tarkkaa­vai­suuden suuntaa­mi­sessa ja ylläpi­tä­mi­sessä oma tuttu rauhal­linen ympäristö ilman ympäristön jatkuvia ylimää­räisiä ärsyk­keitä ja keskeyt­tä­misiä on helpot­tanut ja nopeut­tanut opiskelua. Nämä hyödyt näkyvät erityi­sesti silloin, jos opiskelija sai järjes­teltyä kotonaan rauhal­lisen ympäristön opiskelulle.

Toinen ääripää opiske­li­joista on kuvannut itsenäisen työsken­telyn, erityi­sesti sen aloit­ta­misen ja motivaation ylläpi­tä­misen pitkit­ty­neessä itseo­pis­ke­lu­jak­sossa erittäin raskaaksi kokemuk­seksi. Tilanne on vaikut­tanut monen opiske­lijan elämän­hal­lintaan, vuoro­kausi­rytmiin ja arjen sujumiseen. Tällai­sessa tilan­teessa opinnot ovat olleet vaarassa keskeytyä kokonaan.

Ajanhal­linnan menetel­mistä tukea opintojen sujumiseen

Oppimis­vai­keuksiin ja oppimisen lisätukeen opiske­lijat ovat hakeneet ja saaneet taval­lista vähemmän apua etäopin­tojen aikana. Tuki on keskit­tynyt jaksa­misen ja mielen hyvin­voinnin asioihin. Oppimiseen liittyvä yksilöl­linen tuki on toteu­tunut parhaiten silloin, jos opiskelija on ottanut yhteyttä oma-aloit­tei­sesti opintojen pysäh­tyessä. Yksilö- ja ryhmä­oh­jauk­sessa on saatu hyviä tuloksia haasta­vissa tilan­teissa konkreet­tisia opiske­lustra­te­gioita harjoit­te­le­malla ja laati­malla selkeä aikataulu kalen­teriin tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi. Opiske­li­joilla kynnys opiske­lu­tai­tojen, päivä­rytmin ja opiske­lu­ru­tiinien puheeksi ottami­sesta on madal­tunut niin, että pienryh­missä koetetaan löytää opiske­lu­ka­ve­reilta hyviä ideoita omaan käyttöön. Vertais­tuella on ollut iso merkitys motivaation ylläpi­tä­mi­sessä ja sitkey­dessä jatkaa opiskelua haasteista huolimatta. 

Motivaatio nousee keskus­te­luai­heeksi lähes jokai­sessa opiske­li­ja­ta­paa­mi­sessa. Mikäli tukea tarvitseva opiskelija on kokenut vahvaa motivaa­tiota saavuttaa tavoit­teensa, on opiskelu sujunut haasteista huolimatta.

Kohtaa­mi­silla vahvis­tusta opiske­lijan jaksamiseen

Pandemia-aikaan liittyvä epävarmuus monella elämän osa-alueella on lisännyt mielen­ter­veyden kanssa jo aikai­semmin haasteita kokeneiden kuormi­tusta. Keskit­ty­minen opintoihin ja oman elämän tarkkaan suunni­tel­mal­li­suuteen on ajoittain vaatinut opiske­li­jalta itsessään paljon työtä ja opinnot ovat jääneet toissi­jai­siksi. Ohjauksen tehtävä on keskit­tynyt tällöin lähinnä arvioimaan ulkopuo­lisen tuen tarvetta ja toisaalta luomaan uskoa oman arjen hallintaan ja tulevai­suuden tavoitteisiin.

Erityisen tuen opiske­li­joiden ohjauk­sessa korostuu vuoro­vai­kutus, koettu huolenpito ja läsnä­olevan kohtaa­misen merkitys. Kun kontaktit uuteen kaupunkiin muutta­neella nuorella opiske­li­jalla ovat olleet pidemmän ajanjakson jopa pelkästään verkossa tapah­tuvaa vuoro­vai­ku­tusta, ovat koulun puolesta tulleet yhtey­de­notot ja ohjaus­kes­kus­te­lujen merkitys opiske­lijan tukena koros­tuneet entisestään. Yhdessä sovitut askel­merkit opiske­lijan ja opettajan, opinto-ohjaajan tai kuraat­torin kanssa varmis­tavat opiske­lijan sujuvaa opinto­polkua myös Kareliassa. Yhteistyö on tässäkin avainsana, yksin ei tarvitse jäädä ei opiske­lijan eikä opettajien tuen suunnit­telun äärelle.


Kirjoittaja:

Leena Hiltunen, opinto­ku­raattori, Karelia-ammattikorkeakoulu