Myös korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat tarvit­se­vat erityistä tukea

Opis­ke­li­joi­den lähtö­taso, vahvuu­det ja moti­vaa­tio huomioi­daan opin­to­jen suun­nit­te­lussa, etene­mi­sessä ja myös sisäl­löissä koko tutkin­non suorit­ta­mi­sen ajan. Jos opis­ke­lija tarvit­see jatku­vaa ja laaja-alaista tukea opin­to­jensa suju­mi­seen, laadi­taan hänelle erityi­sen tuen suun­ni­telma. Ylei­sim­min korkea­kou­luo­pis­ke­lija tarvit­see erityis­jär­jes­tyjä opin­toi­hinsa todetun oppi­mis­vai­keu­den, ylei­sim­min luki­vai­keu­den vuoksi. Korona-aikana opis­ke­li­joi­den tark­kaa­vai­suu­teen (ADHD) ja jaksa­mi­seen liit­ty­vät haas­teet ovat lisään­ty­neet niin, että ne näkyvät erityi­sen tuen hake­mus­ten määrissä. Opin­to­jen läpäi­syn vahvis­ta­mi­seksi ja suju­mi­seksi erityi­sen tuen määri­tel­mää ja tarjot­ta­via tuki­toi­mia tarken­net­tiin Kare­liassa syksyn 2021 aikana.

Erityi­sen tuen peruste

Ylei­sesti ottaen erityi­sen tuen opis­ke­li­joilla haas­teet keskit­ty­vät karkeasti jaet­tuna luki­vai­keu­teen ja muihin oppi­mis­vai­keuk­siin, tark­kaa­vai­suu­den ja keskit­ty­mi­sen haas­tei­siin, psyyk­ki­siin haas­tei­siin sekä muihin tervey­del­li­siin syihin, joiden vuoksi opis­ke­li­jat tarvit­se­vat jatku­vaa ja laaja-alaista tukea opin­noissa etene­mi­seen. Erityi­sen tuen perus­teet ovat hyvin eri tyyp­pi­siä ja vaikut­ta­vat sen myötä eri tavoin opis­ke­luun ja opin­to­jen etenemiseen.

Luokit­telu on erityis­pe­da­go­gii­kan alalla perin­tei­nen – ja voisi sanoa, että harmil­li­sesti lähtö­koh­dil­taan ongel­ma­kes­kei­nen. Tieto erityi­sen tuen perus­teesta on silti tärkeää, koska erilai­sia kuntou­tuk­sen ja oppi­mi­sen tuen malleja on kehi­tetty eri haas­teita varten. Itse ohjaus­kes­kus­te­lussa haas­tei­den luet­te­loin­nin sijaan opis­ke­li­jan moti­voi­tu­mi­sen kannalta on menes­tyk­sel­li­sem­pää suun­ni­tella oppi­mista tukevia ratkai­suja. Korkea­kou­lussa opis­ke­le­vista erityi­sen tuen opis­ke­li­joista suurella osalla on itsel­lään hyvä käsitys keinoista, joilla he voivat selvitä opis­ke­lun haas­teista. Tällöin ohjauk­sen tehtä­väksi jää yhteis­työssä pohtia, kuinka samaan päämää­rään pääs­tään erilai­sia tuen mene­tel­miä ja yksi­löl­li­siä ratkai­suja käyt­täen. Eriyt­tä­mistä ja yksi­löl­listä tukea tarjoa­malla voimme varmis­taa, että Kare­liassa tuen verkko toimii ja moti­voi­tu­neet opis­ke­li­jamme pysty­vät tasa-arvoi­sesti saavut­ta­maan tutkin­non suun­ni­tel­man mukaan.

Tuen tarve poik­keus­ai­kana ja sen jälkeen

Tuen suun­nit­te­lussa korona-aikana koros­tuu ylei­sim­pien luki­vai­keuk­sien lisäksi itse­näi­sen opis­ke­lun vaati­mien itseoh­jau­tu­vuu­den ja toimin­na­noh­jauk­sen vahvis­ta­mi­nen. Etäope­tusa­jan koke­muk­set ovat olleet erityistä tukea tarvit­se­villa opis­ke­li­joilla kahden­suun­tai­sia. Osalla opis­ke­li­joista siir­ty­mi­nen etäopis­ke­luun ja itse­näi­seen työhön on muut­ta­nut jopa käsi­tystä itsestä oppi­jana entistä parem­maksi ja tehos­ta­nut opin­to­jen etene­mistä merkittävästi.

Keskei­siksi hyödyiksi opis­ke­li­jat nosta­vat tois­tu­vasti esille työs­ken­te­ly­rau­han, parem­man keskit­ty­mi­sen ja mahdol­li­suu­den päättää itse opin­to­jen etene­mis­tah­dista ja harjoit­te­lu­mää­rästä. Uuden asian kertaa­mi­nen onnis­tuu helposti katso­malla tallen­teita uudel­leen. Tark­kaa­vai­suu­den suun­taa­mi­sessa ja yllä­pi­tä­mi­sessä oma tuttu rauhal­li­nen ympä­ristö ilman ympä­ris­tön jatku­via ylimää­räi­siä ärsyk­keitä ja keskeyt­tä­mi­siä on helpot­ta­nut ja nopeut­ta­nut opis­ke­lua. Nämä hyödyt näkyvät erityi­sesti silloin, jos opis­ke­lija sai järjes­tel­tyä koto­naan rauhal­li­sen ympä­ris­tön opiskelulle.

Toinen ääripää opis­ke­li­joista on kuvan­nut itse­näi­sen työs­ken­te­lyn, erityi­sesti sen aloit­ta­mi­sen ja moti­vaa­tion yllä­pi­tä­mi­sen pitkit­ty­neessä itseo­pis­ke­lu­jak­sossa erit­täin raskaaksi koke­muk­seksi. Tilanne on vaikut­ta­nut monen opis­ke­li­jan elämän­hal­lin­taan, vuoro­kausi­ryt­miin ja arjen suju­mi­seen. Tällai­sessa tilan­teessa opinnot ovat olleet vaarassa keskey­tyä kokonaan.

Ajan­hal­lin­nan mene­tel­mistä tukea opin­to­jen sujumiseen

Oppi­mis­vai­keuk­siin ja oppi­mi­sen lisä­tu­keen opis­ke­li­jat ovat hake­neet ja saaneet taval­lista vähem­män apua etäopin­to­jen aikana. Tuki on keskit­ty­nyt jaksa­mi­sen ja mielen hyvin­voin­nin asioi­hin. Oppi­mi­seen liit­tyvä yksi­löl­li­nen tuki on toteu­tu­nut parhai­ten silloin, jos opis­ke­lija on ottanut yhteyttä oma-aloit­tei­sesti opin­to­jen pysäh­tyessä. Yksilö- ja ryhmä­oh­jauk­sessa on saatu hyviä tulok­sia haas­ta­vissa tilan­teissa konkreet­ti­sia opis­ke­lustra­te­gioita harjoit­te­le­malla ja laati­malla selkeä aika­taulu kalen­te­riin tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi. Opis­ke­li­joilla kynnys opis­ke­lu­tai­to­jen, päivä­ryt­min ja opis­ke­lu­ru­tii­nien puheeksi otta­mi­sesta on madal­tu­nut niin, että pien­ryh­missä koete­taan löytää opis­ke­lu­ka­ve­reilta hyviä ideoita omaan käyt­töön. Vertais­tuella on ollut iso merki­tys moti­vaa­tion yllä­pi­tä­mi­sessä ja sitkey­dessä jatkaa opis­ke­lua haas­teista huolimatta. 

Moti­vaa­tio nousee keskus­te­luai­heeksi lähes jokai­sessa opis­ke­li­ja­ta­paa­mi­sessa. Mikäli tukea tarvit­seva opis­ke­lija on kokenut vahvaa moti­vaa­tiota saavut­taa tavoit­teensa, on opis­kelu sujunut haas­teista huolimatta.

Kohtaa­mi­silla vahvis­tusta opis­ke­li­jan jaksamiseen

Pande­mia-aikaan liit­tyvä epävar­muus monella elämän osa-alueella on lisän­nyt mielen­ter­vey­den kanssa jo aikai­sem­min haas­teita koke­nei­den kuor­mi­tusta. Keskit­ty­mi­nen opin­toi­hin ja oman elämän tark­kaan suun­ni­tel­mal­li­suu­teen on ajoit­tain vaati­nut opis­ke­li­jalta itses­sään paljon työtä ja opinnot ovat jääneet tois­si­jai­siksi. Ohjauk­sen tehtävä on keskit­ty­nyt tällöin lähinnä arvioi­maan ulko­puo­li­sen tuen tarvetta ja toisaalta luomaan uskoa oman arjen hallin­taan ja tule­vai­suu­den tavoitteisiin.

Erityi­sen tuen opis­ke­li­joi­den ohjauk­sessa koros­tuu vuoro­vai­ku­tus, koettu huolen­pito ja läsnä­ole­van kohtaa­mi­sen merki­tys. Kun kontak­tit uuteen kaupun­kiin muut­ta­neella nuorella opis­ke­li­jalla ovat olleet pidem­män ajan­jak­son jopa pelkäs­tään verkossa tapah­tu­vaa vuoro­vai­ku­tusta, ovat koulun puolesta tulleet yhtey­de­no­tot ja ohjaus­kes­kus­te­lu­jen merki­tys opis­ke­li­jan tukena koros­tu­neet enti­ses­tään. Yhdessä sovitut askel­mer­kit opis­ke­li­jan ja opet­ta­jan, opinto-ohjaa­jan tai kuraat­to­rin kanssa varmis­ta­vat opis­ke­li­jan sujuvaa opin­to­pol­kua myös Kare­liassa. Yhteis­työ on tässä­kin avain­sana, yksin ei tarvitse jäädä ei opis­ke­li­jan eikä opet­ta­jien tuen suun­nit­te­lun äärelle.


Kirjoit­taja:

Leena Hiltu­nen, opin­to­ku­raat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu