Categories
Ajankohtaista Uutiset

Sari sai Lean Six Sigma -koulu­tuk­sesta lisää kehit­tä­mis­osaa­mista työhönsä

Sari Soininen-Keski­ta­lolla on takana tiivis puolen vuoden rutistus työpaikan lean-opinnoissa. Vihreä vyö lean-osaajana on saavu­tettu ja Soininen-Keskitalo on syystäkin tyytyväinen.

– Kiinnostuin Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tuk­sesta niin oman työni kuin Psykiat­riatalo-hankkeenkin näkökul­masta. Halusin saada itselleni lisää kehit­tä­misen työvä­li­neitä ja osaamista, josta on laajem­minkin hyötyä, kertoo osaston­hoi­tajana kehit­tä­mis­teh­tä­vissä toimiva Sari Soininen-Keskitalo.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on tunnettu ja hyödyl­linen kautta toimia­lojen. Kuopion yliopis­tol­li­sessa sairaa­lassa se on osa kokonai­suutta, jossa on erilaa­juisia lean-koulu­tuksia henki­lös­tölle. Näin lisätään osaamista lean-menetel­missä, jotka sairaan­hoi­to­pii­rissä halutaan laajalti käyttöön niin hoidol­listen kuin hallin­nol­listen prosessien parantamiseksi.

Koulu­tuk­sessa pereh­dytään lean-projektien vetämiseen ja tilas­tol­listen menetelmien käyttöön kehit­tä­mi­sessä. Opinto­jak­sojen rinnalla osallistuja tekee organi­saa­tioon kehittämistyön.

Sisäl­löltään standar­doitu koulutus ja kehit­tä­mistyön tekeminen noudat­tavat DMAIC-ongel­man­rat­kai­su­mallia. Kokonai­suuden hyväk­sy­tysti suorit­tanut saa osallis­tu­mis­to­dis­tuksen lisäksi henki­lö­koh­taisen Green Belt -sertifikaatin.

Potilas­paik­kojen järjes­tä­minen ketterämmäksi

Soininen-Keski­talon lean-työ käsitteli potilas­paik­kojen koordi­nointia uudessa Psykiat­ria­ta­lossa, johon sijoit­tuvat nuorten ja aikuisten vaativan tason mielenterveyspalvelut.

Lean-työn pohjalta laaditaan uusi hoito­koor­di­naat­torin tehtä­vänkuva ja Psykiat­ria­ta­lossa potilas­paik­kojen koordi­noi­minen keski­tetään hoito­koor­di­naat­to­rille. Tällä hetkellä sitä tekevät apulais­osas­ton­hoi­tajat kukin vuorollaan.

– Projektin tulokset hyödyt­tävät koko psykiatrian osaamis­kes­kusta, kun vuodeo­sas­to­paik­kojen koordi­noin­nissa tehtävää työtä saadaan selkeäm­mäksi ja päällek­käisen työn määrää vähen­nettyä. Potilas ja lähettävä taho hyötyvät, kun odotusaika osastolle pääse­miseen lyhenee.

– Ilman aktii­vista ja innos­tu­nutta työryhmää ei projek­tista olisi tullut mitään. Työryhmä on kuitenkin se, joka isolta osin tuottaa tietoa kehit­tä­misen lähtö­koh­daksi ja tueksi. Ennen kaikkea he tuntevat oman työnsä parhaiten, Soininen-Keskitalo kiittää projektiin osallistuneita.

Kehit­tä­mistyö jatkuu vielä uusin­ta­mit­tauk­sella, jolla toden­netaan tehtyjen toimen­pi­teiden vaiku­tukset. Jatkossa Sari Soininen-Keskitalo on muiden lean-koulu­tet­tujen tavoin käytet­tä­vissä KYSin kehittämisprojekteihin.

Harkiten ja pienillä muutok­silla kohti parempaa

Lean-koulu­tuk­sessa Sari Soininen-Keskitalo kertoo oival­ta­neensa kehit­tä­mis­pro­jektin kohteen rajaa­misen tärkeyden. Liian suurta palaa ei kannata haukata, saati kiirehtiä tekemään muutoksia.

– Pitää malttaa pysähtyä ajatte­lemaan ja pohtimaan asioita rauhassa. Voi hyvinkin olla, että todel­li­suu­dessa asioihin vaikut­tavat syyt ovat vähän piilossa eivätkä olekaan niitä, jotka äkkiä katsoen näyttävät ilmeisiltä.

Lean Six Sigma Green Belt -kurssin suorit­ta­mi­sessa on apua leanin perus­osaa­mi­sesta ja tilas­tol­listen menetelmien perustiedoista.

Sari Soininen-Keskitalo oli käynyt Lean Six Sigma Yellow Belt -verkko­kou­lu­tuksen ennen laajempaa Green Belt -kurssia. Uuden oppimi­sessa kolle­galta saatu vertaistuki osoit­tautui arvok­kaaksi. – Apua ja tukea saimme kehit­tämis- ja laatu­yk­si­köstä sekä tietenkin koulut­ta­jalta ja mahta­valta moniam­ma­til­li­selta koulutusryhmältä.

Kysiläi­sille suunnatut Lean Six Sigma -koulu­tukset toteut­tavat Quality Knowhow Karja­lainen Oy, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu yhteis­työssä KYSin kehit­tämis- ja laatu­yk­sikön kanssa.

Teksti: Johanna Eronen | Kuva: Riikka Myöhänen
KYS viestintä