Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

SoTyDigi-hanke edistää sosiaali- ja työlli­syy­salan digitalisaatiota

Digita­li­saatio on tullut jäädäkseen myös Pohjois-Karjalaan. Korona on haastanut sote- ja kunta­sek­torin toimi­joita digita­li­soimaan palve­luita kiihtyvään tahtiin. Myös valtion­hal­linnon palve­luissa on panos­tettu sähköisten asioin­ti­pal­ve­luiden kehit­tä­miseen. Pankki­pal­velut ovat jo vuosia toimineet pitkälti verkossa. Digita­li­soi­tu­minen on väistä­mätön kehitys­suunta meillä ja koko Suomessa.

Laadukkaan etäasioinnin lisään­ty­minen perin­teisen asioinnin rinnalle helpottaa maakunnan asukkaiden mahdol­li­suuksia saada palveluja ajasta ja paikasta riippu­matta. Toisaalta samaan aikaan digisyr­jäy­ty­minen on olemassa oleva ilmiö myös meidän maakun­nassa. Kansa­laisten digio­saa­mista tulee edelleen lisätä, jotta palve­luiden saavu­tet­tavuus toteutuu yhden­ver­tai­sesti koko maakun­nassa. Myös työnte­ki­jöiden digio­saa­misen täytyy panostaa. Digita­li­soi­tu­vassa yhteis­kun­nassa digitai­tojen päivit­tä­minen on kaikille meille jatkuva prosessi.

Näihin teemoihin pureu­dutaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa syksyllä 2021 käynnis­ty­neessä Sosiaali- ja työlli­syy­salan digitaa­liset palvelut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) -hankkeessa. ESR-rahoit­teinen hanke kestää vuoden 2023 elokuun loppuun saakka.

SoTyDigi-hankkeen erityis­ta­voit­teena on Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman mukai­sesti digitaa­listen taitojen paran­ta­minen (Euroopan sosiaa­li­ra­hasto 2021). Kohde­ryhmänä ovat sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiakkaat ja työnte­kijät Pohjois-Karja­lassa. Teemme hankkeessa kehit­tä­mi­syh­teis­työtä Siun soten ja lähes kaikkien maakunnan kuntien kanssa.

Tavoit­teena asiak­kaiden digitai­tojen parantaminen

SoTyDigi-hankkeen tavoit­teena on parantaa sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaiden digitaitoja. Teema on ajankoh­tainen, vaikka suurin osa 16–89-vuotiaista suoma­lai­sista (79 %) käytti inter­nettiä useita kertoja päivässä vuonna 2019. Esimer­kiksi alle 45-vuotiaiden ikäluo­kassa nettiä käyttivät lähes kaikki. Kuitenkin edelleen tietty osa väestöstä käyttää nettiä harvoin tai ei ollenkaan. (Tilas­to­keskus 2019.)

Valtio­va­rain­mi­nis­teriön ja Digi- ja väestö­tie­to­vi­raston (2020) kansa­lai­sille teettämän kyselyn mukaan suoma­laisten digitaidot ja älylait­teiden sekä digipal­ve­luiden käytön osaaminen ovat hyvällä tasolla. Kansa­laiset nostivat kyselyssä kuitenkin esiin myös erilaisia haasteita liittyen digita­li­saa­tioon. Osalla oli huoli omasta tai läheisen vajavai­sista digitai­doista sekä motivaa­tio­haas­teista uusien taitojen oppimiseen tekno­logian nopeassa kehityk­sessä. Myös varal­li­suuteen liittyvät kysymykset herät­tivät kansa­lai­sissa huolta; kaikilla ei ole mahdol­li­suutta hankkia esim. älypu­he­linta tai tietokonetta.

Hankkeen alkuvaiheen kokemusten perus­teella edellä kuvatut tulokset kansa­laisten digitai­doista ja netin käytöstä herät­tävät risti­rii­taisia mietteitä. Suurin osa kansa­lai­sista käyttää aktii­vi­sesti nettiä ja älylait­teitä, mutta toisaalta osa on vaarassa pudota tekno­logian kehityksen kelkasta. Entistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota heikom­massa asemassa olevien kansa­laisten digitai­tojen lisää­miseen ja digituen tarjoa­miseen koko maakunnan alueella.

SoTyDigi-hankkeessa tuetaan sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden toimi­joita asiak­kaiden digio­saa­misen tunnis­ta­mi­sessa ja tuen tarpeen suunnit­te­lussa. Haluamme lisätä ymmär­rystä siitä, miltä ihmisten arki näyttää palve­luiden digita­li­soi­tu­misen myötä erityi­sesti maakunnan reuna-alueilla. Miten kunnissa ja tulevalla hyvin­voin­tia­lu­eella voidaan edistää erityi­sesti työelämän ulkopuo­lella olevien henki­löiden digitaitoja ja asioin­ti­mah­dol­li­suuksia verkon välityksellä?

Sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden työnte­ki­jöiden digio­saa­mista lisäämässä

SoTyDigi-hankkeen tavoit­teena on lisätä myös sosiaali- työlli­syys­pal­ve­luiden työnte­ki­jöiden digi- ja etäoh­jaus­osaa­mista. Työnte­kijät ovat kuin ketkä tahansa kansa­laiset, jolla voi olla tarvetta parantaa omia digitai­tojaan. Toki työn kautta ja koronan vauhdit­tamana digitaidot ovat monilla työnte­ki­jöillä hallussa ainakin kohtuul­li­sesti. Älypu­he­limen ja tieto­koneen käyttö ovat useim­missa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä nykyään arkipäivää.

Digio­saa­minen asiakas­työssä on kuitenkin paljon monita­hoi­sempi asia kuin laitteiden ja ohjelmien käytön osaaminen. Teamsia ja sähkö­postia käytetään jo ihan sujuvasti, mutta osataanko asiakasta ohjata yhtä laaduk­kaasti etäasioinnin välityk­sellä kuin perin­tei­sessä tapaa­mi­sessa kasvo­tusten? Millaista osaamisen kehit­tä­mistä työnte­kijät kaipaavat esim. vuoro­vai­ku­tukseen asiakkaan kanssa etäasioinnin välityk­sellä? Tarvit­se­vatko työnte­kijät lisää osaamista asiakkaan ohjaa­miseen digivä­li­neiden käytössä?

Osallisuus hankkeen periaatteena

SoTyDigi-hankkeen keskeisenä työsken­telyn periaat­teena on osallisuus, joka tarkoittaa kuulu­mista ja kuulluksi tulemista. Osallisuus tässä hankkeessa tarkoittaa mahdol­li­suutta yhdessä tekemiseen, osallis­tu­mista ja vaikut­ta­mista palve­luiden kehit­tä­miseen sekä oman yhteisön tarpeiden esiin nosta­mista. (Terveyden ja hyvin­voinnin laitos 2021.)

Hankkeen tavoit­teena on kehittää etäoh­jauksen menetelmiä ja toimin­ta­malleja yhdessä asiak­kaiden ja työnte­ki­jöiden kanssa. Myös sosio­no­mio­pis­ke­li­joita hyödyn­netään yhteis­ke­hit­tä­mi­sessä monipuo­li­sesti. Ensim­mäiset syven­tävän opintojen harjoit­telun opiske­lijat on saatu hankkeeseen mukaan keväälle 2022.

SoTyDigi-hankkeessa järjes­tetään sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaille matalan kynnyksen tilai­suuksia ympäri maakuntaa keväällä 2022. Näissä tapaa­mi­sissa mietitään yhdessä asiak­kaiden kanssa, miten digita­li­saatio ja sen mahdol­liset haasteet näyttäy­tyvät heidän arjessaan. Millaisia digitaitoja heillä on? Miten heitä voisi tukea digitai­tojen oppimi­sessa osana sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luita? Millaisia kokemuksia heillä jo on etäasioin­nista sosiaali- ja työllisyyspalveluissa?

Asiak­kaiden kokemukset toimivat meille asiakas­ym­mär­ryksen pohjana, kun aloitamme työsken­telyn sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden työnte­ki­jöiden kanssa. Heille järjes­tetään palve­lu­muo­toi­lu­val­men­nusta, jonka tuella työnte­kijät kehit­tävät uusia etäoh­jauksen ja digituen toimin­ta­malleja sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luihin. Jatkossa hyviä käytäntöjä tullaan jakamaan maakunnan kaikkien toimi­joiden hyödynnettäväksi.

Tiedolla johta­misen kehit­tä­minen ajankoh­taisena aiheena

Tiedolla johta­minen sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa on ollut viime vuosina runsaasti esillä osana sote-uudis­tuksen edistä­mistä. Aihe on entistä ajankoh­tai­sempi hyvin­voin­tia­lueiden käynnis­ty­misen kynnyk­sellä. Tiedolla johta­mi­sella tarkoi­tetaan ajanta­saiseen ja laaduk­kaaseen tietoon perus­tuvaa päätök­sen­tekoa. Tiedolla johta­minen auttaa kehit­tämään hyvin­voin­tia­lueiden toimintaa ja kohden­tamaan voima­varoja oikeaan paikkaan. (Valtio­neu­vosto 2021.)

SoTyDigi-hankkeen tavoit­teena on kehittää digipal­ve­luiden lisäksi myös sosiaali- ja työlli­syy­salan tiedolla johta­mista maakunnan asukkaiden hyvin­voinnin ja alueen elinvoiman lisää­mi­seksi. Meitä kiinnostaa erityi­sesti tiedolla johta­misen ”kansan­kie­lis­tä­minen” ja tiedolla johta­misen osaamisen lisää­minen sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden päivit­täi­sessä työssä.

Tiedolla johta­minen hankkeen työsken­te­lyssä tarkoittaa, että kehit­tä­mis­toi­men­piteet pohjau­tuvat laaduk­kaaseen tietoon. Tuotamme asiak­kaiden ja työnte­ki­jöiden kokemus­tietoa sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden suunnit­telun tueksi koko maakuntaan. Haluamme olla mukana kehit­tä­mässä nimenomaan maakunnan asukkaiden tarpeisiin vastaavia digipalveluita.

SoTyDigi-hankkeessa pyritään myös tunnis­tamaan myös sosiaali- ja työlli­syy­salan ennakoin­tietoa tuottavia toimi­joita maakun­nassa osaamis­ver­koston muodos­ta­mi­seksi sekä luoda sosiaa­lialan tiedolla johta­misen opinto­ko­ko­naisuus. Hankkeessa saatuja oppeja ja tuotettua tietoa voidaan hyödyntää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosiaa­lialan koulu­tuksen ja jatkuvan oppimisen palve­luiden kehit­tä­mi­sessä. Myös tulevai­suuden osaajien, sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden, digio­saa­mis­tar­peisiin voidaan saada hankkeen avulla uutta tietoa.

Kohti yhteistä kehittämistä

Syksyn 2021 aikana teimme kunta­kier­roksen maakunnan työlli­syys­pal­ve­luihin. Olemme tavanneet koronan vuoksi pääasiassa etänä, mutta päässeet muuta­malle automat­kalle myös maakunnan reuna-alueille. Kohtaa­miset työnte­ki­jöiden kanssa ovat olleet todella antoisia. Olemme iloisesti yllät­tyneet, miten hyviä käytäntöjä esimer­kiksi digio­sal­li­suuden tukemiseen on jo olemassa.

Lisäksi olemme tavanneet joukon muita samojen teemojen ympärillä työsken­te­leviä toimi­joita ympäri maakuntaa. Yhdessä tekeminen yli hallin­to­ra­jojen ja toinen toistensa autta­minen ovat tämän maakunnan työsken­te­ly­ta­pojen etuja. Tätä yhdessä tekemistä aiomme omalta osaltamme edistää myös SoTyDigi-hankkeessa.

Sosiaali- ja työlli­syy­salan digitaa­liset palvelut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa -hankkeessa toimivat:

  • Jaana Kurki, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Seija Ollaranta, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Katja Sorjonen, sosio­no­mi­kou­lu­tuksen lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Tiina Soininen, tiedolla johta­misen lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja:

Jaana Kurki, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Euroopan sosiaa­li­ra­hasto. 2021. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – ohjelma. https://www.rakennerahastot.fi/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020-ohjelma  28.12.2021

Terveyden ja hyvin­voinnin laitos. 2021. Osalli­suuden osa-alueet ja osalli­suuden edistä­misen periaatteet. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet-ja-osallisuuden-edistamisen-periaatteet 28.12.2021

Tilas­to­keskus. 2019. Suomen viral­linen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestin­tä­tek­niikan käyttö: 1. Suoma­laisten inter­netin käyttö 2019. Helsinki: Tilas­to­keskus. https://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_kat_001_fi.html 28.12.2021

Valtio­va­rain­mi­nis­teriö & Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto. 2020. Digitai­to­kar­toitus – Digitaa­linen kysely. https://vm.fi/documents/10623/30029448/Digitaitokartoitus+%E2%80%93+Digitaalinen+kysely.pdf/52d627ca-89a0-605d-5003-a0eff0248898/Digitaitokartoitus+%E2%80%93+Digitaalinen+kysely.pdf?t=1598850515996 28.12.2021

Valtio­neu­vosto. 2021. Tiedolla johta­minen on avain toimiviin ja laaduk­kaisiin sote-palve­luihin. https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen 28.12.2021

Kuva: Karolina Grabowska palve­lusta Pexels