Liitutaulu jossa lukee Never Stop Learning

Tiedon­han­kinta tule­vai­suu­den taidoksi

Syksyn 2020 aikana Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kirjas­tossa heräsi ajatus tiedon­han­kin­nan opetuk­sen järjes­tel­mäl­li­sestä saami­sesta kaik­kien Kare­lian koulu­tusa­lo­jen opetus­suun­ni­tel­miin. Vuosien saatossa olimme huoman­neet isoja eroja eri alojen opis­ke­li­joi­den osal­lis­tu­mi­sessa kirjas­ton järjes­tä­miin tiedon­han­kin­nan ohjauk­siin. Myös opin­näy­te­töi­den ohjaa­jien kanssa syksyllä 2021 käyty­jen keskus­te­lu­jen perus­teella opis­ke­li­joi­den tiedon­han­kin­ta­tai­to­jen kehit­tä­mi­selle on koettu olevan tarvetta jokai­sella koulutusalalla.

Lähdimme suun­nit­te­le­maan tiedon­han­kin­nan opetuk­sen saamista uuteen opetus­suun­ni­tel­maan alku­vuo­desta 2021. Pidimme Karelia-amk:n koulu­tuk­sen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenosen kanssa pala­ve­rin ja keskus­te­limme siitä, miten tiedon­han­kin­nan opetus saatai­siin saman­si­säl­töi­senä kaikille koulu­tus­aloille. Kirjas­ton ajatuk­seksi muotou­tui kolmi­por­tai­nen tiedon­han­kin­nan opetuk­sen malli.

Mikä kolmi­por­tai­nen tiedon­han­kin­nan opetuk­sen malli?

Ensim­mäi­sellä portaalla eli kirjas­toin­foissa esitel­lään kirjas­ton käytön perus­teita ja tutus­tu­taan esimer­kiksi aineis­to­tie­to­kanta Karelia-Finnan käyt­töön. Kirjas­toin­fot pidet­täi­siin ryhmä­koh­tai­sesti kaikille aloit­ta­ville opis­ke­li­joille orien­toi­vien opin­to­jen yhtey­dessä. Kirjas­toin­fot tavoit­ta­vat nyky­ään­kin suurim­man osan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joista, joten tule­vai­suu­den tavoit­teena on saada syste­maat­ti­sesti kaikki aloit­ta­vat opis­ke­li­jat kirjas­toin­fo­jen piiriin. Kirjas­toin­foja tuke­massa on myös kirjas­ton tekemiä ohje­vi­deoita kirjas­ton YouTube-kanavalla.

Toisella portaalla, tiedon­han­kin­nan perus­teissa, opis­ke­li­jalle olisi tarjolla itseo­pis­kel­tava verk­ko­ma­te­ri­aali, jonka pohjalta opis­ke­lija osaisi etsiä, arvioida ja käyttää tietoa eetti­sesti ja kriit­ti­sesti sekä hyödyn­tää tietoa omissa opin­nois­saan. Kun tiedon­han­kin­ta­tai­to­jen harjoit­telu yhdis­tyy johon­kin konkreet­ti­seen tehtä­vään (esimer­kiksi raport­tiin tai esityk­seen), on opis­ke­li­jan helpompi hahmot­taa, miten, miksi ja mistä tietoa haetaan sekä miten haku­tu­lok­sia raja­taan ja arvioi­daan. Koke­muk­seen perus­tuva oppi­mi­nen on prosessi, jossa oppija itse luo merki­tyk­siä oppi­mil­leen asioille – on siis tärkeää, että opis­ke­lija voi kytkeä oppi­mansa juuri omaan tiedon­tar­pee­seensa. Tämän portaan verk­ko­ma­te­ri­aali on tarkoi­tus integroida opis­ke­li­joille pakol­li­seen opin­to­jak­soon, jolloin jokai­nen opis­ke­lija kävisi kirjas­ton koos­ta­man mate­ri­aa­lin läpi.

Kolman­nella portaalla eli tiedon­han­kin­nan kertauk­sessa opin­näy­te­työ­vai­heessa olevalle opis­ke­li­jalle olisi tarjolla itseo­pis­kel­tava verk­ko­ma­te­ri­aali ja tarpeen mukaan alakoh­tai­sia tiedon­han­kin­nan klini­koita ja/tai henki­lö­koh­taista ohjausta verk­ko­ma­te­ri­aa­lia täyden­tä­vänä osiona. Opin­näy­te­työ­vai­heessa opis­ke­lija osaisi jo lähtö­koh­tai­sesti käyttää kirjas­ton aineis­toja ja tiedon­läh­teitä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sella tavalla, joten tässä vaiheessa kirjas­ton tarjoama tiedon­han­kinta keskit­tyi­si­kin taito­jen kertaa­mi­seen ja esimer­kiksi tieto­kan­to­jen syväl­li­sem­män käytön opastukseen.

Kolmi­por­tai­sen tiedon­han­kin­nan opetuk­sen malli Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kirjas­tossa (suun­ni­telma). 14.4.2021. Kuva: Leena Väyrynen.

Tiedon­han­kinta myös työelä­män taidoksi

Kolmi­por­tai­nen tiedon­han­kin­nan opetuk­sen malli on tällä hetkellä käsit­te­lyssä ja se pyri­tään saamaan opetus­suun­ni­tel­miin vuoden 2022 syksystä alkaen. Muutok­sia tämän­het­ki­seen malliin voi vielä tulla kevään aikana.

Osana tätä opetus­suun­ni­tel­ma­pro­ses­sia kirjas­ton aiemmin tekemiä, jo olemassa olevia itseo­pis­ke­lu­ma­te­ri­aa­leja tullaan päivit­tä­mään keväästä 2022 alkaen uusille alus­toille. Lisäksi kirjasto tukee itse­näistä tiedon­han­kin­taa teke­mällä jatku­vasti lisää ohje­vi­deoita omalle YouTube-kana­val­leen. Mietin­nässä on myös tuottaa enemmän vuoro­vai­kut­teista sisäl­töä, jotta eri tavoin oppivat opis­ke­li­jat tulisi huomioi­tua parem­min tiedon­han­kin­nan opetuksessa.

Nyky­päi­vän työelämä vaatii jatku­vaa oppi­mista ja oman ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mistä. Työelä­män tiedon­han­kin­ta­tai­dot ovat paitsi uuden ja ajan­koh­tai­sen tiedon seuraa­mista ja etsi­mistä, myös taitoa lukea ja arvioida tietoa. Kaiken kirjas­ton tarjoa­man tiedon­han­kin­nan opetuk­sen ja ohjauk­sen tavoit­teena onkin antaa sekä suomen- että englan­nin­kie­li­sille opis­ke­li­joille sellai­set lähtö­koh­dat, että he osaavat hyödyn­tää tietoa kaikissa kirjal­li­sissa töis­sään koko opin­to­jen ajan ja myös työelä­mässä, ei vain opin­näy­te­työtä tehdes­sään. Siksi tiedon­han­kin­nan opetuk­sen syste­maat­ti­nen integroi­mi­nen opetus­suun­ni­tel­maan on ensiar­voi­sen tärkeää.


Kirjoit­ta­jat:

Noora Kont­turi, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jaana Rummu­kai­nen, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Leena Väyry­nen, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Pixabay