Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Muut

Tiedon­han­kinta tulevai­suuden taidoksi

Syksyn 2020 aikana Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjas­tossa heräsi ajatus tiedon­han­kinnan opetuksen järjes­tel­mäl­li­sestä saami­sesta kaikkien Karelian koulu­tusa­lojen opetus­suun­ni­telmiin. Vuosien saatossa olimme huomanneet isoja eroja eri alojen opiske­li­joiden osallis­tu­mi­sessa kirjaston järjes­tämiin tiedon­han­kinnan ohjauksiin. Myös opinnäy­te­töiden ohjaajien kanssa syksyllä 2021 käytyjen keskus­te­lujen perus­teella opiske­li­joiden tiedon­han­kin­ta­tai­tojen kehit­tä­mi­selle on koettu olevan tarvetta jokai­sella koulutusalalla.

Lähdimme suunnit­te­lemaan tiedon­han­kinnan opetuksen saamista uuteen opetus­suun­ni­telmaan alkuvuo­desta 2021. Pidimme Karelia-amk:n koulu­tuksen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenosen kanssa palaverin ja keskus­te­limme siitä, miten tiedon­han­kinnan opetus saataisiin saman­si­säl­töisenä kaikille koulu­tus­aloille. Kirjaston ajatuk­seksi muotoutui kolmi­por­tainen tiedon­han­kinnan opetuksen malli.

Mikä kolmi­por­tainen tiedon­han­kinnan opetuksen malli?

Ensim­mäi­sellä portaalla eli kirjas­toin­foissa esitellään kirjaston käytön perus­teita ja tutus­tutaan esimer­kiksi aineis­to­tie­to­kanta Karelia-Finnan käyttöön. Kirjas­toinfot pidet­täisiin ryhmä­koh­tai­sesti kaikille aloit­ta­ville opiske­li­joille orien­toivien opintojen yhtey­dessä. Kirjas­toinfot tavoit­tavat nykyäänkin suurimman osan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joista, joten tulevai­suuden tavoit­teena on saada syste­maat­ti­sesti kaikki aloit­tavat opiske­lijat kirjas­toin­fojen piiriin. Kirjas­toinfoja tukemassa on myös kirjaston tekemiä ohjevi­deoita kirjaston YouTube-kanavalla.

Toisella portaalla, tiedon­han­kinnan perus­teissa, opiske­li­jalle olisi tarjolla itseo­pis­keltava verkko­ma­te­riaali, jonka pohjalta opiskelija osaisi etsiä, arvioida ja käyttää tietoa eetti­sesti ja kriit­ti­sesti sekä hyödyntää tietoa omissa opinnoissaan. Kun tiedon­han­kin­ta­tai­tojen harjoittelu yhdistyy johonkin konkreet­tiseen tehtävään (esimer­kiksi raporttiin tai esitykseen), on opiske­lijan helpompi hahmottaa, miten, miksi ja mistä tietoa haetaan sekä miten hakutu­loksia rajataan ja arvioidaan. Kokemukseen perustuva oppiminen on prosessi, jossa oppija itse luo merki­tyksiä oppimilleen asioille – on siis tärkeää, että opiskelija voi kytkeä oppimansa juuri omaan tiedon­tar­pee­seensa. Tämän portaan verkko­ma­te­riaali on tarkoitus integroida opiske­li­joille pakol­liseen opinto­jaksoon, jolloin jokainen opiskelija kävisi kirjaston koostaman materi­aalin läpi.

Kolman­nella portaalla eli tiedon­han­kinnan kertauk­sessa opinnäy­te­työ­vai­heessa olevalle opiske­li­jalle olisi tarjolla itseo­pis­keltava verkko­ma­te­riaali ja tarpeen mukaan alakoh­taisia tiedon­han­kinnan klini­koita ja/tai henki­lö­koh­taista ohjausta verkko­ma­te­ri­aalia täyden­tävänä osiona. Opinnäy­te­työ­vai­heessa opiskelija osaisi jo lähtö­koh­tai­sesti käyttää kirjaston aineistoja ja tiedon­läh­teitä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sella tavalla, joten tässä vaiheessa kirjaston tarjoama tiedon­han­kinta keskit­tyi­sikin taitojen kertaa­miseen ja esimer­kiksi tieto­kan­tojen syväl­li­semmän käytön opastukseen.

Kolmi­por­taisen tiedon­han­kinnan opetuksen malli Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjas­tossa (suunni­telma). 14.4.2021. Kuva: Leena Väyrynen.

Tiedon­han­kinta myös työelämän taidoksi

Kolmi­por­tainen tiedon­han­kinnan opetuksen malli on tällä hetkellä käsit­te­lyssä ja se pyritään saamaan opetus­suun­ni­telmiin vuoden 2022 syksystä alkaen. Muutoksia tämän­het­kiseen malliin voi vielä tulla kevään aikana.

Osana tätä opetus­suun­ni­tel­ma­pro­sessia kirjaston aiemmin tekemiä, jo olemassa olevia itseo­pis­ke­lu­ma­te­ri­aaleja tullaan päivit­tämään keväästä 2022 alkaen uusille alustoille. Lisäksi kirjasto tukee itsenäistä tiedon­han­kintaa tekemällä jatku­vasti lisää ohjevi­deoita omalle YouTube-kanavalleen. Mietin­nässä on myös tuottaa enemmän vuoro­vai­kut­teista sisältöä, jotta eri tavoin oppivat opiske­lijat tulisi huomioitua paremmin tiedon­han­kinnan opetuksessa.

Nykypäivän työelämä vaatii jatkuvaa oppimista ja oman ammat­ti­taidon ylläpi­tä­mistä. Työelämän tiedon­han­kin­ta­taidot ovat paitsi uuden ja ajankoh­taisen tiedon seuraa­mista ja etsimistä, myös taitoa lukea ja arvioida tietoa. Kaiken kirjaston tarjoaman tiedon­han­kinnan opetuksen ja ohjauksen tavoit­teena onkin antaa sekä suomen- että englan­nin­kie­li­sille opiske­li­joille sellaiset lähtö­kohdat, että he osaavat hyödyntää tietoa kaikissa kirjal­li­sissa töissään koko opintojen ajan ja myös työelä­mässä, ei vain opinnäy­te­työtä tehdessään. Siksi tiedon­han­kinnan opetuksen syste­maat­tinen integroi­minen opetus­suun­ni­telmaan on ensiar­voisen tärkeää.


Kirjoit­tajat:

Noora Kontturi, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jaana Rummu­kainen, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Leena Väyrynen, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Pixabay