Categories
Pulssi Älykästä tuotantoa

UpTech-hanke tukemassa automaa­tio­tek­niikan DI-opiskelijoita

Suoma­laisen tekno­lo­gia­teol­li­suuden menes­tykseen vaikuttaa tärkeänä tekijänä työvoiman saatavuus ja osaaminen. Globaa­lissa kilpai­lussa menes­tyvät vain yritykset, joilla on riittävän korkea­ta­soista tekno­lo­giao­saa­mista. Tekno­logia-alan osaaja­pulaan ja toisaalta tekniikan alan korkea­kou­lu­tuksen heikkoon vetovoimaan etsitään ratkaisuja UpTech-hankkeessa, jonka tavoit­teena on tekniikan alan houkut­te­le­vuuden lisää­minen ja korkeasti koulu­tetun työvoiman saaminen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille. Karelia-amk on yksi hankkeen osato­teut­ta­jista Savonia ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston ohella.

UpTech-hankkeessa on mm. selvi­tetty yritysten osaamis­tar­peita Itä-Suomen alueella. Yksi osaami­sa­lueista, jossa osaajista on kova pula, on tekniikan automaatio.  Osaaja­pulan ratkai­se­mi­seksi Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto käynnis­tivät yhteis­työssä automaa­tio­tek­niikan diplomi-insinöö­ri­kou­lu­tuksen syksyllä 2021. Uusi automaa­tio­tek­niikan DI-koulutus on raken­nettu yhteis­työssä Itä-Suomen korkea­kou­lujen kanssa ja se tarjoaa mahdol­li­suuden kehittää automaa­tio­tek­niikan osaamista älykkäiden, talou­del­li­sesti ja ympäris­töys­tä­väl­li­sesti toimivien järjes­telmien, koneiden ja prosessien parissa. Opinnot sovel­tuvat mm. automaa­tio­tek­niikan tai sitä sovel­tavan amk-tutkinnon suorit­ta­neille. Syksyllä 2022 alkavaan koulu­tukseen haetaan yhteis­haussa 16.-30.3.2022. Koulu­tuksen laajuus on 120 op ja kesto kokopäi­vä­toi­misena opiskeluna kaksi vuotta.

Syksyllä 2021 aloit­ta­neessa koulu­tuksen ensim­mäi­sessä ryhmässä aloitti 29 opiske­lijaa. Yhtenä sivuai­ne­vaih­toehtona opiske­li­joilla on Industrial Robotics, joka sisältää opinto­jakson Virtual Commis­sioning of Robot Systems. Joensuun seudulla asuvat opiske­lijat saivat suorittaa opinto­jakson labora­to­rio­har­joi­tukset Karelia-amk:n Fanuc Educell -robot­ti­solua hyödyntäen. Opiske­lijat kävivätkin ahkerasti tekemässä harjoi­tuksia omalla ajallaan useampana päivänä. Tämän lisäksi Tampereen yliopiston koulut­tajat kävivät kolmena lauan­taina vetämässä harjoi­tuksia ns. kädestä pitäen Karelian labora­to­rio­ti­lassa. Opinto­jaksoon liittyvän harjoi­tuksen tehtävänä oli koota ja purkaa Duplo Lego® -palikoista koottava itse suunni­teltu talo robotilla sekä virtu­aa­li­sessa ympäris­tössä, että todel­li­suu­dessa oikealla robotilla. Opiske­li­joilla oli käytössä simuloin­tioh­jel­mistoja (Visual Compo­nents, ROBOGUIDE) tehtävän tekemiseen sekä fyysinen robot­ti­so­lu­ym­pä­ristö. Harjoi­tukseen kuului myös tulostaa 3D-tulos­ti­mella itse suunni­teltu osa taloon sekä tarttu­jan­sormet robotille osien siirtä­mistä varten.

Edessä DI-opiske­lijat Maarit Ryynänen, Mika Ryynänen ja Iiro Saukkonen. Takana oikealla Niko Siltala Tampereen yliopis­tosta ja vasem­malla Jarno Mertanen Karelia-amk:sta. Sivussa vasem­malla robot­tisolu, jolla harjoi­tusta toteutettiin.

Harjoitus oli mielen­kiin­toinen yhdis­telmä virtu­aa­lista ja käytännön robotilla työsken­telyä. Hyvin motivoi­tu­neilta ja ahkerilta opiske­li­joilta harjoitus ja tehtävä onnistui hienosti. Olikin mukava katsoa opiske­li­joiden onnis­tu­misen riemua, kun harjoitus oli saatu suoritettua.


Kirjoittaja:

Jarno Mertanen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvituskuva: ThisI­sEn­gi­neering palve­lusta Pexels