Nainen pitää käsissään kylttiä jossa lukee Open

Avointa toimintakulttuuria ammattikorkeakoulujen yhteistyönä

Avoin tiede ja tutkimus (Open Science and Research) on Euroopan komission asettama tavoite korkeakoulujen ja tutkimuksen toimintakulttuurin avaamiselle ja sen avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat muun muassa tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita. Kareliassa avointa toimintakulttuuria on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2014 lähtien.

Karelia oli mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa, joka tavoitteli vuosina 2018–2021 merkittävää avoimuuden kasvua niin TKI-toiminnan, TKI-integroidun oppimisen kuin TKI-infrastruktuurienkin avoimuuden suhteen. Hanketta toteuttivat 11 ammattikorkeakoulua yhdessä Aalto-yliopiston kanssa, ja tulokset ovat sovellettavissa koko korkeakoulukenttään. Karelia oli hankkeessa mukana aktiivisena toimijana ja jatkaa hankkeen aikana syntyneen asiantuntijaverkoston jäsenenä.

Hyviä toimintamalleja kaikkien käyttöön

Amkien avoin TKIO -hankkeen valtakunnallisessa yhteistyössä rakennettiin ja pilotoitiin uusia, ammattikorkeakouluille yhteisesti sopivia toimintamalleja, ohjeistuksia, koulutuksia sekä verkko-oppaita avoimen toimintakulttuurin tukemiseksi. Näiden työkalujen avulla yksittäisen korkeakoulun on jatkossa mahdollista kehittää omaa toimintaansa avoimuuden edistämisessä.

Hankkeessa syntynyttä konkreettista materiaalia (esim. työkalut, oppaat, julkaisut, koulutusmateriaalit, webinaaritallenteet) on levitetty koko ammattikorkeakoulukentälle. Materiaali on myös koottu samaan kaikille avoimeen paikkaan Eduuni-alustalle helposti saataville.

Hankkeessa tuotettiin myös yli 200 julkaisua avoimuuden teemoista sekä yli kymmenen posteria tieteellisiin kokouksiin. Karelialla oli merkittävä rooli viiden CampusOnline-opintojakson suunnittelussa, joilla käsitellään mm. tutkimusetiikkaa, tutkimusaineistojen avaamista sekä avointa julkaisemista.

Hankkeen tärkeimmät tuotokset esitellään teoksessa Avoin TKIO -keittokirja: Reseptejä avoimempaan tutkimukseen ja oppimiseen. Julkaisuun on koottu yhteensä 26 hankkeessa kehitettyä toimintamallia. Reseptikirjan sisältämiä toimintamalleja on pääsääntöisesti kehitetty useamman kuin yhden korkeakoulun yhteistyönä. Reseptien ytimessä on kuvaus siitä, miten malli toimii, mitä hyötyä siitä konkreettisesti on ja miten se voidaan helpoiten ottaa käyttöön myös muissa korkeakouluissa. Lisäksi resepteissä pohditaan sitä, mitä asiasta on käytännössä opittu.

Ammattikorkeakoulujen Avoin TKIO -verkosto jatkaa yhteistyötä

Hankkeen aikana perustettiin ammattikorkeakoulujen Avoin TKIO -verkosto, jonka tehtäväksi on määritelty tiedon, hyvien käytänteiden ja osaamisen liikkumisen tukeminen ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kesken sekä yhteisen kehittämistyön edistäminen. Lisäksi tavoitteena on osallistua kansallisen tason yhteistyöhön ja sitä kautta vaikuttaa myös laajemmin avoimen toimintakulttuurin muotoutumiseen.  Verkosto järjestää avoimeen toimintakulttuuriin liittyen mm. avoimia aamukahvitilaisuuksia, webinaareja ja koulutuksia.

Verkosto jatkaa hankkeen aikana alkanutta yhteistyötä ja tiedon vaihtoa muiden valtakunnallisten hankkeiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Avoimen tieteen asiantuntijaryhmien, FinnArman, TKI-johdon verkoston, Amkit-konsortion, Aapa-verkoston, Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n ym. keskeisten toimijoiden kanssa. Verkoston asiantuntijat osallistuvat osana tutkimusyhteisöä keskeisten avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausten ja suositusten valmisteluun.  

Kareliassa avoimuus vahvistui merkittävästi

Kareliassa hankkeen aikana keskityttiin erityisesti vahvistamaan avoimuutta arjen toiminnassa, edistämään tutkimusaineistojen avaamista, sekä tiivistämään TKI-toiminnan ja opetuksen välistä yhteistyötä.

Keskeisiä toimenpiteitä olivat avoimuuden aamupuurotilaisuudet, infot ja klinikat sekä aktiivinen tiedottaminen viikkotiedotteissa sekä julkaisujen muodossa. Keskeiset avoimuuteen liittyvät näkökulmat niin TKI-henkilöstölle, opettajille, opiskelijoille kumppaneillekin koottiin visuaalisesti helposti hahmotettaviin infografiikkoihin.

Merkittävin syntynyt uusi käytänne ovat alkavien TKI-hankkeiden ATT-aloituspalaverit. Niissä käydään läpi muistilistan avulla keskeisimmät avoimeen toimintakulttuuriin liittyvät näkökulmat ja toimenpiteet.

Tutkimusaineistojen avaamisen tueksi laadittiin Karelian datapolitiikka sekä aineistojen hallinnan ja avaamisen työohje. Karelian avoimet tutkimusaineistot löytyvät Karelian verkkosivuilta sekä merkittävien aineistojen osalta kansallisista ja kansainvälisistä aineistotietokannoista.

Karelian opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä vahvistettiin järjestämällä koko henkilöstölle avoin TKIO-iltapäivä, johon osallistui yli 100 henkilöä.  Henkilöstön jakamia hyviä käytänteitä opetuksen ja TKI:n integraatiosta koottiin Karelian Vasu-verkkolehden TKI-integroidun oppimisen teemanumeroon ja julkaistiin myös kansallisissa julkaisuissa.

Avoimuutta arvioidaan kansallisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa säännöllisesti suomalaisen tiede- ja korkeakouluyhteisön toimintakulttuurin avoimuutta. Edellisessä arvioinnissa v. 2019 Karelia-ammattikorkeakoulu oli yksi parhaiten menestyneistä korkeakouluista ja saavutti avoimuuden korkeimman eli viidennen tason saaden ammattikorkeakouluista toiseksi parhaat pisteet.

Tällä hetkellä avoimen toimintakulttuurin kansallista kehittämistä koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Karelia on muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa sitoutunut yhdessä laadittuun kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025 sekä sitä jäsentäviin linjauksiin ja suosituksiin. Jatkossa avoimuuden edistymistä tarkastellaan uuden seurantamallin kautta ja ensimmäinen arviointi tehdään jo vuonna 2022. Kareliassa avoimen toimintakulttuurin kehittämistä koordinoi monialainen ATT-koordinaatioryhmä ja työn tueksi on laadittu sisäinen avoimen tieteen tiekartta.


Kirjoittajat:

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tietoasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Tim Douglas palvelusta Pexels