Nainen pitää käsissään kylttiä jossa lukee Open

Avointa toimin­ta­kult­tuu­ria ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhteistyönä

Avoin tiede ja tutki­mus (Open Science and Research) on Euroo­pan komis­sion aset­tama tavoite korkea­kou­lu­jen ja tutki­muk­sen toimin­ta­kult­tuu­rin avaa­mi­selle ja sen avulla kaikki tuotettu tieto ja osaa­mi­nen pyri­tään saamaan näky­väksi sekä väli­tet­tyä kaik­kien haluk­kai­den käyt­töön. Avoi­muu­den muotoja ovat muun muassa tutki­mus­tie­don avoin julkai­se­mi­nen sekä tulos­ten popu­la­ri­sointi, tutki­musai­neis­to­jen avaa­mi­nen sekä avoimet tutki­mus­me­ne­tel­mät. Avoi­muu­den avulla edis­te­tään tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nan yhteis­kun­nal­lista vaikut­ta­vuutta sekä mahdol­lis­te­taan uuden­laista yhteis­työtä ja inno­vaa­tioita. Kare­liassa avointa toimin­ta­kult­tuu­ria on kehi­tetty syste­maat­ti­sesti vuodesta 2014 lähtien.

Karelia oli mukana Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön rahoit­ta­massa Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen avoin TKI-toiminta, oppi­mi­nen & inno­vaa­tio­eko­sys­teemi -hank­keessa, joka tavoit­teli vuosina 2018–2021 merkit­tä­vää avoi­muu­den kasvua niin TKI-toimin­nan, TKI-integroi­dun oppi­mi­sen kuin TKI-infra­struk­tuu­rien­kin avoi­muu­den suhteen. Hanketta toteut­ti­vat 11 ammat­ti­kor­kea­kou­lua yhdessä Aalto-yliopis­ton kanssa, ja tulok­set ovat sovel­let­ta­vissa koko korkea­kou­lu­kent­tään. Karelia oli hank­keessa mukana aktii­vi­sena toimi­jana ja jatkaa hank­keen aikana synty­neen asian­tun­ti­ja­ver­kos­ton jäsenenä.

Hyviä toimin­ta­mal­leja kaik­kien käyttöön

Amkien avoin TKIO -hank­keen valta­kun­nal­li­sessa yhteis­työssä raken­net­tiin ja pilo­toi­tiin uusia, ammat­ti­kor­kea­kou­luille yhtei­sesti sopivia toimin­ta­mal­leja, ohjeis­tuk­sia, koulu­tuk­sia sekä verkko-oppaita avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin tuke­mi­seksi. Näiden työka­lu­jen avulla yksit­täi­sen korkea­kou­lun on jatkossa mahdol­lista kehit­tää omaa toimin­taansa avoi­muu­den edistämisessä.

Hank­keessa synty­nyttä konkreet­tista mate­ri­aa­lia (esim. työka­lut, oppaat, julkai­sut, koulu­tus­ma­te­ri­aa­lit, webi­naa­ri­tal­len­teet) on levi­tetty koko ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ken­tälle. Mate­ri­aali on myös koottu samaan kaikille avoi­meen paik­kaan Eduuni-alus­talle helposti saataville.

Hank­keessa tuotet­tiin myös yli 200 julkai­sua avoi­muu­den teemoista sekä yli kymme­nen poste­ria tieteel­li­siin kokouk­siin. Kare­lialla oli merkit­tävä rooli viiden CampusOn­line-opin­to­jak­son suun­nit­te­lussa, joilla käsi­tel­lään mm. tutki­muse­tiik­kaa, tutki­musai­neis­to­jen avaa­mista sekä avointa julkaisemista.

Hank­keen tärkeim­mät tuotok­set esitel­lään teok­sessa Avoin TKIO -keit­to­kirja: Resep­tejä avoi­mem­paan tutki­muk­seen ja oppi­mi­seen. Julkai­suun on koottu yhteensä 26 hank­keessa kehi­tet­tyä toimin­ta­mal­lia. Resep­ti­kir­jan sisäl­tä­miä toimin­ta­mal­leja on pääsään­töi­sesti kehi­tetty useam­man kuin yhden korkea­kou­lun yhteis­työnä. Resep­tien ytimessä on kuvaus siitä, miten malli toimii, mitä hyötyä siitä konkreet­ti­sesti on ja miten se voidaan helpoi­ten ottaa käyt­töön myös muissa korkea­kou­luissa. Lisäksi resep­teissä pohdi­taan sitä, mitä asiasta on käytän­nössä opittu.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen Avoin TKIO -verkosto jatkaa yhteistyötä

Hank­keen aikana perus­tet­tiin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen Avoin TKIO -verkosto, jonka tehtä­väksi on määri­telty tiedon, hyvien käytän­tei­den ja osaa­mi­sen liik­ku­mi­sen tuke­mi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen asian­tun­ti­joi­den kesken sekä yhtei­sen kehit­tä­mis­työn edis­tä­mi­nen. Lisäksi tavoit­teena on osal­lis­tua kansal­li­sen tason yhteis­työ­hön ja sitä kautta vaikut­taa myös laajem­min avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin muotou­tu­mi­seen.  Verkosto järjes­tää avoi­meen toimin­ta­kult­tuu­riin liit­tyen mm. avoimia aamu­kah­vi­ti­lai­suuk­sia, webi­naa­reja ja koulutuksia.

Verkosto jatkaa hank­keen aikana alka­nutta yhteis­työtä ja tiedon vaihtoa muiden valta­kun­nal­lis­ten hank­kei­den kanssa. Yhteis­työtä tehdään myös Avoimen tieteen asian­tun­ti­ja­ryh­mien, FinnAr­man, TKI-johdon verkos­ton, Amkit-konsor­tion, Aapa-verkos­ton, Tieteen tieto­tek­nii­kan keskus CSC:n ym. keskeis­ten toimi­joi­den kanssa. Verkos­ton asian­tun­ti­jat osal­lis­tu­vat osana tutki­musyh­tei­söä keskeis­ten avoimen tieteen ja tutki­muk­sen linjaus­ten ja suosi­tus­ten valmisteluun. 

Kare­liassa avoi­muus vahvis­tui merkittävästi

Kare­liassa hank­keen aikana keski­tyt­tiin erityi­sesti vahvis­ta­maan avoi­muutta arjen toimin­nassa, edis­tä­mään tutki­musai­neis­to­jen avaa­mista, sekä tiivis­tä­mään TKI-toimin­nan ja opetuk­sen välistä yhteistyötä.

Keskei­siä toimen­pi­teitä olivat avoi­muu­den aamu­puu­ro­ti­lai­suu­det, infot ja klini­kat sekä aktii­vi­nen tiedot­ta­mi­nen viik­ko­tie­dot­teissa sekä julkai­su­jen muodossa. Keskei­set avoi­muu­teen liit­ty­vät näkö­kul­mat niin TKI-henki­lös­tölle, opet­ta­jille, opis­ke­li­joille kump­pa­neil­le­kin koot­tiin visu­aa­li­sesti helposti hahmo­tet­ta­viin infografiikkoihin.

Merkit­tä­vin synty­nyt uusi käytänne ovat alka­vien TKI-hank­kei­den ATT-aloi­tus­pa­la­ve­rit. Niissä käydään läpi muis­ti­lis­tan avulla keskei­sim­mät avoi­meen toimin­ta­kult­tuu­riin liit­ty­vät näkö­kul­mat ja toimenpiteet.

Tutki­musai­neis­to­jen avaa­mi­sen tueksi laadit­tiin Kare­lian data­po­li­tiikka sekä aineis­to­jen hallin­nan ja avaa­mi­sen työohje. Kare­lian avoimet tutki­musai­neis­tot löyty­vät Kare­lian verk­ko­si­vuilta sekä merkit­tä­vien aineis­to­jen osalta kansal­li­sista ja kansain­vä­li­sistä aineistotietokannoista.

Kare­lian opetuk­sen ja tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nan yhteis­työtä vahvis­tet­tiin järjes­tä­mällä koko henki­lös­tölle avoin TKIO-ilta­päivä, johon osal­lis­tui yli 100 henki­löä.  Henki­lös­tön jakamia hyviä käytän­teitä opetuk­sen ja TKI:n inte­graa­tiosta koot­tiin Kare­lian Vasu-verk­ko­leh­den TKI-integroi­dun oppi­mi­sen teema­nu­me­roon ja julkais­tiin myös kansal­li­sissa julkaisuissa.

Avoi­muutta arvioi­daan kansallisesti

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö kartoit­taa sään­nöl­li­sesti suoma­lai­sen tiede- ja korkea­kou­lu­yh­tei­sön toimin­ta­kult­tuu­rin avoi­muutta. Edel­li­sessä arvioin­nissa v. 2019 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu oli yksi parhai­ten menes­ty­neistä korkea­kou­luista ja saavutti avoi­muu­den korkeim­man eli viiden­nen tason saaden ammat­ti­kor­kea­kou­luista toiseksi parhaat pisteet.

Tällä hetkellä avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin kansal­lista kehit­tä­mistä koor­di­noi Tieteel­lis­ten seurain valtuus­kunta (TSV). Karelia on muiden korkea­kou­lu­jen ja tutki­mus­lai­tos­ten kanssa sitou­tu­nut yhdessä laadit­tuun kansal­li­seen Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen julis­tuk­seen 2020-2025 sekä sitä jäsen­tä­viin linjauk­siin ja suosi­tuk­siin. Jatkossa avoi­muu­den edis­ty­mistä tarkas­tel­laan uuden seuran­ta­mal­lin kautta ja ensim­mäi­nen arviointi tehdään jo vuonna 2022. Kare­liassa avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin kehit­tä­mistä koor­di­noi monia­lai­nen ATT-koor­di­naa­tio­ryhmä ja työn tueksi on laadittu sisäi­nen avoimen tieteen tiekartta.


Kirjoit­ta­jat:

Helena Puhakka-Tarvai­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Seliina Pääl­ly­saho, tutki­mus­pääl­likkö, Seinä­joen ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Tim Douglas palve­lusta Pexels