Pääse­vätkö kaikki osalli­siksi digitalisaatiosta?

Osallisuus omassa elämässä tarkoittaa yksilön mahdol­li­suutta elää omannä­köistä elämää ja mahdol­li­suutta määri­tellä mihin toimintaan tai palveluun osallistuu. Tänä päivänä osalli­suuteen kuuluu vahvasti myös digio­sal­lisuus.  Digio­sal­li­suu­dessa ei ole kyse vain ihmisten digitai­doista vaan myös digiym­pä­ristöt ja -palvelut on ensi sijassa suunni­teltava helppo­käyt­töi­siksi, saavu­tet­ta­viksi ja turval­li­siksi, jotta mahdol­li­simman vähän jäisi käyttäjän taitojen varaan. (Valtio­neu­vosto 2021). Digituki on sähköisen asioinnin, palve­luiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoi­tuksena on auttaa asiakasta itsenäiseen turval­liseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. (Digi- ja väestö­vi­rasto 2022).

Arjes­samme eri viran­omaiset tarjoavat yhä enemmän palve­lujaan digitaa­li­sesti. Yksi kansal­li­sista tavoit­teista on, että vuonna 2025 sotepal­ve­luista 45% hoidetaan etänä sähköisin välinein (puhelin, chat, etäpal­velut) (Valtio­neu­vosto 2022.) Jo nyt monet asioin­ti­pal­velut, kuten muutos­ve­ro­kortin tilaa­minen, hoituvat nopeammin verkossa. Oma kokemukseni asioi­mi­sesta vero.fi -palve­lussa ei ollut viimeisen uudis­tuksen jälkeen helppo, kun taas jonkun toisen mielestä sivut ovat nyt kätevämmät käyttää. Digipal­velut luulta­vasti kuitenkin helpot­tavat meistä suurimman osan arkea. Pääsemme nopeasti palve­luihin vain kirjau­tu­malla sovel­luksiin, hyväk­sy­mällä käyttö­ehdot ja pitämällä huolen tieto­suo­jasta. Olemmehan digio­sal­lisina vastuussa itse myös digiturvallisuudesta.

Haavoit­tu­vassa asemassa olevien työikäisten digiosallisuus

SoTyDigi-hankkeen kohde­ryh­mässä ovat sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­lujen asiakkaat, erityi­sesti haavoit­tu­vassa asemassa olevat työikäiset. Tässä konteks­tissa digio­sal­lisuus ei ole näyttäy­tynyt kovin yksin­ker­taisena. Hankkeen asiakas­työ­pa­joissa on tutus­tuttu perus­asioihin eli erilaisten palve­lujen ja sovel­lusten olemassa oloon ja käyttöön. On pohdittu, miten asiakas, joka ei omista älylait­teita tai ei halua tai osaa käyttää sähkö­postia tai omista verkko­pank­ki­tun­nuksia, voi tänä päivänä päästä yhteis­kunnan palve­luihin osalli­seksi. Kyseessä voi olla työhön tai koulu­tukseen pääse­minen tai arkisten asioiden (terveys, laskujen maksa­minen, muuttoil­moitus ym.) hoita­minen arjessa. 

Työpa­joissa olemme esitelleet asiak­kaille yleisimmät sähköiset kansal­liset viran­omai­s­asioin­ti­pal­velut ja paikal­liset sotepal­velut. Tieto­turva-asioi­takin on sivuttu opastusten aikana. On käynyt ilmi, että sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­lujen asiak­kailla on hyvin erilaiset valmiudet ja motivaatio käyttää digipal­veluja. Myös näiden palve­lujen työnte­ki­jöillä on erilaiset digioh­jaus­val­miudet ja erilaiset mahdol­li­suudet järjestää esimer­kiksi asiakas­lait­teita.  Käytössä on jo myös paljon hyviä osallis­tavia digioh­jaus­käy­tän­teitä ja innos­tusta hankkia tarvit­tavia laitteita asiak­kaiden osallistamiseen.

Työnte­kijän rooli digitukijana

Sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­lujen työnte­ki­jöillä on nyt uusi rooli asiak­kai­densa digitu­kijana. Työnte­kijän on mahdol­lista vahvistaa asiakkaan digio­sal­li­suutta palve­luoh­jauksen aikana asiakas­läh­töi­sesti esimer­kiksi tapaa­mi­sessa älypu­he­limen Teams-sovel­luk­sella. Myös kuntouttava työtoi­minta soveltuu yhdeksi oikeaksi ”harjoit­te­lu­pai­kaksi” eri viran­omaisten digipal­ve­lujen käyttä­miseen. Kyseessä voi olla oikea asioin­ti­har­joitus, joka tuo asiakkaan hetkeksi digio­sal­li­seksi digiyh­teis­kuntaan. Osalli­suuden toteu­tu­misen näkökul­masta jokai­sessa kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa tulisi olla harjoit­teluun tarkoi­tetut asiakas­laitteet ja verkko­yh­teydet. Ihanne­ta­pauk­sessa harjoit­telut osallis­tavat myös hankkimaan itselle tarvit­tavia tunnuksia ja sovel­luksia, ehkä laitteitakin.

Osalli­suuteen kytkeytyy vahvasti motivaation ja merki­tyk­sel­li­syyden kokemukset

Digitai­tojen opettelua on hankala motivoida pelkästään ulkoapäin.  Jos asiakkaat pitävät tärkeänä kuulu­misen itselle tärkeisiin ryhmiin ja yhtei­söihin sekä vaikut­ta­misen itselle tärkeisiin asioihin, on helpompi innostaa käyttämään niissä myös sähköisiä palveluja. Digitaa­linen maailma voi myös auttaa yhdessä tekemiseen ja tarjota mahdol­li­suuksia osallistua yhteisen hyvän tuotta­miseen ja jakamiseen. Tämä vahvistaa osallis­tujan vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia myös toiminnan ulkopuo­lella. Tärkeä kysymys on, minkä ihminen kokee itselleen niin tärkeäksi ja merki­tyk­sel­li­seksi esimer­kiksi älylait­teiden ja ylipäätään digita­li­saation käyttä­mi­sessä, että on valmis ylittämään itsensä. Tällöin uuden opettelu tai jo hankitun taidon sovel­ta­minen muual­lakin on helpompaa. 

Palve­lujen digita­li­soi­tu­minen voi heikentää yksilön osallis­tu­mista yhteis­kuntaan, ellei rinnalle jää muuta vaihtoehtoa hoitaa asioita. Nähtä­väksi jää minkä­laisia vaiku­tuksia työlli­syyteen saavu­tetaan halli­tuksen linjaa­malla pohjois­mai­sella työvoi­ma­pal­ve­lu­mal­lilla, jonka tarkoi­tuksena on kääntää työvoi­ma­po­li­tiikan suuntaa passii­vi­sesta aktii­viseen ja kohdentaa palvelut työha­ki­joiden tarpeisiin nykyistä tehok­kaammin, verkossa. On muistettava, että pelkkä palve­lujen digita­li­soi­minen ei itsessään lisää osalli­suutta, ellei samaan aikaan huolehdita tarvit­ta­vasta digio­saa­misen lisää­mi­sestä. Parem­milla digitai­doilla on sen sijaan vaiku­tusta työllis­ty­miseen, mikä lisää osalli­suutta yhteiskunnassa.

Viimeistään nyt on nähtävä digituen raken­ta­minen palve­luihin yhteisenä asiana: kuka tietää parhaiten mihin kohtaan palve­lu­ketjuja tukea olisi paras sijoittaa? Mikä toimii, kenelle ja missä vaiheessa? ​ Tarvitaan empatiaa ja luotta­musta, joka rakentaa aitoa kohtaa­mista ja osalli­suutta, että oikeat asiakkaat ja palve­lun­tuot­tajat voivat yhdessä kehittää parempaa digio­sal­li­suutta ja -palveluja.

SoTyDiGi-hanke mahdol­listaa syksyllä 2022 sosiaali- ja työlli­syy­salan toimi­joiden kehittää ja kokeilla asiakas­läh­töisiä pilotteja esimer­kiksi etäoh­jauksen toteut­ta­miseen tai digituen antamiseen asiakkaille.

Vain kokei­le­malla voi oppia uutta. Hankkeen aikana oma tietoi­suuteni digipal­ve­luista ja -laitteista sekä digitur­val­li­suu­desta on lisään­tynyt kiitet­tä­västi. Tämä on tapah­tunut kantapään kautta: kysele­mällä ja opette­le­malla ottamaan haltuun uusia palveluja ja sovel­luksia sekä seuraa­malla mm. Digi- ja väestö­vi­raston tuottamia hyviä opiske­lu­ma­te­ri­aaleja.


Kirjoittaja:

Seija Ollaranta, projek­ti­asian­tuntija, SoTyDigi-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Digi- ja väestö­vi­rasto. 2022. Digituki. https://dvv.fi/digituki

Valtio­neu­vosto 2021. Digio­sal­li­suuden käsite ja keskeiset osa-alueet. Digio­sal­lisuus Suomessa -hankkeen välira­portti. Valtio­neu­voston selvitys- ja tutki­mus­toi­minnan julkai­susarja 2021:25 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-287-9

Valtio­neu­vosto 2022. Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Digituki – Taitoja tuen antajalle. https://www.eoppiva.fi/kurssit/digituki-taitoja-tuen-antajalle/#/lessons/Ho_iG2jNmKRaYQtTvMSZVb-twmXSkyId

THL. Edistääkö toiminta osalli­suutta? 24 apukysymystä.

Artik­ke­likuva: Anna Shvets palve­lusta Pexels