Kaksi henkilöä katsoo tietokoneen näyttöä, toinen osoittaa ruutua.

Tieto­joh­ta­misen opetuksen haasteita alkumetreiltä

Aloitin tiedolla johta­misen lehtorina Karelia-amk:ssa joulu­kuussa 2021. Tätä ennen olen toiminut alan kehit­täjänä, erikois­asian­tun­tijana jne. sekä käytännön organi­saa­tioissa että tutkijana yliopis­tolla. Olen pitänyt useita luentoja, kehit­tä­mistä ja ohjaa­mista asiaan liittyen. Olikin todella hienoa päästä opettamaan tieto­joh­ta­mista Kareliaan!

Uutuuden karheus hioutuu koko ajan teräväm­mäksi timantiksi

Tieto­joh­ta­minen on alana melko uusi, ja sen opetus on hajau­tu­nutta Suomessa. Uutuuden ohella ala kehittyy jatku­vasti huimaa vauhtia ja sen erilaiset osaami­salat muotou­tuvat uusiksi ammateiksi. Tämä on loogista seurausta siitä, että huomaamme jatku­vasti uusia keskeisiä tiedon käsit­telyn osa-alueita, eikä kukaan voi olla erityis­osaaja joka asiassa. Uusilla ammateilla ei vielä välttä­mättä ole edes suomen­kie­lisiä nimityksiä. Tällaisia uusia ammatteja ovat mm. tietoark­ki­tehti, tieto­mal­lintaja, data-analyy­tikko, data scientist, data insinööri, datan louhija, data cleaner, datan visua­li­soija ja tieto­turva-asian­tuntija. Tieto­joh­ta­misen opetus tuo siis huomat­tavan paljon uusia mahdol­li­suuksia Karelian opiske­li­joille työllistyä ja etsiä paikkaansa maailmassa.

TIETOJOHTAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA
– Automa­ti­saation ja digita­li­saation myötä tietoa kertyy suuria määriä
– Tarkempi tieto auttaa hallit­semaan alati muuttuvaa ympäristöä
– Pystymme analy­soimaan tietoa jopa sekunnin murto-osien tarkkuu­della
– BI-tieto ehkäisee yksilön tietoon liittyviä ajatte­lu­vi­noumia
– Tieto­joh­ta­minen on enemmän ymmär­rystä kuin tieto­tek­niikkaa: se on portaittain etenevää tiedon luokit­telua, jossa data muuttuu ymmär­ryk­seksi ja viisau­deksi
– Tieto­joh­ta­minen on osa kaikkea johta­mista: se on mukana mm. ydintoi­minnan, talouden ja henki­löstön johta­mi­sessa
– Tiedolla johta­misen tulevai­suu­den­lupaus on infor­maatio-ohjaus: tietoa ohjataan oikeille tahoille,
jolloin oletuksena on, että he alkavat toimia tavoi­teltuun suuntaan annetun tiedon perusteella.

Tieto on raaka-aine organisaatioissa

Tieto­joh­ta­minen ei ole ainoastaan irral­linen osa nykyor­ga­ni­saa­tioita. Se kiinnittyy kaikkeen toimintaan. Lähtö­koh­tai­sesti olen itse aina painot­tanut, että tieto­joh­ta­minen tulisi olla lähellä käytäntöä. Jos ja kun tieto­joh­ta­misen kokonaisuus raken­netaan organi­saa­tioon, lisääntyvä tieto pitää saada myös hyödyl­liseen ja jopa tuottavaan käyttöön. Tieto on ”vain” raaka-aine tulok­selle, sen ei pitäisi olla itsetarkoitus.

Kareliassa oppiai­neeni ymmär­re­täänkin juurin oikein – se on kuin muut genee­riset aineet kuten kielet tai matema­tiikka, joissa saman­kal­taiset perusteet annetaan eri oppiai­neille. Kuten muissakin genee­ri­sissä aineissa, sisältöä täytyy hieman muokata substanssiin sovel­tu­vaksi. Tämä tarkoittaa asioiden ja esimerkkien upotta­mista kyseisen aineen käsit­teistöön ja myös sen käytännön työelämän prosesseihin.

Alkutai­pa­leellani lehtorina olen kohdannut monia haasteita tässä ”timantin hiomi­sessa”. Olen joutunut toteamaan, että kaikista aiemmista käytännön paino­tuk­sistani huoli­matta, tieto­joh­ta­misen ala ja kokonaisuus pyörii lähtö­koh­tai­sesti organi­sa­to­risten ja johta­misen kysymysten ympärillä. Mitä aiheeni siis tarkoit­taakaan käytännön työntekijöille?

Kaaviokuva jossa kuvattu tietojohtamisen kolme osa-aluetta: Tiedolla johtaminen, tiedon johtaminen ja tiedon hallinta
Kuva 1. Tieto­joh­ta­misen kolme osa-aluetta.

Sosio­no­mio­pis­ke­lijat antoivat ensim­mäisen haasteen

Ensim­mäi­seksi opetuk­sekseni muodostui SoTyDigi (Sosiaali- ja työlli­syy­salan digitaa­liset palvelut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa) -hankkeen kautta valmis­tella ja testata tiedolla johta­misen kurssia sosio­no­meille. Vaikka olen työsken­nellyt sosiaa­lia­lankin parissa aiemmin, jouduin hienoisen ongelman eteen. En tunne sosio­nomien arkityötä tarpeeksi, jotta ymmär­täisin, missä kohtaa ja kuinka tiedolla johta­minen tukisi sitä. Tiedän kuitenkin sen, että tiedolla johta­minen kuuluu sinnekin. Tämä on aina ollut filoso­fi­sesti keskeisin fokukseni.

Onneksi kollegat tarjo­sivat auttavan kätensä! Raken­teel­lisen sosiaa­lityön kurssin vastuu­opet­tajat ohjasivat minua tarkas­te­lemaan aihetta tiedolla vaikut­ta­misen kautta. Raken­teel­linen sosiaa­lityö on laissa velvoi­tettu osuus sosiaa­li­työhön, mutta sen vaikut­tavuus on haasteel­lista. Tämän näkökulman kautta sain kurssin toteu­tuksen tehtyä, ja siitä tulee myös oival­linen kokonaisuus Karelian avoimesti opiskel­taviin opintoihin.

SoTyDigi-hankkeen piirissä haluan kuitenkin lähestyä myös sosiaali- ja työlli­syy­sa­lojen perus­työtä. Minun on aluksi kysyttävä, minkä­laista nopeasti saata­villa olevaa, arjen työtä nopeut­tavaa ja hyödyl­listä tietoa näillä aloilla on saata­vissa ja mistä? Näistä lähtö­koh­dista voin lähteä raken­tamaan opetusta, mutta samalla tiedostan, että BI-tieto­pohja näillä sekto­reilla on vielä varsin heikko tai vasta alkanut kehittyä. Minun on myös osattava määri­tellä kyseistä työkenttää, mikä sitä oikeasti nopeuttaa ja mikä edistää työn loppu­tu­loksen laatua. Itse aina vastustan ns. tieto­ähkyä, tämä pohdinta on tehtävä huolella. Minulla onkin siis edessä paljon pohdit­tavaa. Onneksi pidän juuri tällai­sista haasteista!

Opiske­lijat opettavat myös opettajaa

Tieto­joh­ta­misen opetta­minen eri aloilla on siis haasteel­lista. Siinä ei riitä pelkkien käsit­teiden tunte­minen, jotta opetus muodos­tuisi opiske­li­joille hyödyl­li­seksi. On ymmär­rettävä käytännön työn sisältö, tavoitteet ja prosessit. Tieto­joh­ta­minen itsessään kiinnittyy niihin suoraan. Onneksi olen saanut nyt myös ohjat­tavia opinnäy­te­työn­te­ki­jöitä, joiden aiheet koske­vatta erialojen organi­saa­tioita. Näin opiske­lijat ja työ opettaa minua.

Olenkin siis käärinyt hihani ja toivot­ta­vasti tapaamme sinunkin oppiai­neesi tieto­joh­ta­misen opetuksen suunnit­telun tiimoilta!

Karelian avoimessa AMK:ssa on kesällä (1.6-31.7.2022) tarjolla opinto­jakso Tiedolla johta­misen ja BI tieto­nä­kymien raken­ta­misen perusteet (5 op). Lue lisää koulu­tuksen sisäl­löstä ja ilmoit­taudu mukaan täältä: https://www.karelia.fi/avoin-amk/tiedolla-johtamisen-ja-bi-tietonakymien-rakentamisen-perusteet/


Kirjoittaja:

Tiina Soininen, tiedolla johta­misen lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Mikael Blomkvist palve­lusta Pexels