Categories
Uutiset

Karelian vuoden AMK-opinnäy­te­työssä selvi­tettiin taimi­kon­hoi­to­rästien synty­misen syitä

Itä-Suomessa metsä­talous on merkittävä toimiala. Alalla on havaittu, että yksityis­met­sä­no­mis­tajat eivät useinkaan hanki metsän­hoitoon liittyviä palve­luita. Tästä johtuen metsien hoito voi jäädä puutteelliseksi.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2021 AMK-opinnäy­te­työssä metsä­ta­louden opiskelija Salla Tanskanen perehtyi siihen, miksi yksityis­met­sä­no­mis­tajat eivät halua hankkia taimi­kon­hoi­to­töitä ostopal­veluna. Opinnäy­tetyön toimek­sian­tajana toimi Kainuun Metsänhoitoyhdistys.

Opinnäy­te­työssä todettiin, että metsän­hoi­to­rästien synty­minen liittyy asiakkaan ja palve­lun­tar­joajan välisen vuoro­vai­ku­tuksen haasteisiin, oman työn riittä­vyyden yliar­viointiin, terveys­syihin ja talou­del­liseen ostokykyyn.

Kainuun Metsän­hoi­to­yh­dis­tyksen johtaja Marko Koskela oli tyyty­väinen työn tuloksiin.

– Tutkimus toi esille syitä, jotka ovat johtaneet taimi­kon­hoi­to­rästien synty­miseen yksityis­met­sissä. Saimme tutki­muk­sesta hyvää aineistoa, jota yhdis­tyk­semme voi lähteä hyödyn­tämään esimer­kiksi asiakas­seg­men­toin­nissa ja markkinoinnissa.

Opinnäy­tetyön tuloksia voidaan hyödyntää laajasti myös muissa metsäalan organi­saa­tioissa, jotka markki­noivat ja myyvät metsä­pal­ve­luita metsänomistajille.

Vuoden opinnäy­tetyön valinnan teki Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opinnäytetyöryhmä.

Salla Tanskanen. Yksityis­met­sä­no­mis­tajien ostokäyt­täy­ty­minen taimi­kon­hoi­to­pal­ve­luihin liittyen: syitä taimi­kon­hoi­to­rästien synty­mi­selle.  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105199488