Miehiä pöydän ääressä

Kehitys ja kasva­mi­nen kuulu­vat elämään ja työhön – oppi­mis­teo­riat ovat avuksi myös käytännössä

Viimei­sen vuoden aikana olen työs­ken­nel­lyt paitsi Kare­lian päivä- ja moni­muo­to­ryh­mien opis­ke­li­joi­den kanssa myös hanke­työssä koke­mus­toi­mi­joi­den, hoito­työn henki­lö­kun­nan sekä esimies­ten kanssa. Lisäksi työhön on kuulu­nut jatku­van oppi­mi­sen opin­to­jen suun­nit­te­lua. Työ on opet­ta­mista, ohjaa­mista ja kehit­tä­mistä keske­nään hyvin erilai­sissa kohderyhmissä.

Kasva­tus­tie­teen opin­to­jen erilai­set opetus­teo­riat saivat minut pohti­maan, mitkä teoriat käytän­nössä näyt­täy­ty­vät erilai­sissa työteh­tä­vis­säni. Työtäni yhdis­tä­vää teoriaa miet­ties­säni muistin John Deweyn ja koulu­maa­il­man kuvauk­sen pienoisyhteiskuntana.

Monet ei-kasva­tus­tie­tei­li­jät­kin tunte­vat yhdys­val­ta­lai­sen kasva­tus­fi­lo­sofi John Deweyn (1859–1952). Hän uudisti radi­kaa­listi koulu­tusta, ja Deweyn kuole­ma­ton, yli sata vuotta vanha ajatus ”lear­ning by doing” elää edel­leen koulu­tusa­jat­te­lussa. Deweyn henki on vahva erityi­sesti korkea-asteen koulu­tuk­sessa: esimer­kiksi opin­to­jak­soja tai -koko­nai­suuk­sia muoka­taan opis­ke­li­joilta kerätyn palaut­teen perus­teella, ja ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noissa olen­nai­nen käytän­nön työelä­män harjoit­telu konkre­ti­soi teke­mällä oppi­mista. Oppi­mista vielä reflek­toi­daan yhdessä oman ryhmän opis­ke­li­joi­den sekä tuto­ro­pet­ta­jan tai teoriao­pin­to­jen opet­ta­jan kanssa.

Tässä artik­ke­lissa avaan kehit­ty­mi­sen ja oppi­mi­sen teoreet­tista taustaa sekä sitä, kuinka teoriat ilme­ni­vät käytän­nössä ikäys­tä­väl­li­seen työelä­mään keskit­ty­neen valmen­nus­hank­keen työpa­joissa. Lähde­kir­jal­li­suu­tena käytän Aubreyn & Rileyn (2019), Drisco­lin (2005) ja Sugar­ma­nin (2001) opetus­teo­reet­ti­sia ja -psyko­lo­gi­sia teoksia.

Kehit­ty­mi­nen on matka, joka tuo avoi­muutta, hyvää – ja odottamatonta

Kehit­ty­mi­nen ja oppi­mi­nen eivät kuulu vain elämän varhai­seen vaihee­seen: ne kosket­ta­vat meitä jokaista ikään­ty­mi­sestä huoli­matta. Jatku­vaa ja elini­käistä oppi­mista tarvi­taan tämän päivän maail­massa. Esimer­kiksi hoito­työn maail­maa kuvaa työn­te­ki­jöi­den ikään­ty­mi­nen, henki­lö­kun­nan veto- ja pito­voi­maon­gel­mat sekä muut­tuva työelämä. Kehit­tä­mis­haas­teita riittää: opetus, ohjaa­mi­nen ja oppi­mi­nen ovat polkuja kehit­tä­mi­seen ja parem­man työelä­män saavut­ta­mi­seen. Kare­liassa kehit­ty­mi­sen ja työelä­män haas­tei­siin vasta­taan erilais­ten hank­kei­den ja avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­jen avulla.

Emme ole saman­lai­sia kuin vuosia sitten, sillä muutumme ja kehi­tymme jatku­vasti. Kaikki meissä tapah­tuva muutos ei kuiten­kaan ole kehit­ty­mistä. Kehit­ty­mistä kuvaa se, että kehit­ty­mi­nen tuo meille arvoa ja lähtö­koh­tai­sesti hyvää. Kehit­tyes­sään yksilön tulisi muun muassa pystyä täyt­tä­mään kohtuul­li­sesti tarpeensa, olla louk­kaa­matta muita, täyttää asian­mu­kai­set velvol­li­suu­det sekä käyt­täy­tyä iänmu­kai­sesti tavalla, joka ei aiheuta fyysistä, psyyk­kistä ja sosi­aa­lista harmia itselle tai muille.

Rogers käsit­te­lee kehi­tystä persoo­nan laajen­tu­mi­sena oppi­mi­sen ja riskin­o­ton kautta. Vaih­toeh­toina on menes­ty­mi­nen tai epäon­nis­tu­mi­nen – molem­mista oppii. Ford ja Lerner puoles­taan vertaa­vat kehi­tystä meri­mat­kaan, jossa kartoista ja ohjeista huoli­matta voi tapah­tua odot­ta­ma­tonta. Määri­tel­mille on yhteistä, että yksilö oppii ja hyötyy koke­muk­sista. Aikui­sikä ei siis ole merki­tyk­se­tön ajan­jakso kehittymisessä.

Kehit­ty­mi­nen on liik­ku­mista kohti jonkin­laista ihan­ne­ti­laa. Kapla­nin lisäksi suun­taa­mista ideaa­li­ti­laan on käsi­tel­lyt muun muassa Ryff, joka näkee kehit­ty­mi­sen matkana kohti onnis­tu­nutta ikään­ty­mistä. Useat teoree­ti­kot kuvaa­vat kehit­ty­mi­sen suun­tau­tu­van kohti täydel­li­sen toimi­vaa yksilöä. Tällai­nen persoona on avoin koke­muk­sille, vastus­taa vastak­kai­na­set­te­lua ja ääri­pää­ajat­te­lua, kuun­te­lee itseään ja muita sekä omaa toimi­van tunne-elämän. Kehit­ty­mi­sen loppu­tu­lok­sena elämää kuvaa tasai­suus, tyydyt­tä­vyys ja hyväksyntä.

Aikui­sen oppi­mi­nen ja kehit­ty­mi­nen eroaa nuoresta

Numee­ri­nen ikä ei kerro paljoa­kaan aikui­sen yksilön kehit­ty­mi­sestä: se vain tuo meille univer­saa­listi tiet­tyjä oikeu­tuk­sia. Kehit­ty­mi­sen proses­siin kuulu­vat lisäksi histo­rial­li­set ja kult­tuu­ri­set näkö­kul­mat sekä sopusointu ympä­röi­vän yhteis­kun­nan kanssa. Kaiken kaik­ki­aan aikui­sen kehit­ty­mi­sen ulot­tu­vuu­det ovat fyysi­siä, kogni­tii­vi­sia, sosi­aa­li­sia ja persoonallisia.

Oppi­mi­nen kasvat­taa yksilön poten­ti­aa­lia ja koke­muk­sia, avaa näkö­kul­mia ympä­röi­vään maail­maan ja yhteis­kun­taan sekä lisää tiedol­lista ja taidol­lista kyvyk­kyyttä. Aikui­sen oppi­mi­sessa on erityi­siä piir­teitä, sillä aikui­set ovat itseoh­jau­tu­vam­pia ja kehi­tyk­sel­tään valmiim­pia nuoriin nähden. Knowles on kirjan­nut aikui­sop­pi­jasta kuusi huomioi­ta­vaa oletusta: itse­kä­si­tys, koke­muk­sen rooli, oppi­mis­val­mius, oppi­mi­so­rien­taa­tio, sisäi­nen moti­vaa­tio ja tiedon tarve. Itse­kä­si­tys on aikui­sop­pi­jalla jo muotoutunut.

Opetuk­sessa on huomioi­tava aikuis­ten kokemus, osaa­mi­nen ja taito. Moti­vaa­tio opit­ta­vasta asiasta pitää oppi­mista yllä. Aikai­sem­man tiedon huomioi­mi­nen auttaa kytke­mään uutta tietoa enti­seen ja vahvis­ta­maan osaamista.

Kaksi naista istuu puiston penkillä. Toinen naisista on parikymppinen, toinen ikäihminen. Nuorempi näyttää vanhemmalle jotain puhelimestaan.
Kuva: Andrea Piacqua­dio palve­lusta Pexels

Oppi­mista voi ohjata monella tavalla – keskus­te­lulla on suuri rooli

Oppi­joita voidaan ohjata halut­tuun suun­taan opetus­me­ne­tel­mien ja -meto­dien avulla, joko teorioi­den mukai­sesti tai malleja sovel­taen. Oppi­mi­sym­pä­ris­töllä sekä opetuk­sen ja ohjauk­sen järjes­te­lyillä voidaan ohjata oppi­mista ja ajat­te­lua oikeaan suun­taan. Koulu­luokka ei ole aina paras paikka oppi­mi­selle; Kare­liassa onkin viime aikoina raken­nettu uuden­lai­sia ajan­mu­kai­sia oppimisympäristöjä.

Deweyn näkö­kul­masta katsot­tuna kehit­ty­neessä oppi­mi­sessa opet­ta­jat ovat fasi­li­taat­to­reita, jotka autta­vat oppijaa kehit­ty­mään kyvyis­sään ja ongel­man­rat­kai­su­pro­ses­seissa. Opet­taja ohjaa ja rohkai­see sekä herät­tää yksilön mielen­kiin­toa, moti­vaa­tiota ja uteliai­suutta, jotta niitä voidaan kehit­tää älykkäästi.

Ohjaa­mi­sessa on hyvä huomioida tiedon välit­tä­mi­nen sopi­valla tavalla ja sopi­vina annok­sina. Frei­re­va­roit­taa valmiin tiedon anta­mi­sesta, ja Rogers koros­taa vapau­den merki­tystä luon­tai­sen älyk­kyy­den esiin saami­sessa. Dewey, Vygotsky, Montes­sori, Fröbel ja Piaget uskovat opet­ta­jan hyvin havain­nol­lis­tet­tuun ohjauk­seen sekä osal­lis­ta­vaan ja ryhmässä toteu­tet­ta­vaan yhtei­söl­li­seen oppi­mi­seen. Nämä kaikki ajatuk­set toteu­tu­vat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tuk­sessa ja hanke­työn työpajoissa.

Oppi­laan vastuun koros­ta­mi­nen on käsi­tyk­sistä suosituin

Oppi­mis­kä­si­tyk­set yksin­ker­tais­ta­vat kuvaa oppi­mi­sesta, mutta niistä voi olla apua erojen hahmot­ta­mi­sessa. Opetuk­seen ja kehit­tä­mis­työ­hön osal­lis­tuu eri-ikäisiä henki­löitä, joilla on koke­musta eri vuosi­kym­me­niltä. Joil­le­kin vain beha­vio­ris­ti­sesti toteu­tettu opetus on opetusta. Muun muassa Kare­lian opis­ke­li­joilta saatu­jen palaut­tei­den perus­teella opet­ta­jan epäak­tii­vi­nen rooli on aiheut­ta­nut petty­mystä. Oppi­mis­kä­si­tyk­sistä juuri beha­vio­ris­ti­sessa käsi­tyk­sessä opet­ta­jan rooli koros­tuu: opet­taja antaa valmista tietoa.

Kogni­tii­vi­sessa käsi­tyk­sessä puoles­taan oppijan rooli on aktii­vi­nen. Oppija raken­taa sekä järjes­tää tietoa harjoi­tus­ten avulla; opet­ta­jan rooli on ohjausta. Konstruk­ti­vis­ti­sessa oppi­mis­kä­si­tyk­sessä oppi­jalla on harjoit­te­luun ja toimin­taan tietoa sovel­tava rooli. Oppi­jalla on vastuu oppi­mi­ses­taan ja oppi­mi­sensa syväl­li­sestä ymmärtämisestä.

Nykyään oppi­mis­kä­si­tyk­sistä koros­tuu juuri­kin konstruk­ti­vis­ti­nen tapa. Kuiten­kin kaikilla oppi­mis­kä­si­tyk­sillä on paik­kansa sopi­vassa tilanteessa.

Itseoh­jau­tu­vuus työelä­mässä vaatii sään­töjä ja muutosta

Viime aikoina itseoh­jau­tu­vuus ja valmen­tava johta­mi­nen ovat olleet esillä työelä­män tutki­muk­sissa ja kehit­tä­mis­hank­keissa. Työelä­mässä pinnalla on itseoh­jau­tuva työn­te­kijä. Itseoh­jau­tu­vuus syntyy sisäi­sestä moti­vaa­tiosta, jonka toteu­tu­mi­seen on oltava riit­tä­västi vapautta, valin­nan mahdol­li­suuk­sia, hallin­nan tunnetta, kyvyk­kyyttä sekä kokemus omasta tärkey­destä ja yhteenkuuluvuudesta.

Valmen­ta­vassa johta­mi­sessa itseoh­jau­tu­vuu­den kerro­taan merkit­se­vän muun muassa päätös­val­lan hajaut­ta­mista esimie­hiltä henki­lö­kun­nalle. Työn­te­ki­jät saavat enemmän valtaa ja vastuuta johtaa ja suun­ni­tella omaa työtään, päättää sitä koske­vista asioista sekä kehit­tää sitä paremmaksi.

Itseoh­jau­tu­vuus ei synny auto­maat­ti­sesti: se tarvit­see muutok­sia johta­mi­sessa, kult­tuu­rissa ja raken­teissa. Ennen kaikkea itseoh­jau­tu­vuus tarvit­see selkeät peli­sään­nöt toimin­taa ohjaa­maan. Itseoh­jau­tu­vuutta raken­ne­taan hierar­kioita purka­malla ja muut­ta­malla esimie­hen työ valmen­ta­jan roolia mukai­le­vam­maksi. Esimie­hen tehtä­vänä on jakaa vastuuta, huoleh­tia tiedon­ku­lusta, vastata työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­nista, jaksa­mi­sesta ja kehit­ty­mi­sestä, ratkaista risti­rii­toja sekä mahdol­lis­taa laaduk­kaan työn tekeminen.

Muutos vaatii esimie­heltä paljon: se edel­lyt­tää ajat­te­lu­ta­van muut­ta­mista ja poisop­pi­mista vanhasta. Uuteen malliin siir­ry­tään pienin askelin, kokei­lu­jen kautta.

Työpa­joissa opetel­tiin valmen­ta­vaa johdat­ta­mista itseohjautuvuuteen

Keväällä 2021 käyn­nis­tyi EAFS-hank­keen Ikäys­tä­väl­li­nen työelämä -osan ensim­mäi­nen vaihe, jossa työelä­mää kehi­tet­tiin lähi­joh­ta­mi­sen näkö­kul­masta. Syksyllä 2021 kehit­tä­mis­työ laajeni työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja hyödyn­tä­mi­seen kohti ikäys­tä­väl­listä työelä­mää. Valmen­ta­van johta­mi­sen työpa­jat keskit­tyi­vät Ikäys­tä­väl­li­nen työnan­taja -teemaan ja suun­tau­tui­vat koti­hoi­don lähie­si­mie­hille. Valmen­nus raken­net­tiin siten, että esimie­het pääsi­vät osal­lis­tu­maan aktii­vi­sesti passii­vi­sen kuun­te­lun sijaan.

Vygots­kyn mukaan paikal­li­sen kult­tuu­rin ja sosi­aa­li­sen tilan­teen ymmär­tä­mi­nen auttaa teke­mään oppi­mi­sesta merkit­tä­väm­pää. Koti­hoi­don esimies­ten esimie­het esit­ti­vät toiveen johdat­taa yksi­köi­den kehit­tä­mistä itseoh­jau­tu­vuu­den suun­taan. Deweyn teorian mukai­sesti työpa­joissa suun­tau­dut­tiin osal­lis­tu­jien mielen­kiin­non kohtei­siin: näin opetet­ta­valla asialla on merki­tystä oppijoille.

Valmen­ta­van johta­mi­sen työpa­joissa esimie­het pohti­vat etukä­teen jaet­tuun mate­ri­aa­liin pohjau­tuen ja annet­tu­jen tehtä­vien perus­teella itseoh­jau­tu­vuutta ja yhtei­sö­oh­jau­tu­vuutta sekä valmen­ta­van johta­mi­sen tilaa ja sen mahdol­li­suuk­sia koti­hoi­dossa. He tarkas­te­li­vat pohdin­nois­saan yksik­kö­jensä nyky­ti­laa: miten he hank­ki­vat tietoa yksik­kö­jensä tilasta ja kuulu­mi­sista, mitkä tekijät estävät ja edis­tä­vät itseoh­jau­tu­vuutta, millaista vahvis­tusta he kaipaa­vat ja millai­siin muutok­siin he ja yksikön työn­te­ki­jät ovat valmiita. Näiden kartoi­tus­ten perus­teella esimie­het lähti­vät teke­mään kokei­lusuun­ni­tel­mia ja nopeita pieniä kokei­luja omissa yksi­köis­sään. Kokei­luista he rapor­toi­vat hank­keen verk­koa­lus­talle ja toisil­leen esimiespalavereissa.

Syksyllä 2021 kuul­tiin esimies­ten koke­muk­sia kokei­luista ja jatket­tiin heidän kans­saan spar­rauk­sella. Spar­rauk­sessa havait­tiin sen tärkeä merki­tys tuki­toi­mena ja moti­vaa­tion ylläpitäjänä.

Mies jolla lääkärin takki päällä ja selin kameraan nainen kädessään papereita
Kuva: RODNAE­Pro­duc­tions palve­lusta Pexels

Aktii­vi­nen osal­lis­ta­mi­nen luo hyvät puit­teet oppimiselle

Työpa­jan aluksi esimie­hille esitel­tiin hank­keen työn­te­ki­jät ja hanke­ko­ko­nai­suus taus­toi­neen sekä Työter­veys­lai­tok­sen (TTL) rooli tutki­mus­tie­don kerää­jänä. Ikäys­tä­väl­li­sen työelä­män aluee­seen kuuluu ikään­ty­nei­den työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­nen ja voima­va­rat, työurien jatka­mi­nen, työn yksi­löl­li­nen muotoilu ja moni­nai­suu­den johta­mi­nen. Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sessä halu­taan edistää elini­käistä oppimista.

Lähtö­koh­tana valmen­nuk­sissa oli kaik­kien osal­lis­tu­jien aktii­vi­nen osal­lis­ta­mi­nen. Deweyn filo­so­fian mukaan hyvä oppi­mi­sen tilanne on osal­lis­tava ja tasa-arvoi­nen malli, jossa oppija on keskei­sessä roolissa, ja oppi­mi­nen on aktii­vi­nen kokemus, ei passii­vista opetuk­sen seuraa­mista. Oppi­mi­nen pitää keskit­tää käytän­nön koke­muk­siin ja sosi­aa­li­siin vuorovaikutustilanteisiin.

Sosi­aa­li­sella vuoro­vai­ku­tuk­sella on tärkeä rooli ryhmätyöskentelyssä

Työpa­joi­hin osal­lis­tui 22 esimiestä. Aluksi jokai­nen osal­lis­tuja kertoi, kuka on ja missä työs­ken­te­lee. Tehtä­vän­an­toon kuului lisäksi kertoa mikä tekee oman työn sujuessa ja ener­giaa antaessa tilan­teesta voimauttavan.

Työs­ken­te­lyyn kuului kaksi eril­listä pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä 3–4:n henki­lön ryhmissä. Ryhmistä ei haluttu liian suuria, jotta kaikki ennät­täi­si­vät ottaa puheen­vuo­roja ja tulla kuulluiksi.

Ensim­mäi­sen pien­ryh­män aiheena oli keskus­tella seuraa­vista pohdin­noista: Miten itseoh­jau­tu­vuus toteu­tuu omassa tiimissä tällä hetkellä? Miten valmen­ta­van johta­mi­sen element­tejä on hyödyn­netty tiimissä tällä hetkellä? Näihin pohdin­toi­hin heillä oli mahdol­li­suus valmis­tau­tua ennak­ko­ma­te­ri­aa­lin pohjalta.

Toinen pien­ryhmä pohti, millai­set tekijät autta­vat ja hait­taa­vat perus­teh­tä­vän toteu­tu­mista työn­te­ki­jän näkö­kul­masta – siis mikä toimii ja auttaa onnis­tu­maan perus­teh­tä­vässä sekä tukee perus­teh­tä­vän teke­mistä, mikä ei toimi vaan estää ja haittaa. Koke­muk­si­aan jakaes­saan esimie­het huoma­si­vat, ettei­vät ole asioi­den kanssa yksin. He saivat toisil­taan vink­kejä ja rohkai­suja, jakoi­vat hyvää ja tuskaa sekä olivat toisil­leen vertaistukena.

Koulu­tus­ti­lan­teet ovat tärkeitä vertaiskeskustelulle

Deweyn mukaan yksi­löl­li­nen oppi­mi­nen perus­tuu mielen­kiin­non kohtei­siin, ja koulu on paikka, jossa haas­teet sekä vaikeu­den kohda­taan ja ratkais­taan. Työpai­kalla esimie­hellä ei sen sijaan lähes­kään aina ole keskus­te­luun kump­pa­nia. Tästä syystä yhtei­set koulu­tus­ti­lai­suu­det ovat tärkeitä; saman ammat­ti­kun­nan edus­ta­jat jakavat yhtei­set kiin­nos­tuk­sen­koh­teet työssä ja kokevat saman­lai­sia asioita.

Myös Vygotsky koros­taa sosi­aa­li­sen vuoro­vai­ku­tuk­sen merki­tystä oppi­mi­sessa. Kommu­ni­kointi vertais­ten kanssa ja vuoro­vai­kut­tei­suus oppi­mis­pro­ses­sissa ovat keinoja viedä oppi­mista seuraa­valle tasolle.

Molem­missa ryhmä­töissä pien­ryh­mät koko­si­vat ajatuk­si­aan Flin­gaan ja esit­ti­vät koos­teen keskus­te­luis­taan muille. Hanke­työn­te­ki­jät nosti­vat esimies­ten kerto­muk­sien ydin­koh­dat esille, ja kier­rok­sen päät­teeksi käytiin lyhyt reflek­toiva keskus­telu. Pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyssä toteu­tui Deweyn painot­tama oppi­ja­kes­kei­syys, reflek­tointi ja sosi­aa­li­nen oppi­mi­nen. Käydyn puheen tois­ta­mi­nen auttaa Vygots­kyn mukaan sisäis­tä­mään asian paremmin.

Sekä Dewey että Vygotsky pitävät oleel­li­sena, että oppi­mi­nen keski­te­tään käytän­nön koke­muk­siin ja sosi­aa­li­siin vuoro­vai­ku­tuk­siin. Ryhmä­työt ovat sopivia edesaut­ta­maan tätä.

Ratkai­suja työelä­män ohjau­tu­vuu­den haas­tei­siin kuun­nel­len ja keskustellen

Luen­to­mai­nen, aihes­pe­sifi tiedon­anto on Vygots­kyn mukaan hyvä pitää vähäi­senä. Työpa­jan lyhyt luen­to­mai­nen osuus toteu­tet­tiin hanke­työn­te­ki­jöi­den keskus­te­lun­omai­sella luen­nolla. Tilan­teesta halut­tiin näin saada elävämpi ja mielen­kiin­toi­sempi seurat­tava. Vygotsky esittää, että keskus­tel­len opet­ta­jan puheen tois­ta­mi­nen tuo aihee­seen järke­vyyttä ja sisäis­tä­mi­nen on helpom­paa; hän koros­taa­kin kielen ja puheen merki­tystä oppimisessa.

Tässä kohdassa koulu­tusta luotiin katsaus muut­tu­vaan työelä­mään laajem­min. Keskus­te­lu­luen­non päät­teeksi esimie­het haas­tet­tiin yhtei­seen keskus­te­luun ja ajatus­ten vaih­toon. Mitä muutok­set tarkoit­ta­vat hoito­työssä ja esimies­työssä? Kuinka johta­mi­nen on muut­tu­nut ajan saatossa hierark­ki­sesta työstä demo­kraat­ti­sen ja dele­goi­van kautta valmen­ta­vaan ja vaikut­ta­vaan esimiestyöhön?

Itseoh­jau­tu­vuutta ja yhtei­sö­oh­jau­tu­vuutta käsi­tel­tiin lyhyellä tiedon­an­nolla ja esimerk­kejä antaen. Käsit­te­limme mitä itseoh­jau­tu­vuus on ja miten se eroaa perin­tei­sestä tavasta tehdä työtä; itseoh­jau­tu­vuu­den teoriaa ja psyko­lo­gi­sia perus­tar­peita; itseoh­jau­tu­vuu­den tasoja; itseoh­jau­tu­vaa yksilöä ja yhtei­sö­oh­jau­tu­vuutta. Mitä valmen­tava johta­mi­nen ja työn muotoilu antaa itseoh­jau­tu­vuu­delle ja miten työn muotoi­lua voi kokeilla pienillä kokeiluilla?

Sopivat haas­teet kasvat­ta­vat moti­vaa­tiota ja edis­tä­vät oppimista

Vygots­kyn scaf­fol­din­gin mukaan oppi­joille on hyvä antaa seuraa­van tason haas­teita. Itseoh­jau­tu­vuus­val­men­nuk­sen myötä lähie­si­mie­het pääsi­vät ratko­maan ongel­mia ja kehit­tä­mis­koh­teita, jotka ovat perin­tei­sesti kuulu­neet ylem­mälle johdolle. Sopivan kokoi­set haas­teet sytyt­tä­vät sisäistä moti­vaa­tiota ja edis­tä­vät oppi­mista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Valmen­nus­ker­ran lopuksi esimie­het tekivät kokei­lusuun­ni­tel­man aika­tau­lui­neen. Lisäksi heillä oli ”koti­läk­synä” kerätä tietoa omasta työyh­tei­söstä havain­noi­malla, käymällä keskus­te­luja, pala­vee­raa­malla, tarkis­ta­malla kyse­ly­jen tulok­set ja tilas­tot sekä pyytä­mällä työn­te­ki­jöitä vastaa­maan hank­keessa tehtyyn sähköi­seen kyse­lyyn oman työn kehit­tä­mi­sen halusta ja koulu­tus- ja osaamistarpeista.

Miehiä pöydän ääressä
Kuva: Dylan Gillis palve­lusta Unsplash

Oppi­mi­sen eri mene­tel­mät toisi­aan tukemassa

Erilai­sia kasva­tus­tie­teel­li­siä teorioita voi sovel­taa aikuis­kas­va­tuk­seen sopi­viksi, vaikka ne olisi alun perin kehi­telty lasten oppi­mista ja kehi­tystä varten. Koska numee­ri­nen ikä ei kerro totuutta, aikuis­kas­va­tuk­sen huomio kannat­taa mieluum­min kiin­nit­tää sosi­aa­li­seen, psyko­lo­gi­seen, toimin­nal­li­seen ja biolo­gi­seen ikään. Koulu­tuk­sessa ikään­ty­mi­nen huomioi­tiin koke­muk­sen ja näke­myk­sen kannalta. Kehit­ty­mi­sen näkö­kul­masta esiin nousi­vat vuoro­vai­ku­tuk­sel­li­suus, moni­suun­tai­suus ja asioi­hin vaikuttaminen.

Esimies­ten valmen­nuk­set sisäl­si­vät element­tejä kolmesta oppi­mi­sen pääkou­lu­kun­nasta: beha­vio­ris­mista, konstruk­ti­vis­mista ja huma­nis­mista. Jokai­nen näistä pitää sisäl­lään erilai­sia näkö­kul­mia oppi­mi­seen. Nämä suun­tauk­set eivät sulje pois toisi­aan, vaan tukevat toisiansa opetuksessa:

  • Beha­vio­rismi suun­tasi valmen­nuk­sen kont­rol­loin­tia: esimies­ten kokei­luita kont­rol­loi­tiin verk­ko­ky­se­lyillä ja palavereilla.
  • Huma­nis­ti­sia piir­teitä olivat yksi­löl­li­syys, mielen­kiin­to­jen huomioi­mi­nen ja oppi­ja­kes­kei­syys. Koulu­tus toteu­tet­tiin paikal­li­sesti sopi­vaksi olosuh­teet ja toiveet huomioiden.
  • Konstruk­tio­nis­min piir­teitä valmen­nus tarjoili osal­lis­tu­jien aktii­vi­suutta koros­ta­malla, sosi­aa­lista vuoro­vai­ku­tusta sisäl­tä­villä tehtä­villä ja sillä, ettei oppia tarjottu valmiina paket­tina, vaan esimie­het pääsi­vät sovel­ta­maan taus­ta­tie­toa oman yksik­könsä tilan­tee­seen ja suun­nit­te­le­maan kehit­tä­mis­koh­teet ja -polut oman työyk­sik­könsä tarpei­den mukaisesti.

Teke­mällä oppii -peri­aate sovel­tuu mainiosti hankekoulutuksiin

Valmen­nus­työ­pa­joista saatu palaute oli hyvää niin esimie­hiltä, johdolta kuin TTL:n suun­nalta. Valmen­nus sisälsi koke­mus­ten jaka­mista sekä erilai­suu­den kuule­mista. Valmen­nuk­sessa toteu­tui myös neljä ominai­suutta, joita opet­ta­jat tarvit­se­vat Deweyn filo­so­fian toteuttamiseen:

  1. Tunne oppijat. Koulu­tuk­sessa esit­täy­dyt­tiin puolin ja toisin ja kerrot­tiin omia ajatuk­sia valmen­nuk­seen liittyen.
  2. Kult­tuu­rin tunte­mus. Tervey­sa­lan kenttä on hanke­työn­te­ki­jöille tuttu, oman työko­ke­muk­sen ja verkos­to­jen kautta.
  3. Opet­ta­jan tulee nähdä linkit asioi­den välillä: teoria, käytäntö, kokemus, ongel­man­rat­kaisu. Hanke­työn­te­ki­jöillä on pitkä työko­ke­mus tervey­sa­lalta sekä koke­musta esimies­työstä ja työn kehittämisestä.
  4. Opet­ta­jan tulee koor­di­noida, arvos­taa erilai­sia tapoja ja yksi­löitä. Hanke­työn­te­ki­jät suhtau­tui­vat esimie­hiin yhden­ver­tai­sina oppijakumppaneina. 

Kehit­tä­mis­työssä ”lear­ning by doing” on paikal­laan, kun asioita tarvit­see edistää oppi­ja­kes­kei­sesti kokei­lu­jen avulla. Deweyn teoria on helposti sovi­tet­ta­vissa tällai­seen hanke­kou­lu­tuk­seen, jossa osal­lis­tu­jat ovat itse aktii­vi­sessa roolissa ja jossa koulu­tuk­set ovat kette­rästi muotoil­ta­vissa osal­lis­tu­jien mukaisesti.

Havain­nointi, kokei­le­mi­nen ja reflek­tointi on oppi­mi­sen a ja o

Valmen­tava koulu­tus tuki Havig­hurs­tin teorian mukai­sesti keski-iän kehit­ty­mis­teh­tä­vistä sosi­aa­lista vastuuta ja tyydyt­tä­vän työuran luomista. Koulu­tuk­sessa ohjat­tiin kehit­tä­mis­työtä Suomessa ja Euroo­passa ylei­sesti hyväk­syt­tyyn suun­taan. Tämä auttaa kehit­ty­mään vallit­se­vien arvojen ja normien mukaisesti.

Deweyn peri­aate oli aina kannus­taa teke­mään ja kokei­le­maan. Tässä kokei­lusuun­ni­tel­massa ja sen toteu­tuk­sessa esimie­het pääsi­vät teke­mään käytän­nössä teorian siir­tä­mistä ja jalos­ta­mista työpaik­kansa arkeen. Reflek­toi­malla kokei­luja omassa työyh­tei­sös­sään he perus­ti­vat kokei­lunsa tieteel­li­seen reflek­toi­vaan lähes­ty­mis­ta­paan. Deweyn mukaan opet­ta­jien tulee nähdä oppi­mi­nen koke­muk­sen kehänä, jossa opetus on suun­ni­teltu, ja suori­tus perus­tuu havain­noin­tiin ja aiem­pien koke­mus­ten sekä mielen­kiin­non reflek­tioon opet­ta­jan ja muiden oppi­joi­den kanssa. Valmen­nuk­sessa käytiin keskus­te­luja pien­ryh­missä ja yhtei­sesti kaik­kien osal­lis­tu­jien kesken.

Elini­käi­nen oppi­mi­nen ja kehit­ty­mi­nen koros­tuu työelä­män koulutuksessa

Keväällä 2022 hanke­työ jatkui arvos­ta­van mento­roin­ti­mal­lin luomi­sella. Mento­roin­nin voidaan ajatella kuulu­van Vygots­kyn lähi­ke­hi­tyk­sen vyöhyk­keen ajatuk­seen, jossa oppi­mi­nen ja kehit­ty­mi­nen tapah­tuu koke­neem­man avulla ja tuella. Syksyllä siir­rymme myös kehit­tä­mään yli 55-vuotiai­den työn­te­ki­jöi­den työssä jaksa­mista ja jatkamista.

Dewey uskoi, että koulu­tus on kiinteä osa yhteis­kun­taa, ja rohkaisi oppi­joita tule­maan hyviksi ja aktii­vi­siksi kansa­lai­siksi. Hanke­kou­lu­tuk­sessa oppijat pääsi­vät kehit­tä­mään omaa työtään yhtei­seksi hyväksi ja saivat tietoa yhteis­kun­nan vallit­se­vasta tilan­teesta, jotta he osai­si­vat suhteut­taa työn vaati­muk­set ja toiveet.

Oppi­mi­sen ja kehi­tyk­sen erilai­set suun­tauk­set näkyvät niin lasten kuin aikuis­ten­kin koulu­tuk­sessa. On hyvä tarkas­tella erilai­sia näkö­kul­mia ja tunnis­taa omaa tyyliä ja lähtö­koh­tia koulut­ta­jana. Yhden teorian tai mene­tel­män käyttö ei ole hedel­mäl­li­sintä oppi­mi­sen ja kehi­tyk­sen kannalta.

Elini­käi­sen oppi­mi­sen elemen­tit koros­tu­vat ikään­ty­vien työn­te­ki­jöi­den koulu­tuk­sessa. Elini­käi­nen kehit­ty­mi­nen koskee kaikkia.


Kirjoit­taja

Eini Hyppö­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet

Aubrey, K. & Riley, A. 2019. Unders­tan­ding & using educa­tio­nal theo­ries. 2nd Edition. Los Angeles: Sage.

Driscol, M. P. 2005. Psyc­ho­logy of lear­ning for instruc­tion. Boston: Ally and Bacon.

Sugar­man, L. 2001. Life-span deve­lop­ment: frameworks, accounts and stra­te­gies. New York: Palgrave MacMillan.