Categories
Pulssi Muut

Opettaja oppijak­solla Lieksassa – rengas­tehtaan toimin­nassa korostuu kasvu ja investointi

Kuvaan tässä artik­ke­lissa työelä­mä­jak­soani Lieksa Tyres Oy:ssä 3.–16.5.2022. Kareliassa suosi­tellaan, että jokainen Karelian päätoi­minen, vakinai­sessa työsuh­teessa oleva opettaja osallis­tuisi työelä­mä­jak­solle viiden vuoden välein. Työelä­mä­jakso ei ollut ensim­mäiseni, mutta oli aika käydä katso­massa, millai­selta nykypäivän teolli­suus­yri­tyk­sessä näyttää. Ennen lehtorin työtä olen työsken­nellyt mm. päällik­kö­tason tehtä­vissä noin sata henkilöä työllis­tä­vässä teolli­suus­yri­tyk­sessä. Nyt minulle tarjoutui mahdol­lisuus vertailla nykypäi­väisen teolli­suus­yri­tyksen toimin­ta­tapoja aikai­sempaan kokemukseeni. 

Skandi­navian ainoa polku­pyörien nasta­ren­kaita valmistava tehdas 

Lieksa Tyres Oy (aputoi­minimi Suomi Tyres) on vuonna 2019 perus­tettu polku­pyörien ulkoren­kaita valmistava teolli­suus­yritys, joka jatkaa Suomen Rengas­tehtaan toimintaa. Toimi­tus­joh­tajana toimii Timo Väänänen (Kuva 1). 

Kaksi miestä seisoo vierekkäin sisätiloissa. Taustalla oikealla puuveistos ja vasemmalla polkupyörän renkaita tangossa riippumassa.
Kuva 1. Kuvassa vasem­malla Lieksa Tyres Oy:n toimi­tus­johtaja Timo Väänänen ja oikealla työelä­mä­jak­solla oleva Karelia-amk:n tekniikan koulu­tus­vas­tuiden tuotan­to­ta­louden lehtori Markku Havu. (Kuva: Markku Havu) 

Yritys työllistää tällä hetkellä noin 30 henkilöä; tarkoitus on palkata lisää tulevina vuosina. Yritys valmistaa pääasiassa polku­pyörien nastoi­tettuja talvi­ren­kaita (Kuva 2) ja jonkin verran kesären­kaita. Näiden lisäksi valmis­tetaan pieniä eriä renkaita mm. Pappa-Tuntu­reihin, rollaat­to­reihin ja ravikär­ryihin. Rengas­tehdas valmisti vuonna 2020 polku­pyörien talvi­ren­kaita n. 70 000 kpl ja vuonna 2021 kaksin­ker­taisen määrän, n. 140 000 kpl. Tänä vuonna tavoi­tellaan n. 150 000 renkaan tuotantoa. 

Lähikuva nastapyörän renkaasta.
Kuva 2. Routa TLR E-bike on yksi yrityksen n. 80 rengas­mal­lista. Nasta­rengas lumisille ja jäisille teille hybridi- ja kaupun­ki­pyöriin, erityi­sesti sähkö­avus­tei­sille polku­pyö­rille. (https://suomityres.fi/tuotteet)

Vuonna 2020 yrityksen liike­vaihto oli noin 1,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 noin 2,3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2022 on budje­toitu noin 3 miljoonaa euroa (Kuva 3). Päämarkkina-alueena on Skandi­navia. Renkaita myydään lisäksi Sveitsiin, Saksaan ja Italiaan. Tavoit­teena on myös Pohjois-Amerikan markkinat. 

Sininen pylväsdiagrammi valkoisella pohjalla.
Kuva 3. Lieksa Tyres Oy:n liike­vaihdon kehitys. 

Lisää tehok­kuutta inves­toin­neilla ja etäko­kouk­silla 

Keskityin työelä­mä­jaksoni aikana tutus­tumaan lähinnä tuotan­to­ta­louteen ja konetek­niikkaan liittyviin toimin­toihin: tuotan­no­noh­jaukseen, tuotan­to­pro­sessiin, logis­tiikkaan ja konein­ves­toin­teihin. Yritys on suunni­tellut uusien koneiden ja laitteiden inves­tointeja seuraavien 2–3 vuoden aikana noin viidellä miljoo­nalla eurolla. Uusilla inves­toin­neilla muun muassa korvataan vanhempaa tuotan­to­tek­niikkaa ja lisätään kapasi­teettia. Ne mahdol­lis­tavat myös fatbiken eli ns. läski­pyörien renkaiden valmistuksen. 

Mies toimistopöydän ja tietokoneen äärellä.
Kuva 4. Tuotan­to­pääl­likkö Tommi Kiiskinen tarkistaa tuotan­to­suun­ni­telman. (Kuva: Markku Havu) 
Tummanharmaaseen työasuun pukeutunut mies pyöränrenkaita paistavan koneen äärellä tehtaassa.
Kuva 5. Polku­pyörän ulkorengas otetaan paistosta. (Kuva: Markku Havu) 

Sain mahdol­li­suuden seurata uuden renkaiden nastoi­tus­koneen asennusta ja käyttöön­ottoa. Renkaiden nastoi­tus­vaihe on tuotannon tämän­het­kinen pullon­kaula; inves­toinnin myötä sen kapasi­teettia saadaan kasva­tettua. Tämän ansiosta renkaiden väliva­ras­tointia voidaan pienentää ja tuotannon läpime­noaikaa lyhentää. 

Olin myös mukana erään toisen koneen teknisiin spesi­fi­kaa­tioihin liitty­vässä Teams-palave­rissa saksa­laisen koneen­val­mis­tajan, suoma­laisen konsult­tiy­ri­tyksen ja Lieksan tehtaan henki­löiden välillä. Teknisten tietojen ja kuvien tarkastelu yhdessä sujui mainiosti. Oli mukava todeta, että tieto­tek­niikan avulla neuvot­telut onnis­tuvat tehok­kaasti ilman aikaa vievää matkustelua. 

Karelia-amk:n opiske­lijat ovat viime aikoina valmen­tau­tuneet saman­kal­taiseen toimintaan etenkin koronan vuoksi järjes­te­tyssä etäope­tuk­sessa, joka on toteu­tettu Teamsin tai muun vastaavan sovel­luksen avulla. Olisi hienoa käyttää tätä opetus­tapaa osana muuta opetusta myös koronan hellit­täessä. Minulla on hyviä kokemuksia Teamsin käytöstä opetuk­sessa, aivan kuten opiske­li­joil­lakin heiltä saadun palautteen mukaan. 

Hankin­noissa panos­tetaan omatoi­mi­suuteen ja paikal­li­suuteen 

Lieksa Tyres Oy:ssä on menossa myös toimin­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä­pro­jekti. Tarkoitus on rakentaa uusi räätä­löity toimin­na­noh­jaus­jär­jes­telmä ERP eli Enterprise Resource Planning Lieksan tehtaalle. Tieto­jär­jes­telmän tieto­tar­ve­mää­rittely on suurim­maksi osaksi tehty – nyt menossa on ohjel­moin­ti­vaihe. Kun ERP on toimin­nassa, työnte­kijät kykenevät muun muassa hankkimaan valmis­tus­mää­räimet ja kirjaamaan tuotan­to­tiedot suoraan tieto­jär­jes­telmään tablettien avulla. Järjes­telmä helpottaa myös tuotan­non­suun­nit­telua ja varastonhallintaa. 

Yritys on lisäksi inves­toi­massa uusiin omiin tiloihin sijoi­tet­taviin kompres­so­ri­lait­teis­toihin, jolloin paineilmaa ei tarvitse ostaa vaan sitä voidaan tuottaa itse. Tällöin myös laitteis­toista aiheutuva lämpö­häviö saadaan hyödyn­ne­tyksi tuotan­to­tilan ja varaston talvi­läm­mi­tykseen hukkaan­menon sijaan. 

Suunnit­teilla on myös hankkia aurin­ko­pa­neeleja tuotan­to­hallin katolle, jolloin tuotan­to­ko­neisiin saadaan tuotettua jonkin verran sähköä itse. 

Tuotan­nossa tarvittava höyry tuotetaan nykyisin LNG:llä eli nestey­te­tyllä kaasulla. Pielisen Bio Oy suunnit­telee uutta biokaa­su­lai­tosta Lieksaan. Biokaa­su­lai­tok­sessa pyritään hyödyn­tämään alueella syntyviä agribio­massoja. Näitä ovat esimer­kiksi nurmi, liete­lanta ja elintar­vi­ke­teol­li­suuden sivuvirrat ja biojätteet. Laitoksen valmis­tuttua höyryn tuotan­nossa voidaan käyttää paikal­li­sista bioraaka-aineista valmis­tettua biokaasua. 

Yhteis­työtä Karelian kanssa – myös inspi­raa­tiota opinnäyt­teisiin löytyisi

Lieksa Tyres Oy:llä on jo tällä hetkellä yhteis­työtä Karelian kanssa: yrityk­sellä on opintoihin kuulu­vassa työhar­joit­te­lussa Karelian konetek­niikan kolmannen vuoden insinöö­rio­pis­kelija Aapo Turunen. Hän tutustuu kesän aikana monipuo­li­sesti tehtaan eri toimin­toihin. Kuvaus­het­kellä menossa oli tutus­tu­minen polku­pyörän nasta­renkaan nastoitukseen. 

Nuori työasuinen mies tehtaassa.
Kuva 6. Konetek­niikan kolmannen vuoden insinöö­rio­pis­kelija Aapo Turunen tutus­tu­massa polku­pyörän nasta­renkaan nastoi­tus­koneen tekniikkaan ja toimintaan. (Kuva: Markku Havu) 

Lieksa Tyres Oy on kasvu­yritys, joka voisi jatkossa mahdol­li­sesti tarjota harjoit­te­lu­paik­kojen lisäksi mielen­kiin­toisia opinnäy­te­työ­ai­heita Karelia-amk:n opiskelijoille. 


Kirjoittaja 

Markku Havu, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Dayvison de Oliveira Silva palve­lusta Pexels