Lähikuva värikkäistä muistilapuista seinällä

Työelä­mästä tutkin­toon -hank­keessa tapah­tuu – Kielten ensim­mäi­set AHOT-työpa­jat on pilotoitu

Yksi Työelä­mästä tutkin­toon –hank­keen tavoit­teista on selkeyt­tää osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen proses­seja sekä opis­ke­li­joille että opet­ta­jille. Tämän William ja Ester Otsa­kor­ven säätiön rahoit­ta­man kaksi­vuo­ti­sen hank­keen toteu­tusaika on 1.1.2021-31.12.2022. Hank­keessa mukana olevat kiel­ten­opet­ta­jat työs­ti­vät syys­lu­ku­kau­della 2021 AHOT-hake­mus­oh­jeita korvaa­vuu­den ja osaa­mi­sen näytön osalta.  Ohjei­den valmis­tut­tua niiden toimi­vuutta halut­tiin heti tuoreel­taan pilo­toida.  Tammi­kuussa 2022 aloit­ta­neille hoito­työn ja sosi­aa­lia­lan opis­ke­li­joille järjes­tet­tiin siksi ensim­mäi­nen Kielten AHOT-hake­mus­työ­paja. Toinen vastaava paja pidet­tiin myöhem­min uusille gero­nomi- ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joille huhtikuussa. 

AHOT-pajoissa selven­net­tiin opin­to­jak­soja, korvaa­vuutta ja osaa­mi­sen näyttöä 

Koro­na­ra­joit­tei­den vuoksi ensim­mäistä AHOT-työpa­jaa ei voitu järjes­tää 19.1. kampuk­sella, joten toteu­timme sen verk­ko­ta­paa­mi­sena.  Sähkö­pos­ti­kutsu Teams-työpa­jaan lähe­tet­tiin kaikille hoito­työn ja sosi­aa­lia­lan aloit­ta­ville ryhmille, eikä eril­listä ilmoit­tau­tu­mista pyydetty.  Työpa­jaa edel­tä­vällä viikolla opis­ke­li­joille oli järjes­tetty kieli-info, jossa kiel­ten­opet­ta­jat kertoi­vat ylei­sesti kielio­pin­noista Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. AHOT-työpa­jaan osal­lis­tui 18 opis­ke­li­jaa, joten sille näytti olevan tarvetta. Tilai­suus myös tallennettiin. 

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan kiel­ten­opet­ta­jat esit­te­li­vät AHOT-työpa­jassa ensin kunkin koulu­tus­vas­tuun englan­nin ja ruotsin opin­to­jak­so­jen tavoit­teet ja sisäl­löt. Sen jälkeen kerroimme, kuka voi hakea korvaa­vuutta tai osaa­mi­sen näyttöä ja kuinka se tehdään. Opet­ta­jat selit­ti­vät vielä erik­seen, miten SOTE-alan kielio­pin­noissa toimi­taan, jos opis­ke­lija on jo suorit­ta­nut korkea­kou­lu­ta­soi­sia kielio­pin­toja jolla­kin toisella alalla. Tämän jälkeen opis­ke­li­jat saivat esittää kysy­myk­siä, jotka koski­vat lähinnä tarkem­pia menettelytapoja. 

Koro­na­ra­joi­tuk­set helpot­ti­vat maalis­kuussa, mutta toinen­kin kielten AHOT-hake­mus­paja järjes­tet­tiin uusille moni­muoto-opis­ke­li­joille samaan malliin verkossa. Tämäkin tilai­suus tallen­net­tiin niille, jotka eivät syystä tai toisesta pääs­seet mukaan tapaamiseen. 

Aiemmin hankittu kielio­saa­mi­nen tunnis­tet­tiin pajoissa hyvin 

Kielten AHOT-työpa­jat sujui­vat varsin hyvin. Havait­simme, että yleis­ten ohjei­den lisäksi pajoissa on jatkos­sa­kin tarpeen esitellä huolella koulu­tus­vas­tuun mahdol­li­set omat menet­te­ly­ta­vat kielio­pin­to­jen kohdalla. 

Jo entuu­des­taan tiedet­tiin, että sosi­aali- ja tervey­sa­lan opis­ke­li­joilla on aiemmin hankit­tua kielio­saa­mista. Ensim­mäi­sen työpa­jan jälkeen ruotsin opet­taja saikin heti viisi korvaus­ha­ke­musta, joista yksi hyväk­syt­tiin suoraan. Englan­nin opet­ta­jat saivat kaksi hyväk­syt­tä­vää korvaa­vuus­ha­ke­musta ja 13 näyt­tö­ha­ke­musta, joista on jo tehty viisi näyttöä. On mielen­kiin­toista seurata, toteu­tuuko toive laaduk­kaam­mista korvaa­vuus- ja näyt­tö­ha­ke­muk­sista pajojen seurauk­sena parem­min myös jatkossa. 

Paran­net­tuja AHOT-työpa­joja suun­nit­teilla myös ensi luku­vuo­deksi 

Ensim­mäi­nen kielten AHOT-hake­mus­paja järjes­tet­tiin hyvin nopealla aika­tau­lulla heti kevät­lu­ku­kau­den alussa. Yhteis­työ sosi­aali- ja tervey­sa­lan opinto-ohjaa­jien kanssa oli siksi työpa­jan ajoi­tuk­sessa ensiar­voi­sen tärkeää. Opis­ke­li­joi­den kannalta oli merkit­tä­vää, että omat kielten opet­ta­jat olivat mukana kerto­massa tarkem­min opin­to­jak­soista ja vastaa­massa kysy­myk­siin. Huoma­simme ensim­mäi­sen pajan jälkeen, että ohjeita oli vielä tarpeen tarken­taa. Tavoit­teena on selkeyt­tää ohjeita edel­leen niin, että myös itsek­seen vaik­kapa Pakissa AHOT-asioi­hin tutus­tuva ymmär­tää parem­min, miten opin­to­jen korvaa­mista tai osaa­mi­sen näyttöä haetaan 

Ensi luku­vuo­den puolella haluamme järjes­tää kielten AHOT-työpa­joja molem­milla kampuk­silla, nyt ensim­mäistä kertaa myös teknii­kan, liike­ta­lou­den, matkai­lun ja metsä­alan koulu­tuk­sissa sekä englan­nin­kie­li­sessä IB-ryhmässä. Toivot­ta­vasti nämä tilai­suu­det voidaan syys­lu­ku­kau­den alussa toteut­taa kasvok­kain virtu­aa­li­työ­pa­jo­jen lisäksi. 


Kirjoit­ta­jat:

Riitta Hytti­nen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Liisa Sand­vall, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Merja Öhman, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Artik­ke­li­kuva: Kuvaaja Patrick Perkins palve­lusta Unsplash