Categories
Podcast Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon podcast: Kielten pajamalli

Kuinka voi tunnistaa oman kielio­saa­misen tason? 18 osallis­tujan pilotoin­tipaja tarjosi eväitä kielten osaamisen tunnis­ta­miseen muun muassa kielte­no­pis­kelun opinto­jaksoja esitte­le­mällä sekä antamalla konkreet­tisia neuvoja osaamisen tunnis­ta­miseen ja näkyväksi tuomiseen. Karelian tieto­tek­niikan lehtori, opinto-ohjaaja Joni Ranta, kielten lehtori Merja Öhman, hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja Minna Turunen sekä englannin lehtori Liisa Sandvall keskus­te­levat Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon podcastin 5. jaksossa kieli­pajan tarkoi­tuk­sesta, sisäl­löistä, tarvit­ta­vuu­desta, hyödyistä ja mallin tulevaisuudesta. 

Kuuntele podcast tästä:

Podcast-sarja on osa Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hanketta, jonka toteuttaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu William ja Ester Otsakorven säätiön rahoituksella.

Koko sarja on kuunnel­ta­vissa Karelian podcast-kanavalla.

Podcastin toimittaja: Joni Ranta, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Suunnittelu, käsikir­joitus ja toteutus: lehtorit Minna Turunen, Merja Öhman, Liisa Sandvall ja Joni Ranta, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Free Stock photos by Vecteezy