Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Karelian robot­ti­lai­naamo – ohjel­moinnin opetusta legoroboteilla 

Pohjois-Karjalan Tekno­lo­gia­teol­li­suuden aluejoh­to­kunta lahjoitti Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle kaksi­toista legoro­bottia, joita on käytetty aloit­tamaan robot­ti­lai­naa­mo­toi­minta osana Uptech-hanketta. Robot­ti­lai­naamo tarjoaa perus­kou­luille ja toisen asteen oppilai­tok­sille koulu­tusta ohjel­moinnin ja robotiikan perus­teista. Robot­ti­lai­naamon toimintaa on pilotoitu lukuvuoden 2021–2022 ajan, ja palaute on ollut positii­vista. Robot­ti­lai­naamon toiminta jatkuu ja kehittyy tulevai­suu­dessa. Katso robot­ti­lai­naamon näppärä esitte­ly­video alta.

Perus­koulun ja lukion ohjel­moinnin opetus hakee vielä muotoaan 

Tekniikan alalla vallitsee osaajapula. Tekno­lo­gia­teol­lisuus ry:n selvi­tysten mukaan seuraavan 10 vuoden aikana alalle tarvitaan 130 000 uutta osaaja. Osa työvoiman tarpeesta syntyy eläköi­ty­mi­sistä, osa uusien työpaik­kojen synnystä. Saman­ai­kai­sesti ala kärsii vetovoiman puutteesta. (Tekno­lo­gia­teol­lisuus 2021.) 

Nykyisin perus­koulun opetus­suun­ni­telman perus­teisiin sisältyy ohjel­moinnin opetus alakou­lusta alkaen (Opetus­hal­litus 2014, 157). Yhtenä matema­tiikan opetuksen tavoit­teena alakou­lussa on, että oppilas kykenee laatimaan tieto­ko­neoh­jelmia graafi­sessa ympäris­tössä (Opetus­hal­litus 2014, 235). Yksi perus­koulun oppimäärän hyvän osaamis­tason kritee­reistä on, että oppilaan tulisi osata soveltaa algorit­misen ajattelun periaat­teita ja ohjel­moida yksin­ker­taisia ohjelmia (Opetus­hal­litus 2014, 379). 

Ohjel­moinnin opetuksen ensias­keleet ovat olleet hitaita ja koulu­laisten ohjel­moin­ti­taidot ovat edelleen varsin matalalla tasolla. Suurin osa opetta­jista katsoo myös omien ohjel­moinnin opetta­misen taito­jensa olevan puutteel­lisia. (Fagerlund 2022.) Kansain­vä­li­sessä ICILS 2018 -tutki­muk­sessa Suomi sijoittuu vertai­lu­ryh­mässään häntä­päähän mitä tulee ohjel­moin­nil­lisen ajattelun paino­tukseen perus­kou­lussa (Leino ym. 2019, 47). 

Alakou­lussa ohjel­mointi tapahtuu usein esimer­kiksi Scratch-kielellä, pelin­omai­sella ohjel­moin­tia­lus­talla. Paljon riippuu yksit­täisten opettajien valmiu­desta ja kiinnos­tuk­sesta ohjel­moinnin opetta­miseen. (Jäntti 2016.) Opettajien osallis­tu­minen ohjel­moinnin täyden­nys­kou­lu­tukseen on jäänyt pitkälti opettajan oman harras­tu­nei­suuden varaan (Vanas 2022). 

Myös lukioissa ohjel­mointi on varsin pienessä roolissa. Lukion opetus­suun­ni­telman perus­teissa ohjel­mointi on mainittu vain kerran, osana pitkän matema­tiikan valin­nais­kurssia (Opetus­hal­litus 2019, 229). Vain noin puolessa lukioista annetaan ohjel­moinnin opetusta (Nousiainen & Kivistö 2022, 30). 

Peräti kolme neljäsosaa lukio-opetta­jista ilmoittaa kaipaa­vansa täyden­nys­kou­lu­tusta ohjel­mointiin ja sen opetta­miseen liittyen (Nousiainen & Kivistö 2022, 38). Kansal­lisen koulu­tuksen arvioin­ti­kes­kuksen lukio­kou­lu­tuksen ohjel­moinnin opetuksen arvioinnin työryhmä nostaakin ohjel­mointiin liittyvän täyden­nys­kou­lu­tuksen järjes­tä­misen yhdeksi toimen­pi­de­suo­si­tuk­sekseen (Nousiainen & Kivistö 2022, 49). 

Pieni robotti seuraa lattialla olevalle paperille piirrettyä punaista viivaa. Osittain näkyvä oikealla istuva ihminen seuraa vierestä.

MyTech, UpTech ja robot­ti­lai­naamon ensias­keleet 

MyTech-ohjelma on Tekno­lo­gia­teol­li­suuden hanke, jossa tarkoi­tuksena on lisätä tietoa tekniikan alan opinnoista sekä mahdol­li­suuk­sista tekno­logia-alalla (Tekno­lo­gia­teol­lisuus 2021). UpTech-hanke on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen hanke, jonka yhtenä tavoit­teena on tekniikan alan vetovoiman lisääminen. 

MyTech-ohjelman hengessä Pohjois-Karjalan Tekno­lo­gia­teol­li­suuden aluejoh­to­kunta lahjoitti perus­teilla olleelle robot­ti­lai­naa­molle kaksi­toista Lego Mindstroms 51515 -robottia. Lainaamon opera­tii­viseen toimintaan otettiin käyttöön kymmenen robottia ja kaksi jäi varao­sa­käyttöön. Lainaamo toimii tällä hetkellä Uptech-hankkeen puitteissa. 

Robot­ti­lai­naa­mo­toi­mintaa kehit­tä­mässä oli keväällä 2021 Uptech-hankkeen työnte­ki­jöiden lisäksi kaksi Karelian tieto­jen­kä­sit­telyn neljännen vuoden opiske­lijaa työhar­joit­telun merkeissä. He kehit­tivät käytän­teitä robot­ti­lai­naamon toiminnan tueksi sekä tehtäviä robot­ti­har­joi­tuksiin. Opiske­lijat olivat aktii­visia, ja heidän työnsä sekä sen tulokset olivat hyödyksi robot­ti­lai­naamon toiminnan aloittamisessa. 

Robot­ti­lai­naamo jalkautui kouluihin pilotointien kautta 

Syksyllä 2021 robot­ti­lai­naamon toimintaa pilotoitiin kutsu­malla Pielisjoen koulun 8. luokan oppilaita kokei­lemaan robot­ti­har­joi­tuksia Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Wärtsilän kampuk­sella parin tunnin ajaksi. Harjoi­tuksia kehitettiin palautteen pohjalta. 

Tämän jälkeen pidettiin pilot­ti­kou­lutus Pielisjoen koululla alkuvuo­desta 2022. Koulu­tuksen jälkeen robotit olivat lainassa Pielisjoen koululla, jossa yläkou­lu­laiset pääsivät kokei­lemaan niillä erilaisia harjoi­tuksia myös koulu­tuksen jälkeen. Oppilas- ja opetta­ja­pa­lautteet roboteista olivat positii­visia. Toimin­ta­mallia kehitettiin edelleen koulu­tuksen pohjalta. 

Seuraa­vaksi robot­ti­lai­naamon toimintaa pilotoitiin Siika­salmen koululla opettaen ohjel­mointia ja robotiikkaa alakoulun 5–6. luokka­lai­sille toukokuun alussa 2022. Koulutus toteu­tettiin kahtena kolmen oppitunnin kokonai­suutena noin kymmenen oppilaan ryhmälle. Toiselle ryhmälle koulutus pidettiin aamupäi­vällä ja toiselle iltapäivällä. 

Koulu­tuksen jokaisen oppitunnin aluksi robot­ti­kou­luttaja näytti muutamia perus­toi­min­nal­li­suuksia robottia käyttäen noin 5–15 minuutin ajan. Tämän jälkeen oppilaat pääsivät tekemään itsenäi­sesti tehtäviä sekä ohjel­moimaan robottia omatoi­mi­sesti. Jokai­selle oppilas­pa­rille oli varattu oma tietokone ja robotti. 

Luokkatilassa pulpetteja, tietokoneita, robotteja ja oppilaita.

Positii­vista palau­tetta niin oppilailta kuin opetta­jilta 

Oppilaat pääsivät hyvin alkuun ohjel­moin­nissa. Robotit ohjel­moitiin liikkumaan ja suorit­tamaan annettuja liike­ratoja. Ne saatiin totte­lemaan värisen­so­rille näytettyjä liiken­ne­va­lo­maisia opasteita. Pisim­mälle päässeet oppilaat toteut­tivat ohjel­ma­koodin, jolla robotti saatiin seuraamaan maahan piirrettyä viivaa käyttäen robotin värisen­soria viivan tunnis­ta­mi­sessa. Eräs oppilas­ryhmä innostui omatoi­mi­sesti laatimaan kauko-ohjaus­oh­jel­miston, jolla robottia liiku­teltiin antamalla näppäi­mis­töltä komentoja. 

Yksi merkki oppilaiden innos­tuk­sesta oli se, että välitun­neille ei aina maltettu lähteä ajoissa. Osa oppilaista olisi halunnut välitunnin sijaan jatkaa robottien ohjel­mointia. Koulu­tuksen päätteeksi osa oppilaista esitti toiveen robot­ti­kou­lut­tajien pikai­sesta uudelleenvierailusta. 

Koulu­tuksen jälkeen Siika­salmen koulun koulu­tukseen osallis­tunut opettaja kysyi oppilailta sanal­lista palau­tetta. Oppilaista 18 vastasi palau­te­ky­selyyn. Palaute oli valtao­saltaan positii­vista, kuten “tosi hyvä 5/5” tai “Ihan mahtavaa oli. Harmi että loppu. Saisi olla uudestaan.” 

Jätimme robotit kouluille lainaan, ja ne ovat olleet ohjel­moin­ti­käy­tössä myös koulu­tuksen jälkeen. Siika­salmen koulun koulu­tukseen osallis­tuneen opettajan palautteen mukaan robot­ti­päivä oli oppilaille positii­vinen ja opetta­vainen kokemus. 

Kokemus­temme mukaan legoro­bot­ti­päivä oli toimiva idea myös opettajien koulu­tuk­sessa. Koulu­tuk­sessa läsnä olleet opettajat saivat perus­val­miudet jatkaa ohjel­moinnin opetusta legoro­bo­teilla myös itsenäisesti. 

Luokkatilassa pulpetteja tuoleineen, tietokoneita ja robotteja. Ohjaaja erään pulpetin vieressä selkä katsojaan päin.

Robot­ti­lai­naamon pilotointi jatkuu ja kehittyy 

Robot­ti­lai­naamo on pilotoin­neissa saanut pääosin innos­tuneen vastaanoton. Robot­ti­lai­naamon toiminta jatkuu laati­malla lainaa­molle kotisivut, kehit­tä­mällä koulu­tus­ma­te­ri­aaleja sekä kuvaa­malla ohjevi­deoita legoro­bottien ohjel­mointiin. Jatkamme myös koulu­vie­railuja syksyllä 2022 ja pereh­dymme alan yhteistyöverkostoihin. 

Verkko-osoit­teessa tiny.one/robottilainaamo sijaitsee robot­ti­lai­naamon kotisivun tämän­het­kinen kehitys­versio. Robot­ti­lai­naamon kehit­teillä olevasta verkko­si­vus­tosta ja koulu­tus­ma­te­ri­aa­lista otetaan mieluusti vastaan palau­tetta ja kehity­seh­do­tuksia sivus­tolta löytyviin yhteystietoihin. 

Onnis­tu­neiden kokei­lujen jälkeen robot­ti­lai­naamo siirtyy eteenpäin pilotoin­nissaan. Robot­ti­lai­naa­mo­toi­min­nasta pyritään kehit­tämään pysyvä osa Karelia-amk:n koulu­tus­tar­jontaa jatkuvan oppimisen ja oppilai­to­syh­teistyön hengessä. 


Kirjoit­tajat 

Atte Enwald, projek­ti­koor­di­naattori (UpTech-hanke), Karelia-ammattikorkeakoulu 

Anniina Kontio­korpi, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Jarno Mertanen, lehtori, osapro­jek­ti­pääl­likkö (UpTech-hanke), Karelia-ammattikorkeakoulu 

Panu Ojala, projek­ti­asian­tuntija (UpTech-hanke), Karelia-ammattikorkeakoulu 


Valoku­vaaja 

Panu Ojala 


Lähteet 

Fagerlund, J. 2022. Tuoreita näkökulmia ohjel­moinnin ja ohjel­moin­nil­lisen ajattelun opetukseen koulussa. Dimensio – Matemaat­tis­luon­non­tie­teel­linen aikakaus­lehti. 10.3.2022. https://dimensiolehti.fi/tuoreita-nakokulmia-ohjelmoinnin-ja-ohjelmoinnillisen-ajattelun-opetukseen-koulussa/

Jäntti, E. 2016. Ohjel­mointi tulee osaksi perus­koulun opetusta ensi syksynä. Mutta mitä se käytän­nössä tarkoittaa, ja mitä vanhempien pitää koodaa­mi­sesta ymmärtää? 17.3.2016. Elisa. https://elisa.fi/ideat/koodaaminen-tulee-kouluihin/ 

Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Sirén, M. & Fagerlund, J. 2019. Digiloi­kasta digitai­toihin. Kansain­vä­linen monilu­ku­taidon ja ohjel­moin­nil­lisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9  

Nousiainen S. & Kivistö A. 2022. Ohjel­moinnin opetuksen arviointi lukio­kou­lu­tuk­sessa. Kansal­linen koulu­tuksen arvioin­ti­keskus. Julkaisut 6:2022. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/03/KARVI_0622.pdf 

Opetus­hal­litus. Lukion opetus­suun­ni­telman perusteet 2019. Opetus­hal­litus, määräykset ja ohjeet 2019:2a. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf

Opetus­hal­litus. Perus­o­pe­tuksen opetus­suun­ni­telman perusteet 2014. Opetus­hal­litus, määräykset ja ohjeet 2014:96. 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 

Tekno­lo­gia­teol­lisuus. 2021. MyTech. 21.2.2021. https://skol.teknologiateollisuus.fi/fi/tulevaisuus-suunnittelualalla/mytech

Vanas, A. 2022. Tutkittu juttu: Ohjel­mointia opetetaan liian ahtaalta pohjalta. Opettaja-lehti. 24.3.2022. https://www.opettaja.fi/ajassa/tutkittu-juttu-ohjelmointia-opetetaan-liian-ahtaalta-pohjalta/ 


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Phillip Glickman palve­lusta Unsplash