Henkilö pitelee paperia, jolle tulostettu pylväsdiagrammi, ja osoittaa sitä sormella.

Kolme ja puoli miljoonaa valis­tu­nutta – Karelia Theseuksen tilastoissa

3 439 938. 

Kolme­mil­joo­naa­nel­jä­sa­taa­kol­me­kym­men­täyh­dek­sän­tu­hat­tayh­dek­sän­sa­taa­kol­me­kym­men­tä­kah­deksan.  

Tällä lukumää­rällä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sarja­jul­kaisuja ja opinnäy­te­töitä on ladattu Theseuk­sesta, ammat­ti­kor­kea­kou­lujen jaetusta julkai­suar­kis­tosta. Tietoja opinnäyt­teistä ja sarja­jul­kai­suista Theseus tilastoi verkkoon simppe­listi SimpleStats-ohjel­malla. Tilastot perus­tuvat julkai­sujen ja opinnäyt­teiden kokotekstin (pdf) latauskertoihin. 

Karelian opinnäyt­teitä on vuosien mittaan tallen­nettu arkistoon 5819 kappa­letta, sarja­jul­kaisuja 271. Latausten yhteis­lukema kipuaa huimaan kolmeen ja puoleen miljoonaan. Skeptikot muistut­tavat, ettei lataa­minen tarkoita pdf:n pereh­ty­nyttä lukemista; me loput voimme juhlistaa valis­tu­neiden suurta määrää.  

Tässä artik­ke­lissa käydään tiivis­te­tysti läpi Karelian sarja­jul­kai­sujen ja opinnäyt­teiden julkaisu- ja lataus­ti­lastoja sekä ihastellaan vuoden 2021 huippu­tu­losta. Artik­ke­lissa käytetyt tiedot Theseukseen tallen­net­tujen töiden julkaisu- ja lataus­mää­ristä on kerätty 3.-4.5.2022 osoit­teesta theseus.fi/simplestats ja theseus.fi

Karelian ja Theseuksen matka pähki­nän­kuo­ressa 

Karelian yhteinen taipale Theseuksen kanssa alkoi vuonna 2010, kaksi vuotta järjes­telmän julkaisun jälkeen. Mainitun mukai­sesti Karelian töitä on vuosina 2010–2021 ladattu Theseuksen kautta 3 439 938 kertaa. Theseus otti jo alkujaan tavoit­teekseen tallentaa lähes kaikki Suomessa valmis­tuvat opinnäytteet. Suosiotaan vuosi vuodelta kasvat­ta­nutta avointa arkistoa pääsevät selaamaan ja hyödyn­tämään kaikki verkkoon tiensä löytävät opiske­lijat, opettajat, tutkijat, kadun­tal­laajat, itsen­sä­ke­hit­täjät, tilas­toar­tik­kelien kirjoit­tajat, kissa­nul­koi­lut­tajat, esimiehet ja muut kiinnos­tuneet kansa­laiset. Kiitos siis palvelun tarjoa­valle Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehto­ri­neu­vosto Arene ry:lle.  

Diaesityksen dia, jossa lukee Karelia Theseuksessa. Sarjajulkaisut: 271 julkaisua; 194 693 latausta. Opinnäytetyöt: 5819 työtä; 3 245 245 latausta.

Sarja­jul­kai­sujen latausten kasvu ollut melko tasaista 

Alla olevassa graafissa näkyvät Karelian Theseukseen tallen­net­tujen sarja­jul­kai­sujen tallen­ta­mis­määrät vuodesta 2010 vuoteen 2021, samoin kuin sarja­jul­kai­sujen vuosit­taiset lataus­määrät samalla aikavä­lillä. Yhteensä Karelian kaikkia sarja­jul­kaisuja (271 kpl) on Theseuk­sesta ladattu 194 693 kertaa vuoden 2021 loppuun saakka. Julkai­sujen ilmes­ty­mistä kuvaava käyrä on pomppiva, mutta lataus­käyrä pyrkii vain kasvamaan. Julkai­sujen määrä kuitenkin kasvoi viime vuonna peräti kahdek­salla verrattuna vuoteen 2020. 

Tallennetut sarjajulkaisut ja Julkaisujen lataukset kahtena graafina vuodesta 2010 vuoteen 2021.

Ladatuimpien sarja­jul­kai­sujen voitta­ja­kaarti on kerännyt latauksia opinnäyt­teitä maltil­li­semmin mutta silti kiitet­tä­västi. Annikki Jauhiaisen ja Päivi Sihvosen tervey­den­huoltoon kytkeytyvä julkaisu vuodelta 2014 selvittää ASSI- hankkeen – siis asiakas­läh­töisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palve­lu­pro­sessien käyttöönoton innovaatiot perus­ter­vey­den­huol­lossa -hanketta – sisältöä, ilahduttaen 7870:tä lataa­jaansa. Seuraa­villa sarja­jul­kai­si­joilla on vielä hieman kirit­tävää, sillä listan kakkonen tulee paritu­hatta latausta perässä. 

Sarjajulkaisujen ladatuimmat työt luettelona.
 1. Jauhiainen, Annikki; Sihvo, Päivi (2014) Sähköiset terveys­pal­velut asiak­kaiden käyttöön tervey­den­huol­lossa: Teoriasta käytäntöön. Latauksia: 7870 
 1. Järvelä, Jari; Kareinen, Juha; Pötry, Jyri; Fobugwe, Stanley (2012) Enterprise portals in e-learning. Latauksia: 5349 
 1. Sihvo, Päivi; Koski, Arja (toim.) (2020) Eettinen toimin­ta­malli – osaamista tulevai­suuden koulu­tukseen ja sote-alan työhön. Latauksia: 4808 
 1. Hiltunen, Saara (toim.) (2012) Maahan­muut­tajan matka suoma­laiseen yhteis­kuntaan. Latauksia: 4492 
 1. Harti­kainen, Johanna; Timonen, Jaana (2009) Työkaluja kielten oppimiseen. Latauksia: 4358 
 1. Korte, Atte (2013) Ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­lijan opinto­suo­ri­tusten arviointi ja oikeus­turva arvioin­nissa. Latauksia: 3876 
 1. Havukainen, Ilari; Kuittinen, Ville; Matveinen, Mikko; Mononen, Merja; Peiponen, Jarkko; Tykky­läinen, Saila (2014) Yhteistä hyvää yrittä­mällä: kestävää ja läpinä­kyvää liike­toi­mintaa. Latauksia: 3383 
 1. Kentala, Katja (2011) Bioenergian jalos­tus­ter­mi­naali. Latauksia: 2888 
 1. Raivo, Petri (2011) Kurkistus kulis­seihin: Näkökulmia Pohjois-Karjalan eloku­va­maa­kunnan raken­tu­miseen. Latauksia: 2883 
 1. Jauhiainen, Annikki; Sihvo, Päivi; Ikonen, Helena (2015) Sähköiset terveys­pal­velut käytössä: Koulu­tus­ma­te­ri­aalia ammat­ti­laisten ja asiak­kaiden pereh­dyt­tä­miseen ja ohjaukseen. Latauksia: 2813 

Opinnäy­tetyöt vievät latauksien kärki­paikat  

Karelian kaikista Theseukseen tallen­ne­tuista töistä opinnäyt­teitä (5819 kpl) on ladattu runsas enemmistö eli 3 245 245 kertaa. Theseukseen tallen­net­tujen opinnäyt­teiden suosiota Samu Viita perusteli jo vuonna 2008 niiden käytän­nön­lä­hei­syy­dellä. 

Alla olevassa graafissa näkyvät opinnäyt­teiden tallen­nus­määrät vuodesta 2010 vuoteen 2021; vierei­sessä vuosit­taiset lataus­määrät. Nämäkin käyrät ovat olleet nousussa pienistä notkah­duk­sista huolimatta. 

Tallennetut opinnäytetyöt ja Opinnäytteiden lataukset kahtena graafina vuodesta 2010 vuoteen 2021.

Kuka onkaan latausten kunkku? Karelian kaikkien töiden suosiota mittaava listaus nostaa kärkeen tieto­tek­niikan koulu­tus­oh­jel­masta valmis­tuneen Kari Kunin­kaan­niemen opinnäytteen vuodelta 2013. Kunin­kaan­niemi on valis­tanut peräti 35 797:ää innokasta oppijaa autoon yhdis­tet­tävän diagnos­tiik­ka­kaa­pelin ja tieto­ko­neella toimivan VCDS-ohjel­miston käyttä­mi­sestä VAG-ryhmän ajoneu­vojen tutki­miseen. Tee-se-itse-intoiset volkka­ri­kuskit kiittävät. 

Suosiota on niittänyt myöskin vuonna 2018 julkaistu opas ikäih­misten haavan­hoitoon, tekijöinään Veera Husari, Camilla Karhinen ja Saana Laukkanen. Sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen tähtien työ on kerännyt latauksia 23 290 kertaa. Kolmen kärkeen yltää myös raken­nus­tek­niikan puolelta Joonas Kinnunen 19 929 latausta ansain­neella opinnäyt­teellään sauna­lautan suunnittelusta. 

Raken­nus­tek­niikan koulu­tus­oh­jel­masta on latausten kymppi­listan kärkeen ponnis­tanut Kinnusen työn lisäksi kolme muuta opinnäy­tettä. Hoitotyön ohjelman töitä löytyy listalta kaksi; loput ovat ohjel­miensa yksinäisiä helmiä. 

Opinnäytetöiden ladatuimmat työt luettelona.
 1. Kunin­kaan­niemi, Kari (2013) Ross-Tech HEX+CAN-USB-diagnostiikkakaapeli ja VCDS-ohjelma. Latauksia: 35 797. Opinnäy­tetyö, tieto­tek­niikan koulutusohjelma 
 1. Huusari, Veera, Karhinen, Camilla & Laukkanen, Saana (2018) IKÄIHMISTEN HAAVANHOITO: Opas Hopea­rannan hoiva­kodin hoito­hen­ki­lö­kun­nalle. Latauksia: 23 290. Opinnäy­tetyö, sairaanhoitajakoulutus 
 1. Kinnunen, Joonas (2014) Sauna­lautan suunnittelu. Latauksia: 19 929. Opinnäy­tetyö, raken­nus­tek­niikan koulutusohjelma 
 1. Hyväri, Heidi & Ojala, Katri (2014) OSB-levyn mahdol­li­suudet sisus­tuk­sessa. Latauksia: 14 487. Opinnäy­tetyö, muotoilun koulutusohjelma 
 1. Paavi­lainen, Riikka & Turunen, Katja (2012) KIRURGISEN JA PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN: –Leikkaus­haa­van­hoidon opetus­ma­te­ri­aalia kirur­gisen hoitotyön opetukseen. Latauksia: 12 898. Opinnäy­tetyö, hoitotyön koulutusohjelma 
 1. Luntinen, Jarno (2011) Tuuli­kuormien eurokoodi-perus­teinen lasken­taoh­jelma. Latauksia: 12 189. Opinnäy­tetyö, raken­nus­tek­niikan koulutusohjelma 
 1. Kinnunen, Jari-Pekka (2013) VANHAN HIRSITALON SUOJAAMINEN, KUNNOSTUS JA HYÖDYNTÄMINEN OSANA UUDISRAKENTAMISTA. Latauksia: 10 431. Opinnäy­tetyö, raken­nus­tek­niikan koulutusohjelma 
 1. Manuilova, Mariia (2016) Business Model Development for travel agency: Case company – Goh Travel Korea. Latauksia: 10 254. Opinnäy­tetyö, Degree Programme in Inter­na­tional Business 
 1. Pietilä, Elli-Mari (2015) Betoni­ra­ken­teiden raudoit­ta­minen eurokoodin mukai­sesti. Latauksia: 9576. Opinnäy­tetyö, raken­nus­tek­niikan koulutusohjelma 
 1. Eskelinen, Antti-Pekka (2013) Vuode­po­tilaan asento­hoito hoito­työssä: – Moodle-verkko­luen­to­ma­te­riaali hoitotyön autta­mis­me­ne­telmät -kurssille. Latauksia: 9388. Opinnäy­tetyö, hoitotyön koulutusohjelma 

Vuosi 2021 oli Karelian huippua 

Vuonna 2021 Karelian sarja­jul­kaisuja ja opinnäy­te­töitä tallen­nettiin Theseukseen 666 kappa­letta – enemmän kuin yhtenäkään edellisenä vuonna. Yhteensä kaikkia Karelian töitä ladattiin puolen miljoonan käyttäjän voimin, siis 445 683 kertaa. Karelian sarja­jul­kaisuja määrästä on 29 997 kappa­letta; opinnäy­te­töiden määrä latauk­sista on 415 686 kappaletta. 

Diaesityksen dia, jossa lukee arelia ja Theseus 2021. Sarjajulkaisuja tallennettiin 27 kappaletta; sarjajulkaisuja ladattiin 29 997 kertaa. Opinnäytetöitä tallennettiin 639 kappaletta; opinnäytetöitä ladattiin 415 686 kertaa.

Vuoden 2021 ladatuimpien töiden kolmen kärjessä on tuttuja nimiä: 

 1. Huusari, Veera, Karhinen, Camilla & Laukkanen, Saana (2018) IKÄIHMISTEN HAAVANHOITO: Opas Hopea­rannan hoiva­kodin hoito­hen­ki­lö­kun­nalle. Latauksia 2021: 8521. Opinnäy­tetyö, sairaanhoitajakoulutus 
 1. Sihvo, Päivi; Koski, Arja (toim.) (2020) Eettinen toimin­ta­malli – osaamista tulevai­suuden koulu­tukseen ja sote-alan työhön. Latauksia 2021: 3422. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julkaisuja 
 1. Kunin­kaan­niemi, Kari (2013) Ross-Tech HEX+CAN-USB-diagnostiikkakaapeli ja VCDS-ohjelma. Latauksia 2021: 1996. Opinnäy­tetyö, tieto­tek­niikan koulutusohjelma 

Yltääkö vuoden 2022 tulos samaan kuin edellisenä vuonna? Vastausta ei tarvitse jäädä odottamaan seuraa­vasta Pulssi-artik­ke­lista: Karelian julkai­sujen ja opinnäyt­teiden edistystä voi kukin seurata Theseuksen SimpleStats-sivus­tolla vaikka kuukausittain.  


Kirjoittaja 

Anni Turpeinen, julkai­su­toimen harjoit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Kindel Media palve­lusta Pexels