Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Moniam­ma­til­lista sairaa­la­si­mu­laa­tiota kokeiltiin osana fysio­te­rapian ja hoitotyön opintoja

Tulevai­suuden sote-keskusuu­dis­tuksen tavoit­teena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveys­kes­kuksia, joista ihminen saa tarvit­se­mansa avun sujuvasti yksilöl­liseen tarpee­seensa (Valtio­neu­vosto 2022). Tulevai­suu­dessa sosiaali- ja tervey­sa­lalla odote­taankin yhä tiiviimpää ammat­ti­ryhmien välistä yhteis­työtä (STM 2019). Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on haluttu vastata näihin työelämän tulevai­suuden tarpeisiin, joten syksyllä 2019 käynnis­tettiin sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joiden moniam­ma­til­liset opinnot, jotka painot­tuvat ensim­mäi­selle lukuvuo­delle teoriaopintoihin.

Moniam­ma­til­lisen yhteistyön oppimi­sessa tehok­kaiksi on todettu moniam­ma­til­liset simulaatiot (Silen-Lipponen ym. 2021; Saaranen 2020). Niinpä moniam­ma­til­lista simulaatio-opetusta lähdettiin kokei­lemaan myös Kareliassa. Ensim­mäinen moniam­ma­til­linen sairaa­la­päivä-simulaatio toteu­tettiin 4.-5.5.2022. Tässä artik­ke­lissa kuvaamme sairaa­la­päivän taustaa, suunnit­telua, toteu­tusta sekä kokemuksia kokei­lusta. Kokemuksia kerättiin opiske­li­joilta ja simulaa­tiossa toimi­neilta potilailta ja omaisilta kummankin sairaa­la­päivän päätteeksi Webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 40 sairaa­la­päivään osallis­tu­nutta henkilöä.

Taustalla mittava suunnittelutyö

Sairaa­la­päivän toteu­tu­minen vaati perin­poh­jaista suunnit­telua ja innova­tii­vista henkeä kaikilta osallis­tu­ja­ta­hoilta. Suunnit­telua tehtiin erinomai­sessa yhteis­työssä eri toimi­joiden kesken useissa suunnit­te­lu­pa­la­ve­reissa. Moniam­ma­til­lisen sairaa­la­päivän uskottiin vahvis­tavan opiske­li­joiden osaamista. Suunnit­te­lu­vastuu päivän toteu­tu­mi­sesta jakautui neljälle opetta­jalle, ja kokonaisuus nivottiin yhteen moniam­ma­til­li­sissa palave­reissa. Sairaa­la­päivää varten Karelian hoito­taidon luokka­tiloja muutettiin sopivim­miksi tiloiksi huone­ka­lu­jär­jes­telyin. Kun palaset raken­tuivat ja tarkka aikataulu päivän eri asioista oli selvillä, alkoi kutkuttava odotuksen jännitys.

Sairaa­la­päivä kuului sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joiden ensim­mäisen lukukauden Hoitotyön perus­osaa­misen harjoit­telun opinto­jak­solle. Opinto­jak­solla opiske­li­joiden osaaminen kehittyi potilaan hoito­ym­pä­ristön huomioi­mi­sessa, johto­pää­töksien tekemi­sessä hoitotyön suunnit­telun tueksi, päätök­sen­te­ko­pro­sessin ymmär­ryk­sessä ja keskei­sissä hoitotyön toimin­tojen toteut­ta­mi­sessa ja hoito­vä­li­neiden turval­li­sessa käytössä.

Simulaation osallis­tuneet fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat olivat kolmannen lukukauden opiske­li­joita. Heille sairaa­la­päivä oli osa hengitys- ja veren­kier­toe­li­mistön fysio­te­rapian opintojaksoa.

Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joita simulaa­tiossa oli mukana yhteensä 21, sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joita yhteensä 18, jaettuna kahdelle päivälle. Sairaa­la­päi­vässä toimi sairaan­hoitaja- ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joiden lisäksi vastaava sairaan­hoitaja (valmistuva sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija), lääkäri (sh-opettaja) sekä pelas­tus­lai­toksen ensihoidon yksikkö. Potilaita sekä omaisia simulaa­tiossa esittivät oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMOn opiske­lijat sekä koordinaattorit.

Potilaan kohtaa­mista, hoito­toi­men­pi­teitä ja hoito­polun suunnittelua

Sairaa­la­päivän aikana opiske­lijat harjoit­te­livat moniam­ma­til­lisen yhteistyön lisäksi potilaan kohtaa­mista ja erilaisia vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teita. Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat harjoit­te­livat toimin­ta­kyvyn arviointia, amputaa­tio­tyngän sitomista, hengi­tys­har­joi­tusten suunnit­telua ja ohjaa­mista sekä terapeut­tisen harjoit­telun ohjaa­mista. Sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joilla päivässä korostui vuoro­vai­kutus ja kohtaa­minen potilaan ja omaisen kanssa sekä moniam­ma­til­li­sesti osana asiakkaan hoito­polkua. Opiske­lijat toteut­tivat erilaisia hoidol­lisia toimen­pi­teitä; vuoteen puhtaaksi petaa­mista, pesuja, liikku­mi­sessa avusta­mista, veren­paineen mittausta, hengi­tyksen tarkkailua sekä jatkuvaa elintoi­min­tojen seurantaa, lääke­hoitoa, ruokailun toteut­ta­mista, virtsa­rakon katet­rointia, kuolevan potilaan ja omaisen kohtaa­mista ja vainajan laittamista.

Sairaa­la­päivä-simulaation lopuksi pidettiin lyhyt oppimis­kes­kustelu päivän herät­tä­mistä ajatuk­sista ja oppimisen kokemuk­sista. Keskus­teluun osallistui päivään osallis­tu­neiden opiske­li­joiden lisäksi opettajat sekä TARMOn opiske­lijat ja koordinaattorit.

Opiske­li­joille sairaa­la­päivä oli positii­vinen kokemus

“Mielestäni tämä oli toden­nä­köi­sesti opiske­luaikani parhain päivä” -Opiske­lijan kommentti

Kokemukset sairaa­la­päi­västä olivat positii­visia. Päivän aikana opiske­lijat kuvasivat saaneensa esimakua osastolla työsken­te­lystä. Kliiniset taidot ja itsenäinen työskentely vahvis­tuivat, kun niitä pääsi harjoit­te­lemaan aidon tuntui­sessa ympäris­tössä. Sairaa­la­päivään osallis­tu­neiden kokemuk­sissa korostui moniam­ma­til­lisen yhteistyön oppiminen sekä potilaiden kohtaa­misen harjoittelu. Kokemusten perus­teella oli hyödyl­listä, että potilaiden roolissa eivät olleet opiske­li­joille tutut luokka­ka­verit, jolloin tilan­teesta tuli aidomman tuntuinen.

“Toimintaa tilan­teessa, jossa potilas ei ole luokka­kaveri, oli aidomman tuntuiset tilanteet ja onnis­tu­misia tuli kun onnistui huomaamaan tilanteet ja korjaamaan potilaan vointia” – Opiske­lijan kommentti

Pelas­tus­lai­toksen, ulkopuo­lisen organi­saation, osallis­tu­minen päivään korosti moniam­ma­til­lista toimintaa ja asian­tun­ti­juutta. Opiske­lijat nostivat päivän jälkeen esille että: “noin helpolta näytti vaikeat jutut, tuoko se on meidänkin tulevaisuus”.

Potilaina toimi­neiden opiske­li­joiden kokemusten perus­teella kokemus potilaana olosta oli merki­tyk­sel­linen, sille se antoi ymmär­rystä hoidet­tavana olosta.

“Opin samais­tumaan potilaan tilan­teeseen ja roolin paremmin. Potilaana ymmärtää, että tulee väärin­kä­si­tyksiä ja osat tiedoista saattavat muuttua ihmisten välillä.” – Opiske­lijan kommentti

Sairaa­la­päivä kysyy opetta­jilta tiimi­henkeä ja ongelmanratkaisukykyä

Sairaa­la­päivän onnis­tu­miseen vaikutti paljon opettajien yhteis­henki sekä asenne. Suunnittelu oli innova­tii­vista ja esiin nousseet ideat ruokkivat toinen toisiaan. Suunni­tel­ma­vai­heessa kaikki pääsivät tasapuo­li­sesti nostamaan esille oman osaami­sensa. Näin opiske­li­joille saatiin soveltuva kokonaisuus kahdelle eri opintojaksolle.

Moniam­ma­til­lisen simulaation suunnittelu ja toteutus toivat opetus­työhön vaihtelua. Päivät sujuivat huomaa­mattaan, vaikka toimintaa oli paljon. Ongel­man­rat­kaisu muuttu­vissa tilan­teissa päivän aikana oli sujuvaa ja yhteis­työllä päivistä tuli sujuvat kokonai­suudet muutok­sista huolimatta.

Neljä henkilöä seisoo rinnakkain katsoen kameraan.
Maiju Issakainen (vas.), Riitta Muhonen, Petri Ronkainen ja Hilppa Mustonen olivat tyyty­väisiä sairaa­la­päivän toteu­tukseen ja opettajien keski­näiseen yhteistyöhön.

Simulaa­tio­päiviä kehitetään edelleen

Opiske­lijat olisivat toivoneet enemmän etukä­teis­tietoa potilaista, joka olisi helpot­tanut heidän toimin­tansa suunnit­telua. Osa opiske­li­joista toivoi myös lisää tekemistä päivien ajalle, jotta motivaatio pysyisi paremmin yllä koko päivän ajan. Myös moniam­ma­til­lisen yhteistyön tiivis­tä­mistä päivän aikana olisi haluttu vielä lisää. Sairaa­la­päivää toivottiin järjes­tet­tävän vastai­suu­des­sakin myös opinnoissaan pidem­mällä oleville opiskelijoille.

“Voisi olla vielä lisää moniam­ma­til­lista konkreet­tista toimintaa, yhdessä hoitajien kanssa. Asiak­kaita olisi voinut olla myös enemmän.”- Opiske­lijan kommentti

Palaut­teiden perus­teella yhteiseen purka­miseen olisi toivottu lisäaikaa. Kokemusta olisi ollut hyvä käydä tarkemmin läpi esimer­kiksi pienryh­missä, johon olisi voinut osallistua potilaan ja omaisten lisäksi häntä hoitaneet ammattilaiset.

Kokeilun jälkeen toimintaa on tarkoitus kehittää, ja pyrkiä moniam­ma­til­lis­tamaan päivää kaikille sote-alan opiske­li­joille sekä lisäämään sairaa­la­päi­vä­tyyp­pisiä simulaa­tioita eri vaiheen opiskelijaryhmille.


Kirjoit­tajat:

Maiju Issakainen, opettaja, fysio­te­rapian koulu­tus­oh­jelma, Karelia-ammattikorkeakoulu

Riitta Muhonen, lehtori, sairaan­hoitaja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lutus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Hilppa Mustonen, opettaja, fysio­te­rapian koulu­tus­oh­jelma, Karelia-ammattikorkeakoulu

Petri Ronkainen, opettaja, sairaan­hoitaja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lutus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Valokuvat:

Riikka Hurri


Lähteet:

Silén-Lipponen, M., Korvenoja, M., Välimäki, T., Aura, S., Mönkkönen, K., Saaranen, T. 2021. Sosiaali- ja tervey­salan suursi­mu­laatio – kokemuksia moniam­ma­til­lisen yhteistyön oppimi­sesta. Tutkiva Hoitotyö 19(1), 20–27.

Saaranen, T.,  Silén-Lipponen, M., Palko­lahti, M., Mönkkönen, K., Tiihonen, M., Sormunen, M. 2020. Inter­pro­fes­sional learning in social and health care-Learning experiences from large-group simulation in Finland. Nursing Open 7(6): 1978–1987.

STM. 2019. Sosiaali- ja tervey­den­huollon uudistus (sote- uudistus) https://stm.fi/soteuudistus

Valtio­neu­vosto. 2022. Palve­lujen kehit­tä­minen. https://soteuudistus.fi/palvelujen-kehittaminen