Usea henkilö seisoo puistotiellä, osa katsoo kameraan.

”Parasta oli yhdes­säolo” – KAVA-koulutus järjesti omat kaupun­ki­päivät Joensuussa ja Kuopiossa

Opiskelu ei ole vain luentoja, esseitä, raportteja ja testejä. Se on myös kommu­ni­kointia kanssao­pis­ke­li­joiden ja opettajien kanssa. KAVA-koulu­tukseen korkea­kou­lu­te­tuille maahan­muut­ta­jille kuuluu pääasiassa etäope­tusta, sillä osa osallis­tu­jista on Kuopiossa ja osa Joensuussa. Mutta aikatau­lussa on myös kontak­ti­ta­paa­misia – niitä päiviä, jolloin kuopio­laiset tulevat Joensuuhun koulu­päivän viettoon ja päinvastoin. 

Ryhmä seisoo ja istuu rakennuksen edustalla olevilla portailla kameraan katsoen aurinkoisena kesäpäivänä.
Kuva 1. Koko ryhmä Kuopiossa. 

KAVA-osallis­tujien erillisenä tehtävänä oli järjestää Kaupun­ki­päivä-ohjelmaa, johon kuului retki mielen­kiin­toiseen paikkaan tai kävely­retki kahvin ja paikal­listen leivon­naisten kera. Opiske­li­joiden tehtävänä oli esitellä kaupun­kiaan vieraille sekä suunni­tella budjetti, sopia museoiden ja oppaiden kanssa vierai­lusta ja varata lounas ravin­to­lasta. Kaiken tämän KAVAn osallis­tujat tekivät itse kahdessa ryhmässä: Joensuu-ryhmässä ja Kuopio-ryhmässä (tietenkin hankkeen kustan­tamana). Suurin vaikeus valmis­telun aikana osallis­tujien mukaan oli sovittaa koko ohjelma neljään tuntiin, jonka ajan vieraat olivat kaupungissa. 

Portaiden yläpäästä otettu kuva puistosta. Keskellä kukkaistutuksia ja penkkien reunustamat hiekkatiet. Vasemmalla ja oikealla puista puistoaluetta. Edessäpäin rakennuksia ja niiden takana pilkistää järvi.
Kuva 2. Kuopion kaupungin puisto. 

Tänä vuonna Kaupun­ki­päivät järjes­tettiin 7. ja 8. kesäkuuta. Kuopio­lainen ryhmä oli ensim­mäinen. Opiske­lijat tekivät terve­tu­liais­kahvien jälkeen lyhyen kierto­käynnin keskustaan, tilasivat esitte­ly­kier­roksen Kuopion museoon ja näyttivät osallis­tu­jille myös näkymän Kuopioon 75 metriä korkeasta Puijon tornista. 

Henkilö ottamassa kännykällä kuvaa museonäyttelystä.
Usea henkilö seisoo katsomassa museonäyttelyä.
Kuva 3.1 ja 3.2. Kuopion museossa. 

”Kuten opettajat kertoivat, kaupun­ki­päivän suunnittelu on välttä­mä­töntä, jotta opimme järjes­tämään vapaa-aikaa hyvän ja ystäväl­lisen ilmapiirin ylläpi­tä­mi­seksi työyh­tei­sössä. Olen varma, että olemme 100-prosent­ti­sesti selviy­tyneet tehtä­västä”, kuopio­lainen KAVAn osallistuja Julia Obukhova sanoi. 

Kolme henkilöä katsomassa Puijon tornista avautuvaa näkymää.
Kuva 4. Kuopion Puijon tornilla. 

Seuraavana päivänä vieraita ottivat vastaan joensuu­laiset. Päivä alkoi kahvilla Taito­kort­te­lissa ja kävelyllä paikal­listen käsityö­läisten putii­keissa. Tämän jälkeen kaikki tutus­tuivat Pohjois-Karjalan alueen histo­riaan Hilma-museossa ja kävelivät keskus­to­rilla ja Ilosaaressa. 

Kolme henkilöä katsomassa lasikopissa olevaa pienoismallia Murtovaaran pihapiiristä.
Kuva 5. Joensuun Hilma-museossa. 

”Itse suunnit­te­lu­pro­sessi osoittaa, kuinka osallis­tujat voivat olla aktii­visia ja olla vastuussa sitou­muk­sistaan. Itse kävin paikoissa, joissa en ollut aiemmin ehtinyt käydä, sain uusia kontakteja, harjoit­telin suomen kieltä (suulli­sesti ja kirjal­li­sesti) valmis­telun aikana ja sain uutta kokemusta tapah­tumien järjes­tä­mi­sestä ryhmälle”, kertoi joensuu­lainen osallistuja Elena Matiukhina

Henkilö katsoo kameraan. Taustalla puistoa ja muita ihmisiä.
Kuva 6. Joensuun kaupun­ki­to­rilla. Kuvassa Elena Matiukhina. 

KAVA-koulu­tuksen opettajat osallis­tuivat molempiin Kaupun­ki­päiviin yhdessä oppilaiden kanssa. Suomen kielen opettaja Johanna Järve­läinen uskoo, että tällaiset tehtävät ovat osallis­tu­jille hyvä mahdol­lisuus avautua sekä vain pitää hauskaa yhdessä. 

”Lähipäivät ovat ihanaa vaihtelua etäope­tukseen. Mukava nähdä ihmisiä oikeasti ja keskus­tella vapaammin, ei vain oppitunnin aiheista. Suomen kielen kannalta on hyödyl­listä kuunnella opastettuja kierroksia. On mielen­kiin­toista tutustua toisten kotikau­pun­keihin. Parasta oli yhdes­säolo”, Järve­läinen sanoi. 

Henkilö katsoo patsasta selkä kameraan päin. Taustalla vesistöä ja silta.
Kuva 7. Joensuun Ilosaaressa. 

KAVA-koulutus on kehitetty ja pilotoitu Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja Itä-Suomen yliopiston yhtei­sessä MOKOMA-hankkeessa. 


Kirjoittaja ja valoku­vaaja 

Anna Jarovaja, MOKOMA-hankkeen projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu