Categories
Pulssi Kansainvälisyyttä

Podcast: Miten työelämän asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus on muuttanut maahan­muut­tajien elämää

Elämä KAVAn jälkeen – Näin hanke muuttaa maahan­muut­tajien elämää Suomessa -podcas­tissa keskus­tellaan maahan­muut­tajien elämästä Suomessa: työnhausta, heidän kohtaa­mistaan vaikeuk­sista sekä avusta, jota he tarvit­sevat vieraassa maassa. Monilla maahan­muut­ta­jilla on kotimaasta hankittua korkea­kou­lu­tusta ja työko­ke­musta, mutta vaikeuksia löytää työtä Suomesta.

KAVA – työelämän asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille on toteu­tettu Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja Itä-Suomen yliopiston yhtei­sessä MOKOMA-hankkeessa. Hankkeen tavoit­teena on ollut edistää korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia koulu­tusta vastaaviin tehtäviin. Hankkeen aikana kehitetty ja pilotoitu monipaik­kainen valmentava koulutus vahvistaa osallis­tujien työelämän suomen kielen osaamista, yleisiä työelämä- ja urataitoja sekä työelä­mä­ver­kostoja Suomessa.

Vuonna 2021 KAVA-koulu­tuk­sesta valmistui 15 henkilöä. Tänä vuonna koulu­tuk­sesta valmistuu 10 henkilöä lisää. Tässä podcas­tissa MOKOMA-hankkeen koordi­naattori, toimittaja ja itsekin maahan­muuttaja Anna Jarovaja keskus­telee viime vuoden KAVA-koulu­tuksen osallis­tujien kanssa ja kysyy mitä he tekevät valmis­tu­misen jälkeen, ja miten KAVA-koulutus on vaikut­tanut heidän elämäänsä.

Kuuntele podcast tästä:

Podcasti toteutus: Anna Jarovaja, MOKOMA-hankkeen projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: KAVA-koulu­tuksen osallis­tujat ja opettajat Joensuussa 2022. Kuva: Anna Jarovaja.