Huip­pu­myyjä – Tekni­sen myynnin koulutus

Voiko insi­nööri ja tekni­nen asian­tun­tija oppia myymään ja jopa pitä­mään siitä?

Ohjelma

2.11.2022

– Asenne ja tavoit­teet – Myyn­ti­työ­hön liit­ty­vät pelot – Luuri­kam­mon ja liima­ta­ka­muk­sen mini­mointi – Huip­pu­myy­jän ominai­suu­det – Tulok­sel­li­nen asia­kas­koh­taa­mi­nen – Kaupan­päät­tä­mi­nen – CRM – Asian­tun­ti­ja­myyn­nin asia­kas­han­kinta ja lisä­myynti – Kehi­tyk­seen sitoutuminen

30.11.2022

– Tulos­ten tarkis­tus ja edel­li­sen jakson mieliin palau­tus – Vasta­väit­teet – Kaupan päät­tä­mi­nen sähkö­pos­tilla – Ajan­käy­tön­hal­linta – Hinta ja sen esit­tä­mi­nen – Erilai­set persoo­nat työyh­tei­sössä asiak­kaana ja työto­ve­rina – Kehi­tyk­seen sitoutuminen

11.1.2023

– Lupaus­ten tarkis­tus ja edel­li­sen jakson mieliin palau­tus – Tahdon­voima ja sen merki­tys myyn­ti­työssä – Toimi­van jouk­ku­een perus­pi­la­rit – Jakson sisältö tarken­ne­taan 1. ja 2. jaksoissa esille tullei­den asioi­den perusteella

Tekni­sen myynnin koulutus

Ilmoit­taudu 19.8.2022 mennessä: Huip­pu­myyjä – Tekni­sen myynnin koulu­tus: Webro­po­lilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Koulu­tuk­sen hinta 1000€/hlö + alv.