Categories
Koulutusuutiset

Huippu­myyjä – Teknisen myynnin koulutus

Voiko insinööri ja tekninen asian­tuntija oppia myymään ja jopa pitämään siitä?

Ohjelma

2.11.2022

– Asenne ja tavoitteet – Myynti­työhön liittyvät pelot – Luuri­kammon ja liima­ta­ka­muksen minimointi – Huippu­myyjän ominai­suudet – Tulok­sel­linen asiakas­koh­taa­minen – Kaupan­päät­tä­minen – CRM – Asian­tun­ti­ja­myynnin asiakas­han­kinta ja lisämyynti – Kehitykseen sitoutuminen

30.11.2022

– Tulosten tarkistus ja edellisen jakson mieliin palautus – Vasta­väitteet – Kaupan päättä­minen sähkö­pos­tilla – Ajankäy­tön­hal­linta – Hinta ja sen esittä­minen – Erilaiset persoonat työyh­tei­sössä asiak­kaana ja työto­verina – Kehitykseen sitoutuminen

11.1.2023

– Lupausten tarkistus ja edellisen jakson mieliin palautus – Tahdon­voima ja sen merkitys myynti­työssä – Toimivan joukkueen perus­pi­larit – Jakson sisältö tarken­netaan 1. ja 2. jaksoissa esille tulleiden asioiden perusteella

Teknisen myynnin koulutus

Ilmoit­taudu 19.8.2022 mennessä: Huippu­myyjä – Teknisen myynnin koulutus: Webro­po­lilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Koulu­tuksen hinta 1000€/hlö + alv.