Nainen istuu keltaisessa nojatuolissa, sylissään tietokone.

Julkaisu: Tule­vai­suu­den ikäosaa­mista verk­ko­pe­da­go­gii­kan avulla

Korkea­kou­lu­tuk­sen opin­to­jen tarjoa­mi­nen verkossa on lisään­ty­nyt etenkin kulu­nei­den pande­mia­vuo­sien aikana. Digi­loikka on ollut erit­täin nopea. Nyt oppi­mista tapah­tuu aiempaa moni­nai­sem­milla tavoilla. 

Tuula Kukko­sen ja Terhi Mylle­rin toimit­ta­massa julkai­sussa ”Tule­vai­suu­den ikäosaa­mista verk­ko­pe­da­go­gii­kan avulla” esitel­lään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ikäosaa­mi­sen koulu­tus­ten verk­ko­to­teu­tuk­sen kehit­tä­mistä viiden vuoden koke­mus­ten perus­teella. Julkai­sun artik­ke­leissa käsi­tel­lään verk­ko­pe­da­go­gi­sen ajat­te­lun kehit­ty­mistä sekä Ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen (YAMK) -koulu­tuk­sen verk­ko­to­teu­tuk­sen kehi­tys­kaarta vuodesta 2017 alkaen.

Miten verkko-opis­kelu turvaa opis­ke­li­jan oppi­mi­sen ja osaa­mi­sen kart­tu­mi­sen suotui­sasti? Mitä verkko-opis­ke­lussa tulee huomioida opis­ke­li­jan ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tion näkö­kul­mista katsot­tuna? Julkaisu ohjaa tarkas­te­le­maan verkko-opis­ke­lua avoi­mesti ja kriittisesti.

Julkaisu on luet­ta­vissa Theseuksessa.