Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Julkaisu: Tulevai­suuden ikäosaa­mista verkko­pe­da­go­giikan avulla

Korkea­kou­lu­tuksen opintojen tarjoa­minen verkossa on lisään­tynyt etenkin kuluneiden pande­mia­vuosien aikana. Digiloikka on ollut erittäin nopea. Nyt oppimista tapahtuu aiempaa moninai­sem­milla tavoilla. 

Tuula Kukkosen ja Terhi Myllerin toimit­ta­massa julkai­sussa ”Tulevai­suuden ikäosaa­mista verkko­pe­da­go­giikan avulla” esitellään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ikäosaa­misen koulu­tusten verkko­to­teu­tuksen kehit­tä­mistä viiden vuoden kokemusten perus­teella. Julkaisun artik­ke­leissa käsitellään verkko­pe­da­go­gisen ajattelun kehit­ty­mistä sekä Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK) -koulu­tuksen verkko­to­teu­tuksen kehitys­kaarta vuodesta 2017 alkaen.

Miten verkko-opiskelu turvaa opiske­lijan oppimisen ja osaamisen karttu­misen suotui­sasti? Mitä verkko-opiske­lussa tulee huomioida opiske­lijan ja koulu­tusor­ga­ni­saation näkökul­mista katsottuna? Julkaisu ohjaa tarkas­te­lemaan verkko-opiskelua avoimesti ja kriittisesti.

Julkaisu on luetta­vissa Theseuksessa.