Ihmisiä istuu rivissä, kahdella muistiinpanovälineet

Kansain­vä­linen Compareo-konfe­renssi kokosi ikään­ty­misen asian­tun­ti­joita Joensuuhun

Väestön ikään­ty­minen on maail­man­laa­juinen ilmiö. Ikään­ty­minen näkyy myös Pohjois-Karja­lassa, jossa väki vanhenee vauhdilla. Itä-Suomen yliopiston strategian 2030, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun 2030 -strategian ja Siun sote -strategian 2021-2025 tavoit­teina on mm. tarjota aktii­vinen elämä ja terve ikään­ty­minen yhä useam­malle ihmiselle.

8-10.8.2022 järjes­tetty Compareo-konfe­renssi tarjosi mahdol­li­suuden esitellä ikään­ty­misen ratkaisuja ja vertailla ikään­tyviä yhteis­kuntia yhdessä aasia­laisten kumppa­niy­li­opis­tojen henki­löstön kanssa.

Kansain­vä­lisen hybri­di­kon­fe­renssin järjes­tä­minen aloitettiin UEF:n, Karelian ja Siun soten toimesta korona­ra­joi­tusten poistuttua ja koronan aikaisen käyttä­mättä jääneen rahoi­tuksen hyödyn­tä­mi­seksi touko-kesäkuussa ennen kesälomia. Konfe­renssin ohjelma eli vielä kesän aikana. Moni etelä­ko­rea­lai­sista ja kiina­lai­sista kumppa­neista Healthy ageing in digita­lized societies -verkos­tosta sekä yksi tutkija USA:sta pääsivät kokoukseen paikan­päälle tai verkko­vä­lit­tei­sesti huoli­matta lyhyestä järjes­te­ly­ai­ka­tau­lusta. Kolmi­päi­väi­sestä konfe­rens­sista muodostui erittäin antoisa.

Fotoniikan insti­tuutin johtaja, professori Jyrki Saarinen (UEF) luotsasi päivien ohjelmien esittelyt infoineen ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­johtaja Markus Hirvonen johdatti realis­tiseen maakunnan ikään­tyvän väestön hoivan ja hoidon tarpeen tilan­ne­kat­saukseen nyt ja tulevai­suu­dessa. Päivien ohjelma oli monipuo­linen ja herätti vilkasta keskus­telua hyvässä hengessä. Seuraa­vaksi esittelen jotakin nostoja konfe­renssin annista ja jatkotoimenpiteistä.

Suoma­lainen vanhus­ten­hoito kiinnostaa Aasiassa

Etelä-Koreassa suurin osa tervey­den­huol­losta järjes­tetään yksityi­sesti. Perin­teinen malli, jossa lapset huoleh­tivat ikäih­mi­sistä heidän ikään­tyessään on muren­tunut. Merkittävä osa väestöstä jää työpaikkaan sidotun sosiaa­li­va­kuu­tuksen ulkopuo­lelle ja erityi­sesti ikäih­misten tilanne on haastava. Sosiaa­lialan tutkija YongHo Chon Incheonin yliopis­tosta on kiinnos­tunut suoma­lai­sesta vanhus­pal­ve­lujen mallista. Etelä-Koreassa pyritään raken­tamaan ikäih­misten elino­lojen paran­ta­mi­seksi yhtei­söl­listä toimin­ta­mallia, jossa työsken­nellään moniam­ma­til­li­sesti ikäih­misen parhaaksi. Niinpä Siun soten ja yleen­säkin suoma­lainen ikäih­misten vanhus­hoidon palve­lu­malli herättää kiinnos­tusta Etelä-Koreassa. YongHo Chon aikoo kerätä ryhmän päättä­jistä vierai­lulle Pohjois-Karjalaan saadakseen lisää tietoa sote-integraa­tiosta käytäntöön viemi­sestä sekä koulutuksista.

Yliopettaja Raija Kuisma esitteli konfe­rens­sissa Karelian ikäosaa­mis­nä­ke­myksiä, jotka herät­tivät runsaasti keskus­telua. Erasmus+ -rahoit­tei­sessa EMMA-hankkeessa tuotetaan syksyn aikana kansain­vä­linen englan­nin­kie­linen koulutus Master of Active Ageing and Age-friendly Society. Se notee­rattiin varteen otettavana verkko­vä­lit­teisenä koulu­tuksena myös Aasian maihin. Yhteistyö tällä saralla jatkuu.

Etelä-Koreassa ikäih­misten kotona asumisen tukemiseen on kehitetty myös erilaisia digitaa­lisia ratkaisuja, joita esiteltiin konfe­rens­sissa. Professori Kim esitteli henki­lö­koh­taisen asiakas­läh­töisen digitaa­lisen mallin ikäih­misten tukemiseen, joka olisi laajuu­deltaan vastaava kuin Kanta-palvelut Suomessa. Malli on vasta suunnit­te­lu­vai­heessa ja edessä on monen­laisia kysymyksiä sekä haasteita. Digitaa­li­suuden myötä tieto- ja tiedolla johta­minen on keskeinen asia niin Aasian maissa kuin Suomessa. Hallin­to­y­li­lääkäri Petri Kivinen Siun sotesta kertoi, että Siun sotessa ollaan valta­kun­nal­li­sesti pitkällä tieto- ja tiedolla johta­mi­sessa digitaa­li­sesti. Professori Harri Laihonen Itä-Suomen yliopis­tosta tarkasteli samaa aihetta teoreet­ti­semmin. Esitykset täyden­sivät toisiaan ja yhteistyö, joka on jo aikai­semmin viritetty Karelian, UEF:n ja Siun soten hankei­deoinnin saralla, jatkuu ja täydentyy suhteessa Aasian maihin.

Ryhmä ihmisiä seisoo luokkatilassa
Compareo-konfe­renssin 2022 osallis­tujia Etelä-Koreasta, Kiinasta, UEF:sta, Siun sotesta ja Karelia-amk:sta.

Aikapankki Kiinasta ja aivoteol­li­suutta Etelä-Koreasta

Konfe­rens­sissa esiteltiin myös vähemmän tunnettuja ratkaisuja Aasiasta: Time Bank eli aikapankki ja Brain Industry eli aivoihin liittyvä ”bisnes­teol­lisuus” herät­tivät runsaasti keskus­telua. Professori Chen Tbiao (East China Normal University) esitteli Kiinan eri maakun­nissa ahkerasti käytettyä aikapankkia. Aikapan­killa tarkoi­tetaan rinnak­kais­va­luuttaan tai vasta­vuo­roi­suuteen pohjau­tuvaa toimintaa, josta ei makseta rahal­lista palkkaa, vaan palkkana voi olla esimer­kiksi yhden tunnin työ vapaa­eh­toisena ikäih­misen hyväksi. Monen­laiset suoritteet voivat olla mukana aikapank­ki­jär­jes­tel­mässä. Kiinassa on raken­nettu infraa toimin­nalle, mutta paljon on vielä kehitet­tävää. Myös Suomessa on aikapankkeja jo käytössä. Niiden mahdol­li­suuksia ja hyötyjä olisi hyvä tarkas­tella laajem­minkin erityi­sesti ikäih­misten kotona asumisen tukemisessa.

Aivoihin liittyvät kasvava lääke­teol­lisuus tuotteineen, digitaa­lis­tek­no­lo­giset sovel­lukset ja laitteet sekä aivoteol­lisuus yritys­toi­minnan näkökul­masta herät­tävät laajasti keskus­telua, totesi professori Gyewan Moon (KyungPook National University) esityk­sessään. Etelä-Koreassa ollaan suunnit­te­le­massa ikäih­misiin keskit­tyvää biotech-teolli­suuden ekosys­teemiä. Ekosys­teemi muodos­tuisi aivotut­ki­muksen, lääki­tyksen ja hoidon sekä tekno­logian ympärille. Suunni­telma herätti paljon keskus­telua, myös eetti­sestä näkökul­masta. Ala on kuitenkin hyvin nopeasti kasvava, koska mm. erilaiset muisti­sai­raudet ja Parkin­sonin tauti lisään­tyvät väestön ikään­ty­misen myötä maailmanlaajuisesti.

Askel­merkkejä tulevalle yhteistyölle

Kolmantena päivänä Joensuuhun saapuneet osanot­tajat tutus­tuivat ikäih­misten asumis­pal­ve­luihin Joensuun hoiva- ja palve­lu­yh­distys ry:n uudessa yksikössä Sepän­ka­dulla ja Siun Soten Senio­ri­pi­hassa Rauha­ka­dulla. Kiireisen päivän päätteeksi vierailtiin myös Kareliassa.  Etelä-korea­lainen KyunPook National University on kiinnos­tunut yhteis­työ­so­pi­muk­sesta Karelian kanssa. Erityi­sesti keskus­teluja on käyty sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen ja ikäih­misen kotona-asumiseen liittyvän tekno­logian tiimoilta. Tulevai­suu­dessa pohditaan myös vastaavan kansain­vä­lisen konfe­renssin järjes­tä­mistä UEF:n ja Siun soten kanssa sekä uusia hankeyh­teistyön mahdollisuuksia.

Ohessa Padlet-linkki konfe­renssin sisältöön, jonka salasana on compareo: https://ueffi.padlet.org/mirjamiikonen/compareo


Kirjoittaja:

Pirjo Vesa, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Sincerely Media / Unsplash