Näkö­kul­mia johta­mi­seen -luen­to­sarja 2022-2023

Näkö­kul­mia johta­mi­seen -luen­to­sarja 2022-2023 on tarkoi­tettu kaikille työelä­män kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neille kuten johta­jille, esimiehille,suunnittelu- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vissä toimi­ville sekä HR-henkilöstölle.

Luen­to­sar­jan järjes­tä­vät Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Riveria.

Tutustu luen­to­sar­jan esit­tee­seen (pdf)